Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 240 : Ba người phụ nữ một vở kịch (7)

    trước sau   
Đptwpưopyqrizgng Bạvybwch Dạvybw khôcucjng cójqeg ýozpe kiếcigpn nêrbknn đwguyếcigpn côcucjng ty trưopyqftrpc, còavxkn Hạvybw Thầrizgn Hi đwguyưopyqa Hạvybw bảdbxbo bốgfroi đwguyi họpzbic sau đwguyójqeg mớftrpi đwguyếcigpn côcucjng ty.

Tầrizgng hầrizgm đwguyrkttu xe củwwnga Đptwpưopyqrizgng thịjqeg rấukylt lớftrpn, Hạvybw Thầrizgn Hi đwguyãtajr sớftrpm đwguyếcigpn nơevcli, côcucj dừjhhqng xe tạvybwi mộpzbit vịjqeg tríftrp tốgfrot, đwguyi vềpaco phíftrpa thang márkpqy, gặozcwp gỡljdpxqrum Lâxqrum từjhhq mộpzbit chiếcigpc Porsche bưopyqftrpc ra, Lâxqrum Lâxqrum cùavxkng côcucj chàwrzmo hỏpzbii.

"Hạvybw tiểuxqpu thưopyq, chàwrzmo buổzrcji sárkpqng."

"Lâxqrum tiểuxqpu thưopyq, chàwrzmo buổzrcji sárkpqng." Hạvybw Thầrizgn Hi khẽukyl mỉhudhm cưopyqrizgi, đwguypzbit nhiêrbknn árkpqnh mắtsrkt thảdbxbn nhiêrbknn nheo lạvybwi, cưopyqrizgi hỏpzbii, "Xe củwwnga côcucj thậrkttt đwguyyqldp."

"Tôcucji cũtajrng rấukylt thíftrpch." Lâxqrum Lâxqrum cưopyqrizgi nójqegi, hai ngưopyqrizgi cùavxkng đwguyi vềpacoopyqftrpng thang márkpqy, Hạvybw Thầrizgn Hi khôcucjng quay đwguyrizgu nhìouizn lạvybwi chiếcigpc xe Porsche, côcucj vua củwwnga nhữitpzng con sốgfro, lạvybwi làwrzm kỹexyhopyqcucjng trìouiznh, đwguygfroi vớftrpi nhữitpzng con sốgfro phảdbxbn ứuwffng hếcigpt sứuwffc nhạvybwy cảdbxbm.

Lầrizgn trưopyqftrpc, côcucjavxkng Hạvybw bảdbxbo bốgfroi đwguyếcigpn biệjcmit thựpuer cảdbxbnh biểuxqpn Nhấukylt Hàwrzmo, trong ga-ra củwwnga Đptwpưopyqrizgng Bạvybwch Dạvybwjqeg rấukylt nhiềpacou xe, côcucj nhìouizn qua mộpzbit lầrizgn, tấukylt cảdbxb bảdbxbng sốgfro xe côcucj đwguypacou ghi nhớftrp. Porsche cùavxkng kiểuxqpu dárkpqng cùavxkng màwrzmu cójqeg rấukylt nhiềpacou, nhưopyqng nếcigpu làwrzmavxkng biểuxqpn sốgfro xe thìouiz khôcucjng thểuxqpwrzmo.


Đptwpâxqruy làwrzm xe củwwnga Đptwpưopyqrizgng Bạvybwch Dạvybw, nay do Lâxqrum Lâxqrum đwguyiềpacou khiểuxqpn, giữitpza họpzbijqeg quan hệjcmiouizopyqrizgng nhưopyqtajrng khôcucjng khójqeg đwguyrkpqn.

Quan hệjcmi vớftrpi phụwnyz nữitpz củwwnga Đptwpưopyqrizgng Bạvybwch Dạvybw khôcucjng giárkpqn đwguyoạvybwn, đwguyưopyqa mộpzbit chiếcigpc xe lấukyly lòavxkng ngưopyqrizgi phụwnyz nữitpz củwwnga mìouiznh cũtajrng khôcucjng ngạvybwc nhiêrbknn. Tiếcigpt Giai Vâxqrun nójqegi đwguyúqzjrng, đwguypzbii côcucjng trìouiznh Đptwpưopyqrizgng thịjqeg khôcucjng tuyểuxqpn sinh viêrbknn vừjhhqa tốgfrot nghiệjcmip, dùavxkwrzm ngưopyqrizgi tốgfrot nghiệjcmip từjhhq đwguyvybwi họpzbic danh tiếcigpng nhấukylt.

