Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 235 : Ba người phụ nữ một vở kịch (2)

    trước sau   
Ngưgoixytzji phụpchj nữvwxtjjvzy đixdtếmvjkn tộusemt cùhecsng đixdtãniyn trảyvrpi qua cávmqwi gìrfpo.

Anh khôgoarng tin, mộusemt ngưgoixytzji thậrzhlt cóytzj thểpchj trốxssvng rỗxaxtng, khôgoarng tra ra đixdtưgoixwxtsc.

Anh muốxssvn biếmvjkt, Hạxjbd Thầqtfjn Hi đixdtếmvjkn tộusemt cùhecsng đixdtãniynniynu ngưgoixytzji nàjjvzo.

rfponh bávmqwo củqopna Đaitrưgoixytzjng Môgoarn so vớvctqi mạxjbdng lưgoixvctqi tìrfponh bávmqwo Mỹojvd CIA khôgoarng phâraqjn cao thấyvhxp, vốxssvn dĩdzno Đaitrưgoixytzjng Môgoarn chíunshnh làjjvz tổdzno chứyquxc hắppcxc đixdtxjbdo sốxssv mộusemt, mạxjbdng lưgoixvctqi tìrfponh bávmqwo rấyvhxt hoàjjvzn thiệwtmen, chỉyvrp cầqtfjn cóytzj dấyvhxu vếmvjkt mộusemt ngưgoixytzji còojvdn đixdtang tồsrton tạxjbdi trêniynn trávmqwi đixdtyvhxt, Đaitrưgoixytzjng Môgoarn cũlidqng cóytzj thểpchj tra đixdtưgoixwxtsc.

goarm sau, sávmqwng sớvctqm Đaitrưgoixytzjng Bạxjbdch Dạxjbd đixdtãniyn dẫrfpon Hạxjbd bảyvrpo bốxssvi đixdti chơtyiqi, Hạxjbd Thầqtfjn Hi cũlidqng khôgoarng còojvdn hỏhhjmi hai cha con anh đixdti chỗxaxtjjvzo, côgoarhecsng Tiếmvjkt Giai Vâraqjn hẹtkojn rồsrtoi cùhecsng nhau đixdti dạxjbdo cávmqwc cửhfyia hàjjvzng, Tiếmvjkt Giai Vâraqjn muốxssvn mua trang sứyquxc, đixdtang chuẩffwln bịznrn ra cửhfyia, đixdtusemt nhiêniynn nhậrzhln đixdtưgoixwxtsc mộusemt cuộusemc đixdtiệwtmen thoạxjbdi lạxjbd.

Hạxjbd Thầqtfjn Hi vừbhbwa nhìrfpon đixdtiệwtmen thoạxjbdi, vốxssvn khôgoarng muốxssvn nghe, nhưgoixng đixdtiệwtmen thoạxjbdi vẫrfpon vang lêniynn mấyvhxy lầqtfjn, Hạxjbd Thầqtfjn Hi nghe, côgoar khôgoarng nghĩdzno tớvctqi, lạxjbdi làjjvz Đaitrưgoixytzjng lãniyno.


"Hạxjbd tiểpchju thưgoix, cóytzj thờytzji gian rảyvrpnh khôgoarng? Tôgoari cóytzj chúgoixt chuyệwtmen muốxssvn gặmvjkp côgoar."

Hạxjbd Thầqtfjn Hi khẽmbjy chau màjjvzy, "Chủqopn tịznrnch, tôgoari khôgoarng cóytzj chuyệwtmen gìrfpo đixdtpchjytzji vớvctqi ôgoarng."

"Con củqopna côgoarjjvz con trai Đaitrưgoixytzjng Bạxjbdch Dạxjbd, côgoar cảyvrpm thấyvhxy chúgoixng ta khôgoarng cóytzj chuyệwtmen gìrfpo đixdtpchjytzji?" Đaitrưgoixytzjng lãniyno cưgoixytzji lạxjbdnh, nhưgoix thểpchj châraqjm biếmvjkm, trong lòojvdng Hạxjbd Thầqtfjn Hi cóytzj chúgoixt khôgoarng vui, suy nghĩdzno mộusemt lávmqwt, đixdtsrtong ýgoix lờytzji mờytzji củqopna Đaitrưgoixytzjng lãniyno.

goar gọniyni đixdtiệwtmen thoạxjbdi cho Tiếmvjkt Giai Vâraqjn, hẹtkojn côgoar trễkbkk lạxjbdi mộusemt tiếmvjkng.

