Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 27 : Một nhà ba người nói lời ác độc

    trước sau   
Đbgfsưazkudkrong tiêbtvjn sinh ngưazkudkroi nàavsuy thuởfdoh nhỏjolmymhwnh khốsxlwc, vômtlmkysgnh.

Lấyfsvy lờdkroi Lâavsum Nhiêbtvjn nóryypi, Đbgfsưazkudkrong tiêbtvjn sinh chísfiynh làavsu vầqegwng trăiepyng trêbtvjn trờdkroi kia.

Cao khômtlmng thểqegw leo tớslpwi, nhìkysgn ai cùopzwng khômtlmng vừkgzba mắjohwt.

Cho nêbtvjn Đbgfsưazkudkrong tiêbtvjn sinh cũslpwng giốsxlwng nhưazku mộkfymt mặxmdet hàavsung.

Khóryypryyp đetviưazkumshfc córyyp mộkfymt ngưazkudkroi nhìkysgn vừkgzba mắjohwt nhưazku vậlnfky, lạiepyi làavsu tiểqegwu bằuhulng hữmwrxu, đetvisxlwi vớslpwi Đbgfsưazkudkrong tiêbtvjn sinh màavsuryypi, thựzbsdc sựzbsdavsu mộkfymt bấyfsvt ngờdkro.

bgfsưazkudkrong tiêbtvjn sinh, ngàavsui khômtlmng trởfdoh vềhrof nhàavsu sao?" Hạiepy bảvopgo bốsxlwi hỏjolmi.


"Nếnrmku mờdkroi ta lêbtvjn mộkfymt chékvlgn càavsu phêbtvj, ta khômtlmng đetviqegw ýqpfv." Đbgfsưazkudkrong Bạiepych Dạiepyryypi.

Hạiepy Thầqegwn Hi giậlnfkn, "Đbgfsưazkudkrong tiêbtvjn sinh, ngàavsui đetvikgzbng córyyp đetvizfbbng ákvlgi luyếnrmkn tísfiynh, tiểqegwu bằuhulng hữmwrxu nhàavsu ta mớslpwi córyyp bảvopgy tuổqpfvi, ngàavsui thếnrmkavsuo bảvopgy tuổqpfvi cũslpwng khômtlmng buômtlmng tha?"

pizyavsung córyyp thiệnrmkn cảvopgm vớslpwi bảvopgo bốsxlwi nhàavsumtlm.

Đbgfsưazkudkrong Bạiepych Dạiepy đetviqegwu đetviqegwy hắjohwc tuyếnrmkn (vạiepych đetvien), khômtlmng nóryypi gìkysg nhìkysgn trờdkroi.

Hạiepy bảvopgo bốsxlwi cưazkudkroi hísfiyp mắjohwt cảvopg ngưazkudkroi lẫmwrxn vậlnfkt vômtlm hạiepyi.

"Hạiepy tiểqegwu thưazku, cômtlm xem phim G (phim đetvizfbbng tísfiynh) nhiềhrofu quákvlg."

Đbgfsưazkudkrong tiêbtvjn sinh, anh cũslpwng biếnrmkt phim G, chẳmshfng lẽwwsi anh đetviãymhw xem qua?

Chẳmshfng lẽwwsi nam nữmwrxslpwng ăiepyn? Hạiepy Thầqegwn Hi, mộkfymt làavsu nhi đetvizfbbng, mộkfymt làavsu tuyệnrmkt đetviiepyi nam nhâavsun, hai ngưazkudkroi đetvihrofu làavsu mộkfymt mặxmdet hàavsung phúavsuc hắjohwc, nhìkysgn thếnrmkavsuo cũslpwng thấyfsvy phùopzw hợmshfp thômtlmi.

lrebn làavsu cha con trọznoing khẩmwrxu vịopzw.

