Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 236 : Ba người phụ nữ một vở kịch (3)

    trước sau   
jtma nhẹockf nhàzbkeng cưkcstphvri, "Chủmdzq tịrwsuch córguz ýhvlyjvlu?"

Đimntưkcstphvrng lãamopo nórguzi, "Côjtmaalling con củmdzqa côjtma mang quốytxbc tịrwsuch Mỹbmyc, chẳsvzrng qua côjtma chuyểtqxxn đmhlxếzbken thàzbkenh phốytxb S, côjtmarguz thểtqxx xin quay lạitnvi Mỹbmyc, côjtma đmhlxang ởzqiw Mỹbmyc, trởzqiw vềmgzu thàzbkenh phốytxb S làzbkem gìjvlu? Tôjtmai hi vọitnvng côjtma đmhlxưkcsta con trai côjtma đmhlxi, khôjtmang nêdcenn ởzqiw lạitnvi thàzbkenh phốytxb S."

Hạitnv Thầmgzun Hi cưkcstphvri lạitnvnh, đmhlxang muốytxbn nórguzi chuyệhkkwn, phụrguzc vụrguzkcstng mộaojzt ly Latte tớrguzi đmhlxdcent trưkcstrguzc mặdcent côjtma, Hạitnv Thầmgzun Hi mỉudqom cưkcstphvri gậclamt đmhlxmgzuu vớrguzi anh.

Đimntjxusi đmhlxi xa, Hạitnv Thầmgzun Hi mớrguzi lêdcenn tiếzbkeng, "Tôjtmai ởzqiw thàzbkenh phốytxb S córguzjtmang việhkkwc thuậclamn lợjxusi, tạitnvm thờphvri khôjtmang nghĩkcst chuyệhkkwn quay lạitnvi Mỹbmyc, sợjxus rằvqvxng chủmdzq tịrwsuch phảxmiyi thấbmyct vọitnvng."

Đimntưkcstphvrng lãamopo nguy hiểtqxxm nheo mắinmjt lạitnvi, "Côjtmaclamy ra chuyệhkkwn còrguzn chưkcsta đmhlxmdzq? Côjtmarguzn muốytxbn nhưkcst thếzbkezbkeo, vọitnvng tưkcstzqiwng làzbkem thiếzbkeu phu nhâclamn Đimntưkcstphvrng gia, tôjtmai cho côjtma biếzbket, quảxmiy thựjnfoc làzbke ngưkcstphvri si nórguzi mộaojzng, chỉudqo cầmgzun córguzjtmai, côjtma khôjtmang thểtqxxzbkeo Đimntưkcstphvrng gia."

"Chủmdzq tịrwsuch, córguz thểtqxx ôjtmang hiểtqxxu lầmgzum chuyệhkkwn gìjvlu." Hạitnv Thầmgzun Hi thảxmiyn nhiêdcenn nórguzi, "Khôjtmang thểtqxx phủmdzq nhậclamn, tôjtmai cùalling Đimntưkcstphvrng Bạitnvch Dạitnvrguz mộaojzt đmhlxnccja con trai, song, chuyệhkkwn nàzbkey khôjtmang córguz nghĩkcsta làzbkejtmai muốytxbn làzbkem thiếzbkeu phu nhâclamn Đimntưkcstphvrng gia."


bsitng muốytxbn mẹockf con tôjtmai chịrwsuu tráclamch nhiệhkkwm, chúsvzrng tôjtmai chỉudqo muốytxbn cuộaojzc sốytxbng gia đmhlxìjvlunh củmdzqa mìjvlunh ổjixon đmhlxrwsunh, dễamopzbkeng, khôjtmang córguz phiềmgzun nãamopo, Đimntưkcstphvrng gia xửfddshvly nhưkcst thếzbkezbkeo chuyệhkkwn củmdzqa ôjtmang, đmhlxórguzzbke vấbmycn đmhlxmgzu củmdzqa ôjtmang."

"Chúsvzrng tôjtmai cùalling hai ngưkcstphvri cũockfng khôjtmang córguz quan hệhkkw."

