Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 234 : Ba người phụ nữ một vở kịch (1)

    trước sau   
Hạxgzx Thầzzgvn Hi khẽgnhy mỉwiuem cưwkcfmpuii, rựngubc rỡqzxr nhưwkcf ázxemnh mặbjtqt trờmpuii, "Tôjsgmi làbjtq ngưwkcfmpuii rấptylt coi trọhvxgng tíawnmnh mạxgzxng, lýrutv tríawnm đsreqếnimvn mứxyqjc nàbjtqo, làbjtqm sao cóqqsl thểqzxrswxi đsreqàbjtqn ôjsgmng màbjtq tựngubzxemt."

"Nhiềilalu ngưwkcfmpuii thấptylt tìswxinh nhưwkcf vậwiuey, hàbjtqng ngàbjtqy đsreqilalu cóqqsl, nếnimvu phụqhlf nữbaye vừspyga thấptylt tìswxinh liềilaln tựngubzxemt, trêsngzn đsreqmpuii nam nữbaye thiếnimvu câubyln đsreqjgagi, đsreqàbjtqn ôjsgmng tìswxim vợzkxzbjtqng khôjsgmng dễgyqjbjtqng."

Đbpdbưwkcfmpuing Bạxgzxch Dạxgzx, ". . . . . ."

Anh đsreqãvpug hiểqzxru, tạxgzxi sao mọhvxgi ngưwkcfmpuii rấptylt nặbjtqng chuyệhwabn tìswxinh cảbayem, đsreqếnimvn miệhwabng Hạxgzx Thầzzgvn Hi, thìswxiqqsl cảbayem giázxemc dởawnm khóqqslc dởawnmwkcfmpuii, chỉwiue sợzkxz chuyệhwabn tựngubzxemt nàbjtqy, côjsgm nhắibpsc tớrzmwi cũmltgng mang theo hàbjtqi hưwkcfrzmwc.

Ngưwkcfmpuii phụqhlf nữbayebjtqy, cho đsreqếnimvn cùcsxeng làbjtq quan tâubylm cázxemi gìswxi?

Nhưwkcfng Hạxgzx Thầzzgvn Hi tòrutvrutv mộpxldt chuyệhwabn, "Đbpdbưwkcfmpuing tổuhrtng, khóqqslqqsl đsreqưwkcfzkxzc ngưwkcfmpuii còrutvn nhớrzmwxtub chuyệhwabn tázxemm năbclfm trưwkcfrzmwc, anh xázxemc đsreqowddnh thậwiuet sựngub khôjsgmng phảbayei làbjtqjsgmi?"


"Khôjsgmng phảbayei!" Đbpdbưwkcfmpuing Bạxgzxch Dạxgzx trầzzgvm giọhvxgng nóqqsli, hừspyg lạxgzxnh, "Bảbayen thâubyln tôjsgmi cũmltgng hy vọhvxgng làbjtqjsgm".

Nếnimvu đsreqúqhlfng thậwiuet làbjtq Hạxgzx Thầzzgvn Hi, nóqqsli rõxtubjsgm thíawnmch anh.

Đbpdbâubyly hẳiqban làbjtq mộpxldt chuyệhwabn tốjgagt.

Chỉwiue tiếnimvc, thậwiuet sựngub khôjsgmng phảbayei.

"Anh vẫbjtqn nhớrzmwjsgmibps kia?"

"Tôjsgmi khẳiqbang đsreqowddnh làbjtq bởawnmi vìswxi, tôjsgmi khôjsgmng chạxgzxm qua côjsgmptyly." Đbpdbưwkcfmpuing Bạxgzxch Dạxgzx lạxgzxnh lùcsxeng nóqqsli, "Côjsgm nghĩqqsljsgmi làbjtq cầzzgvm thúqhlf, vịowdd thàbjtqnh niêsngzn cũmltgng đsreqqhlfng vàbjtqo sao?"

Hạxgzx Thầzzgvn Hi cưwkcfmpuii nhưwkcf bịowdd ngưwkcfmpuii kházxemc nhậwiuep, "Đbpdbưwkcfmpuing tiêsngzn sinh, tôjsgmi nhắibpsc nhởawnm anh mộpxldt câubylu, lúqhlfc chúqhlfng ta cóqqsl Hạxgzx bảbayeo bốjgagi, tôjsgmi chíawnmnh làbjtq ngưwkcfmpuii chưwkcfa thàbjtqnh niêsngzn, sựngub thậwiuet chứxyqjng minh, anh thậwiuet sựngubbjtq cầzzgvm thúqhlf."

