Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 237 : Ba người phụ nữ một vở kịch (4)

    trước sau   
"Sinh hoạuenot phíhltb củowgea đmtkhzqlfa bésyzo, Đerljưxxvdgrosng Bạuenoch Dạueno khôerljng phảshfki bỏsiuo ra mộmtkht đmtkhhcftng, họzyyac phíhltb củowgea đmtkhzqlfa bésyzo, Đerljưxxvdgrosng Bạuenoch Dạuenojnmvng khôerljng bỏsiuo ra mộmtkht đmtkhhcftng"

"Chiec Bentley nàlecjy, làlecj tiềkbbcn củowgea tôerlji mua, khôerljng phảshfki làlecj Đerljưxxvdgrosng Bạuenoch Dạueno mua cho tôerlji."

Đerljưxxvdgrosng lãyurxo cưxxvdgrosi lạuenonh, "Côerlj cho rằntmbng tôerlji sẽqipm tin côerlj? Mộmtkht ngưxxvdgrosi nuôerlji dưxxvdpnlyng mộmtkht đmtkhzqlfa bésyzo lớjnmvn vậipwfy, mớjnmvi bao nhiêeabxu tuổetebi, mìlecjnh thìlecjlecj tiềkbbcn mua xe đmtkhporkt nhưxxvd vậipwfy."

"Tôerlji cho ôerljng biếvrwxt sựltew thậipwft, làlecj tựltew do củowgea tôerlji, tin hay khôerljng tùgwmvy ôerljng." Hạueno Thầomvzn Hi nólecji xong hờgrosi hợstkkt, "Trêeabxn thựltewc tếvrwx, tôerlji vốjqzvn khôerljng muốjqzvn nhiềkbbcu lờgrosi cùgwmvng ôerljng, trong mắporkt ôerljng, sợstkk rằntmbng mỗrrrki ngưxxvdgrosi đmtkhàlecjn bàlecjxoqb chung mộmtkht chỗrrrk vớjnmvi con trai củowgea ôerljng đmtkhkbbcu làlecjlecj tiềkbbcn nhàlecj ôerljng. Thậipwft ra tôerlji cólecj thểcmqmlecji nhữwitmng lờgrosi thôerlj lỗrrrkfltjn, nhưxxvdng khôerljng cầomvzn thiếvrwxt. Nếvrwxu đmtkhetebi lạuenoi làlecj mộmtkht côerljsyzo, ôerljng nólecji chuyệgrosn nàlecjy, chỉcmqm sợstkk đmtkhãyurx sớjnmvm trởxoqb mặbfuht."

"Nếvrwxu tôerlji thậipwft sựltewlecj loạuenoi phụgodw nữwitmgwmvm tiềkbbcn, tôerlji khôerljng nêeabxn mạuenonh miệgrosng vớjnmvi ôerljng, hẳrehin làlecj đmtkhãyurx tậipwfn lựltewc thỏsiuoa mãyurxn yêeabxu cầomvzu củowgea ôerljng, lấcziby lòjnmvng ôerljng, đmtkhcmqm đmtkhưxxvdstkkc thừqxpka nhậipwfn thâxoqbn phậipwfn đmtkhzqlfa bésyzo." Hạueno Thầomvzn Hi thảshfkn nhiêeabxn nólecji, "Nhưxxvdng tôerlji khôerljng nhưxxvd vậipwfy, bởxoqbi vìlecj ôerljng đmtkhjqzvi vớjnmvi tôerlji màlecjlecji, giốjqzvng nhưxxvd mộmtkht ngưxxvdgrosi qua đmtkhưxxvdgrosng, tôerlji khôerljng cầomvzn ôerljng thừqxpka nhậipwfn."

"Bảshfko bốjqzvi củowgea tôerlji khôerljng cầomvzn ôerljng thừqxpka nhậipwfn, tôerlji cũjnmvng vậipwfy khôerljng cầomvzn ôerljng nghĩltewerlji làlecj hạuenong ngưxxvdgrosi gìlecj, ôerljng cho rằntmbng tôerlji làlecj hạuenong ngưxxvdgrosi gìlecj, tôerlji đmtkhkbbcu khôerljng quan tâxoqbm. Tôerlji chỉcmqm quan tâxoqbm, ngưxxvdgrosi tôerlji yêeabxu hiểcmqmu tôerlji nhưxxvd thếvrwxlecjo, vềkbbc phầomvzn nhữwitmng ngưxxvdgrosi khágwmvc, ýbfuh nghĩltewgwmvng tôerlji khôerljng quan hệgros."

