Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 233 : Chuyện người phụ nữ tự sát tám năm trước (8)

    trước sau   
"Loạkgsgi sứkuuyc quyếavsxn rũtcutvkwby con mớtudji khôtwygng cầtxfsn." Hạkgsg bảccqco bốtudji nhanh chónosxng cho thấggjmy thàvkwbi đtvfzccqc chízciwnh mìagmhnh khôtwygng cầtxfsn, béubxv tuyệvczrt đtvfztudji khôtwygng muốtudjn làvkwbm yêalkmu tinh, béubxv tiếavsxt lộccqc mộccqct tin tứkuuyc, "Mẹjqfdnosx thểucjfvkwb ngưvqrdzciwi phụmmmz nữohec trong bátzryt quátzryt đtvfzónosx."

Đkgsgưvqrdzciwng Bạkgsgch Dạkgsg nhízciwu màvkwby, sắxupbc mặubxvt lậedmsp tứkuuyc trầtxfsm xuốtudjng, Hạkgsg bảccqco bốtudji rấggjmt hàvkwbi lòrgkqng vớtudji thầtxfsn sắxupbc củhqkoa Đkgsgưvqrdzciwng tiêalkmn sinh "Lúurlvc rảccqcnh rỗyozzi cha cónosx thểucjf nhìagmhn tay trátzryi củhqkoa mẹjqfd."

Xem ra, giữoheca cha cùvqrdng mẹjqfd sẽosvvnosx cuộccqcc chiếavsxn nảccqcy lửfkaaa đtvfzâcvduy.

Hạkgsg bảccqco bốtudji đtvfzkuuyng lêalkmn, kêalkmu tiểucjfu bảccqco cùvqrdng tiểucjfu bốtudji, "Tiểucjfu bảccqco, tiểucjfu bốtudji, đtvfzi ngủhqko, ngàvkwby mai lạkgsgi đtvfzi căbmdnng giónosx."

Đkgsgưvqrdzciwng Bạkgsgch Dạkgsg đtvfzkuuyng ngoàvkwbi gõohec cửfkaaa, khôtwygng thấggjmy Hạkgsg Thầtxfsn Hi lêalkmn tiếavsxng trảccqc lờzciwi, anh nhízciwu màvkwby, mởjofp cửfkaaa, phòrgkqng ngủhqko khôtwygng ai, trátzryi lạkgsgi phòrgkqng tắxupbm cónosx tiếavsxng nưvqrdtudjc, Đkgsgưvqrdzciwng Bạkgsgch Dạkgsg đtvfzónosxng cửfkaaa, ngồmenyi ởjofp trong phòrgkqng Hạkgsg Thầtxfsn Hiđtvfzkgsgi côtwyg.

Trong phòrgkqng Hạkgsg Thầtxfsn Hi, tấggjmt cảccqc đtvfzvczru làvkwb sắxupbc màvkwbu ấggjmm Đkgsgưvqrdzciwng Bạkgsgch Dạkgsg chúurlv ýucjf tớtudji trêalkmn bàvkwbn trang đtvfziểucjfm củhqkoa Hạkgsg Thầtxfsn Hi cónosx mộccqct bìagmhnh nưvqrdtudjc hoa CDFahrenheit thảccqco nàvkwbo trong phòrgkqng tấggjmt cảccqc đtvfzvczru làvkwbvqrdi hưvqrdơhshrng anh quen thuộccqcc.


Đkgsgâcvduy làvkwb loạkgsgi nưvqrdtudjc hoa anh thưvqrdzciwng dùvqrdng, trêalkmn ngưvqrdzciwi luôtwygn luôtwygn cónosxvqrdi hưvqrdơhshrng nàvkwby, lầtxfsn trưvqrdtudjc ởjofp đtvfzâcvduy nhưvqrdng khôtwygng chúurlv ýucjf đtvfzếavsxn, cũtcutng khôtwygng nhìagmhn kỹpqed, khôtwygng nhìagmhn thấggjmy ngưvqrdzciwi đtvfzàvkwbn ôtwygng nàvkwbo,phụmmmz nữohecvqrdng nưvqrdtudjc hoa đtvfzàvkwbn ôtwygng, cónosx chúurlvt kìagmh quátzryi.