Đimntưkcstphvrng lãamopo giễamopu cợjxust nhìjvlun Hạitnv Thầmgzun Hi, "Côjtmarguzi thậclamt đmhlxơhtsrn giảxmiyn, Thàzbkenh Nam nórguzi, côjtmaalling Đimntưkcstphvrng Bạitnvch Dạitnv, chímdzxnh làzbkejvlu tiềmgzun củmdzqa Đimntưkcstphvrng Bạitnvch Dạitnv, đmhlxếzbken trưkcstrguzc mặdcent củmdzqa tôjtmai, côjtmarguzn giảxmiy vờphvr thanh cao?"

Hạitnv Thầmgzun Hi buôjtmang lỏmazvng tay, "Nếzbkeu chủmdzq tịrwsuch cho làzbke nhưkcst thếzbke, tôjtmai cũockfng khôjtmang còrguzn lờphvri nàzbkeo đmhlxtqxxrguzi."

"Vậclamy thìjvlu quay trởzqiw vềmgzu Mỹbmyc." Đimntưkcstphvrng lãamopo lạitnvnh lùalling nórguzi, "Kểtqxx từbmyc khi mẹockf con côjtma xuấbmyct hiệhkkwn, gâclamy ra bao nhiêdcenu chuyệhkkwn? Thàzbkenh Nam hai lầmgzun vàzbkeo bệhkkwnh việhkkwn cũockfng làzbke bởzqiwi vìjvluclamc ngưkcstphvri, côjtmang trìjvlunh Hằvqvxng Kim gặdcenp chuyệhkkwn khôjtmang may, Đimntưkcstphvrng Bạitnvch Dạitnv đmhlxếzbken cụrguzc cảxmiynh sáclamt náclamo loạitnvn, quan hệhkkw củmdzqa chúsvzrng ta vớrguzi thịrwsu trưkcstzqiwng bếzbke tắinmjc, cũockfng làzbke lỗjengi củmdzqa cáclamc ngưkcstphvri."

Hạitnv Thầmgzun Hi cảxmiym thấbmycy, Đimntưkcstphvrng lãamopo ngang ngưkcstjxusc vôjtmahvly, logic nhưkcst vậclamy, ôjtmang ta cũockfng nórguzi đmhlxưkcstjxusc, ôjtmang ta khôjtmang cảxmiym thấbmycy đmhlxmazv mặdcent hay sao?

Hạitnv Thầmgzun Hi nórguzi, "Córguz lẽudqo theo ýhvly củmdzqa ôjtmang đmhlxmgzuu làzbke lỗjengi củmdzqa tôjtmai, nhưkcstng trong mắinmjt tôjtmai, tấbmyct cảxmiyzbke do cáclamc ngưkcstphvri khôjtmang córguzockfng lựjnfoc xửfddshvly tốytxbt, cùalling tôjtmai khôjtmang quan hệhkkw. Chuyệhkkwn Đimntưkcstphvrng Thàzbkenh Nam, chỉudqo do ngoàzbkei ýhvly muốytxbn, tôjtmai khôjtmang muốytxbn nórguzi nhiềmgzuu. Côjtmang trìjvlunh Hằvqvxng Kim, đmhlxâclamy làzbke vấbmycn đmhlxmgzu củmdzqa Triệhkkwu Phong, chủmdzq tịrwsuch đmhlxvhtjy hếzbket trêdcenn ngưkcstphvri tôjtmai, khôjtmang khỏmazvi bấbmyct côjtmang."

"Córguz lẽudqo, ôjtmang cảxmiym thấbmycy tôjtmai cùalling bảxmiyo bốytxbi làzbkem trởzqiw ngạitnvi con đmhlxưkcstphvrng củmdzqa ôjtmang, nêdcenn ôjtmang muốytxbn loạitnvi bỏmazv chưkcstrguzng ngạitnvi."

"Nhưkcstng, ôjtmang nhậclamn nhầmgzum rồjnfoi, Đimntưkcstphvrng Bạitnvch Dạitnv mớrguzi làzbke mấbmycu chốytxbt, hẳsvzrn làzbke ôjtmang nêdcenn đmhlxi tìjvlum Đimntưkcstphvrng Bạitnvch Dạitnvrguzi chuyệhkkwn, khôjtmang nêdcenn tìjvlum tôjtmai."

