Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 3 : Ái muội hỗn loạn (2)

    trước sau   
An Kìtfem vừbgeka muốwpkfn đigbgjsjbng lêeclvn, bi kịtfemch xảpawoy ra, hai châszrun củdbowa côrtnufrqg chúnxrit têeclv, côrtnu nguyềycmln rủdbowa mộhbydt tiếwbjyng, khôrtnung đigbggltm ýhvna tớeanti nhãbgek nhặiodyn, lung lay lắeclvc lắeclvc rờbdbyi khỏldrxi lôrtnu ghếwbjy.

Mớeanti vừbgeka đigbgi ra khôrtnung đigbgưycmlhmbzc hai bưycmleantc, chợhmbzt cáfwhnnh tay bịtfem nắeclvm lạkdezi, mộhbydt đigbgkdezo lựhjguc mạkdeznh kéhfjho lạkdezi, An Kìtfem mang theo ly rưycmlhmbzu ngãbgekcviao lòuhybng ngưycmlbdbyi đigbgàcvian ôrtnung phíobfna sau.

ycmleantc hoa Dior nam lậdawzp tứjsjbc tràcvian ngậdawzp ởgltm khoang mũeanti, mang lạkdezi mộhbydt sựhjgu quyếwbjyn rũeant chếwbjyt ngưycmlbdbyi.

ycmlhmbzu trêeclvn tay côrtnu đigbgrinqcviao ngựhjguc ngưycmlbdbyi đigbgàcvian ôrtnung.

ycmlhmbzu loang tớeanti thắeclvt lưycmlng ngưycmlbdbyi đigbgàcvian ôrtnung, An Kìtfem thầehpzm tưycmlgltmng tưycmlhmbzng, nếwbjyu tớeanti đigbgũeantng quầehpzn sẽvyzkfrqg hiệxlieu quảpawotfem?

Nha nha, ngưycmlbdbyi đigbgàcvian ôrtnung nàcviay vừbgeka cùdfpyng phụsjqt nữbdby đigbgkdezi chiếwbjyn táfwhnm trăsjqtm hiệxliep, đigbgpawoo mắeclvt liềycmln thu thậdawzp xong.


Đehpzâszruy làcvia trạkdezng tháfwhni chiếwbjyn đigbgxlieu sau hoan áfwhni?

Quáfwhnfrqg hiệxlieu suấxliet.

"Nhìtfemn đigbgdbow rồvnhri đigbgãbgek muốwpkfn đigbgi?" Tiếwbjyng nófrqgi củdbowa Đehpzưycmlbdbyng Bạkdezch Dạkdez lạkdeznh nhưycmlsjqtng, hoa lệxlie mang theo mộhbydt tia vôrtnutfemnh.

Kỳrwjl thựhjguc tôrtnui còuhybn chưycmla thấxliey đigbgdbow, khôrtnung đigbgi chẳczjpng lẽvyzk muốwpkfn chụsjqtp ảpawonh lưycmlu niệxliem sao?

An Kìtfem khôrtnung cófrqg ngẩehpzng đigbgehpzu, giảpawo con gáfwhni say rưycmlhmbzu nófrqgi, “Tôrtnui khôrtnung phảpawoi cốwpkftfemnh, tôrtnui cũeantng khôrtnung phảpawoi kíobfn giảpawo, hai ngưycmlbdbyi tiếwbjyp tụsjqtc, hai ngưycmlbdbyi tiếwbjyp tụsjqtc.”

"Tôrtnui khôrtnung quấxliey rầehpzy."

rtnu đigbgãbgek muốwpkfn đigbgi, lạkdezi bịtfem Đehpzưycmlbdbyng Bạkdezch Dạkdez nắeclvm lấxliey cáfwhnnh tay.

An Kìtfem giậdawzn, nha nha, tôrtnui đigbgãbgek muốwpkfn đigbgi, anh còuhybn muốwpkfn thếwbjycviao?

Chợhmbzt ngẩehpzng đigbgehpzu, hai ngưycmlbdbyi đigbgycmlu ngâszruy ngẩehpzn cảpawo ngưycmlbdbyi.

Em gáfwhni ngưycmlơobfni, oan gia ngõauyq hẹrwnep cũeantng khôrtnung phảpawoi hẹrwnep nhưycml thếwbjy chứjsjb.

"Tìtfemnh nhi?"

Ngưycmlbdbyi nàcviay cùdfpyng Lâszrum Tìtfemnh cófrqg khuôrtnun mặiodyt tưycmlơobfnng tựhjgufwhnm chíobfnn phầehpzn, đigbgdbow đigbggltm cho Đehpzưycmlbdbyng Dạkdez Bạkdezch thầehpzn hồvnhrn đigbgeclvn đigbgpawoo.

Tạkdezi sao cófrqg thểgltmfrqg ngưycmlbdbyi giốwpkfng nhưycml vậdawzy?


ycmleantc hoa tràcvian vàcviao khoang mũeanti, cũeantng làcviadfpyi nưycmleantc hoa côrtnu thíobfnch nhấxliet.

An Kìtfemfrqg đigbgiểgltmm váfwhnng đigbgehpzu, côrtnucviam sao sẽvyzk đigbgsjqtng phảpawoi Đehpzưycmlbdbyng Bạkdezch Dạkdez.

Khôrtnung may thôrtnui.

Sau khi Đehpzưycmlbdbyng Bạkdezch Dạkdez hếwbjyt khiếwbjyp sợhmbz, nguy hiểgltmm nheo mắeclvt lạkdezi.

"Anh cófrqg thểgltm buôrtnung tay khôrtnung?" An Kìtfemycmlbdbyi híobfnp mắeclvt ngẩehpzng đigbgehpzu nófrqgi.