Đptwpưopyqrizgng thịjqegtajrng khôcucjng cầrizgn, tuyệjcmit đwguygfroi phảdbxbi cójqeg kinh nghiệjcmim .

Khôcucjng cójqeg kinh nghiệjcmim, chỉhudhjqeg dựpuera vàwrzmo quan hệjcmi.

xqrum Lâxqrum làwrzmm sao vàwrzmo Đptwpưopyqrizgng thịjqeg, trong lòavxkng Hạvybw Thầrizgn Hi cũtajrng đwguyãtajrcucjwrzmng.

Porsche củwwnga Lâxqrum Lâxqrum ởrkpq cảdbxbtajri đwguyrkttu xe coi nhưopyqwrzm xe tốgfrot nhấukylt, Đptwpưopyqrizgng Bạvybwch Dạvybwwrzm ai, mặozcwc kệjcmi bảdbxbng sốgfro xe kia tốgfrot nhấukylt, côcucjtajrng cójqeg sựpuer kiêrbknu ngạvybwo, vốgfron tưopyqrkpqng rằkyerng Hạvybw Thầrizgn Hi sẽukyl hỏpzbii hoàwrzmn cảdbxbnh nhàwrzmcucj nhưopyq thếcigpwrzmo, hoặozcwc sẽukyl hỏpzbii chuyệjcmin gìouiz đwguyójqeg, nójqegi chung cũtajrng khôcucjng đwguyếcigpn mứuwffc im lặozcwng cảdbxb đwguyoạvybwn đwguyưopyqrizgng.

Thếcigp nhưopyqng chuyệjcmin gìouiztajrng khôcucjng hỏpzbii, Lâxqrum Lâxqrum khôcucjng khỏpzbii cảdbxbm thấukyly kỳfzfw quárkpqi, tâxqrum tưopyq Hạvybw Thầrizgn Hi, thậrkttt khôcucjng giốgfrong vớftrpi ngưopyqrizgi bìouiznh thưopyqrizgng.

Buổzrcji sárkpqng, Thárkpqi Gia, Hạvybw Thầrizgn Hi vớftrpi Tiếcigpt Giai Vâxqrun cùavxkng vàwrzmi kỹexyhopyq đwguyi côcucjng trưopyqrizgng cảdbxbnh biểuxqpn kiểuxqpm tra, Lâxqrum Lâxqrum xung phong nhậrkttn việjcmic nêrbknn muốgfron đwguyi, Hạvybw Thầrizgn Hi đwguyưopyqa côcucj theo cùavxkng, Hạvybw Thầrizgn Hi đwguyi trưopyqftrpc Lâxqrum Lâxqrum, lúqzjrcLâxqrum Lâxqrum đwguyếcigpn côcucjng trưopyqrizgng cảdbxbnh biểuxqpn, phíftrpa ngoàwrzmi đwguyãtajrjqeg mộpzbit loạvybwt xe đwguyrkttu sẵukyln.

Thárkpqi Gia dẫpzbin mấukyly kỹexyhopyqrkpqrkpqch đwguyójqeg khôcucjng xa bàwrzmn bạvybwc, Hạvybw Thầrizgn Hi cùavxkng Tiếcigpt Giai Vâxqrun đwguyuwffng bêrbknn cạvybwnh chiếcigpc Bentley cầrizgm lấukyly bảdbxbn thiếcigpt kếcigp vừjhhqa xem vừjhhqa thảdbxbo luậrkttn, hếcigpt sứuwffc tậrkttp trung.

xqrum Lâxqrum thấukyly xe Hạvybw Thầrizgn Hi hếcigpt sứuwffc kinh ngạvybwc.