Hạitnv Thầmgzun Hi khẽudqo mỉudqom cưkcstphvri, côjtma vẫgkhln duy trìjvlu phong đmhlxaojz, "Chủmdzq tịrwsuch, ôjtmang cảxmiym thấbmycy mẹockf con chúsvzrng tôjtmai khôjtmang quyềmgzun khôjtmang thếzbkedcenn khi dễamop, tùalliy tiệhkkwn cho mộaojzt khoảxmiyn tiềmgzun làzbkerguz thểtqxx đmhlxuổjixoi chúsvzrng tôjtmai, córguz lẽudqo ôjtmang làzbkem đmhlxưkcstjxusc chuyệhkkwn tuyệhkkwt tìjvlunh hơhtsrn, pháclami ngưkcstphvri giếzbket chúsvzrng tôjtmai. Ôbsitng cảxmiym thấbmycy khôjtmang sao cảxmiy, rấbmyct đmhlxơhtsrn giảxmiyn, tựjnfoa nhưkcstrguzp chếzbket mộaojzt con kiếzbken."

"Nếzbkeu nghĩkcst nhưkcst vậclamy, sợjxus rằvqvxng chúsvzrng tôjtmai phảxmiyi làzbkem ôjtmang thấbmyct vọitnvng."

Đimntưkcstphvrng lãamopo sắinmjc mặdcent càzbkeng khôjtmang vui, "Cốytxb chấbmycp, nórguzi đmhlxếzbken nórguzi đmhlxi, khôjtmang phảxmiyi làzbkejvlu tiềmgzun."

Ôbsitng quay đmhlxmgzuu nhìjvlun vềmgzu phímdzxa chiếzbkec Bentley bêdcenn ngoàzbkei quáclamn càzbke phêdcen, lạitnvnh lùalling cưkcstphvri mộaojzt tiếzbkeng, "Đimntưkcstphvrng Bạitnvch Dạitnv cho khôjtmang côjtma khôjtmang ímdzxt tiềmgzun, vậclamy màzbke đmhlxưkcsta côjtma mộaojzt chiếzbkec Bentley, côjtmaclamm cùalling tôjtmai nórguzi, côjtmaalling nórguzzqiw chung mộaojzt chỗjeng khôjtmang phảxmiyi làzbkejvlu tiềmgzun, côjtma cho rằvqvxng sinh con củmdzqa nórguz, côjtmarguz thểtqxx muốytxbn làzbkem gìjvlu thìjvluzbkem?"

Xe Hạitnv Thầmgzun Hi dừbmycng ởzqiwdcenn ngoàzbkei quáclamn càzbke phêdcen, vôjtmaalling phong cáclamch, thấbmycy đmhlxưkcstjxusc, Đimntưkcstphvrng lãamopo nhìjvlun thấbmycy, đmhlxáclamnh giáclam trong lòrguzng đmhlxytxbi vớrguzi Hạitnv Thầmgzun Hi càzbkeng thấbmycp, lạitnvi làzbke mộaojzt ngưkcstphvri phụrguz nữpaavclamm tiềmgzun.

Hạitnv Thầmgzun Hi chậclamm rãamopi cưkcstphvri, nụrguzkcstphvri hếzbket sứnccjc lạitnvnh lùalling, "Chủmdzq tịrwsuch, tôjtmai biếzbket Đimntưkcstphvrng Bạitnvch Dạitnvclamm năockfm trưkcstrguzc, cho đmhlxếzbken bâclamy giờphvr, chỉudqo tốytxbn tiềmgzun vàzbkei bữpaava cơhtsrm củmdzqa Đimntưkcstphvrng Bạitnvch Dạitnv, tôjtmai sinh con trai, nuôjtmai lớrguzn con trai, cho tớrguzi bâclamy giờphvr khôjtmang tốytxbn mộaojzt đmhlxjnfong củmdzqa Đimntưkcstphvrng Bạitnvch Dạitnv."

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.