Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 246 : Ai là người phụ nữ của Đường Bạch Dạ (4)

    trước sau   
Đarnbjwxxi côhlhfng trìcdaunh cókivn hai kỹpsqjggxkggxkagying phíaskfa Lâwfpwm Lâwfpwm mờjzjki rưggxkmbisu, sắswhic mặvetnt Lâwfpwm Lâwfpwm đkaeaqmmy bừxtjtng, khẽmfqz lắswhic đkaeamfqzu, nókivni khôhlhfng thểlaxt uốldezng, mộjwxxt ngưggxkjzjki nókivni, "Lâwfpwm tiểlaxtu thưggxk quáfwtf khôhlhfng cókivn suy nghĩwrbe, ngưggxkjzjki mớagyii tạvfppi sao cókivn thểlaxtkivni khôhlhfng thểlaxt uốldezng rưggxkmbisu, đkaeaâwfpwy làncxm khôhlhfng nểlaxt mặvetnt."

Đarnbưggxkjzjkng Bạvfppch Dạvfppkivni, "Tôhlhfi uốldezng giúusfvp côhlhfdtvgy."

Lờjzjki vừxtjta nókivni ra, tấdtvgt cảkaea mọpohii ngưggxkjzjki kinh ngạvfppc, đkaeaâwfpwy làncxm quan hệzilkcdauncxmkivn thểlaxt uốldezng rưggxkmbisu thay?

Đarnbưggxkjzjkng Dạvfppkivni, rókivnt mộjwxxt ly rưggxkmbisu, thay Lâwfpwm Lâwfpwm uốldezng, mặvetnt khôhlhfng đkaeazsbci sắswhic. Ámfqznh mắswhit khẽmfqz nhìcdaun vềrzpa phíaskfa Hạvfpp Thầmfqzn Hi, Hạvfpp Thầmfqzn Hi tậrllxp trung dùldezng bữgraoa, chưggxka từxtjtng nhìcdaun anh mộjwxxt cáfwtfi, Đarnbưggxkjzjkng Bạvfppch Dạvfpptfbg hồmwozkivn chúusfvt khôhlhfng vui.

Ngưggxkjzjki phụidak nữgraoncxmy cókivn thểlaxt phớagyit lờjzjk anh nhưggxk vậrllxy sao?

wfpwm Lâwfpwm ởauaehlhfn cạvfppnh, sắswhic mặvetnt lạvfppi càncxmng thẹwrben thùldezng, kéagyio tay Đarnbưggxkjzjkng Bạvfppch Dạvfppkivni, "Đarnbưggxkjzjkng ca ca, ngưggxkơtfbgi đkaeaxtjtng uốldezng quáfwtf nhiềrzpau, em bókivnc vỏqmmyhlhfm hùldezm cho anh."


kivni đkaeaếhlhfn bókivnc vỏqmmyhlhfm hùldezm, Đarnbưggxkjzjkng Bạvfppch Dạvfpp liềrzpan nhớagyi lạvfppi lúusfvc cùldezng Hạvfpp Thầmfqzn Hi ăkivnn lẩrznzu, côhlhf thèjzjkm thuồmwozng nhìcdaun tôhlhfm hùldezm, cũwjbcng khôhlhfng đkaeajwxxng tay vàncxmo.

Nhưggxkng Hạvfpp bảkaeao bốldezi tựsavq đkaeajwxxng cầmfqzm tôhlhfm hùldezm lêhlhfn, bókivnc vỏqmmy, thảkaeancxmo trôhlhfng chéagyin củszgha côhlhf.

hlhf rấdtvgt thíaskfch ăkivnn tôhlhfm hùldezm, nhưggxkng vôhlhfldezng ghéagyit bókivnc vỏqmmyhlhfm hùldezm.

Đarnbưggxkjzjkng Bạvfppch Dạvfpp vẫjzjkn chưggxka trảkaea lờjzjki, Lâwfpwm Lâwfpwm đkaeaãauae giúusfvp anh bókivnc tôhlhfm hùldezm, chăkivnm sókivnc hếhlhft sứzanjc đkaeaúusfvng lúusfvc, nhưggxk thểlaxthlhfncxm vợmbis củszgha Đarnbưggxkjzjkng Bạvfppch Dạvfpp.

Dịzlccu dàncxmng, quan tâwfpwm.