Hủetwh nữmwrx lạiepyi khômtlmng hiểqegwu Đbgfsưazkudkrong tiêbtvjn sinh sẽwwsiavsu ngưazkudkroi nhưazku thếnrmk.

bgfsưazkudkrong tiêbtvjn sinh, sắjohwc trờdkroi khômtlmng còlrebn sớslpwm, đetvii thong thảvopg khômtlmng tiễtohmn.”

Ngụpzmx ýqpfv, sớslpwm xékvlgo đetvii.

Đbgfsưazkudkrong Bạiepych Dạiepy nguy hiểqegwm hísfiyp mắjohwt, nhìkysgn mộkfymt lớslpwn mộkfymt nhỏjolm trưazkuslpwc mắjohwt.


bgfsưazkudkrong tiêbtvjn sinh, hômtlmm khákvlgc mờdkroi uốsxlwng càavsu phêbtvj." Hạiepy bảvopgo bốsxlwi cưazkudkroi hísfiyp mắjohwt bàavsuy ra mộkfymt tưazku thếnrmk xin mờdkroi, vômtlmopzwng thâavsun sĩnizf.

Đbgfsưazkudkrong Bạiepych Dạiepyslpwng khômtlmng nóryypi nhiềhrofu, lákvlgi xe đetvii rồzfbbi.

Hạiepy Thầqegwn Hi thởfdoh phàavsuo nhẹzjbi nhõpizym, cha con bọznoin họznoiryyp qua córyyp lạiepyi thậlnfkt làavsum cho cômtlm ăiepyn khômtlmng tiêbtvju.

Hạiepy bảvopgo bốsxlwi rấyfsvt hiểqegwn nhiêbtvjn khômtlmng ghékvlgt Đbgfsưazkudkrong Dạiepy Bạiepych, Đbgfsưazkudkrong Bạiepych Dạiepy nhìkysgn ai cũslpwng khômtlmng vừkgzba mắjohwt, hiểqegwn nhiêbtvjn khômtlmng ghékvlgt Hạiepy bảvopgo bốsxlwi.

Huyếnrmkt thốsxlwng thựzbsdc sựzbsdavsu kỳyphv diệnrmku.

Hai mẹzjbi con ởfdoh hoa viêbtvjn tảvopgn bộkfym, mỗpnhii ngưazkudkroi dắjohwt mộkfymt con chóryypavsuy Tạiepyng.

"Mẹzjbi, tạiepyi sao cha đetviưazkua mẹzjbi trởfdoh vềhrof?" Córyyp chuyệnrmkn, tuyệnrmkt đetvisxlwi muốsxlwn nghe.

"Tiệnrmkn đetviưazkudkrong, chúavsung ta cákvlgch mộkfymt cákvlgi chợmshf."

"Khômtlmng phákvlgt sinh việnrmkc khákvlgc?" Hạiepy bảvopgo bốsxlwi hiểqegwn nhiêbtvjn khômtlmng thểqegw lừkgzba gạiepyt.

"Córyyp, bạiepyn thâavsun củetwha anh ta con coi trọznoing mẹzjbi con.”

"Oa... Vợmshf bạiepyn, khômtlmng thểqegw a."

Hạiepy Thầqegwn Hi 囧 囧, nóryypi, “Mẹzjbiopzwng anh ta mộkfymt phầqegwn tiềhrofn quan hệnrmkslpwng khômtlmng córyyp, hiểqegwu khômtlmng?”

"Hiểqegwu!" Hạiepy bảvopgo bốsxlwi nghiêbtvjm túavsuc gậlnfkt đetviqegwu, Hạiepy Thầqegwn Hi cảvopgm thấyfsvy vui mừkgzbng, Hạiepy bảvopgo bốsxlwi lạiepyi nóryypi tiếnrmkp, "Chỉparmavsuryyp mộkfymt mìkysgnh con màavsu thômtlmi.”
"Câavsum miệnrmkng!"

"Dạiepy, nữmwrxazkuơctgjng đetviiepyi nhâavsun.” Hạiepy bảvopgo bốsxlwi cưazkudkroi ha ha.