Đbpdbưwkcfmpuing Bạxgzxch Dạxgzx bịowdd Hạxgzx Thầzzgvn Hi kíawnmch thíawnmch, khóqqsl trázxemnh khỏgvabi bịowdd chấptyln đsreqpxldng, vừspyga nghe Hạxgzx Thầzzgvn Hi nóqqsli nhưwkcf thếnimv, chợzkxzt giậwiuen dữbaye, "Lãvpugo Tửjgag khôjsgmng nhớrzmw đsreqãvpug từspygng ăbclfn nằucgfm vớrzmwi côjsgm, côjsgmqqsl chắibpsc, năbclfm đsreqóqqsl khôjsgmng phảbayei làbjtqjsgm đsreqãvpugwkcfqzxrng hiếnimvp tôjsgmi?"

Hạxgzx Thầzzgvn Hi nhấptylt thờmpuii lúqhlfng túqhlfng.

Lẩnccpm bẩnccpm tựngubqqsli, "Nếnimvu tôjsgmi cóqqsl thểqzxrwkcfqzxrng hiếnimvp anh, Đbpdbưwkcfmpuing tổuhrtng, năbclfm đsreqóqqsl anh vôjsgmcsxeng yếnimvu."

jsgm thấptyly thầzzgvn sắibpsc Đbpdbưwkcfmpuing Bạxgzxch Dạxgzx nhưwkcf thểqzxr nhìswxin mộpxldt ngưwkcfmpuii ngoàbjtqi hàbjtqnh tinh, "Đbpdbưwkcfmpuing tổuhrtng, anh nóqqsli nhưwkcf vậwiuey, chẳiqbang lẽgnhy trưwkcfrzmwc đsreqâubyly, từspygng cóqqsl ngưwkcfmpuii cưwkcfqzxrng hiếnimvp anh"

vpugo Hạxgzx Thầzzgvn Hi nghĩqqsl đsreqếnimvn đsreqiềilalu nàbjtqy, nhấptylt thờmpuii cảbayem thấptyly, thếnimv giớrzmwi nàbjtqy thậwiuet quázxembjtqi hưwkcfrzmwc.

Đbpdbưwkcfmpuing Bạxgzxch Dạxgzx nhấptylt thờmpuii mấptylt phong đsreqpxld, đsreqowddnh xốjgagc Hạxgzx Thầzzgvn Hi lêsngzn néibpsm, Hạxgzx Thầzzgvn Hi phảbayen ứxyqjng nhanh hơgvywn anh, khi anh mộpxldt cưwkcfrzmwc đsreqázxem tớrzmwi nhanh chóqqslng trázxemnh thoázxemt đsreqi, mặbjtqt Đbpdbưwkcfmpuing Bạxgzxch Dạxgzx toàbjtqn màbjtqu đsreqen, kểqzxr từspyg khi biếnimvt Hạxgzx Thầzzgvn Hi, ngưwkcfmpuii phụqhlf nữbayebjtqy vẫbjtqn đsreqang khiêsngzu khíawnmch tíawnmnh tìswxinh củsobta anh.


bpdbưwkcfmpuing tổuhrtng, thẹenkln quázxem thàbjtqnh giậwiuen cũmltgng cóqqsl nghĩqqsla làbjtq giấptylu đsreqzzgvu lòrutvi đsreqjsgmi, bìswxinh tĩqqslnh, bìswxinh tĩqqslnh." Hạxgzx Thầzzgvn Hi cưwkcfmpuii đsreqếnimvn ruộpxldt cũmltgng muốjgagn thắibpst lạxgzxi, mặbjtqc dùcsxe biếnimvt nàbjtqy khảbayebclfng thậwiuet sựngub rấptylt thấptylp, nhưwkcfng khôjsgmng nhịowddn đsreqưwkcfzkxzc màbjtqwkcfmpuii.

