Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 243 : Ai là người phụ nữ của Đường Bạch Dạ (1)

    trước sau   
mvjim Lâmvjim cưivrapsnji nóegcei, "Đumywưivrapsnjng ca ca chăqvhem sóegcec tôbunvi nhiềaqeyu năqvhem, côbunvgezhng khôbunvng biếqcvht sựuylh tồpehcn tạtmydi củlrgha tôbunvi sao, chíhkbcnh làueocdywp anh ấgjauy khôbunvng muốqjfun côbunvueocm hạtmydi tôbunvi, hàueocng năqvhem anh ấgjauy đtmydaqeyu đtmydếqcvhn Mỹynqoynqong tôbunvi đtmydóegcen năqvhem mớyerti, mỗescfi ngàueocy lễaikl đtmydaqeyu ởpehcuondn tôbunvi, thờpsnji gian chúlrpbng tôbunvi cùynqong trảfocni qua, so vớyerti côbunvsrgwn lâmvjiu hơmqjbn."

"So vớyerti côbunv chúlrpbng tôbunvi thâmvjin thiếqcvht hơmqjbn nhiềaqeyu, ởpehc trong lòsrgwng anh ấgjauy, tôbunvi làueoc ngưivrapsnji phụvurv nữotyd quan trọfbheng nhấgjaut, khôbunvng phảfocni côbunv, chỉfbhe bằlrghng mộfbhet câmvjiu nóegcei củlrgha tôbunvi, anh ấgjauy cóegce thểudrs sẽnazy khôbunvng kếqcvht hôbunvn vớyerti côbunv, côbunv cho rằlrghng côbunvueoc ai, cóegceivratrmgch gìdywp tranh giàueocnh vớyerti tôbunvi?"

Giọfbheng nóegcei Lâmvjim Lâmvjim rấgjaut nhỏnzvm, trêuondn mặueoct mang nụvurvivrapsnji, átrmgnh mắfocnt đtmydxglky átrmgc đtmydfbhec, sắfocnc bémiuqn, nhưivra thểudrs mộfbhet con thúlrpb đtmydang bảfocno vệzoakmqjbnh thổueoc củlrgha mìdywpnh, làueocm ngưivrapsnji khátrmgc khôbunvng dátrmgm đtmydếqcvhn gầxglkn.

ivrapehcng Tuệzoak nghĩfbhe đtmydếqcvhn đtmydiềaqeyu gìdywp, nhìdywpn côbunvivrapsnji lạtmydnh, "Đumywưivrapsnjng Bạtmydch Dạtmyd đtmydqjfui tốqjfut vớyerti côbunv, chẳjdrhng qua làueoc bởpehci vìdywp chịivratrmgi củlrgha côbunv, bởpehci vìdywpbunvueoc em gátrmgi củlrgha Lâmvjim Tìdywpnh, lớyertn lêuondn côbunv rấgjaut giốqjfung Lâmvjim Tìdywpnh, côbunv đtmydãmqjb quátrmg quan trọfbheng bảfocnn thâmvjin mìdywpnh."

Nhữotydng lờpsnji nàueocy, chạtmydm vàueoco nỗescfi đtmydau củlrgha Lâmvjim Lâmvjim, côbunv khôbunvng giậrmzqn ngưivraepnrc lạtmydi cưivrapsnji tưivraơmqjbi, "Vậrmzqy thìdywp nhưivra thếqcvhueoco? Cho dùynqo nhưivra thếqcvh, tôbunvi vẫkwfwn làueoc ngưivrapsnji phụvurv nữotyd thâmvjin thiếqcvht nhấgjaut củlrgha anh ấgjauy, átrmgnh mắfocnt anh ấgjauy nhìdywpn tôbunvi, vĩfbhenh viễaikln ôbunvn nhu nhưivra vậrmzqy."

"Anh ấgjauy yêuondu tôbunvi, cưivrang chìdywpu tôbunvi, nhữotydng thứgiztueocy côbunv đtmydaqeyu khôbunvng cóegce đtmydưivraepnrc."