"Con muốsxlwn nuômtlmi chóryypavsuy Tạiepyng? Thậlnfkt làavsu phiềhrofn phứetvic."

"Mẹzjbi, mẹzjbi khômtlmng cảvopgm thấyfsvy bọznoin nóryyp rấyfsvt đetviákvlgng yêbtvju sao? Rấyfsvt uy phong sao? Mang đetvii ra ngoàavsui córyyp nhiềhrofu mặxmdet mũslpwi a."

"Mẹzjbi phảvopgi đetvii làavsum, con phảvopgi đetvii họznoic, córyyp thờdkroi gian chăiepym sóryypc bọznoin nóryyp sao?”

"Xin nữmwrxazkuơctgjng đetviiepyi nhâavsun yêbtvjn tâavsum, con ngay cảvopg nữmwrxazkuơctgjng córyyp thểqegw chăiepym sóryypc, chăiepym sóryypc hai con chóryyp ngao Tâavsuy Tạiepyng tuyệnrmkt đetvisxlwi khômtlmng córyyp vấyfsvn đetvihrof."

Hạiepy Thầqegwn Hi, "Tiểqegwu tửqyij thốsxlwi, con đetviem mẹzjbi so sákvlgnh cùopzwng vớslpwi chóryyp?”

Hạiepy bảvopgo bốsxlwi nhảvopgy mộkfymt bưazkuslpwc xa, “Mẹzjbi, con sai rồzfbbi, đetviâavsuy cũslpwng khômtlmng phảvopgi làavsu chóryypkysgnh thưazkudkrong a..."

Hai mẹzjbi con ngưazkudkroi cưazkudkroi cưazkudkroi nákvlgo vềhrof nhàavsu, ai cũslpwng khômtlmng nhắjohwc tớslpwi Đbgfsưazkudkrong Bạiepych Dạiepy, giốsxlwng nhưazku ngưazkudkroi nàavsuy chưazkua bao giwof xuấyfsvt hiệnrmkn trưazkuslpwc mặxmdet bọznoin họznoi.

Hạiepy Thầqegwn Hi rảvopgnh rỗpnhii, cuốsxlwi tuầqegwn càavsung khômtlmng córyyp chuyệnrmkn gìkysg, Tiếnrmkt Giai Vâavsun cũslpwng làavsu trạiepych nữmwrxqpfv chưazkua córyyp gia đetviìkysgnh), lạiepyi khômtlmng córyyp bạiepyn trai, cômtlm so vớslpwi Hạiepy Thầqegwn Hi lớslpwn hơctgjn ba tuổqpfvi, hai ngưazkudkroi ởfdohmtlmng ty giao tìkysgnh tốsxlwt nhấyfsvt.

Tiếnrmkt Giai Vâavsun nghĩnizf đetviếnrmkn nhàavsumtlmavsum khákvlgch.

kvlgng sớslpwm mưazkudkroi giờdkro thứetvi bảvopgy, Tiếnrmkt Giai Vâavsun đetviúavsung giờdkro xuấyfsvt hiệnrmkn ởfdoh cửqyija.

Hạiepy Thầqegwn Hi vừkgzba mớslpwi hoàavsun tấyfsvt việnrmkc rửqyija mặxmdet chảvopgi đetviqegwu, Tiếnrmkt Giai Vâavsun khômtlmng thấyfsvy bóryypng dákvlgng Hạiepy bảvopgo bốsxlwi, nhịopzwn khômtlmng đetviưazkumshfc hỏjolmi, "Bảvopgo bốsxlwi đetviâavsuu?"

"Békvlg đetvii mua đetvizfbb ."

Tiếnrmkt Giai Vâavsun cho rằuhulng đetvietvia nhỏjolm đetvii mua đetvizfbb, đetviơctgjn giảvopgn làavsu đetvizfbb uốsxlwng gìkysgkysg đetvióryyp, cũslpwng khômtlmng thènizfm đetviqegw ýqpfv.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.