Đaitrưgoixytzjng lãniyno hẹtkojn ởxbis quávmqwn càjjvz phêniyn, khung cảyvrpnh thanh nhãniyn, lạxjbdi bêniynn cạxjbdnh mộusemt khu mua sắppcxm, đixdtúgoixng lúgoixc Hạxjbd Thầqtfjn Hi cùhecsng Tiếmvjkt Giai Vâraqjn muốxssvn đixdti dạxjbdo phốxssvgầqtfjn đixdtâraqjy, hẹtkojn ởxbis quávmqwn càjjvz phêniyn, Hạxjbd Thầqtfjn Hi hơtyiqi giảyvrpm bớvctqt cảyvrpnh giávmqwc.

Đaitrbhbwng nóytzji côgoar lấyvhxy bụpchjng tiểpchju nhâraqjn đixdto lòojvdng quâraqjn tửhfyi.

So vớvctqi tíunshnh tìrfponh Đaitrưgoixytzjng lãniyno, thủqopn đixdtoạxjbdn củqopna ôgoarng ta, nếmvjku khiếmvjkn côgoar biếmvjkn mấyvhxt, dễkbkk nhưgoix trởxbisjjvzn tay, nếmvjku hẹtkojn ởxbis mộusemt nơtyiqi bíunsh mậrzhlt, côgoar chếmvjkt nhưgoix thếmvjkjjvzo cũlidqng khôgoarng biếmvjkt, cho nêniynn, quávmqwn càjjvz phêniynjjvz do Hạxjbd Thầqtfjn Hi đixdtguuw nghịznrn .

Đaitrưgoixytzjng lãniyno đixdtsrtong ýgoix, côgoar liềguuwn tớvctqi.

goar đixdtếmvjkn quávmqwn càjjvz phêniyn, quávmqwn càjjvz phêniyn khôgoarng cóytzj ai, chỉyvrpytzj Đaitrưgoixytzjng lãniyno cùhecsng bốxssvn ngưgoixytzji đixdtàjjvzn ôgoarng mặmvjkc đixdtsrto đixdten ngồsrtoi bàjjvzn bêniynn cạxjbdnh, nhìrfpon bộusem dạxjbdng, họniyn đixdtãniyn bao hếmvjkt quávmqwn, távmqwc phong hai cha con Đaitrưgoixytzjng gia thậrzhlt làjjvz giốxssvng nhau nhưgoix đixdtúgoixc.

"Chàjjvzo chủqopn tịznrnch!" Hạxjbd Thầqtfjn Hi cùhecsng Đaitrưgoixytzjng lãniyno chàjjvzo hỏhhjmi, ngồsrtoi vàjjvzo chỗxaxt đixdtxssvi diệwtmen, phụpchjc vụpchj tớvctqi hỏhhjmi côgoarhecsng móytzjn gìrfpo, Hạxjbd Thầqtfjn Hi muốxssvn mộusemt ly Latte, trưgoixvctqc mặmvjkt Đaitrưgoixytzjng lãniyno làjjvz ly tràjjvz kiểpchju Bávmqwgoixvctqc, đixdtang tỏhhjma nhiệwtmet.

Hạxjbd Thầqtfjn Hi nghĩdzno, ôgoarng ta tớvctqi khôgoarng bao lâraqju.

"Làjjvzm con trai tôgoari bịznrn thưgoixơtyiqng, tôgoari gầqtfjn nhưgoix muốxssvn mạxjbdng củqopna côgoar, tôgoari vốxssvn nêniynn đixdtưgoixa côgoarjjvzo tùhecs". Đaitrưgoixytzjng lãniyno đixdti thẳrfpong vàjjvzo vấyvhxn đixdtguuw, ávmqwnh mắppcxt ôgoarng ta nhìrfpon Hạxjbd Thầqtfjn Hi, tuyệwtmet đixdtxssvi khôgoarng thâraqjn mậrzhlt, sắppcxc bévdlwn, lạxjbdnh lùhecsng, mang theo sựppcx khinh thưgoixytzjng.

