Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 28 : Hai mẹ con này quá cường đại

    trước sau   
wptdc Hạhlpy bảxonyo bốxzqgi xáxchach mộybxut túwptdi lớiikvn rau dưrhfia hoa quảxony, hảxonyi sảxonyn cáxchac loạhlpyi thịurqet xuấtsblt hiệxchan ởcqke cửlltqa, áxchanh mắtehht Tiếxbzvt Giai Vâggskn trừuzding lớiikvn.

Đvpevycnua nhỏyupa mặuaitc quầxqwwn áxchao thoảxonyi máxchai, mang theo mũhdparhfiqjfei trai màhlpyu trắtehhng, mang theo hai túwptdi thậcqvct lớiikvn mua hàhlpyng.

"Hạhlpy Thầxqwwn Hi, cậcqvcu thếxbzvhlpyo đvtztnoyz mộybxut mìlxkfnh bérxqb đvtzti siêklmsu thịurqe mua đvtztgjfe, nếxbzvu nhưrhfi bịurqe ngưrhfiilmri lừuzdia đvtzti làhlpym sao bâggsky giờilmr?"

"Bérxqb nhỏyupa nhưrhfi vậcqvcy, cậcqvcu ởcqkerhfiiikvc ngoàhlpyi, cậcqvcu khôggskng biếxbzvt trong nưrhfiiikvc thưrhfiilmrng cónoyz trẻwcib con bịurqe lừuzdia gạhlpyt sao?”

klms ôggsk ôggsk, cậcqvcu quáxcha nhẫklmsn tâggskm, bérxqb nhỏyupa nhưrhfi vậcqvcy, thếxbzvhlpyo xáxchach nặuaitng nhưrhfi vậcqvcy."

...

hlpyy so vớiikvi ởcqkeggskn bay nhìlxkfn thấtsbly Hạhlpy bảxonyo bốxzqgi mang theo hàhlpynh lýrnyn cỡqjfe lớiikvn còvzpxn muốxzqgn xónoyzt xa hơklmsn.

Hạhlpy Thầxqwwn Hi phi thưrhfiilmrng bìlxkfnh tĩldjknh nónoyzi, "Cậcqvcu yêklmsn tâggskm, trẻwcib con toàhlpyn thếxbzv giớiikvi bịurqe lừuzdia báxchan, con tớiikvhdpang sẽvpev khôggskng bịurqe ngưrhfiilmri lừuzdia báxchan."

Hạhlpy bảxonyo bốxzqgi cưrhfiilmri mỉrhfim, tiểnoyzu thâggskn sĩldjk tiếxbzvp lờilmri, "Nónoyzi khôggskng chừuzding cháxchau sẽvpev đvtztem bọthwkn họthwk lừuzdia báxchan đvtztếxbzvn Trung Đvpevôggskng làhlpym lao côggskng."

"Báxchan lấtsbly tiềybjun, mẹvtzt giúwptdp cháxchau đvtztếxbzvm tiềybjun.”

Hạhlpy Thầxqwwn Hi gậcqvct đvtztxqwwu, "Đvpevúwptdng vậcqvcy, vừuzdia lúwptdc thêklmsm tiềybjun sinh hoạhlpyt."

Hạhlpy bảxonyo bốxzqgi đvtzthlpyo, "Phảxonyi ."

Tiếxbzvt Giai Vâggskn, "..."

Mẹvtzt con cáxchac ngưrhfiilmri thậcqvct sựejcphlpy quáxcharhfiilmrng đvtzthlpyi.

"Chịurqe Tiếxbzvt, buổgjqhi trưrhfia ởcqke nhàhlpy củsfzea em ăclbjn cơklmsm đvtzti.”Mộybxut tiếxbzvng chịurqe Tiếxbzvt, làhlpym Tiếxbzvt Giai Vâggskn mởcqke cờilmr trong bụhlpyng.

"Tốxzqgt, chịurqe đvtztãfhgd sớiikvm nghĩldjk nếxbzvm thửlltq tay nghềybju Thầxqwwn Hi, toàhlpyn năclbjng nhưrhfi thếxbzv, tay nghềybju nhấtsblt đvtzturqenh rấtsblt tốxzqgt."

Hạhlpy bảxonyo bốxzqgi bậcqvct cưrhfiilmri, míibqkm môggski cưrhfiilmri thếxbzvhlpyo đvtztybjuu giốxzqgng nhưrhfiggskrxqb.

Lạhlpyi lộybxu ra mộybxut đvtztiểnoyzm trêklmsu tứycnuc cùexdxng giảxonyo hoạhlpyt.

Hạhlpy Thầxqwwn Hi chọthwkc mộybxung ảxonyo củsfzea Tiếxbzvt Giai Vâggskn tan thàhlpynh bong bónoyzng, "Giai Vâggskn, tớiikv trùexdx nghệxcha khôggskng tốxzqgt, đvtztybjuu làhlpy bảxonyo bốxzqgi làhlpym cơklmsm ."


Tiếxbzvt Giai Vâggskn, "... Bérxqbhlpym cơklmsm?"

vpevúwptdng vậcqvcy."

Tiếxbzvt Giai Vâggskn nghĩldjk đvtztếxbzvn mộybxut màhlpyn ởcqkeggskn bay kia, hếxbzvt hồgjfen hỏyupai, "Ai giặuaitt quầxqwwn áxchao?"

"Bảxonyo bốxzqgi a."

"Ai lau nhàhlpy?"

"Bảxonyo bốxzqgi a."

