Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 26 : Bảo bối chào hàng Hạ Thần Hi

    trước sau   
Hạaawz Thầxrbin Hi xuốliebng xe, Đgvwiưurbiooeyng Bạaawzch Dạaawzvxhsng xuốliebng xe, Hạaawz Thầxrbin Hi khôppayng hiểdxwju, Đgvwiưurbiooeyng tiêduaun sinh anh đjqwvâybxay làcavt muốliebn làcavtm cáybxai gìufzo?

"Hạaawz tiểdxwju thưurbi, tôppayi cóybxa việdcnoc hỏbuyfi côppay."

gvwiưurbiooeyng tổybxang mờooeyi nóybxai."

"Côppay đjqwvãiosu tớooeyi thàcavtnh phốlieb S sao?"

"Tôppayi làcavt ngưurbiooeyi thàcavtnh phốlieb S, sinh trưurbigxkbng ởgxkb đjqwvâybxay, 15 tuổybxai di dâybxan tớooeyi nưurbiooeyc Mỹhijg, đjqwvâybxay làcavt sau nhiềduauu năzfbim lầxrbin đjqwvxrbiu tiêduaun vềduauurbiooeyc."

Đgvwiưurbiooeyng Bạaawzch Dạaawz nhífegvu màcavty, năzfbim đjqwvóybxaybxang vẻxmvx An Kỳppay Nhi mặxcgic dùjjwl thanh thuầxrbin, ífegvt nhấmnwnt cũvxhsng cóybxa hai mưurbiơptmsi tuổybxai xuấmnwnt, tuổybxai táybxac kỳppay thựurbic khôppayng hợyptdp.


Íyaxmt nhấmnwnt làcavtufzo, hai ngưurbiooeyi tưurbiơptmsng tựurbi nhưurbi vậgfnfy.

Nhìufzon khôppayng giốliebng, tífegvnh cáybxach lạaawzi cựurbic kỳppay giốliebng.

gvwiưurbiooeyng tổybxang còxrbin cóybxa việdcnoc?"

Đgvwiưurbiooeyng Bạaawzch Dạaawz nheo mắilfvt lạaawzi, chợyptdt cưurbiooeyi yêduauu nghiệdcnot, đjqwvtffvo lộhgamn chúnxyrng sinh.

"Cóybxa bạaawzn trai sao?"

Trong lòxrbing Hạaawz Thầxrbin Hi dựurbing thẳybxang lôppayng mao, Đgvwiưurbiooeyng tiêduaun sinh cưurbiooeyi rộhgamduaun, thựurbic sựurbicavt quầxrbin ma loạaawzn vũvxhs, thậgfnft tìufzonh yêduauu nghiệdcnot.

ybxac ngưurbiooeyi yêduauu tinh nhưurbi thếgjax, ôppayng trờooeyi thậgfnft làcavt thậgfnft khôppayng cóybxa mắilfvt .

Nếgjaxu làcavt phụbcth nữhgam kháybxac, nhìufzon anh cưurbiooeyi nhưurbi vậgfnfy, đjqwvãiosu sớooeym nhàcavto tớooeyi.

gvwiưurbiooeyng tiêduaun sinh, chịcavtppayi nếgjaxu nhưurbi khôppayng bạaawzn trai, ngàcavti muốliebn giớooeyi thiệdcnou cho sao?" Tiếgjaxng nóybxai Hạaawz bảtffvo bốliebi đjqwvhgamt nhiêduaun xen vàcavto.

Hạaawz Thầxrbin Hi trong lòxrbing kêduauu rêduaun, chếgjaxt!

Con trai phúnxyrc hắilfvc cùjjwlng tổybxang giáybxam đjqwvliebc lãiosunh khốliebc.

Hạaawz bảtffvo bốliebi mặxcgic mộhgamt bộhgam áybxao lôppayng màcavtu tífegvm ngắilfvn áybxao, quầxrbin đjqwvùjjwli, trắilfvng nõjplvn phấmnwnn nộhgamn lạaawzi ưurbiu nhãiosu.

duaun tráybxai làcavt mộhgamt con chóybxa đjqwven Tâybxay Tạaawzng, bêduaun phảtffvi làcavt mộhgamt con chóybxa thuầxrbin trắilfvng Tâybxay Tạaawzng.


Hai con cho Tâybxay Tạaawzng cóybxa khífegv thếgjax phi thưurbiooeyng, đjqwvxcgic biệdcnot lôppayng màcavtu đjqwven, hưurbiooeyng Hạaawz Thầxrbin Hi cùjjwlng Đgvwiưurbiooeyng Bạaawzch Dạaawzcavto hai tiếgjaxng, khífegv pháybxach lộhgam ra ngoàcavti.

"Hạaawz bảtffvo bốliebi, con chỗbcthcavto cóybxa chóybxaybxay Tạaawzng?"

ppaym nay trưurbiooeyc khi côppay ra cửbuyfa, trong nhàcavt trừaawz mẹchaq con bọwqhfn họwqhf ra khôppayng cóybxa sinh vậgfnft nàcavto kháybxac.

Hạaawz bảtffvo bốliebi cưurbiooeyi hắilfvc hắilfvc, "Nàcavty làcavt ngưurbiooeyi kháybxac tặxcging quàcavt gặxcgip mặxcgit."

"Ai đjqwvưurbia cho con quàcavt gặxcgip mặxcgit?" Hạaawz Thầxrbin Hi khôppayng phụbcthc , "Vìufzo sao mẹchaq khôppayng cóybxa?"

Đgvwiưurbiooeyng BạaawzchDạaawz, "..."

Hạaawz bảtffvo bốliebi, "..."

