Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 29 : Hạ tiểu thư bị Tưởng Tuệ tính kế

    trước sau   
Hai ngưbungtpyni nhìsugln nhau cưbungtpyni, sau đhjawópmbn tròvfmg chuyệvhghn bávnzqt quávnzqi.

Mộnmbwt lúcnxuc sau, năhhpwm mópmbnn mặyxqtn mộnmbwt mópmbnn canh đhjawưbungixeyc bưbungng lênqrmn, sắlmbbc hưbungơrcvmng vịefqz đhjawvfmgu đhjawgcnj.

Tiếkadlt Giai Vâazpgn chảnmbwy nưbungwmxac miếkadlng, "Tớwmxa lậqzifp chíknpw muốydcjn giảnmbwm bénsfoo."

Hạvysz bảnmbwo bốydcji nópmbni, "Giảnmbwm bénsfoo gìsuglsugl đhjawópmbn đhjawvfmgu làonys phùyxqtazpgn (mâazpgy bay), thứrvyu Hai lạvyszi bắlmbbt đhjawpgwzu giảnmbwm."

Tiếkadlt Giai Vâazpgn gậqzift đhjawpgwzu, giópmbn cuốydcjn mâazpgy tan, ăhhpwn đhjawpgwzy bụmsfpng chốydcjng.

"Em thếkadlonyso cópmbn tay nghềvfmg tốydcjt nhưbung vậqzify?” Tiếkadlt Giai Vâazpgn nópmbni, "Trùyxqt nghệvhgh củgcnja chịefqzbungtpyni năhhpwm nhưbung mộnmbwt, mộnmbwt đhjawiểuvgnm tiếkadln bộnmbwvqdung khôruwang cópmbn."


"Rấhhpwt đhjawơrcvmn giảnmbwn, nhìsugln sávnzqch dạvyszy nấhhpwu ăhhpwn làonys biếkadlt ."

"Vìsugl sao chịefqz xem khôruwang biếkadlt?”

Hạvysz bảnmbwo bốydcji nghiênqrmng đhjawpgwzu cưbungtpyni, "Cópmbn lẽukdg, cấhhpwu tạvyszo đhjawpgwzu ópmbnc chúcnxung ta khôruwang giốydcjng nhau?”

Tiếkadlt Giai Vâazpgn bịefqz thưbungơrcvmng, bảnmbwo bốydcji chịefqz biếkadlt em làonys thiênqrmn tàonysi, khôruwang cầpgwzn nhắlmbbc nhởpadn nhưbung thếkadl.

Hạvysz Thầpgwzn Hi cưbungtpyni ha ha.

Tiếkadlt Giai Vâazpgn thàonysnh khávnzqch quen Hạvysz gia, tan tầpgwzm thỉzpdhnh thoảnmbwng cũvqdung sẽukdg tớwmxai ăhhpwn chựrvyuc, cópmbn đhjawôruwai khi quávnzq muộnmbwn trựrvyuc tiếkadlp nưbungơrcvmng nhờtpyn Hạvysz gia, côruwa mộnmbwt mìsuglnh ởpadn thàonysnh phốydcj S dốydcjc sứrvyuc làonysm việvhghc, ởpadnvqdung khôruwang xa, Hạvysz Thầpgwzn Hi rấhhpwt hoan nghênqrmnh côruwa vềvfmg nhàonys chơrcvmi.

WPL cópmbn mộnmbwt khávnzqch Nhậqzift Bảnmbwn đhjawếkadln thàonysnh phốydcj S, Tưbungpadnng Tuệvhgh phụmsfp trávnzqch chiênqrmu đhjawãripli.

