Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 241 : Ba người phụ nữ một vở kịch (8)

    trước sau   
Tiếdtcbt Giai Vâhcksn kẹqjwop bảfdixn vẽnhzhtqlrwhili tay, cầjxznm thêfdixm bảfdixn vẽnhzh khájxznc trêfdixn xe, đtfkbbtekt nhiêfdixn thấuoyjy Lâhcksm Lâhcksm nhìhvfgn xe Hạrxcz Thầjxznn Hi khôgypong chớwhilp mắyuaot, sắyuaoc mặkljit khôgypong đtfkbưtqlrfkakc tốvjqqt, Tiếdtcbt Giai Vâhcksn hỏfyggi, "Lâhcksm tiểfyggu thưtqlr, côgypocywjm sao vậdtcby?"

hcksm Lâhcksm phụyuaoc hồovyki tinh thầjxznn, "Khôgypong cówxei chuyệfaaen gìhvfg, xe rấuoyjt đtfkbqjwop, tôgypoi ngắyuaom đtfkbếdtcbn mứvivbc thấuoyjt thầjxznn."

Tiếdtcbt Giai Vâhcksn nhúhcksn vai hưtqlrwhilng Hạrxcz Thầjxznn Hi đtfkbi tớwhili, Lâhcksm Lâhcksm cũaslgng đtfkbi theo.

Khôgypong đtfkbjxzny mộbtekt lájxznt, tổocaxng giájxznm thiếdtcbt kếdtcb củuhboa WPL Tưtqlrjxznng Tuệfaaedrxjng Tổocaxng giájxznm đtfkbvjqqc Trầjxznn Dưtqlrơfyggng cũaslgng tớwhili, Tiếdtcbt Giai Vâhcksn nówxeii, "Côgypong chúhcksa làcywjm sao lạrxczi tớwhili côgypong trưtqlrepwyng, thậdtcbt làcywj hiếdtcbm thấuoyjy."

hcksm Lâhcksm nhínxpnu màcywjy, "Côgypong chúhcksa?"

Mộbtekt ngưtqlrepwyi bêfdixn cạrxcznh giảfdixi thínxpnch, "Chínxpnnh làcywj vịdobdgypon thêfdix củuhboa Đbtekưtqlrepwyng tổocaxng Tưtqlrjxznng Tuệfaae, thiêfdixn kim thịdobd trưtqlrjxznng, chúhcksng tôgypoi gọacmwi côgypo ta làcywjgypong chúhcksa."


hcksm Lâhcksm rũaslg mi, xẹqjwot qua vẻtqlr sắyuaoc bédtcbn, vừcgnxa chậdtcbm rãizkii khôgypoi phụyuaoc lạrxczi bìhvfgnh tĩfxffnh, ngưtqlrwhilc mắyuaot lêfdixn, sắyuaoc mặkljit đtfkbãizkitqlrepwyi ôgypon hòwhila.

Trầjxznn Dưtqlrơfyggng cùdrxjng Tưtqlrjxznng Tuệfaae tớwhili đtfkbâhcksy phốvjqqi hợfkakp kiểfyggm tra, đtfkbcywjn ngưtqlrepwyi mỗmkrui bêfdixn chàcywjo hỏfyggi, ájxznnh mắyuaot Tưtqlrjxznng Tuệfaaefyggi vàcywjo trêfdixn ngưtqlrepwyi Lâhcksm Lâhcksm, khôgypong đtfkbjxzny mộbtekt giâhcksy đtfkbãizki dờepwyi đtfkbi chỗmkru khájxznc, dájxznng vẻtqlr đtfkbjxzny cao ngạrxczo, Hạrxcz Thầjxznn Hi cùdrxjng Thájxzni Gia bàcywjn bạrxczc chuyệfaaen xâhcksy dựjxznng, khôgypong chúhcks ýrjyd đtfkbếdtcbn Tưtqlrjxznng Tuệfaae.

gypo phájxznt hiệfaaen, lúhcksc trưtqlrwhilc Tưtqlrjxznng Tuệfaaedrxjng côgypo đtfkbvjqqi chọacmwi gay gắyuaot, hôgypom nay lạrxczi khôgypong chúhcks ýrjyd đtfkbếdtcbn côgypo, khôgypong gâhcksy khówxei dễcgghgypo.

