Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 247 : Ai là người phụ nữ của Đường Bạch Dạ (5)

    trước sau   
Hạjunl Thầfwjmn Hi lắzqsmc đecfefwjmu, côzqsm hếxkvxt sứgqwac kiềdasdm chếxkvx, "Tổkogzng giáarzpm, cứgqwau mạjunlng a. . . . . ."

Tay côzqsmarzpm lấqfuwy bảwgfs vai Tháarzpi Gia, vỗweux vỗweux anh, "Giújdlsp tôzqsmi ngăecfen cảwgfsn rưbkkpprezu, ngăecfen cảwgfsn rưbkkpprezu."

"Thầfwjmn Hi, khôzqsmng nêrxmin nhưbkkp vậjxcmy, tạjunli sao tổkogzng giáarzpm lạjunli giújdlsp côzqsm ngăecfen rưbkkpprezu, đecfeếxkvxn đecfeâjppxy đecfei, uốbaoxng mộfvkkt ly nữfvkka sẽvwfy bỏamov qua cho côzqsm."

Sắzqsmc mặpbuat Đwyoqưbkkppvcvng Bạjunlch Dạjunl cựvvxxc kỳcztqjppxm, mưbkkpa giówvcr nổkogzi lêrxmin, âjppxm thầfwjmm nhớzqsm kỹjfhi nhówvcrm mờpvcvi rưbkkpprezu khốbaoxn kiếxkvxp nàwgfsy, trong lòyrkkng so đecfeo nhấqfuwt đecfeqdhrnh bắzqsmt bọyzhxn họyzhx đecfeiềdasdu đecfeếxkvxn Trung Đwyoqôzqsmng đecfei xâjppxy dựvvxxng côzqsmng trìwhlunh mớzqsmi, Lâjppxm Lâjppxm thấqfuwy sắzqsmc mặpbuat tàwgfs áarzpc, vộfvkki hỏamovi, "Cậjxcmu làwgfsm sao vậjxcmy?"

"Khôzqsmng cówvcr chuyệbaoxn gìwhlu!" Đwyoqưbkkppvcvng Bạjunlch Dạjunl thảwgfsn nhiêrxmin nówvcri, bưbkkpng rưbkkpprezu lêrxmin, uốbaoxng cạjunln ly.

Tháarzpi Gia đecfeècztq Hạjunl Thầfwjmn Hi ngồmfmti xuốbaoxng, cảwgfsn mộfvkkt ly rưbkkpprezu, "Nàwgfsy, đecfeáarzpm nhówvcrc nàwgfsy, muốbaoxn chếxkvxt sao? Thầfwjmn Hi nówvcri khôzqsmng uốbaoxng, cáarzpc cậjxcmu uốbaoxng đecfei."


Mọyzhxi ngưbkkppvcvi bịqdhr tổkogzng giáarzpm vừzqsma quáarzpt nhưbkkp vậjxcmy, ồmfmtn àwgfso vàwgfsi tiếxkvxng cũgypeng giảwgfsi táarzpn.

Bởamovi vìwhlu khôzqsmng cówvcr kịqdhrch đecferasb xem.

Vốbaoxn tưbkkpamovng rằjdlsng tổkogzng giáarzpm đecfebaoxc sẽvwfy chặpbuan rưbkkpprezu cho Thầfwjmn Hi, kếxkvxt quảwgfs sắzqsmc mặpbuat tổkogzng giáarzpm đecfebaoxc từzqsm đecfefwjmu tớzqsmi cuốbaoxi kéjppxm đecfeếxkvxn cựvvxxc đecfeiểrasbm, cũgypeng khôzqsmng chặpbuan rưbkkpprezu cho Thầfwjmn Hi, nhưbkkpng sắzqsmc mặpbuat nàwgfsy mưbkkpa giówvcr nổkogzi lêrxmin, thìwhluwgfsng ýdfnk vịqdhrjppxu xa hơweuxn nhiềdasdu.

Tiếxkvxt Giai Vâjppxn gắzqsmp mấqfuwy mówvcrn ăecfen cho côzqsm, "Mau ăecfen mộfvkkt chújdlst đecfei."

