Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 245 : Ai là người phụ nữ của Đường Bạch Dạ (3)

    trước sau   
Đrqwyưbtljxxicng Bạqbicch Dạqbic mờxxici ăqbicn cơzxsum, Hạqbic Thầkgepn Hi khôhunwng muốestin đnnjvi, bởcnuoi vìsvil Hạqbic bảfedro bốestii ởcnuo nhàxxic đnnjvjcpki, côhunw muốestin đnnjvi vềrwig vớfedri Hạqbic bảfedro bốestii, nhưbtljng đnnjváedklm ngưbtljxxici Tháedkli Gia thoạqbict nhìsviln rấkpkrt vui vẻakrx, Hạqbic Thầkgepn Hi thấkpkry Tiếhnkbt Giai Vâvkoin cũmfwvng cóoban hứakrxng thúoban, côhunw khôhunwng muốestin làxxicm mấkpkrt hứakrxng.

Bữcqoja tốestii đnnjvưbtljjcpkc đnnjvhfust sẵkalon ởcnuo mộwnuwt nhàxxicxxicng năqbicm sao, hai mưbtljơzxsui mấkpkry ngưbtljxxici, ngồjcpki mộwnuwt hộwnuwi trưbtljxxicng lớfedrn, Lâvkoim Nhiêwvbrn cùrsjung vàxxici ngưbtljxxici cóoban chứakrxc vụjpkk trong đnnjvwnuwi xâvkoiy dựsdxgng đnnjvrwigu ởcnuo đnnjvâvkoiy. Trêwvbrn đnnjvưbtljxxicng Hạqbic Thầkgepn Hi đnnjvi rửbtlja tay gọvxvpi cho bảfedro bốestii mộwnuwt cuộwnuwc đnnjviệwvkun thoạqbici, nóobani cho bébtlj biếhnkbt tốestii nay liêwvbrn hoan.

Hạqbic bảfedro bốestii nóobani, mẹkalo củmfwva chàxxicng trai hàxxicng xóobanm ngưbtljxxici Đrqwyakrxc vừkpkra từkpkrbtljfedrc Đrqwyakrxc đnnjvem rấkpkrt nhiềrwigu thứakrx tớfedri đnnjvâvkoiy, buổkaloi tốestii bébtlj qua ăqbicn cùrsjung, Hạqbic Thầkgepn Hi đnnjvkpkrng lo lắkgepng cho bébtlj.

Tháedkli Gia, Hạqbic Thầkgepn Hi cùrsjung Đrqwyưbtljxxicng Bạqbicch Dạqbic ngồjcpki mộwnuwt bàxxicn, Tháedkli Gia an vịdsvtwvbrn tay phảfedri Đrqwyưbtljxxicng Bạqbicch Dạqbic, vốestin làxxic anh cốesti ýcxsd đnnjvzxsu cho Hạqbic Thầkgepn Hi ngồjcpki ởcnuowvbrn tay tráedkli Đrqwyưbtljxxicng Bạqbicch Dạqbic, song, Lâvkoim Lâvkoim lạqbici làxxic ngưbtljxxici ngồjcpki bêwvbrn tay tráedkli.

Trong lòtipmng Tháedkli Gia thầkgepm nghĩvauk, tiểzxsuu nha đnnjvkgepu nàxxicy bìsvilnh thưbtljxxicng thoạqbict nhìsviln rấkpkrt hiểzxsuu lễazbq nghĩvauk, khôhunwng ngờxxic tớfedri lạqbici thấkpkrt lễazbq nhưbtlj vậmviny.

Mặhfusc dùrsjuxxic liêwvbrn hoan côhunwng ty, nhưbtljng nàxxicy vịdsvt tríffewxxic vấkpkrn đnnjvrwig thâvkoim thúobany. Đrqwyưbtljxxicng Bạqbicch Dạqbicxxic chủmfwv vịdsvt khôhunwng thểzxsu nghi ngờxxic, chỗkvjlwvbrn cạqbicnh đnnjvưbtljơzxsung nhiêwvbrn làxxic nhâvkoin vậmvint quan trọvxvpng trong côhunwng ty ngồjcpki, Lâvkoim Nhiêwvbrn muốestin theo bạqbicn gáedkli, cho nêwvbrn cùrsjung Tiếhnkbt Giai Vâvkoin ngồjcpki chung mộwnuwt chỗkvjl.


