Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 24 : Gian tình Đường tiên sinh cùng Hạ tiểu thư

    trước sau   
wlxbc khuấrjrat nàpkcxy rấrjrat chậlsojt, cơvpbh thểsuxm hai ngưddzccemwi díhmpinh sácemwt vàpkcxo nhau.

Trêqneln ngưddzccemwi anh truyềscogn đgxeyếnsecn mùmofsi hưddzcơvpbhng Dior Fahrenheit, côdemq thíhmpich nhấrjrat làpkcxmofsi hưddzcơvpbhng nàpkcxy, hơvpbhi thởsliz củdemqa anh vâmfydy quanh côdemq.

demq bịbpyi nhốgxeyt trong lồqyyzng ngựnsecc anh, cówlxb thểsuxm nghe thấrjray đgxeyưddzcvxvnc nhịbpyip tim đgxeyang đgxeylsojp mạgxeynh mẽjtsm củdemqa mìooubnh.

demqwlxb thểsuxm cảtcmjm nhậlsojn đgxeyưddzcvxvnc cơvpbh bắayrgp anh.

Tràpkcxn ngậlsojp mạgxeynh mẽjtsm.

Hạgxey Thầkoxen Hi chợvxvnt đgxeyqahd mặkafot.


Trong tríhmpi nhớscogdemq, đgxeyâmfydy làpkcx lầkoxen đgxeykoxeu tiêqneln côdemqmofsng mộfqpat ngưddzccemwi đgxeyàpkcxn ôdemqng thâmfydn thiếnsect nhưddzc vậlsojy.

"Buôdemqng tôdemqi ra." Hạgxey Thầkoxen Hi ảtcmjo nãughvo nówlxbi.

Đuwrdưddzccemwng Bạgxeych Dạgxeyhmpim môdemqi, trong bówlxbng tốgxeyi, anh cũkafong cówlxb thểsuxm cảtcmjm giácemwc đgxeyưddzcvxvnc tiếnsecng tim đgxeylsojp nhanh củdemqa côdemq, trêqneln ngưddzccemwi côdemq tỏqahda ra mùmofsi hưddzcơvpbhng tựnsec nhiêqneln nhàpkcxn nhạgxeyt.

Hai mùmofsi hưddzcơvpbhng hòscoga quyệnsecn vàpkcxo nhau làpkcxm cho khôdemqng khíhmpi chung quanh vôdemqmofsng ácemwi muộfqpai.

Đuwrdưddzccemwng Bạgxeych Dạgxey đgxeyfqpat nhiêqneln cówlxb mộfqpat loạgxeyi xúxutbc đgxeyfqpang muốgxeyn hôdemqn côdemq.

Nhiềscogu năcemwm nhưddzc vậlsojy, anh khôdemqng cówlxbdemqn ngưddzccemwi phụddzc nữoxdupkcxo, trừqnel đgxeyêqnelm năcemwm đgxeyówlxb vớscogi An Kỳezyh Nhi.

Đuwrdâmfydy làpkcx lầkoxen thứpzhl hai anh khácemwt vọnmlwng mộfqpat ngưddzccemwi phụddzc nữoxdu nhưddzc vậlsojy, muốgxeyn hôdemqn môdemqi củdemqa côdemq.

ooub sao tâmfydm lạgxeyi đgxeykafot trêqneln ngưddzccemwi côdemq.

Đuwrdfqpat nhiêqneln, mộfqpat trậlsojn vui đgxeyùmofsa ầkoxem ĩlsoj truyềscogn đgxeyếnsecn, làpkcx tiếnsecng hôdemqn môdemqi vôdemqmofsng ácemwi mụddzci.

Hai ngưddzccemwi kia hôdemqn triềscogn miêqneln từqnel ngoàpkcxi hàpkcxnh lang vàpkcxo trong gówlxbc khuấrjrat nàpkcxy.

Hạgxey Thầkoxen Hi trợvxvnn tròscogn mắayrgt.

Đuwrdưddzccemwng Bạgxeych Dạgxey phảtcmjn ứpzhlng rấrjrat nhanh, kéclzbo côdemq trốgxeyn vàpkcxo thậlsojt sâmfydu trong gówlxbc, nơvpbhi nàpkcxy cówlxb mộfqpat chậlsoju câmfydy cówlxb thểsuxm đgxeysuxm bọnmlwn họnmlwxutbn nấrjrap, đgxeyi qua làpkcx mộfqpat cácemwnh cửndkda, sau cácemwnh cửndkda làpkcx phòscogng chứpzhla đgxeyqyyz, lúxutbc nàpkcxy đgxeyang đgxeyówlxbng chặkafot .

"Khôdemqng đgxeyưddzcvxvnc, nơvpbhi nàpkcxy sẽjtsmwlxb ngưddzccemwi đgxeyếnsecn..."


"Khôdemqng cówlxb việnsecc gìooub, sẽjtsm khôdemqng cówlxb ai đgxeyếnsecn, bọnmlwn họnmlw đgxeyscogu bậlsojn rộfqpan ởsliz phíhmpia trưddzcscogc."

...

Ngưddzccemwi đgxeyàpkcxn ôdemqng vộfqpai vàpkcxng, Hạgxey Thầkoxen Hi nghe thấrjray tiếnsecng kéclzbo khówlxba, tiếnsecp theo làpkcx tiếnsecng rêqneln rỉnhkc hai ngưddzccemwi kia phácemwt ra.

demq khẩxutbn trưddzcơvpbhng nắayrgm lấrjray ácemwo sơvpbh mi củdemqa Đuwrdưddzccemwng Bạgxeych Dạgxey.

demq nghe ra đgxeyưddzcvxvnc, họnmlwpkcx đgxeyqyyzng nghiệnsecp cùmofsng phòscogng thiếnsect kếnsec vớscogi côdemq, vàpkcx ngưddzccemwi phụddzc nữoxdupkcxy đgxeyãughv lậlsojp gia đgxeyìooubnh.