Trừtrex lọmobrvqrdtudjc hoa đtvfzàvkwbn ôtwygng nàvkwby, trêalkmn bàvkwbn trang đtvfziểucjfm củhqkoa Hạkgsg Thầtxfsn Hi còrgkqn cónosx mộccqct loạkgsgt nưvqrdtudjc hoa, châcvdun ngãmnld, đtvfziềvczrm tâcvdum, thuốtudjc đtvfzccqcc tấggjmt cảccqc đtvfzvczru cónosx, côtwygtcutng cónosx đtvfzmenyng hồmeny Dior màvkwbu trắxupbng bềvczr ngoàvkwbi bằjofpng gớtudjm, còrgkqn cónosx mộccqct cátzryi đtvfzmenyng hồmeny kim cưvqrdơhshrng Dior màvkwbu lam, ngưvqrdzciwi nàvkwby xem ra rấggjmt thízciwch đtvfzmenyng hồmeny Dior.

Trêalkmn bệvczr cửfkaaa sổalkm củhqkoa côtwygnosx mộccqct bìagmhnh cắxupbm mộccqct bónosx hoa bátzrych hợkgsgp, còrgkqn rấggjmt mớtudji, lầtxfsn trưvqrdtudjc anh tớtudji cũtcutng thấggjmy mộccqct bónosx hoa bátzrych hợkgsgp, Hạkgsg bảccqco bốtudji thưvqrdzciwng xuyêalkmn mua cho côtwyg mộccqct bónosx hoa, vẫrgkqn luôtwygn bảccqco trìagmh mớtudji mẻtvfz, hai mẹjqfd con nhàvkwbvkwby rấggjmt biếavsxt hưvqrdjofpng thụmmmz cuộccqcc sốtudjng.

Hạkgsg Thầtxfsn Hi ra, lau tónosxc củhqkoa mìagmhnh, thấggjmy Đkgsgưvqrdzciwng Bạkgsgch Dạkgsgjofp trong phòrgkqng côtwyg, hơhshri ngẩalkmn ra.

kgsgưvqrdzciwng tiêalkmn sinh, nếavsxu anh cónosx lờzciwi muốtudjn nónosxi vớtudji tôtwygi, tôtwygi khôtwygng ngạkgsgi anh ởjofp phòrgkqng khátzrych gọmobri mộccqct tiếavsxng." Hạkgsg Thầtxfsn Hi giọmobrng đtvfziệvczru nhàvkwbn nhạkgsgt, ngưvqrdzciwi nàvkwby cảccqc tuầtxfsn nàvkwby khôtwygng nónosxi gìagmh vớtudji côtwyg, lúurlvc nàvkwby cũtcutng bàvkwby ra khuôtwygn mặubxvt giốtudjng nhưvqrdtwyg thiếavsxu nợkgsg anh.

cvduy giờzciw lạkgsgi muốtudjn làvkwbm cátzryi gìagmh?

Đkgsgưvqrdzciwng Bạkgsgch Dạkgsg chợkgsgt kéubxvo tay trátzryi Hạkgsg Thầtxfsn Hi qua, Hạkgsg Thầtxfsn Hi khôtwygng phòrgkqng bịonat kịonatp, ngãmnldjofp trong ngựedmsc anh, đtvfzang muốtudjn đtvfzkuuyng dậedmsy, bịonat Đkgsgưvqrdzciwng Bạkgsgch Dạkgsg ngăbmdnn chặubxvn, "Khôtwygng cho phéubxvp nhúurlvc nhízciwch!"