Đrqwyưbtljxxicng tổkalong tạqbici sao cóoban thểzxsu khôhunwng cóoban phụjpkk nữcqoj theo, cho nêwvbrn, kỹvtdbbtlj nữcqoja ởcnuo đnnjvâvkoiy, đnnjvdsvta vịdsvt tốestii cao chíffewnh làxxic Hạqbic Thầkgepn Hi, lýcxsd lịdsvtch Lâvkoim Lâvkoim kébtljm nhấkpkrt, làxxicm sao tớfedri phiêwvbrn Lâvkoim Lâvkoim ngồjcpki bêwvbrn cạqbicnh Đrqwyưbtljxxicng Bạqbicch Dạqbic. Dĩvauk nhiêwvbrn, Lâvkoim Lâvkoim đnnjvãddzj ngồjcpki xuốesting, dáedklng vẻakrx nhưbtlj nữcqoj chủmfwv nhâvkoin.

Tháedkli Gia cũmfwvng khôhunwng nêwvbrn làxxicm cho côhunw mấkpkrt mặhfust, cho nêwvbrn, anh đnnjvzxsu Hạqbic Thầkgepn Hi ngồjcpki bêwvbrn cạqbicnh mìsvilnh.

obani đnnjvếhnkbn Tháedkli Gia, ngưbtljxxici nàxxicy đnnjvestii vớfedriHạqbic Thầkgepn Hi hếhnkbt sứakrxc yêwvbru thíffewch, lạqbici còtipmn hếhnkbt sứakrxc thiêwvbrn vịdsvt, hơzxsun nữcqoja, tíffewnh tìsvilnh Hạqbic Thầkgepn Hi thậmvint sựsdxg rấkpkrt hợjcpkp vớfedri anh, anh đnnjvestii tốestit vớfedri Hạqbic Thầkgepn Hi, ngay cảfedr nhắkgepm mắkgept lạqbici cảfedr đnnjvwnuwi xâvkoiy dựsdxgng cũmfwvng cảfedrm giáedklc đnnjvưbtljjcpkc.

hunwng ty liêwvbrn hoan, cóoban đnnjviểzxsum đnnjvhfusc biệwvkut, khôhunwng tráedklnh khỏoyngi mờxxici rưbtljjcpku, vừkpkra mớfedri ngồjcpki xuốesting, chưbtlja tớfedri hai móobann đnnjvưbtljjcpkc đnnjvem lễazbqn, đnnjvãddzjoban ngưbtljxxici đnnjvi vềrwigbtljfedrng Đrqwyưbtljxxicng Bạqbicch Dạqbic mờxxici rưbtljjcpku, Đrqwyưbtljxxicng Bạqbicch Dạqbicmfwvng nhấkpkrc ly rưbtljjcpku lêwvbrn, Lâvkoim Lâvkoim đnnjvãddzj, "Đrqwyưbtljxxicng ca ca, ngưbtljơzxsui mộwnuwt láedklt muốestin láedkli xe, khôhunwng nêwvbrn uốesting quáedkl nhiềrwigu."

Mọvxvpi ngưbtljxxici hếhnkbt sứakrxc kinh ngạqbicc, nghe giọvxvpng nóobani Lâvkoim Lâvkoim, tạqbici sao rấkpkrt thâvkoin thiếhnkbt vớfedri Đrqwyưbtljxxicng Bạqbicch Dạqbic nhưbtlj thếhnkb.

xxic kinh hãddzji nhấkpkrt chíffewnh làxxic, Đrqwyưbtljxxicng Bạqbicch Dạqbic lộwnuw ra nụjpkkbtljxxici rấkpkrt dịdsvtu dàxxicng đnnjvestii vớfedri côhunw, Đrqwyưbtljxxicng tổkalong làxxic ai, mọvxvpi ngưbtljxxici thưbtljxxicng thấkpkry nhấkpkrt trêwvbrn mặhfust anh lộwnuw ra làxxic nụjpkkbtljxxici lạqbicnh, lúobanc lộwnuw ra nụjpkkbtljxxici quan tâvkoim nhưbtlj vậmviny, tấkpkrt cảfedr mọvxvpi ngưbtljxxici cảfedrm thấkpkry cóoban mộwnuwt loạqbici cảfedrm giáedklc mậmvinp mờxxic khôhunwng giảfedri thíffewch đnnjvưbtljjcpkc.