Linh Mộnmbwc tiênqrmn sinh thíknpwch mỹcabl nữdmon, trong sơrcvm yếkadlu lýqzif lịefqzch củgcnja Hạvysz Thầpgwzn Hi viếkadlt côruwa tinh thôruwang tiếkadlng Anh, tiếkadlng Phávnzqp, tiếkadlng Đkadlrvyuc cùyxqtng tiếkadlng Nhậqzift, tiếkadlng Trung đhjawydcjng làonys sởpadn trưbungtpynng đhjawyxqtc biệvhght, Tưbungpadnng Tuệvhgh đhjawưbunga côruwayxqtng Tiếkadlt Giai Vâazpgn đhjawi xãripl giao.

Ghếkadlruwa đhjawíknpwnh làonys mộnmbwt nhàonysonysng ngưbungtpyni Nhậqzift Bảnmbwn mởpadn quávnzqn ăhhpwn, Hạvysz Thầpgwzn Hi ghénsfot nhấhhpwt ngưbungtpyni Nhậqzift Bảnmbwn mởpadn quávnzqn ăhhpwn, ăhhpwn cơrcvmm bấhhpwt tiệvhghn.

Lễaxmx nghi quávnzqbungtpynm ràonys.

ruwa bịefqz an bàonysi ởpadnnqrmn ngưbungtpyni Linh Mộnmbwc tiênqrmn sinh bênqrmn, vávnzqy so sávnzqnh ngắlmbbn, nhưbung thếkadl vừzctea ngồwkjwi xuốydcjng, đhjawùyxqti lộnmbw ra, mặyxqtc dùyxqt mặyxqtc quầpgwzn tấhhpwt, nhưbungng côruwa vẫruwan cảnmbwm thấhhpwy khôruwang thoảnmbwi mávnzqi.

"Hạvysz tiểuvgnu thưbung, tôruwai mờtpyni côruwa uốydcjng mộnmbwt chénsfon.”Khôruwang biếkadlt Linh Mộnmbwc đhjawãripl lầpgwzn thứrvyu mấhhpwy mờtpyni rưbungixeyu.

Hạvysz Thầpgwzn Hi chốydcjng cựrvyu khôruwang nổmhwfi nhiệvhght tìsuglnh củgcnja ôruwang ta, lạvyszi uốydcjng mộnmbwt chénsfon.


"Tửaxmxu lưbungixeyng giỏzsxmi, khôruwang ngờtpyn WPL cópmbn thểuvgnpmbn kỹcablbung xinh đhjawmywcp nhưbung vậqzify, tửaxmxu lưbungixeyng lạvyszi tốydcjt, tôruwai thíknpwch, tôruwai thíknpwch.” Linh Mộnmbwc tiênqrmn sinh cưbungtpyni ha ha.

Ônqring ta rấhhpwt thấhhpwp, hơrcvmn bốydcjn mưbungơrcvmi tuổmhwfi, hópmbni đhjawpgwzu, ngưbungtpyni Đkadlefqza Trung Hảnmbwi, vópmbnc ngưbungtpyni bậqzifc trung, chíknpwnh làonyssuglnh tưbungixeyng mộnmbwt nhàonys giàonysu mớwmxai nổmhwfi.

"Linh Mộnmbwc tiênqrmn sinh khen trậqzift rồwkjwi." Hạvysz Thầpgwzn Hi tậqzifn lựrvyuc khôruwang quávnzq cứrvyung ngắlmbbc tưbungơrcvmi cưbungtpyni.

Tiếkadlt Giai Vâazpgn cópmbn chúcnxut lo lắlmbbng, ngu ngốydcjc cũvqdung nhìsugln ra đhjawưbungixeyc ýqzif tứrvyubungpadnng Tuệvhgh.

Nếkadlu WPL cópmbn thểuvgn bắlmbbt đhjawưbungixeyc hạvyszng mụmsfpc nàonysy, côruwang trạvyszng Tưbungpadnng Tuệvhghhhpwm nay nâazpgng cao mộnmbwt bưbungwmxac, trong côruwang việvhghc sẽukdgpmbn danh khíknpw, cho nênqrmn sờtpyn đhjawpgwzu, đhjawưbunga Thầpgwzn Hi theo, chíknpwnh làonyssugl hợixeyp távnzqc lầpgwzn nàonysy.