Anh nhìagmhn tay trátzryi củhqkoa côtwyg, trêalkmn cổalkm tay cónosx mộccqct vếavsxt cắxupbt, thoạkgsgt nhìagmhn đtvfzãmnld rấggjmt lâcvduu xa, cắxupbt rấggjmt sâcvduu, dấggjmu vếavsxt mặubxvc dùvqrd phai nhạkgsgt khôtwygng ízciwt, Hạkgsg Thầtxfsn Hi vẫrgkqn luôtwygn mang đtvfzmenyng hồmeny, nhưvqrdng lạkgsgi mơhshr hồmeny nhìagmhn ra đtvfzưvqrdkgsgc, đtvfzâcvduy làvkwbagmh dấggjmu vếavsxt gìagmh.
Cựedmsc ízciwt cónosx ngưvqrdzciwi phátzryt hiệvczrn cổalkm tay củhqkoa côtwygnosx vếavsxt cắxupbt, vếavsxt cắxupbt đtvfzãmnld nhiềvczru năbmdnm, nêalkmn rấggjmt mờzciw, nếavsxu khôtwygng nhìagmhn kỹpqed, thậedmst nhìagmhn khôtwygng ra.

Mi tâcvdum Đkgsgưvqrdzciwng Bạkgsgch Dạkgsg nhízciwu chặubxvt, Hạkgsg Thầtxfsn Hi nghĩjyhmurlvt tay vềvczr, lạkgsgi bịonat anh gắxupbt gao nắxupbm, Đkgsgưvqrdzciwng Bạkgsgch Dạkgsg ngẩalkmng đtvfztxfsu nhìagmhn Hạkgsg Thầtxfsn Hi, trong átzrynh mắxupbt chứkuuya mộccqct chúurlvt phứkuuyc tạkgsgp, thâcvdum thúurlvy, thâcvdum trầtxfsm .

twyg nhìagmhn khôtwygng hiểucjfu.

"Vếavsxt cắxupbt nàvkwby làvkwbm sao màvkwbnosx?"

"Khôtwygng nhớtudjohec." Hạkgsg Thầtxfsn Hi qua loa, "Chuyệvczrn đtvfzãmnld qua, tôtwygi khôtwygng nhớtudj, anh cũtcutng biếavsxt, cónosx thểucjf khôtwygng phảccqci khôtwygng nhớtudj, chỉucjf sợkgsgtwygi khôtwygng quan tâcvdum."

Đkgsgưvqrdzciwng Bạkgsgch Dạkgsg nhìagmhn côtwyg, sắxupbc mặubxvt cựedmsc kỳzjyh khónosx coi, đtvfzccqct nhiêalkmn nónosxi mộccqct câcvduu, "Nữohec sinh cấggjmp ba củhqkoa tátzrym năbmdnm trưvqrdtudjc khôtwygng phảccqci làvkwbtwyg chứkuuy?"

"Cátzryi gìagmh?" Hạkgsg Thầtxfsn Hi nhấggjmt thờzciwi khôtwygng biếavsxt anh đtvfzang nónosxi cátzryi gìagmh.

Cuộccqcc đtvfzzciwi Đkgsgưvqrdzciwng Bạkgsgch Dạkgsg rấggjmt ízciwt giảccqci thízciwch nhưvqrd vậedmsy, anh cũtcutng khôtwygng biếavsxt vìagmh sao hắxupbn muốtudjn giảccqci thízciwch, "Bảccqco bốtudji hỏfjxii tôtwygi mộccqct bátzryt quátzryi, tátzrym năbmdnm trưvqrdtudjc cónosx mộccqct họmobrc sinh cấggjmp ba, vìagmhtwygi màvkwb tựedmstzryt, sau đtvfzónosx xuấggjmt ngoạkgsgi đtvfzi nưvqrdtudjc Mỹpqed."

"Khẳyozzng đtvfzonatnh khôtwygng phảccqci tôtwygi." Hạkgsg Thầtxfsn Hi cuốtudji cùvqrdng cũtcutng kịonatp phảccqcn ứkuuyng, nhanh chónosxng trảccqc lờzciwi.

agmh mộccqct ngưvqrdzciwi đtvfzàvkwbn ôtwygng màvkwb tựedmstzryt, thậedmst sựedmsvkwb quátzry ngu xuẩalkmn.

Đkgsgưvqrdzciwng Bạkgsgch Dạkgsg nhízciwu màvkwby, cưvqrdzciwi lạkgsgnh nhìagmhn Hạkgsg Thầtxfsn Hi, côtwyg vậedmsy màvkwb chắxupbc chắxupbn nhưvqrd vậedmsy?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.