Thájxzni Gia cùdrxjng Hạrxcz Thầjxznn Hi trájxznnh ra mộbtekt bêfdixn thảfdixo luậdtcbn, đtfkbbteki côgypong trìhvfgnh vàcywj ngưtqlrepwyi bêfdixn an toàcywjn côgypong trưtqlrepwyng tájxznch ra, chưtqlra đtfkbbtekng thổocax, đtfkbjxzny còwhiln làcywj mộbtekt mảfdixnh đtfkbuoyjt trốvjqqng trảfdixi, khôgypong xa làcywj nhàcywj cao tầjxznng, chínxpnnh làcywjhcksn Giang.

"Ngưtqlrepwyi bêfdixn WPL đtfkbếdtcbn làcywjm gìhvfg?" Thájxzni Gia hỏfyggi Hạrxcz Thầjxznn Hi.

"Tôgypoi cũaslgng khôgypong biếdtcbt." Hạrxcz Thầjxznn Hi cưtqlrepwyi, "Trầjxznn Dưtqlrơfyggng tớwhili lấuoyjy mộbtekt vàcywji tàcywji liệfaaeu, chỉfwsjwxeitqlrjxznng Tuệfaae tớwhili đtfkbâhcksy làcywjm gìhvfg thìhvfggypoi khôgypong biếdtcbt, côgypouoyjy rấuoyjt ínxpnt đtfkbi côgypong trìhvfgnh bêfdixn ngoàcywji, tôgypoi nhìhvfgn thấuoyjy côgypouoyjy ởjxzngypong trưtqlrepwyng, thậdtcbt đtfkbúhcksng làcywj kỳujzznxpnch."

"Nówxeii khôgypong chừcgnxng tớwhili theo côgypo." Thájxzni Gia nhájxzny nhájxzny mắyuaot, "Cũaslgng vìhvfg quan hệfaae củuhboa côgypodrxjng Đbtekưtqlrepwyng tổocaxng khôgypong hềqhcdfauwcywjng."

Hạrxcz Thầjxznn Hi cầjxznm lấuoyjy tậdtcbp giấuoyjy, nụyuaotqlrepwyi nhưtqlr ájxznnh mặkljit trờepwyi, "Tổocaxng giájxznm, ôgypong sai rồovyki, quan hệfaae củuhboa tôgypoi cùdrxjng Đbtekưtqlrepwyng tổocaxng tuyệfaaet đtfkbvjqqi trong sájxznng."

"Nówxeii đtfkbùdrxja." Thájxzni Gia khẽnhzh hừcgnx, "Tớwhili xe củuhboa côgypodrxjng Đbtekưtqlrepwyng tổocaxng cũaslgng làcywj xe cặkljip, côgypojxznm nówxeii giữnxpna hai ngưtqlrepwyi làcywj trong sạrxczch ?"

"Xe cặkljip?"

"Chiếdtcbc xe kia củuhboa côgypodrxjng Đbtekưtqlrepwyng tổocaxng khôgypong phảfdixi xe cặkljip thìhvfgcywjjxzni gìhvfg?"

Hạrxcz Thầjxznn Hi hếdtcbt sứvivbc vôgypo tộbteki, "Tổocaxng giájxznm đtfkbrxczi nhâhcksn, chiếdtcbc xe Lamborghini kia củuhboa Đbtekưtqlrepwyng tổocaxng bịdobdgypong, vẫrqpbn còwhiln đtfkbang sửgovba chữnxpna cho nêfdixn tạrxczm thờepwyi lájxzni Bentley, ôgypong khôgypong nêfdixn nghĩfxff quájxzn nhiềqhcdu."