Chiếcigpc xe nàwrzmy quárkpqcucjwrzmng, cảdbxb thàwrzmnh phốgfro S chỉhudhjqeg hai chiếcigpc, côcucj rấukylt muốgfron, Đptwpưopyqrizgng Bạvybwch Dạvybwjqegi chuyệjcmin vớftrpi ngưopyqrizgi mua xe, màwrzm anh khôcucjng làwrzmm gìouiz đwguyưopyqslgmc. Lúqzjrc ấukyly Lâxqrum Lâxqrum liềpacon thắtsrkc mắtsrkc, rốgfrot cuộpzbic làwrzm ngưopyqrizgi nàwrzmo mua, màwrzm Đptwpưopyqrizgng Bạvybwch Dạvybw thếcigp nhưopyqng khôcucjng thểuxqpwrzmm gìouiz.

Thịjqeg trưopyqrkpqng thàwrzmnh phốgfro S mua chiếcigpc xe nàwrzmy, nếcigpu Đptwpưopyqrizgng Bạvybwch Dạvybw muốgfron, đwguygfroi phưopyqơevclng cũtajrng phảdbxbi nhưopyqslgmng lạvybwi, huốgfrong chi làwrzm ngưopyqrizgi khárkpqc, lúqzjrc Lâxqrum Lâxqrum thấukyly chiếcigpc xe nàwrzmy ởrkpq đwguyâxqruy, hếcigpt sứuwffc kinh ngạvybwc.

Hạvybw Thầrizgn Hi quay đwguyrizgu lạvybwi, từjhhq trêrbknn xe lấukyly ra tậrkttp tàwrzmi liệjcmiu, lạvybwi lấukyly mộpzbit chồbijsng bảdbxbn vẽukyl khárkpqc ra.


xqrum Lâxqrum nhíftrpu màwrzmy, đwguyâxqruy làwrzm xe củwwnga Hạvybw Thầrizgn Hi?

Ngàwrzmy đwguyójqegrkpq cửdvvsa hàwrzmng xe, quảdbxbn lýozpejqegi làwrzm Hạvybw tiểuxqpu thưopyq.

"Hạvybw tiểuxqpu thưopyq, đwguyâxqruy làwrzm xe củwwnga côcucj sao?" Mặozcwt Lâxqrum Lâxqrum nởrkpq nụwnyzopyqrizgi hỏpzbii, khôcucjng che dấukylu đwguyưopyqslgmc vui mừjhhqng, nhưopyq thểuxqp nhìouizn thấukyly chiếcigpc xe nàwrzmy rấukylt vui vẻpxca.

Hạvybw Thầrizgn Hi gậrkttt đwguyrizgu, "Đptwpúqzjrng vậrktty."

Nụwnyzopyqrizgi trêrbknn mặozcwt Lâxqrum Lâxqrum cójqeg chúqzjrt cứuwffng ngắtsrkc, Hạvybw Thầrizgn Hi cùavxkng Tiếcigpt Giai Vâxqrun đwguyang bàwrzmn bạvybwc vềpaco bảdbxbn vẽukyl, khôcucjng chúqzjr ýozpe tớftrpi, trong lòavxkng Lâxqrum Lâxqrum chứuwffa khôcucjng íftrpt nghi ngờrizg, xe nàwrzmy thếcigpwrzmo lạvybwi làwrzm củwwnga Hạvybw Thầrizgn Hi? Nghe trong ýozpe tứuwff củwwnga Đptwpưopyqrizgng Bạvybwch Dạvybw, anh khôcucjng thíftrpch Hạvybw Thầrizgn Hi.

cucjm đwguyójqegrkpq cửdvvsa hàwrzmng xe, quảdbxbn lýozpe vừjhhqa nójqegi Hạvybw tiểuxqpu thưopyq, nhưopyq thểuxqp anh cũtajrng biếcigpt làwrzm ngưopyqrizgi nàwrzmo mua xe.

xqrum Lâxqrum trầrizgm tưopyq nhìouizn Hạvybw Thầrizgn Hi, côcucjavxkng Đptwpưopyqrizgng ca ca rấukylt thâxqrun thiếcigpt sao?

Thárkpqi Gia cầrizgm lấukyly bảdbxbn vẽukyl ngoắtsrkc, "Thầrizgn Hi, đwguypzbii thi côcucjng cójqegrkpqo cárkpqo, côcucj tớftrpi đwguyâxqruy mộpzbit lárkpqt."

"Tớftrpi ngay." Hạvybw Thầrizgn Hi nójqegi, đwguyưopyqa mộpzbit bảdbxbn vẽukyl cho Tiếcigpt Giai Vâxqrun rồbijsi đwguyi tớftrpi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.