Đehpzưycmlbdbyng Bạkdezch Dạkdezfrqg chúnxrit mêeclv hoặiodyc, nụsjqtycmlbdbyi củdbowa côrtnu thựhjguc sựhjgu rấxliet đigbgrwnep.

Tạkdezi sao cófrqg thểgltmfrqg nụsjqtycmlbdbyi xinh đigbgrwnep nhưycml thếwbjy.

ycmlơobfni đigbgrwnep nhưycml vậdawzy, giốwpkfng nhưycmldfpya xuâszrun trăsjqtm hoa nởgltm rộhbyd mỹbgek lệxlie.

obfnnh tìtfemnh Lâszrum Tìtfemnh hưycmleantng nộhbydi, khôrtnung thểgltmfrqg nụsjqtycmlbdbyi sáfwhnng lạkdezn nhưycml thếwbjy.

Mộhbydt cỗhvna nhiệxliet từbgek bụsjqtng dưycmleanti mọxliec lêeclvn, Đehpzưycmlbdbyng Bạkdezch Dạkdez kinh ngạkdezc vìtfemtfemnh đigbghbydng tìtfemnh, An Kìtfem nguyềycmln rủdbowa mộhbydt tiếwbjyng, tìtfemnh thếwbjy hiểgltmn nhiêeclvn bấxliet lợhmbzi cho côrtnu, côrtnu cấxliep tốwpkfc muốwpkfn rờbdbyi khỏldrxi.

Nhưycmlng màcvia, đigbgbgekng nófrqgi làcviartnu, hay Đehpzưycmlbdbyng Bạkdezch Dạkdezeantng khôrtnung ngờbdby anh lạkdezi dùdfpyng tay đigbgáfwhnnh cho An Kìtfemrtnun mêeclv.

Trưycmleantc khi An Kìtfemobfni vàcviao hôrtnun mêeclv đigbgang suy nghĩsqie.

Đehpzi đigbgêeclvm nhiềycmlu, quảpawo nhiêeclvn sẽvyzk gặiodyp quỷdmtk.


cvian đigbgêeclvm mớeanti lêeclvn, cảpawonh đigbgêeclvm thàcvianh phốwpkf S nhưycml tranh vẽvyzk.

An Kìtfem khi tỉhvnanh lạkdezi, côrtnu nằtoqgm trong mộhbydt căsjqtn phòuhybng nhìtfemn ra cảpawonh biểgltmn.

rtnu xoa xoa gáfwhny, nhưycmlng đigbgau xófrqgt, Đehpzưycmlbdbyng Bạkdezch Dạkdez thựhjguc sựhjgucviatfem lạkdez, đigbgang đigbgêeclvm đigbgrwnep đigbgưycmla côrtnu tớeanti đigbgâszruy làcviam cáfwhni gìtfem?

Chẳczjpng lẽvyzk thựhjguc sựhjgu coi trọxlieng vẻjsjb đigbgrwnep củdbowa côrtnu?

Thậdawzt đigbgúnxring làcvia... Khôrtnung hềycml uổrinqng phíobfn.

Gian phòuhybng khôrtnung cófrqg mởgltm đigbgètasrn, Đehpzưycmlbdbyng Bạkdezch Dạkdez đigbgjsjbng ởgltm cửiizaa sổrinq, mặiodyc mộhbydt bộhbyd Dior mớeanti nhấxliet củdbowa mùdfpya xuâszrun, càcviang tăsjqtng thêeclvm vẻjsjb đigbgrwnep tàcvia mịtfem bứjsjbc ngưycmlbdbyi.

Nhãbgekn hiệxlieu nàcviay thíobfnch hợhmbzp vớeanti nhữbdbyng ngưycmlbdbyi đigbgàcvian ôrtnung hơobfni gầehpzy.

Anh ta thàcvianh côrtnung diễlpfin tảpawo đigbgưycmlhmbzc vẻjsjb đigbgrwnep trang nhãbgek lịtfemch sựhjgudfpyng cao quíobfn củdbowa nhãbgekn hiệxlieu Dior.

Nhưycml mộhbydt siêeclvu mẫhmbzu trêeclvn tạkdezp chíobfn.

Trêeclvn đigbgbdbyi nàcviay tạkdezi sao cófrqg thểgltmfrqg ngưycmlbdbyi đigbgàcvian ôrtnung câszruu hồvnhrn nhưycml thếwbjy?

"Côrtnu đigbgãbgek tỉhvnanh?" Tiếwbjyng nófrqgi củdbowa Đehpzưycmlbdbyng Bạkdezch Dạkdez trong bófrqgng đigbgêeclvm cũeantng nhiềycmlu hơobfnn mộhbydt phầehpzn đigbgehpzu đigbghbydc, trầehpzm thấxliep, khàcvian khàcvian.

obfn hồvnhr đigbgan xen áfwhnp lựhjguc vàcvia phứjsjbc tạkdezp côrtnu nghe khôrtnung hiểgltmu.

"Anh muốwpkfn làcviam cáfwhni gìtfem?"

An Kìtfem từbgek trêeclvn giưycmlbdbyng đigbgjsjbng lêeclvn, may làcvia quầehpzn áfwhno hoàcvian chỉhvnanh, côrtnu thởgltmcviai mộhbydt hơobfni.

Đehpzưycmlbdbyng Bạkdezch Dạkdez nhìtfemn ra côrtnu đigbgang suy nghĩsqietfem, khófrqge môrtnui gợhmbzi lêeclvn mộhbydt nụsjqtycmlbdbyi châszrum chọxliec.

Nhìtfemn An Kìtfemgltm trong mắeclvt, mang theo mộhbydt tia sắeclvc béhfjhn.

"Côrtnueclvn làcviatfem?"

"An Kìtfem."

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.