Ngoạgxeyi tìooubnh sao?

Em gácemwi ngưddzcơvpbhi, thiêqneln sácemwt , thậlsojt khôdemqng biếnsect kiềscogm chếnsec.

Tạgxeyi sao lạgxeyi muốgxeyn đgxeyếnsecn nơvpbhi nàpkcxy a a a a...

Thựnsecc sựnsecpkcxpkcxm bậlsojy a.

Hạgxey tiểsuxmu thưddzc chưddzca bao giờcemw nghĩlsoj tớscogi, côdemq lạgxeyi đgxeyưddzcvxvnc chứpzhlng kiếnsecn mộfqpat màpkcxn nhưddzc vậlsojy.

vpbhi thởsliz mậlsojp mờcemw củdemqa hai ngưddzccemwi kia khôdemqng khôdemqng ngừqnelng truyềscogn đgxeyếnsecn, Hạgxey Thầkoxen Hi cảtcmjm thấrjray miệnsecng khôdemqddzcpzhli khôdemq.

Đuwrdfqpat nhiêqneln, thâmfydn thểsuxm củdemqa côdemq bịbpyi Đuwrdưddzccemwng Bạgxeych Dạgxeyclzbo chặkafot vàpkcxo ngựnsecc, côdemqwlxb thểsuxm cảtcmjm nhậlsojn đgxeyưddzcvxvnc tiếnsecng hôdemq hấrjrap kiềscogm chếnsec Đuwrdưddzccemwng Bạgxeych Dạgxey.

Tiểsuxmu đgxeynsec đgxeynsec củdemqa anh cao hứpzhlng bừqnelng bừqnelng kíhmpinh chàpkcxo theo nghi thứpzhlc quâmfydn đgxeyfqpai.


Đuwrdddzcng vàpkcxo bụddzcng dưddzcscogi củdemqa côdemq.

Trờcemwi ạgxey...

demq muốgxeyn đgxeyqneln rồqyyzi.

Thếnsec giớscogi nàpkcxy thếnsecpkcxo đgxeyscogu làpkcx đgxeyfqpang vậlsojt đgxeyfqpang dụddzcc a a a a.

Đuwrdưddzccemwng Bạgxeych Dạgxey tay bắayrgt đgxeykoxeu khôdemqng an phậlsojn, ởsliz trêqneln ngưddzccemwi côdemq xoa nắayrgn, Hạgxey Thầkoxen Hi khôdemqng dácemwm phácemwt ra tiếnsecng.

Đuwrdưddzccemwng Bạgxeych Dạgxey đgxeyem côdemq éclzbp sácemwt vàpkcxo tưddzccemwng, cúxutbi đgxeykoxeu nhìooubn vàpkcxo mắayrgt côdemq.

Trong bówlxbng tốgxeyi, hai đgxeyôdemqi mắayrgt khôdemqng chúxutbt che giấrjrau nhìooubn nhau.

Đuwrden kịbpyit , tràpkcxn ngậlsojp tìooubnh - dụddzcc .

Hạgxey Thầkoxen Hi đgxeyfqpat nhiêqneln cówlxb chúxutbt sợvxvnughvi.

Đuwrdưddzccemwng Bạgxeych Dạgxey khôdemqng làpkcxm thìooub thôdemqi, đgxeyãughvpkcxm thìooubpkcxm đgxeyếnsecn cùmofsng, cúxutbi đgxeykoxeu, hôdemqn xuốgxeyng môdemqi côdemq.

Hạgxey Thầkoxen Hi hoảtcmjng sợvxvn, Đuwrdưddzccemwng Bạgxeych Dạgxey, anh đgxeyqneln rồqyyzi?

demq muốgxeyn đgxeyácemwnh anh, Đuwrdưddzccemwng Bạgxeych Dạgxey lạgxeyi ngăcemwn chặkafon tay côdemq, nhâmfydn cơvpbh hộfqpai đgxeyxutby răcemwng côdemq ra, côdemqng thàpkcxnh chiếnsecm đgxeyrjrat.

Nụddzcdemqn củdemqa anh, mang theo cưddzccemwng thếnsecddzcscogp đgxeyoạgxeyt.

xutbt lấrjray mậlsojt ngọnmlwt củdemqa côdemq, nhưddzc ăcemwn đgxeyiểsuxmm tâmfydm ngọnmlwt, khôdemqng chịbpyiu buôdemqng ra.

Tim Hạgxey Thầkoxen Hi đgxeylsojp nhưddzc sấrjram.

Thậlsojt ngọnmlwt.

So vớscogi trong tưddzcslizng tưddzcvxvnng củdemqa anh càpkcxng muốgxeyn ngọnmlwt hơvpbhn.

Anh hôdemqn đgxeyếnsecn nghiệnsecn, cũkafong biếnsect Hạgxey Thầkoxen Hi sẽjtsm khôdemqng phácemwt ra âmfydm thanh, anh ôdemqm Hạgxey Thầkoxen Hi, nâmfydng cao thâmfydn thểsuxm củdemqa côdemq, càpkcxng ácemwp sácemwt vàpkcxo cơvpbh thểsuxm anh.

Ma sácemwt, nổwtxni lửndkda.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.