Đerljưxxvdgrosng lãyurxo nhìlecjn côerlj, ôerljng cũjnmvng khôerljng muốjqzvn biếvrwxt quan hệgros giữwitma Hạueno Thầomvzn Hi cùgwmvng Đerljưxxvdgrosng Bạuenoch Dạuenolecj nhưxxvd thếvrwxlecjo, ôerljng cũjnmvng khôerljng muốjqzvn biếvrwxt Hạueno Thầomvzn Hi làlecj ai, ôerljng chỉcmqm muốjqzvn làlecjm cho hai mẹdzcx con họzyya biếvrwxn mấczibt, biếvrwxn mấczibt khỏsiuoi mắporkt ôerljng.

Hạueno Thầomvzn Hi chợstkkt cưxxvdgrosi mộmtkht tiếvrwxng, nghịuenoch ngợstkkm nhưxxvd tinh linh, "Đerljưxxvdgrosng chủowge tịuenoch nhắporkc nhởxoqberlji mộmtkht chuyệgrosn, quay lạuenoi tôerlji sẽqipm nhớjnmv đmtkhòjnmvi tiềkbbcn sinh hoạuenot phíhltb củowgea Đerljưxxvdgrosng Bạuenoch Dạueno, dùgwmv sao nuôerlji con trai lâxoqbu nhưxxvd vậipwfy, mộmtkht đmtkhhcftng cũjnmvng khôerljng bỏsiuo ra coi nhưxxvdlecjm cha quágwmv sung sưxxvdjnmvng, làlecjm nhưxxvd vậipwfy khôerljng hợstkkp lýbfuh".

Đerljưxxvdgrosng lãyurxo, ". . . . . ."

"Rốjqzvt cuộmtkhc phảshfki nhưxxvd thếvrwxlecjo côerlj mớjnmvi chấczibp nhậipwfn rờgrosi khỏsiuoi thàlecjnh phốjqzv S quay lạuenoi Mỹzyya, đmtkhqxpkng quêeabxn, Đerljưxxvdgrosng Bạuenoch Dạuenogwmvng Tưxxvdxoqbng Tuệgros sẽqipm phảshfki kếvrwxt hôerljn." Đerljưxxvdgrosng lãyurxo âxoqbm trầomvzm nólecji, sắporkc mặbfuht cứzqlfng nhắporkc nhưxxvd quan tàlecji, càlecjng nhìlecjn Hạueno Thầomvzn Hi càlecjng thấcziby chólecji mắporkt.

Ngưxxvdgrosi phụgodw nữwitmlecjy, làlecjm cho ôerljng nhớjnmv tớjnmvi mộmtkht ngưxxvdgrosi khôerljng nêeabxn nhớjnmv, Đerljưxxvdgrosng Bạuenoch Dạuenomẫzrzku thâxoqbn Vâxoqbn Nghêeabx, ngưxxvdgrosi ôerljng hậipwfn cảshfk đmtkhgrosi, đmtkhhcftng thờgrosi cũjnmvng hậipwfn Đerljưxxvdgrosng Bạuenoch Dạueno.

Nếvrwxu khôerljng phảshfki do mẹdzcx con anh, gia đmtkhìlecjnh củowgea ôerljng đmtkhãyurx rấczibt đmtkhomvzy đmtkhowge, vợstkk củowgea ôerljng cũjnmvng khôerljng chếvrwxt.

Hạueno Thầomvzn Hi khôerljng biếvrwxt suy nghĩltew trong lòjnmvng Đerljưxxvdgrosng lãyurxo, côerljlecji, "Đerljưxxvdgrosng Bạuenoch Dạuenogwmvng Tưxxvdxoqbng Tuệgros kếvrwxt hôerljn, đmtkhâxoqby làlecj chuyệgrosn củowgea Đerljưxxvdgrosng Bạuenoch Dạueno."

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.