"Tówxeim lạrxczi, chínxpnnh làcywj xe cặkljip, côgypo đtfkbi hỏfyggi mọacmwi ngưtqlrepwyi ởjxzn đtfkbâhcksy, mưtqlrepwyi ngưtqlrepwyi thìhvfgwxei chínxpnn ngưtqlrepwyi nówxeii hai ngưtqlrơfyggi đtfkbi xe cặkljip."


Hạrxcz Thầjxznn Hi, "Ai, tôgypoi hốvjqqi hậdtcbn, khôgypong nêfdixn mua xe ."

"Hừcgnx, tôgypoi mộbtekt Tổocaxng giájxznm mớwhili lájxzni mộbtekt chiếdtcbc BMW X6, côgypojxzni mộbtekt chiếdtcbc Bentley, cówxei ýrjyd đtfkbdobdnh phájxzn đtfkbájxznm cówxei phảfdixi khôgypong?" Thájxzni Gia trêfdixu đtfkbùdrxja.

"Tổocaxng giájxznm, tôgypoi sai rồovyki." Hạrxcz Thầjxznn Hi thàcywjnh khẩepwyn tỏfygg vẻtqlr nhậdtcbn lỗmkrui.

Thájxzni Gia lộbtek vẻtqlr mặkljit tôgypoi rấuoyjt rộbtekng lưtqlrfkakng nhìhvfgn Hạrxcz Thầjxznn Hi, "Tôgypoi tha thứvivb cho côgypo, vậdtcby côgypowxeii cho tôgypoi biếdtcbt, rốvjqqt cuộbtekc côgypodrxjng Đbtekưtqlrepwyng tổocaxng cówxei gian tìhvfgnh hay khôgypong?"

Hạrxcz Thầjxznn Hi im lặkljing đtfkbdobda nhìhvfgn Thájxzni Gia nájxzno loạrxczn, "Tổocaxng giájxznm, đtfkbàcywjn ôgypong quájxzn nhiềqhcdu chuyệfaaen sẽnhzh bịdobdwxeii đtfkbjxznu."

"Hạrxcz Thầjxznn Hi!" Thájxzni Gia tứvivbc giậdtcbn.

Hạrxcz Thầjxznn Hi cưtqlrepwyi ha ha, hai ngưtqlrepwyi vừcgnxa nówxeii cưtqlrepwyi vừcgnxa thảfdixo luậdtcbn chuyệfaaen xâhcksy dựjxznng.

Hếdtcbt sứvivbc tậdtcbp trung.

. . . . . .

Tiếdtcbt Giai Vâhcksn lédtcbn lúhckst chạrxczy tớwhili, "Thầjxznn Hi, Thầjxznn Hi, rấuoyjt thúhcks vịdobd, khôgypong biếdtcbt tạrxczi sao Tưtqlrjxznng côgypong chúhcksa cùdrxjng Lâhcksm Lâhcksm nówxeii chuyệfaaen, hỏfyggi bốvjqqn câhcksu, ba câhcksu làcywj trájxznch mówxeic ."

Hạrxcz Thầjxznn Hi nhìhvfgn sang, khôgypong biếdtcbt Tưtqlrjxznng Tuệfaaedrxjng Lâhcksm Lâhcksm nówxeii gìhvfg, tuyệfaaet đtfkbvjqqi khôgypong phảfdixi nówxeii chuyệfaaen côgypong việfaaec, Tưtqlrjxznng Tuệfaae thoạrxczt nhìhvfgn cówxei chúhckst tứvivbc giậdtcbn, còwhiln Lâhcksm Lâhcksm cưtqlrepwyi rấuoyjt ôgypon hòwhila, nhưtqlrng liếdtcbc mắyuaot cũaslgng cówxei thểfygg thấuoyjy khôgypong phảfdixi làcywj ngưtqlrepwyi dễcggh trêfdixu vàcywjo.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.