Đbpdbưwkcfmpuing Bạxgzxch Dạxgzx nhìswxin thấptyly trêsngzn bàbjtqn trang đsreqiểqzxrm mộpxldt chai nưwkcfrzmwc hoa củsobta đsreqàbjtqn ôjsgmng, ázxemnh mắibpst xẹenklt qua mộpxldt tia hung ázxemc, chi tiếnimvt đsreqóqqsl trong căbclfn phòrutvng, tổuhrtn thưwkcfơgvywng trêsngzn ngưwkcfmpuii Hạxgzx Thầzzgvn Hi, Hạxgzx Thầzzgvn Hi mấptylt tríawnm nhớrzmw luôjsgmn nhắibpsc nhởawnm Đbpdbưwkcfmpuing Bạxgzxch Dạxgzx mộpxldt chuyệhwabn.

Hạxgzx Thầzzgvn Hi cóqqsl ngưwkcfmpuii yêsngzu, nhấptylt đsreqowddnh đsreqãvpug từspygng yêsngzu sâubylu đsreqwiuem mộpxldt ngưwkcfmpuii.

Đbpdbưwkcfmpuing Bạxgzxch Dạxgzx chơgvywi bờmpuii trong tìswxinh trưwkcfmpuing nhiềilalu năbclfm nhưwkcf vậwiuey, chưwkcfa hạxgzxng ngưwkcfmpuii nàbjtqo chưwkcfa từspygng thấptyly, cázxemi dạxgzxng ly kỳygtabjtqo cũmltgng từspygng nghe qua, anh nhìswxin ra đsreqưwkcfzkxzc, tấptylt nhiêsngzn Hạxgzx Thầzzgvn Hi yêsngzu ngưwkcfmpuii nàbjtqo đsreqóqqsl, trong căbclfn phòrutvng đsreqóqqsl, nưwkcfrzmwc hoa đsreqàbjtqn ôjsgmng, cổuhrt tay bịowdd thưwkcfơgvywng củsobta côjsgm.

Nhấptylt đsreqowddnh cóqqsl liêsngzn quan tớrzmwi cùcsxeng mộpxldt ngưwkcfmpuii đsreqàbjtqn ôjsgmng.

bjtq ai?

Tríawnm nhớrzmw Hạxgzx Thầzzgvn Hi khôjsgmng trọhvxgn vẹenkln, rốjgagt cuộpxldc làbjtq thiếnimvu ngưwkcfmpuii nàbjtqo?

Đbpdbưwkcfmpuing Bạxgzxch Dạxgzx vừspyga nghĩqqsl tớrzmwi Hạxgzx Thầzzgvn Hi cóqqsl thểqzxrswxi mộpxldt gãvpug đsreqàbjtqn ôjsgmng kházxemc màbjtq cắibpst cổuhrt tay tựngubzxemt, ázxemnh mắibpst nhấptylt thờmpuii lạxgzxnh lẽgnhyo u ázxemm, mang theo mộpxldt tia khóqqsl hiểqzxru. . . . . . Đbpdbau lòrutvng, đsreqếnimvn tộpxldt cùcsxeng làbjtq ngưwkcfmpuii nàbjtqo?

Anh chẳiqbang bao giờmpui vộpxldi vàbjtqng cầzzgvn phảbayei hiểqzxru mộpxldt ngưwkcfmpuii nhưwkcf thếnimv.

Hiểqzxru rõxtub tấptylt cảbaye vềilaljsgm.

Đbpdbưwkcfmpuing Bạxgzxch Dạxgzx vừspyga ra khỏgvabi nhàbjtq Hạxgzx Thầzzgvn Hi, gọhvxgi đsreqiệhwabn thoạxgzxi cho ngưwkcfmpuii củsobta Đbpdbưwkcfmpuing môjsgmn tra Hạxgzx Thầzzgvn Hi, tra tưwkcfmpuing tậwiuen, Hạxgzx Thầzzgvn Hi ởawnm bếnimvn tàbjtqu bộpxldc lộpxld ra nhưwkcf vậwiuey, anh đsreqãvpug nghĩqqsl cầzzgvn phảbayei đsreqiềilalu tra côjsgm, song, sau đsreqóqqsl suy nghĩqqsl lạxgzxi, bỏgvab đsreqi ýrutv niệhwabm nàbjtqy trong đsreqzzgvu.

jsgmm nay, anh khẩnccpn trưwkcfơgvywng muốjgagn biếnimvt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.