Mẹchaq, đjqwvâybxay khôppayng phảtffvi làcavt trọwqhfng đjqwviểdxwjm đjqwvưurbiyptdc khôppayng?

gvwiưurbiooeyng tiêduaun sinh vẫrhpnn chưurbia trảtffv lờooeyi vấmnwnn đjqwvduau củnnxha cháybxau, ngàcavti phảtffvi giúnxyrp cháybxau giớooeyi thiệdcnou cha sao?” Hạaawz bảtffvo bốliebi cưurbiooeyi đjqwvếgjaxn cảtffv ngưurbiooeyi lẫrhpnn vậgfnft vôppay hạaawzi.

Thanh âybxam củnnxha bézrcv mặxcgic dùjjwl non nớooeyt, tháybxai đjqwvhgam lạaawzi rấmnwnt trầxrbim ổybxan ưurbiu nhãiosu.

Đgvwiưurbiooeyng Bạaawzch Dạaawz thầxrbim giậgfnft mìufzonh, tâybxam trífegv đjqwvchaqa nhỏbuyf bảtffvy tuổybxai sao cóybxa thểdxwj thàcavtnh thụbcthc nhưurbi vậgfnfy?

"Cháybxau nóybxai xem?"

Hạaawz bảtffvo bốliebi lau cằiojfm, rấmnwnt cóybxa hứchaqng thúnxyrybxai, "Cáybxa nhâybxan cháybxau cho rằiojfng, cha so vớooeyi Đgvwiưurbiooeyng tiêduaun sinh cháybxau cảtffvm thấmnwny cóybxa hứchaqng thúnxyrptmsn.”


Đgvwiưurbiooeyng Bạaawzch Dạaawz, "..."

Hạaawz Thầxrbin Hi, "..."

Bảtffvo bốliebi, đjqwvóybxacavt cha con, khôppayng muốliebn cha, mẹchaq con khôppayng cóybxaxrbia cảtffvm a a a.

Đgvwiưurbiooeyng Bạaawzch Dạaawz nhìufzon Hạaawz Thầxrbin Hi cảtffvm thấmnwny khóybxa xửbuyf.

urbiooeyi đjqwvếgjaxn vẻxmvx mặxcgit bífegv hiểdxwjm, "Cháybxau đjqwvãiosu đjqwvybxan sai, tiểdxwju tửbuyf."

Hạaawz bảtffvo bốliebi nóybxai, "Chịcavt củnnxha cháybxau chỉrgqn sốlieb thôppayng minh cao, giàcavtu tìufzonh thưurbiơptmsng, vóybxac ngưurbiooeyi vôppayjjwlng tốliebt, khuôppayn mặxcgit trong trăzfbim cóybxa mộhgamt."

Đgvwiưurbiooeyng Bạaawzch Dạaawz, "Côppaymnwny quáybxa thôppayng minh, thởgxkb bạaawzch ngu ngốliebc mớooeyi làcavt vợyptd củnnxha ta......”

Hạaawz Thầxrbin Hi, "..."

Hạaawz bảtffvo bốliebi, "Cưurbiooeyi chịcavt củnnxha cháybxau, cóybxa ngưurbiooeyi giặxcgit quầxrbin áybxao, cóybxa ngưurbiooeyi làcavtm cơptmsm, cóybxa ngưurbiooeyi lau nhàcavt."

Đgvwiưurbiooeyng Bạaawzch Dạaawz, "Ngưurbiooeyi giúnxyrp việdcnoc so vớooeyi côppaymnwny dùjjwlng tốliebt hơptmsn.”

Hạaawz Thầxrbin Hi, "..."

Đgvwirgqnnh đjqwvxrbiu Hạaawz bảtffvo bốliebi mộhgamt đjqwváybxam quạaawz bay qua, bézrcv kiêduaun cưurbiooeyng chịcavtu đjqwvurbing , "Cưurbiooeyi chịcavt củnnxha cháybxau, tặxcging kèpxlsm mộhgamt thiêduaun tàcavti bảtffvo bảtffvo, ngàcavti đjqwvi chỗbcthcavto tìufzom?"

Đgvwiưurbiooeyng Bạaawzch Dạaawz nhífegvu màcavty, "Đgvwiâybxay làcavt đjqwvang chàcavto hàcavtng sao?"

Hạaawz bảtffvo bốliebi, "..."

Hạaawz Thầxrbin Hi, "..."

Hai mẹchaq con ngưurbiooeyi đjqwvhijgng thờooeyi giậgfnfn, Đgvwiưurbiooeyng tiêduaun sinh, lờooeyi anh nóybxai thậgfnft sứchaq quáybxa đjqwvhgamc áybxac.

czbfnh mắilfvt ngàcavti quảtffv nhiêduaun quáybxazrcvm, chưurbiooeyng mắilfvt vậgfnft phẩmnwnm xa hoa.." Hạaawz bảtffvo bốliebi khôppayng đjqwvyptdi đjqwvưurbiyptdc luậgfnfn chứchaqng, cha, mộhgamt ngàcavty nàcavto đjqwvóybxa cha sẽrrap phảtffvi cắilfvn lưurbigjaxi mìufzonh.

Đgvwiưurbiooeyng Bạaawzch Dạaawz khôppayng biếgjaxt chuyệdcnon gìufzo xảtffvy ra, đjqwvxcgic biệdcnot nhớooey cảtffvm giáybxac cùjjwlng Hạaawz bảtffvo bốliebi thâybxan thiếgjaxt.

Đgvwiưurbiooeyng tiêduaun sinh ngưurbiooeyi nàcavty thuởgxkb nhỏbuyfiosunh khốliebc, vôppayufzonh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.