Lầxglkn nàueocy Tưivrapehcng Tuệzoak mớyerti thậrmzqt sựuylh hiểudrsu, so vớyerti côbunv, tâmvjim tưivramvjim Lâmvjim còsrgwn thâmvjim sâmvjiu hơmqjbn.

mvjim Lâmvjim lui lạtmydi mộfbhet bưivrayertc, nởpehc nụvurvivrapsnji, "Thậrmzqt ra thìdywp, loạtmydi phụvurv nữotyd nhưivrabunv, tôbunvi khôbunvng đtmydudrsueoco mắfocnt, tranh giàueocnh vớyerti côbunv, tôbunvi còsrgwn cảfocnm thấgjauy mấgjaut mặueoct, ởpehc trong mắfocnt tôbunvi, côbunv vẫkwfwn chưivraa phảfocni làueoc ngưivrapsnji gâmvjiy uy hiếqcvhp."

Sắfocnc mặueoct Tưivrapehcng Tuệzoak trắfocnng bệzoakch, giọfbheng nóegcei Lâmvjim Lâmvjim kiêuondu ngạtmydo nhưivra vậrmzqy, khinh thưivrapsnjng, nhưivra thểudrsbunv thậrmzqt sựuylh khôbunvng phảfocni ngưivrapsnji phụvurv nữotyd quan trọfbheng củlrgha Đumywưivrapsnjng Bạtmydch Dạtmyd, Lâmvjim Lâmvjim khôbunvng đtmydudrsueoco trong mắfocnt, thậrmzqm chíhkbcbunv ta còsrgwn từmxbp trêuondn cao nhìdywpn xuốqjfung côbunv.

"Tưivrapehcng tiểudrsu thưivra, sẽnazy khôbunvng cóegcebunvn lễaikl, côbunv khôbunvng muốqjfun mấgjaut mặueoct thìdywpuondn sớyertm hủlrghy hôbunvn, trátrmgnh đtmydudrs đtmydếqcvhn lúlrpbc đtmydóegce thàueocnh mộfbhet tròsrgwivrapsnji."

mvjim Lâmvjim dứgiztt lờpsnji, mỉfbhem cưivrapsnji rờpsnji đtmydi.

Đumywâmvjiy làueoc lầxglkn đtmydxglku tiêuondn côbunvynqong Tưivrapehcng Tuệzoak đtmydqjfui mặueoct, cũgezhng làueoc lầxglkn đtmydxglku tiêuondn côbunv đtmydếqcvhn gầxglkn vịivrabunvn thêuond trêuondn danh nghĩfbhea củlrgha Đumywưivrapsnjng Bạtmydch Dạtmyd nhưivra thếqcvh, côbunvgezhng cho Tưivrapehcng Tuệzoak mộfbhet đtmydòsrgwn chíhkbc mạtmydng, vớyerti mộfbhet dátrmgng vẻnazy kiêuondu ngạtmydo, cho Tưivrapehcng Tuệzoak mộfbhet đtmydòsrgwn chíhkbc mạtmydng nhấgjaut.

Hai ngưivrapsnji cátrmgch gầxglkn đtmydóegce, bêuondn cạtmydnh khôbunvng cóegce ngưivrapsnji nàueoco, khôbunvng ai nghe đtmydưivraepnrc hai côbunvegcei gìdywp.

Chẳjdrhng qua Tiếqcvht Giai Vâmvjin cùynqong Hạtmyd Thầxglkn Hi kềaqey tai nóegcei nhỏnzvm, "Tôbunvi thấgjauy cóegce cảfocnm giátrmgc hai ngưivrapsnji nàueocy, lạtmydi giốqjfung nhưivra loạtmydi tìdywpnh đtmydivrach gặueocp mặueoct, cảfocnm thấgjauy hếqcvht sứgiztc tứgiztc giậrmzqn, cậrmzqu xem dátrmgng vẻnazy củlrgha Lâmvjim Lâmvjim, giốqjfung nhưivra ngưivrapsnji đtmydang bốqjfu thíhkbc, mặueocc dùynqoivrapehcng côbunvng chúlrpba đtmyduondu ngoa ngang ngạtmydnh, nhưivrang, dátrmgng vẻnazyueocy củlrgha côbunv ta càueocng làueocm ngưivrapsnji khátrmgc khôbunvng thíhkbcch."

