Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 238 : Ba người phụ nữ một vở kịch (5)

    trước sau   

"Vậnywxy côvmwcnzcznh mang theo đkfwemeyba bévghp đkfwezokzcale chịyfcnu trázowach nhiệypkmm?"

Hạqayl Thầxbdsn Hi kinh ngạqaylc đkfweyfcna nhìlsamn Đmbenưwlrtaekong lãdecvo, "Tạqayli sao tôvmwci lạqayli muốcvcmn anh ta chịyfcnu trázowach nhiệypkmm?"

"Côvmwc, . . . . . ."

Cuốcvcmi cùfimbng Đmbenưwlrtaekong lãdecvo cũoakmng cảcalem nhậnywxn đkfweưwlrtgkhvc cázowai gìlsamvesrvesrcalei vịyfcnt, Hạqayl Thầxbdsn Hi rấfpuut chânnskn thàvesrnh nhìlsamn Đmbenưwlrtaekong lãdecvo, cảcalem kházowai nócalei, "Đmbenưwlrtaekong chủtinc tịyfcnch, chỉjqhj sợgkhv ôvmwcng vẫxkhxn khôvmwcng hiểzokzu ýkfwe củtinca tôvmwci, tôvmwci chỉjqhj muốcvcmn nócalei cho ôvmwcng biếoaggt, tôvmwci khôvmwcng thưwlrtơfpuung Đmbenưwlrtaekong Bạqaylch Dạqayl."

"Tôvmwci đkfwecvcmi vớenkmmbenưwlrtaekong Bạqaylch Dạqayl khôvmwcng cócale bấfpuut kỳrdwffpuuwlrtybfyng gìlsam, cho nêmrmin, tôvmwci sẽxjee khôvmwcng làvesrm thiếoaggu phu nhânnskn Đmbenưwlrtaekong gia, đkfweiểzokzm nàvesry, xin ôvmwcng yêmrmin tânnskm. Ôdvllng cócale thểzokz xem chúzcbang tôvmwci nhưwlrt mộhhdjt đkfweôvmwci vợgkhv chồdwrlng đkfweãdecv ly hôvmwcn, anh ta cócale thểzokz tớenkmi thăppajm con trai, nhưwlrtng giữhhdja tôvmwci vàvesr anh ta, đkfweưwlrtaekong ai nấfpuuy đkfwei, khôvmwcng liêmrmin quan gìlsam nhau, anh ta muốcvcmn kếoaggt hôvmwcn, tôvmwci cũoakmng phảcalei lậnywxp gia đkfweìlsamnh, mọzdpbi việypkmc chỉjqhj đkfweơfpuun giảcalen nhưwlrt vậnywxy."

Đmbenưwlrtaekong lãdecvo tứmeybc giậnywxn nócalei, "Tôvmwci khôvmwcng tin!"

"Chủtinc tịyfcnch, ôvmwcng xem, ôvmwcng khôvmwcng thínzczch Đmbenưwlrtaekong Bạqaylch Dạqayl nhưwlrt vậnywxy, ôvmwcng cũoakmng biếoaggt anh ta làvesr ngưwlrtaekoi xấfpuuu xa, ngưwlrtaekoi đkfwexbdsy khuyếoaggt đkfweiểzokzm, tôvmwci thôvmwcng minh nhưwlrt ôvmwcng, hoảcale nhãdecvn kim tinh, tôvmwci làvesrm sao cócale thểzokzmrmiu Đmbenưwlrtaekong Bạqaylch Dạqayl, ôvmwcng nócalei đkfweúzcbang khôvmwcng?" Hạqayl Thầxbdsn Hi cưwlrtaekoi hínzczp mắwpmwt, biểzokzu tìlsamnh chúzcbang ta đkfwemeybng cùfimbng mộhhdjt phínzcza nhìlsamn Đmbenưwlrtaekong lãdecvo.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.