Đarnbưggxkjzjkng Bạvfppch Dạvfpp đkaealdezi vớagyii côhlhfwjbcng rấdtvgt dịzlccu dàncxmng, kiêhlhfn nhẫjzjkn, dáfwtfng vẻdtvg kháfwtfc xa lúusfvc bìcdaunh thưggxkjzjkng, tấdtvgt cảkaea mọpohii ngưggxkjzjki mơtfbg hồmwoz, Đarnbưggxkjzjkng tổzsbcng, rốldezt cuộjwxxc anh qua lạvfppi vớagyii bao nhiêhlhfu phụidak nữgrao mộjwxxt lúusfvc, chẳjzjkng lẽmfqz chíaskfnh - phụidak đkaeamwozng thờjzjki ngồmwozi mộjwxxt bàncxmn, chung sốldezng hòhlhfa thuậrllxn sao?

fwtfch bàncxmn cókivnncxmi kỹpsqjggxkkivn ýrtkh đkaeazlccnh, bưggxkng rưggxkmbisu tớagyii mờjzjki Hạvfpp Thầmfqzn Hi.

Hạvfpp Thầmfqzn Hi vốldezn làncxm kỹpsqjggxk, khôhlhfng tráfwtfnh khỏqmmyi mờjzjki rưggxkmbisu, mộjwxxt hơtfbgi uốldezng liềrzpan năkivnm ly, tấdtvgt cảkaea đkaearzpau cạvfppn ly, mọpohii ngưggxkjzjki càncxmng ồmwozn àncxmo, khôhlhfng ngờjzjk tửbzdau lưggxkmbisng củszgha Hạvfpp Thầmfqzn Hi tốldezt nhưggxk vậrllxy, vộjwxxi vàncxmng kéagyio tớagyii mờjzjki rưggxkmbisu.

Tiếhlhft Giai Vâwfpwn vừxtjta đkaeazlccnh ngăkivnn cảkaean, Lâwfpwm Nhiêhlhfn kéagyio côhlhf, lắswhic đkaeamfqzu, ýrtkh bảkaeao côhlhf nhìcdaun thầmfqzn sắswhic Đarnbưggxkjzjkng Bạvfppch Dạvfpp, Tiếhlhft Giai Vâwfpwn nhìcdaun sang, chỉlkez thấdtvgy trêhlhfn mặvetnt Đarnbưggxkjzjkng tổzsbcng toàncxmn bộjwxx đkaearzpau màncxmu đkaeaen, mặvetnt khôhlhfng chúusfvt thay đkaeazsbci, hoàncxmn toàncxmn khôhlhfng còhlhfn nụidakggxkjzjki vừxtjta rồmwozi.

"Thầmfqzn Hi, uốldezng thêhlhfm mộjwxxt ly, uốldezng thêhlhfm mộjwxxt ly. . . . . ."

Hạvfpp Thầmfqzn Hi biếhlhft tửbzdau lưggxkmbisng củszgha mìcdaunh, cũwjbcng khôhlhfng tốldezt lắswhim, chẳjzjkng qua do da trắswhing nêhlhfn khôhlhfng bịzlcc nhậrllxn ra, côhlhf uốldezng rưggxkmbisu lạvfppi khôhlhfng đkaeaqmmy mặvetnt, ngưggxkjzjki kháfwtfc bưggxkng tớagyii mộjwxxt ly, côhlhf mộjwxxt hơtfbgi uốldezng hếhlhft, khuôhlhfn mặvetnt nhỏqmmy trắswhing bệzilkch, căkivnn bảkaean khôhlhfng thểlaxt nhậrllxn ra tửbzdau lưggxkmbisng côhlhf cao hay thấdtvgp.

Chai rưggxkmbisu cạvfppn dầmfqzn, gầmfqzn nhưggxkncxmm cho Hạvfpp Thầmfqzn Hi khókivn chịzlccu, nhókivnm ngưggxkjzjki càncxmng pháfwtft ra ồmwozn àncxmo.

Hạvfpp Thầmfqzn Hi cưggxkjzjki nókivni, "Mọpohii ngưggxkjzjki thậrllxt quáfwtf đkaeaáfwtfng, cókivn thùldez hậrllxn gìcdau vớagyii tôhlhfi sao?"


"Tôhlhfi vôhlhfldezng ngưggxklkezng mộjwxx Thầmfqzn Hi."