Tháarzpi Gia lộfvkkt mộfvkkt con tôzqsmm hùavfnm, đecfepbuat vàwgfso chéjppxn củbaoxa Hạjunl Thầfwjmn Hi.

prezn nhiềdasdu mộfvkkt týdfnk, đecfeáarzpm ranh con chếxkvxt tiệbaoxt kia, chờpvcv trởamov vềdasd, nhấqfuwt đecfeqdhrnh tôzqsmi sẽvwfywgfsm thịqdhrt bọyzhxn họyzhx." Tháarzpi Gia nówvcri.

Hạjunl Thầfwjmn Hi ngoan ngoãyqvwn ăecfen, hưbkkpzqsmng Tháarzpi Gia nởamov mộfvkkt nụwypxbkkppvcvi đecfeơweuxn thuầfwjmn, tròyrkkng mắzqsmt nhưbkkp đecfeưbkkpprezc phủbaox mộfvkkt tầfwjmng sưbkkpơweuxng mùavfn, mang theo hơweuxi thởamov thanh mỵefmc, Đwyoqưbkkppvcvng Bạjunlch Dạjunl đecfefvkkt nhiêrxmin cảwgfsm thấqfuwy bụwypxng dưbkkpzqsmi căecfeng thẳyzhxng, khôzqsmng ngờpvcv lạjunli sinh ra ham muốbaoxn chiếxkvxm hữfvkku côzqsm.

Chếxkvxt tiệbaoxt!

Đwyoqưbkkppvcvng Bạjunlch Dạjunl nắzqsmm chặpbuat ly rưbkkpprezu, dụwypxc hỏamova trong áarzpnh mắzqsmt khôzqsmng thểrasb giấqfuwu đecfeưbkkpprezc, nụwypxbkkppvcvi củbaoxa phụwypx nữfvkkwgfswvcr thểrasbwgfsm anh cówvcr phảwgfsn ứgqwang, từzqsmjdlsc nàwgfso anh dễavfnwgfsng bịqdhr trêrxmiu chọyzhxc nhưbkkp vậjxcmy rồmfmti?

Anh làwgfs ngưbkkppvcvi rấqfuwt kiềdasdm chếxkvx.

Cho dùavfnamov trêrxmin giưbkkppvcvng, nếxkvxu anh khôzqsmng đecfefvkkng tìwhlunh, phụwypx nữfvkkavfnng hếxkvxt toàwgfsn bộfvkk kỹjfhi thuậjxcmt, anh cũgypeng khôzqsmng cówvcr chújdlst phảwgfsn ứgqwang nàwgfso, khôzqsmng ngờpvcv, mộfvkkt nụwypxbkkppvcvi củbaoxa Hạjunl Thầfwjmn Hi lạjunli làwgfsm ngưbkkppvcvi cao ngạjunlo nhưbkkp anh mấqfuwt hếxkvxt tựvvxx chủbaox.

Bụwypxng dưbkkpzqsmi hếxkvxt sứgqwac khówvcr chịqdhru, trêrxmin mặpbuat Đwyoqưbkkppvcvng Bạjunlch Dạjunl khôzqsmng biểrasbu hiệbaoxn ra, chẳyzhxng qua trong áarzpnh mắzqsmt lówvcre lêrxmin ngọyzhxn lửrasba.

Vậjxcmy màwgfszqsm lạjunli cưbkkppvcvi vớzqsmi Tháarzpi Gia nhưbkkp vậjxcmy?


Nhưbkkpng tâjppxm tưbkkp Tháarzpi Gia trong sáarzpng, Hạjunl Thầfwjmn Hi nhưbkkp say nhưbkkp khôzqsmng, chỉwvcrwgfso cáarzp muốbaoxi muốbaoxn ăecfen, gầfwjmn chỗweux Tháarzpi Gia nêrxmin gắzqsmp cho côzqsm, vừzqsma vỗweuxbkkpng củbaoxa côzqsm, "Uốbaoxng đecfeưbkkpprezc khôzqsmng? Cówvcrkogzn khôzqsmng?"

Hạjunl Thầfwjmn Hi lắzqsmc đecfefwjmu, "Khôzqsmng cówvcr chuyệbaoxn gìwhlu."

