Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 232 : Chuyện người phụ nữ tự sát tám năm trước (7)

    trước sau   
Nhưnrmvng mànsuy, Hạyvrd bảxocmo bốyzvvi lànsuy ngưnrmvucvwi rấxkint nhạyvrdy béxocmn, nhậqvqon thấxkiny đfapkưnrmvqfqdcbầxkinu khôknsang khíxkin giữgfkzachacùuslzngmẹsmcywugc chúwkdkt gìcbij đfapkówugc khôknsang đfapkúwkdkng lắjpctm, nhanh nhưnrmv chớcbijp nhìcbijn Hạyvrd Thầxkinn Hi, lạyvrdi nhìcbijn Đrpjtưnrmvucvwng Bạyvrdch Dạyvrd, yếymznu yếymznu hỏlmzti, "Cánljac ngưnrmvucvwi cãxkini nhau sao ?"

rpjtúwkdkng!"

"Khôknsang cówugc!"

Hạyvrd Thầxkinn Hi cùuslzng Đrpjtưnrmvucvwng Bạyvrdch Dạyvrd trảxocm lờucvwi khôknsang giốyzvvng nhau, Đrpjtưnrmvucvwng Bạyvrdch Dạyvrd trừlmztng mắjpctt liếymznc Hạyvrd Thầxkinn Hi mộfapkt cánljai, ởxjis trưnrmvcbijc mặbuwet đfapkttwza nhỏlmztknsa vậqvqoy mànsuywugci thậqvqot?

Hạyvrd bảxocmo bốyzvvi vuốyzvvt cằowzvm, khổcqdfxkino nhìcbijn Đrpjtưnrmvucvwng Bạyvrdch Dạyvrd, "Cha, nówugci dốyzvvi lànsuy khôknsang tốyzvvt a."

Đrpjtưnrmvucvwng Bạyvrdch Dạyvrd lạyvrdnh lùuslzng hừlmzt mộfapkt tiếymznng, đfapkao mắjpctt quéxocmt vềgsmx phíxkina Hạyvrd Thầxkinn Hi, Hạyvrd bảxocmo bốyzvvi nówugci, "Cha, đfapkyzvvi xửqovw vớcbijimẹsmcyphảxocmi cówugc phong đfapkfapk a"


"Mẹsmcyconkhôknsang cầxkinn phong đfapkfapk." Phong đfapkfapk củmskoa anh tuyệutqut đfapkyzvvi khôknsang phảxocmi lấxkiny tớcbiji cho Hạyvrd Thầxkinn Hi .

Hạyvrd Thầxkinn Hi mặbuwec kệutqu anh, trựwhmsc tiếymznp trởxjis vềgsmx phòsdkrng.

Đrpjtưnrmvucvwng Bạyvrdch Dạyvrd nhìcbijn bówugcng lưnrmvng củmskoa côknsa tứttwzc giậqvqon muốyzvvn bốyzvvc chánljay, Hạyvrd bảxocmo bốyzvvi vuốyzvvt cằowzvm hỏlmzti, "Cha, ngưnrmvucvwi theo đfapkuổcqdfi khôknsang đfapkưnrmvqfqdcmẹsmcy, lạyvrdi còsdkrn chọtlcocmẹsmcysinh khíxkin, tạyvrdi sao muốyzvvn gạyvrdtcon, bảxocmo bốyzvvi kiếymznn thứttwzc rộfapkng rãxkini, sẽjpct khôknsang cưnrmvucvwicha."

Đrpjtưnrmvucvwng Bạyvrdch Dạyvrd, "..."

"Mộfapkt chúwkdkt cũxcusng khôknsang quan tâcsolm sao?"

Hạyvrd bảxocmo bốyzvvi than buôknsang tay, lắjpctc lắjpctc đfapkxkinu, "Changưnrmvucvwi sĩhtrd diệutqun nhưnrmv thếymzn, lạyvrdi rấxkint kiêuswfu ngạyvrdo,mẹsmcykiêuswfu cănptvng, lạyvrdi rấxkint lýviae tríxkin, cánljac ngưnrmvucvwi đfapkuzssng vànsuyo nhau, nếymznu khôknsang cãxkini nhau mớcbiji kỳttwz quánljai, cãxkini nhau lànsuy hiệutqun tưnrmvqfqdng bìcbijnh thưnrmvucvwng, bảxocmo bốyzvvi sẽjpct khôknsang ngạyvrdc nhiêuswfn ."

Đrpjtưnrmvucvwng Bạyvrdch Dạyvrd thởxjisnsuyi, thảxocmo nànsuyo Hạyvrd Thầxkinn Hi dánljam ởxjis trưnrmvcbijc mặbuwet Hạyvrd bảxocmo bốyzvvi thừlmzta nhậqvqon bọtlcon họtlcoxkini nhau , Đrpjtưnrmvucvwng Bạyvrdch Dạyvrd dầxkinn dầxkinn rõrpjtnsuyng mộfapkt việutquc, anh khôknsang nêuswfn đfapkyzvvi đfapkãxkini Hạyvrd bảxocmo bốyzvvi nhưnrmv đfapkttwza nhỏlmzt bảxocmy tuổcqdfi khánljac.

Đrpjtttwza nhỏlmztnsuyy, quánlja thànsuynh thụuzssc.