"Ai làhlpym dọthwkn dẹvtztp?"

vpevưrhfiơklmsng nhiêklmsn làhlpy bảxonyo bốxzqgi a."

Hạhlpy Thầxqwwn Hi trảxony lờilmri nhưrhfi việxchac đvtztưrhfiơklmsng nhiêklmsn, mộybxut chúwptdt cũhdpang khôggskng đvtztyupa mặuaitt, Tiếxbzvt Giai Vâggskn cónoyz chúwptdt cảxonym giáxchac muốxzqgn chếxbzvt.

Rốxzqgng to mộybxut tiếxbzvng, "Vậcqvcy cậcqvcu làhlpym cáxchai gìlxkf?"

Hạhlpy Thầxqwwn Hi nónoyzi, "Tớiikv phảxonyi đvtzti làhlpym, lạhlpyi vẽvpev bảxonyn thiếxbzvt kếxbzv, lạhlpyi đvtzti côggskng trưrhfiilmrng, tớiikv rấtsblt bậcqvcn a."

Tiếxbzvt Giai Vâggskn, "..."

"Hạhlpy Thầxqwwn Hi, cậcqvcu làhlpy đvtztgjfe con heo, thếxbzvhlpyo khôggskng thưrhfiơklmsng tiếxbzvc chàhlpy đvtzthlpyp tiểnoyzu bảxonyo bốxzqgi đvtztáxchang yêklmsu.”


Hạhlpy bảxonyo bốxzqgi nónoyzi, "Đvpevưrhfiwcibc mẹvtzt chàhlpy đvtzthlpyp cháxchau vôggskexdxng yêklmsn tâggskm thoảxonyi máxchai."

Đvpevưrhfiơklmsng nhiêklmsn, bérxqbhdpang cam tâggskm tìlxkfnh nguyệxchan.

Hầxqwwu hạhlpy mẹvtzthlpy chuyệxchan tốxzqgt nhấtsblt trêklmsn thếxbzv giớiikvi.

rxqbnoyz mộybxut ngưrhfiilmri mẹvtzt tốxzqgt nhưrhfi vậcqvcy, đvtztưrhfiơklmsng nhiêklmsn muốxzqgn đvtztưrhfiwcibc hầxqwwu hạhlpy rồgjfei.

"Bảxonyo bốxzqgi, mẹvtzt ngưrhfiwcibc đvtztãfhgdi em," Tiếxbzvt Giai Vâggskn nónoyzi, "Chịurqe nhấtsblt đvtzturqenh sẽvpev đvtztxzqgi tốxzqgt vớiikvi em, em cùexdxng chịurqe vềybju nhàhlpy đvtzti.”

Hạhlpy Thầxqwwn Hi, "..."

Thìlxkf ra nónoyzi nhiềybjuu nhưrhfi vậcqvcy chíibqknh làhlpylxkf lừuzdia báxchan bảxonyo bốxzqgi củsfzea côggsk a?

Hạhlpy Thầxqwwn Hi cưrhfiilmri mắtehhng, "Tớiikv chăclbjm sónoyzc đvtztâggsku phảxonyi mộybxut ngàhlpyy mớiikvi đvtztưrhfiwcibc con trai, con trai toàhlpyn năclbjng nhưrhfi vậcqvcy dễilmr sao? Tiếxbzvt Giai Vâggskn, cạhlpyy bứycnuc tưrhfiilmrng ngưrhfiilmri giáxchac đvtzthlpyo a."

"Cậcqvcu thựejcpc sựejcphlpy mộybxut con heo." Tiếxbzvt Giai Vâggskn tiêklmsu tan .

Hạhlpy bảxonyo bốxzqgi vôggskexdxng đvtztgjfeng ýrnyn.

Tiếxbzvt Giai Vâggskn càhlpyng xem càhlpyng thíibqkch, thèszrqm nhỏyupafhgdi nhìlxkfn Hạhlpy bảxonyo bốxzqgi, "Bảxonyo bốxzqgi, chịurqe khôggskng muốxzqgn Lâggskm Nhiêklmsn, em cưrhfiiikvi chịurqe đvtzti.”

Hạhlpy Thầxqwwn Hi, "..."

Hạhlpy bảxonyo bốxzqgi rấtsblt bìlxkfnh tĩldjknh nónoyzi, "Nếxbzvu nhưrhfi chịurqe Tiếxbzvt trẻwcib thêklmsm 25, bảxonyo bốxzqgi nhấtsblt đvtzturqenh sẽvpev coi chịurqehlpy ngưrhfiilmri đvtztxqwwu tiêklmsn đvtztưrhfiwcibc đvtztybju cửlltqa chọthwkn làhlpym vợwcib.”

Tiếxbzvt Giai Vâggskn khónoyzc gàhlpyo, "Khôggskng cónoyz việxchac gìlxkf, hiệxchan tạhlpyi tìlxkfnh yêklmsu chịurqe em lưrhfiu hàhlpynh."

Hạhlpy bảxonyo bốxzqgi khónoyz xửlltqldjku môggski, "Thếxbzv nhưrhfing em ưrhfia loli a."

Tiếxbzvt Giai Vâggskn, "..."

Hạhlpy Thầxqwwn Hi khôggskng nónoyzi gìlxkf nghẹvtztn ngàhlpyo, Hạhlpy bảxonyo bốxzqgi, con thựejcpc sựejcphlpy nghiệxchap chưrhfiiikvng.

Thựejcpc sựejcp quáxcha tuyệxchat vờilmri.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.