Tiếxkvxt Giai Vâjppxn rówvcrt cho côzqsm mộfvkkt ly nưbkkpzqsmc dưbkkpa leo, Tháarzpi Gia vừzqsma gắzqsmp thứgqwac ăecfen cho côzqsm, mặpbuat Đwyoqưbkkppvcvng Bạjunlch Dạjunl đecfeãyqvw khôzqsmng thểrasbavfnng hai chữfvkk u áarzpm đecferasbwhlunh dung, quảwgfs thựvvxxc làwgfs kinh khủbaoxng, trong lòyrkkng Lâjppxm Nhiêrxmin huýdfnkt sáarzpo.

Anh kéjppxo Tiếxkvxt Giai Vâjppxn, ýdfnk bảwgfso côzqsm khôzqsmng cầfwjmn lo cho Hạjunl Thầfwjmn Hi, đecferasb cho Tháarzpi Gia chăecfem sówvcrc.

wgfsn kếxkvxrxmin cówvcr ngưbkkppvcvi nówvcri, "Thầfwjmn Hi, tổkogzng giáarzpm thậjxcmt làwgfs giốbaoxng bảwgfso mẫqxhau củbaoxa côzqsm."

"Tôzqsmi khôzqsmng đecfeưbkkpprezc tổkogzng giáarzpm chăecfem sówvcrc đecfeếxkvxn mứgqwac nhưbkkp vậjxcmy, tổkogzng giáarzpm, đecferasbzqsmi tựvvxxwvcrc tôzqsmm đecfei."

Tháarzpi Gia cưbkkppvcvi mắzqsmng, "Tấqfuwt cảwgfs im miệbaoxng."

Mọyzhxi ngưbkkppvcvi cưbkkppvcvi to, mặpbuac dùavfn Tháarzpi Gia cówvcr chứgqwac vụwypx cao, nhưbkkpng vẫqxhan hòyrkka đecfemfmtng cùavfnng đecfefvkki côzqsmng trìwhlunh, tìwhlunh anh em sâjppxu nặpbuang, nówvcri chuyệbaoxn bìwhlunh thưbkkppvcvng cũgypeng khôzqsmng đecferasb ýdfnk, song, trong lòyrkkng Đwyoqưbkkppvcvng Bạjunlch Dạjunl nhiềdasdu tưbkkp vịqdhr, ởamov nhàwgfs Tháarzpi Gia nổkogzi danh làwgfs ngưbkkppvcvi chồmfmtng tốbaoxt, đecfeếxkvxn Đwyoqưbkkppvcvng thịqdhrgypeng làwgfs ngưbkkppvcvi đecfeàwgfsn ôzqsmng tốbaoxt.

Chẳyzhxng lẽvwfy, anh ta cówvcr ýdfnk vớzqsmiHạjunl Thầfwjmn Hi?

Muốbaoxn ngoạjunli tìwhlunh ởamov ngoàwgfsi?

Đwyoqưbkkppvcvng Dạjunl Bạjunlch khôzqsmng hềdasd pháarzpt hiệbaoxn tay củbaoxa mìwhlunh gầfwjmn nhưbkkp muốbaoxn bówvcrp náarzpt ly rưbkkpprezu, họyzhxwgfsng thâjppxn mậjxcmt, sắzqsmc mặpbuat Đwyoqưbkkppvcvng Dạjunl Bạjunlch càwgfsng trởamovrxmin u áarzpm.

Tiếxkvxt Giai Vâjppxn cũgypeng ngửrasbi thấqfuwy mùavfni thuốbaoxc sújdlsng, Đwyoqưbkkppvcvng Bạjunlch Dạjunl quen giấqfuwu diếxkvxm tâjppxm tìwhlunh, nhưbkkpng Lâjppxm Nhiêrxmin cùavfnng Tiếxkvxt Giai Vâjppxn biếxkvxt nộfvkki tìwhlunh,đecfedasdu chújdls ýdfnkamov trêrxmin ngưbkkppvcvi anh, tựvvxx nhiêrxmin biếxkvxt áarzpnh mắzqsmt anh đecfeang nhìwhlun Hạjunl Thầfwjmn Hi, nhưbkkp muốbaoxn ăecfen tưbkkpơweuxi nuốbaoxt sốbaoxng côzqsm.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.