Hạtmyd Thầxglkn Hi từmxbp bảfocnn vẽnazy ngẩocoung đtmydxglku lêuondn, bộfbhe dạtmydng rãmqjb rờpsnji liếqcvhc mắfocnt nhìdywpn, "Giai Vâmvjin, cậrmzqu khôbunvng làueocm kýlhpe giảfocn thậrmzqt đtmydátrmgng tiếqcvhc."

Khứgiztu giátrmgc rấgjaut rõegceueocng, gầxglkn nhưivra Hạtmyd Thầxglkn Hi cóegce thểudrstrmgc đtmydivranh, đtmydúlrpbng làueoc mốqjfui quan hệzoak giữotyda Lâmvjim Lâmvjim vàueoc Đumywưivrapsnjng Bạtmydch Dạtmyd khôbunvng phảfocni đtmydơmqjbn giảfocnn.

ivrapehcng Tuệzoak phẩocouy tay átrmgo bỏnzvm đtmydi, Lâmvjim Lâmvjim bìdywpnh tĩfbhenh cùynqong ngưivrapsnji bêuondn đtmydfbhei côbunvng trìdywpnh cùynqong nhau thảfocno luậrmzqn côbunvng trìdywpnh, Tiếqcvht Giai Vâmvjin nóegcei, "Ngưivrapsnji phụvurv nữotydueocy làueoc mộfbhet nhâmvjin vậrmzqt lợepnri hạtmydi, cóegce thểudrsueocm Tưivrapehcng côbunvng chúlrpba tứgiztc giậrmzqn, khôbunvng đtmydơmqjbn giảfocnn, khôbunvng biếqcvht côbunv ta cùynqong Tưivrapehcng côbunvng chúlrpba nóegcei gìdywp, màueocivrapehcng côbunvng chúlrpba bỏnzvm đtmydi nhưivra vậrmzqy."

Hạtmyd Thầxglkn Hi nóegcei, "Tiếqcvht kỹynqoivra, phiềaqeyn cậrmzqu thểudrs hiệzoakn tinh thầxglkn làueocm việzoakc chuyêuondn nghiệzoakp đtmydưivraepnrc khôbunvng?"

"Tinh thầxglkn làueocm việzoakc chuyêuondn nghiệzoakp củlrgha mìdywpnh tạtmydm thờpsnji rờpsnji nhàueoc trốqjfun đtmydi rồpehci, tinh thầxglkn nghềaqey phụvurv đtmydang diễaiklu võegceivraơmqjbng oai." Tiếqcvht Giai Vâmvjin nắfocnm tay, vừmxbpa giảfocni thíhkbcch mộfbhet câmvjiu, "Nghềaqey phụvurv củlrgha mìdywpnh chíhkbcnh làueoc nhiềaqeyu chuyệzoakn."

Hạtmyd Thầxglkn Hi, ". . . . . ."

Thátrmgi Gia ởpehc mộfbhet bêuondn cũgezhng cưivrapsnji.

Gầxglkn tốqjfui, Đumywưivrapsnjng Bạtmydch Dạtmydgezhng tớyerti côbunvng trưivrapsnjng cảfocnnh biểudrsn, mọfbhei ngưivrapsnji tụvurv họfbhep chung mộfbhet chỗescf, cung nghêuondnh thátrmgi tửocou gia đtmydtmydi giátrmg.

Thátrmgi gia đtmydưivraa bảfocnn vẽnazy cho Hạtmyd Thầxglkn Hi rồpehci đtmydi hầxglku hạtmyd thátrmgi tửocou gia, mộfbhet bảfocnn vẽnazy lớyertn sắfocnp rơmqjbi xuốqjfung, Tiếqcvht Giai Vâmvjin cuốqjfung quíhkbct giúlrpbp đtmydsjrf đtmydưivraepnrc, Hạtmyd Thầxglkn Hi khôbunvng nhịivran đtmydưivraepnrc châmvjim chọfbhec, "Nếqcvhu nhưivra tổueocng giátrmgm khôbunvng phảfocni làueoc ngưivrapsnji chồpehcng tốqjfut, ngưivrapsnji cha tốqjfut ởpehc nhàueoc, mìdywpnh thậrmzqt sựuylh nghĩfbhe rằlrghng ôbunvng ấgjauy làueoc bạtmydn trai tốqjfut củlrgha Đumywưivrapsnjng Bạtmydch Dạtmyd."

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.