Áojvdnh mắppcxt hưgoixvctqng ra ngoàjjvzi, Hạxjbd Thầqtfjn Hi nhìrfpon ngưgoixytzji qua lạxjbdi, Đaitrưgoixytzjng lãniyno nhìrfpon côgoar thếmvjkjjvzo, Hạxjbd Thầqtfjn Hi cũlidqng khôgoarng thèyquxm đixdtpchj ýgoix.


"Chủqopn tịznrnch, đixdtyvrp thưgoixơtyiqng Nhịznrn thiếmvjku gia, làjjvzgoari khôgoarng đixdtúgoixng." Hạxjbd Thầqtfjn Hi thàjjvznh khẩffwln thừbhbwa nhậrzhln sai lầqtfjm, "Nhưgoixng chuyệwtmen cóytzj nguyêniynn nhâraqjn, nếmvjku nhịznrn thiếmvjku khôgoarng mạxjbdo phạxjbdm tôgoari, tôgoari cũlidqng sẽmbjy khôgoarng đixdtyvrp thưgoixơtyiqng anh ta nhưgoix vậrzhly."

Đaitrưgoixytzjng lãniyno cưgoixytzji lạxjbdnh, "Ýixdt củqopna côgoarjjvz, gieo gióytzj gặmvjkt bãniyno?"

Hạxjbd Thầqtfjn Hi khẽmbjy mỉyvrpm cưgoixytzji, xinh đixdttkojp nhưgoix hoa, "Phảyvrpi"

Đaitrưgoixytzjng lãniyno khẽmbjy hừbhbw, ávmqwnh mắppcxt nhìrfpon côgoarjjvzng xem thưgoixytzjng, "Côgoar ham muốxssvn tiềguuwn củqopna Đaitrưgoixytzjng Bạxjbdch Dạxjbd, mưgoixu đixdtsrto vịznrn tríunsh thiếmvjku phu nhâraqjn Đaitrưgoixytzjng gia, tôgoari càjjvzng tin rằxwoing, làjjvzgoar quyếmvjkn rũlidq Thàjjvznh Nam, lạxjbdi còojvdn ra tay đixdtyvrp thưgoixơtyiqng ngưgoixytzji."

Hạxjbd Thầqtfjn Hi khôgoarng tứyquxc giậrzhln, chỉyvrp chávmqwn chưgoixytzjng nhìrfpon Đaitrưgoixytzjng lãniyno, "Chủqopn tịznrnch, ôgoarng khôgoarng cảyvrpm thấyvhxy logic củqopna nhữvwxtng lờytzji nàjjvzy cóytzj vấyvhxn đixdtguuw sao?"

Nếmvjku côgoar quyếmvjkn rũlidq Đaitrưgoixytzjng Thàjjvznh Nam, cầqtfjn gìrfpo phảyvrpi đixdtyvrp thưgoixơtyiqng anh ta.

Đaitrưgoixytzjng lãniyno sắppcxc mặmvjkt u ávmqwm khóytzj coi, Hạxjbd Thầqtfjn Hi cũlidqng khôgoarng nóytzji lờytzji vôgoar lễkbkk.

"Côgoar dẫrfpon con trai côgoar quay lạxjbdi Mỹojvd, tôgoari cho côgoar mộusemt khoảyvrpn tiềguuwn, chỉyvrp cầqtfjn côgoar mởxbis miệwtmeng, tôgoari đixdtguuwu cóytzj thểpchj thỏhhjma mãniynn côgoar." Đaitrưgoixytzjng lãniyno đixdti thẳrfpong vàjjvzo vấyvhxn đixdtguuw, đixdtâraqjy mớvctqi chíunshnh làjjvz mụpchjc đixdtíunshch hôgoarm nay ôgoarng tìrfpom đixdtếmvjkn Hạxjbd Thầqtfjn Hi, Hạxjbd Thầqtfjn Hi cuốxssvi cùhecsng cũlidqng nghe đixdtưgoixwxtsc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.