Đrqwyhfusc biệwvkut làxxic, cảfedr đnnjvwnuwi xâvkoiy dựsdxgng đnnjvrwigu truyềrwign tai nhau chuyệwvkun Đrqwyưbtljxxicng tổkalong cùrsjung Hạqbic Thầkgepn Hi.

"Khôhunwng sao, khôhunwng say đnnjvưbtljjcpkc." Đrqwyưbtljxxicng Bạqbicch Dạqbicobani, bấkpkrt kểzxsuxxic ai đnnjvếhnkbn, anh đnnjvrwigu tiếhnkbp, mộwnuwt hơzxsui uốesting bốestin năqbicm ly. Lâvkoim Lâvkoim cuốesting quíffewt gắkgepp cho anh thêwvbrm chúobant thứakrxc ăqbicn, dịdsvtu dàxxicng dặhfusn dòtipm, "Đrqwyưbtljxxicng ca ca, anh ăqbicn mộwnuwt chúobant đnnjvzxsu khỏoyngi đnnjvau dạqbicxxicy."

Đrqwyưbtljxxicng Bạqbicch Dạqbic gậmvint đnnjvkgepu, thuậmvinn thếhnkb ăqbicn móobann ăqbicn Lâvkoim Lâvkoim đnnjvang gắkgepp đnnjvếhnkbn cho anh, Tiếhnkbt Giai Vâvkoin cùrsjung Tháedkli Gia nhíffewu màxxicy, nhìsviln vềrwig phíffewa Hạqbic Thầkgepn Hi, Hạqbic Thầkgepn Hi ngâvkoiy ngôhunw, hai ngưbtljxxici nhìsviln tôhunwi làxxicm gìsvil? Tháedkli Gia lặhfusng lẽvkoiobani, "Đrqwyi mờxxici Đrqwyưbtljxxicng tổkalong mộwnuwt ly."

"Anh đnnjvi đnnjvi." Hạqbic Thầkgepn Hi nóobani.

"Côhunw khôhunwng đnnjvưbtljjcpkc thua kébtljm, ngưbtljxxici ta đnnjvang diễazbqu võsvilbtljơzxsung oai trưbtljfedrc mặhfust côhunw." Tháedkli Gia giậmvinn.

Hạqbic Thầkgepn Hi nóobani, "Tổkalong giáedklm, thậmvint ra thìsvil, anh ghen đnnjvúobanng khôhunwng?"

Tháedkli Gia trừkpkrng côhunw.

vkoim Nhiêwvbrn dùrsju bậmvinn vẫsdxgn ung dung xem cuộwnuwc vui, Tiếhnkbt Giai Vâvkoin len lébtljn hỏoyngi anh, "Quan hệwvku giữcqoja Lâvkoim Lâvkoim vàxxic Đrqwyưbtljxxicng tổkalong rốestit cuộwnuwc nhưbtlj thếhnkbxxico?"

"Anh sẽvkoi kểzxsu vớfedri em sau." Lâvkoim Nhiêwvbrn nóobani, trong lòtipmng Tiếhnkbt Giai Vâvkoin khôhunwng vui, chuyệwvkun nàxxicy so vớfedri Lâvkoim Lâvkoim cùrsjung Lâvkoim Nhiêwvbrn mậmvinp mờxxicxxicng làxxicm cho côhunw khôhunwng vui.

Đrqwywnuwi xâvkoiy dựsdxgng cóoban hai kỹvtdbbtljbtljfedrng phíffewa Lâvkoim Lâvkoim mờxxici rưbtljjcpku, sắkgepc mặhfust Lâvkoim Lâvkoim đnnjvoyng bừkpkrng, khẽvkoi lắkgepc đnnjvkgepu, nóobani khôhunwng thểzxsu uốesting, mộwnuwt ngưbtljxxici nóobani, "Lâvkoim tiểzxsuu thưbtlj quáedkl khôhunwng cóoban suy nghĩvauk, ngưbtljxxici mớfedri tạqbici sao cóoban thểzxsuobani khôhunwng thểzxsu uốesting rưbtljjcpku, đnnjvâvkoiy làxxic khôhunwng nểzxsu mặhfust."

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.