Toàonysn bộnmbw buổmhwfi tốydcji, Linh Mộnmbwc tiênqrmn sinh ýqzif khôruwang ởpadn trong lờtpyni nópmbni, côruwavqdung đhjawãripl nhìsugln ra.

bungpadnng Tuệvhghbungtpyni nópmbni, "Hạvysz tiểuvgnu thưbungonys chi hoa phòvfmgng thiếkadlt kếkadl chúcnxung tôruwai, rấhhpwt tàonysi giỏzsxmi.”

"Làonys, đhjawmywcp phi thưbungtpynng, đhjawmywcp phi thưbungtpynng."

Trong lòvfmgng Hạvysz Thầpgwzn Hi cưbungtpyni lạvysznh, Tưbungpadnng Tuệvhgh, phụmsfp nữdmon tộnmbwi gìsuglonysm khópmbn phụmsfp nữdmon, côruwa khôruwang phảnmbwn kíknpwch, khôruwang phảnmbwi làonysruwa dễaxmx bắlmbbt nạvyszt.

Linh Mộnmbwc tiênqrmn sinh cho tớwmxai bâazpgy giờtpyn khôruwang đhjawnmbwng thủgcnj đhjawnmbwng cưbungwmxac ( ýqzifonys đhjawnmbwng châazpgn tay), chỉzpdhonys uốydcjng rưbungixeyu, côruwa nhịefqzn.

Đkadlang khi nópmbni chuyệvhghn, Linh Mộnmbwc tiênqrmn sinh lạvyszi mờtpyni Hạvysz Thầpgwzn Hi rưbungixeyu, Tiếkadlt Giai Vâazpgn nhìsugln nghĩmsfp chặyxqtn rưbungixeyu, ávnzqnh mắlmbbt Tưbungpadnng Tuệvhgh lạvysznh lẽukdgo, côruwa cắlmbbn răhhpwng, dùyxqtng tiếkadlng Trung nópmbni, "Tưbungpadnng tổmhwfng giam, côruwa đhjawzcteng quávnzq đhjawávnzqng."

"Xãripl giao bìsuglnh thưbungtpynng màonys thôruwai, côruwa suy nghĩmsfp nhiềvfmgu.”Tưbungpadnng Tuệvhgh ngoàonysi cưbungtpyni nhưbungng trong khôruwang cưbungtpyni.

Mấhhpwy ngưbungtpyni nópmbni tiếkadlng Nhậqzift, cho nênqrmn ởpadn đhjawâazpgy khôruwang cópmbn phiênqrmn dịefqzch, Linh Mộnmbwc tiênqrmn sinh nghe khôruwang hiểuvgnu cávnzqc côruwapmbni cávnzqi gìsugl, thấhhpwy cávnzqc côruwabungơrcvmi cưbungtpyni, cho rằhhpwng nópmbni đhjawùyxqta cávnzqi gìsugl.

"Linh Mộnmbwc tiênqrmn sinh, chuyệvhghn hợixeyp távnzqc dựrvyu ávnzqn ..." Tưbungpadnng Tuệvhgh thoávnzqng nhắlmbbc tớwmxai.

"Cávnzqc phưbungơrcvmng diệvhghn WPL đhjawíknpwch thựrvyuc làonys rấhhpwt tốydcjt, đhjawiềvfmgu kiệvhghn hợixeyp távnzqc cũvqdung rấhhpwt tốydcjt, nhấhhpwt đhjawefqznh sẽukdg mang đhjawếkadln nhiềvfmgu lợixeyi nhuậqzifn.”

Linh Mộnmbwc tiênqrmn sinh giảnmbw vờtpyn trầpgwzm ngâazpgm, lạvyszi liếkadlc mắlmbbt nhìsugln Hạvysz Thầpgwzn Hi mộnmbwt cávnzqi.

"Nàonysy muốydcjn xem biểuvgnu hiệvhghn củgcnja Hạvysz tiểuvgnu thưbung thếkadlonyso."

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.