"Tấdtvgm lòhlhfng củszgha tôhlhfi đkaealdezi vớagyii Thầmfqzn Hi nhưggxkggxkagyic sôhlhfng Hoàncxmng Hàncxm, khôhlhfng thểlaxtncxmo nókivni hếhlhft."

"Thầmfqzn Hi, uốldezng thêhlhfm mộjwxxt ly."

. . . . . .

Mấdtvgy têhlhfn đkaeaàncxmn ôhlhfng vâwfpwy quanh Hạvfpp Thầmfqzn Hi, thay phiêhlhfn nhau mờjzjki, dưggxkjzjkng nhưggxkkivn cảkaeam giáfwtfc khôhlhfng thểlaxt quậrllxt ngãauae đkaeaưggxkmbisc côhlhf thìcdau khôhlhfng cam lòhlhfng, Lâwfpwm Lâwfpwm ởauaehlhfn cạvfppnh nókivni, "Đarnbưggxkjzjkng ca ca, khôhlhfng ngờjzjk Hạvfpp tiểlaxtu thưggxk lạvfppi đkaeaưggxkmbisc hoan nghêhlhfnh nhưggxk vậrllxy."

Đarnbưggxkjzjkng Bạvfppch Dạvfpp vừxtjta nghe nhữgraong lờjzjki nàncxmy, làncxmm sao lạvfppi cảkaeam thấdtvgy chókivni tai.

fwtfch mấdtvgy bàncxmn cókivnncxmi kỹpsqjggxk trẻdtvg tuổzsbci đkaeajwxxc thâwfpwn vâwfpwy quanh Hạvfpp Thầmfqzn Hi, lầmfqzn lưggxkmbist mờjzjki rưggxkmbisu, khuôhlhfn mặvetnt Hạvfpp Thầmfqzn Hi luôhlhfn luôhlhfn tưggxkơtfbgi cưggxkjzjki nghêhlhfnh đkaeaókivnn mọpohii ngưggxkjzjki, cho dùldez trong lòhlhfng côhlhf nổzsbci trậrllxn lôhlhfi đkaeaìcdaunh, côhlhfwjbcng cưggxkjzjki chàncxmo đkaeaókivnn, bêhlhfn cạvfppnh đkaearzpau làncxm đkaeamwozng nghiệzilkp.

Nụidakggxkjzjki củszgha côhlhfggxkơtfbgi nhưggxk hoa, Đarnbưggxkjzjkng Bạvfppch Dạvfppncxmng cảkaeam thấdtvgy đkaeaưggxkmbisc chưggxkagying mắswhit.

Anh cũwjbcng khôhlhfng ngờjzjk Hạvfpp Thầmfqzn Hi đkaeaưggxkmbisc đkaeaàncxmn ôhlhfng yêhlhfu thíaskfch nhưggxk vậrllxy, đkaeaãauae vậrllxy còhlhfn cókivn rấdtvgt nhiềrzpau kỹpsqjggxk tớagyii mờjzjki rưggxkmbisu.

Nhìcdaun ứzanjng phókivn tựsavq nhiêhlhfn củszgha côhlhf vớagyii đkaeaáfwtfm đkaeaàncxmn ôhlhfng, tim củszgha anh nhưggxk bịzlccfwtfi gìcdau thắswhit lạvfppi, khókivn chịzlccu, tứzanjc giậrllxn vàncxm cảkaeam giáfwtfc màncxm anh khôhlhfng hiểlaxtu nổzsbci.

"Thậrllxt khôhlhfng thểlaxt uốldezng nữgraoa." Hạvfpp Thầmfqzn Hi phấdtvgt tay, mọpohii ngưggxkjzjki khôhlhfng nghe theo, nhấdtvgt đkaeazlccnh mờjzjki thêhlhfm, ngưggxkjzjki ởauaencxmn bêhlhfn cạvfppnh cũwjbcng ồmwozn àncxmo, "Thầmfqzn Hi, giếhlhft chếhlhft bọpohin họpohi, mấdtvgy têhlhfn đkaeaàncxmn ôhlhfng thay phiêhlhfn mờjzjki màncxm khôhlhfng thểlaxt đkaealdezn ngãauae Thầmfqzn Hi, quáfwtf mấdtvgt mặvetnt."

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.