Chỉnrmvwugc vẻsnzp bềgsmx ngoànsuyi phấxkinn nộfapkn, thỉnrmvnh thoảxocmng giảxocm vờucvw trẻsnzpcon, kỳttwz thựwhmsc, béxocm nhìcbijn cánljai gìcbijxcusng rấxkint thấxkinu đfapkánljao.

"Kiêuswfu ngạyvrdo từlmztnsuyy dùuslzng đfapkdismcbijnh dungcon."

Hạyvrd bảxocmo bốyzvvi nówugci, "Thẳxvnrng thắjpctn mớcbiji lànsuy từlmztuslzng đfapkdismcbijnh dungcon."

Đrpjtưnrmvucvwng Bạyvrdch Dạyvrdnrmvucvwi khúwkdkc khíxkinch, đfapkfapkt nhiêuswfn nheo mắjpctt lạyvrdi, khôknsang vui hỏlmzti, "Hôknsam nayconđfapki ănptvn cơyvrdm dãxkin ngoạyvrdi, vìcbij sao khôknsang gọtlcoi mờucvwicha, vìcbij sao gọtlcoi Lâcsolm Nhiêuswfn?"

"Oa,cha, ngưnrmvucvwi thựwhmsc sựwhmsnsuy thầxkinn thôknsang quảxocmng đfapkyvrdi, lànsuym saochabiếymznt chúwkdkng ta đfapki ănptvn cơyvrdm dãxkin ngoạyvrdi, Lâcsolm thúwkdkc thúwkdkc nówugci chochabiếymznt sao ?"


"Lờucvwi vôknsa íxkinch!"

"Oan uổcqdfng a, chúwkdkng ta lànsuy hẹsmcyn dìcbij Giai Vâcsoln, Lâcsolm Nhiêuswfn thúwkdkc thúwkdkc lànsuy mặbuwet dànsuyy mànsuyy dạyvrdn cùuslzng theo qua đfapkâcsoly." Hạyvrd bảxocmo bốyzvvi ngọtlcot ngànsuyo cưnrmvucvwi, "Đrpjtưnrmvơyvrdng nhiêuswfn, Lâcsolm thúwkdkc thúwkdkc tánljac dụuzssng rấxkint lớcbijn , cówugc chúwkdkxkiny ởxjis đfapkówugc, bảxocmo bốyzvvi cũxcusng khôknsang cầxkinn lànsuym việutquc ."

Đrpjtưnrmvucvwng Bạyvrdch Dạyvrd đfapkfapkt nhiêuswfn khôknsang hâcsolm mộfapkcsolm Nhiêuswfn .

Quảxocm nhiêuswfn lànsuy bịpkwrxocmo đfapki lànsuym lao đfapkfapkng tay châcsoln .

Hạyvrd bảxocmo bốyzvvi trầxkinm ngâcsolm nówugci, "Lạyvrdi nówugci,cha, gầxkinn đfapkâcsolychathựwhmsc sựwhms rấxkint bậqvqon sao , hôknsam nay lànsuy cuốyzvvi tuầxkinnchacũxcusng bậqvqon sao?"

Đrpjtưnrmvucvwng Bạyvrdch Dạyvrd nghĩhtrd đfapkếymznn Lâcsolm Lâcsolm, khówugce môknsai tiếymznu ýviae mềgsmxm nhũxcusn, ôknsam Hạyvrd bảxocmo bốyzvvi, ngồnptvi ởxjis trêuswfn đfapkùuslzi, "Mấxkiny ngànsuyy nữgfkza,chasẽjpct hếymznt bậqvqon, đfapkếymznn lúwkdkc đfapkówugc sẽjpct luôknsan ởxjisuswfncon."

"Conkhôknsang sao." Hạyvrd bảxocmo bốyzvvi cưnrmvucvwi híxkinp mắjpctt nówugci, "Cha,conhỏlmztichamộfapkt bánljat quánljat nha."

"Nówugci!"

"Chaa, tánljam nănptvm trưnrmvcbijc, nghe nówugci cówugc mộfapkt họtlcoc sinh cấxkinp ba thíxkinchcha, quyếymznn rũxcuscha, sau đfapkówugc cắjpctt cổcqdf tay tựwhmsnljat, rồnptvi bỏlmzt đfapki nưnrmvcbijc Mỹsnzp, cówugc phảxocmi thậqvqot vậqvqoy hay khôknsang a?" Hạyvrd bảxocmo bốyzvvi trêuswfn mặbuwet lówugce ra biểdismu tìcbijnh bánljat quánljai.

Mặbuwec dùuslzxocm cảxocmm thấxkiny việutquc nànsuyy sẽjpct khôknsang xảxocmy ra trêuswfn ngưnrmvucvwimẹsmcyxocm .

Nhưnrmvng mànsuy, bánljat quánljai chi tâcsolm, mọtlcoi ngưnrmvucvwi đfapkgsmxu cówugc, nówugci khôknsang chừlmztng thậqvqot cówugcnljai gìcbij thìcbij sao.

"Hìcbijnh nhưnrmvnsuywugc chuyệutqun đfapkówugc." Đrpjtưnrmvucvwng Bạyvrdch Dạyvrd lụuzssc lạyvrdi kýviaettwzc trong đfapkxkinu, cuốyzvvi cùuslzng buôknsang tha , "Changhĩhtrd khôknsang ra, hànsuyng nănptvm luôknsan cówugc nhiềgsmxu ngưnrmvucvwi say mêuswfcha, saochacówugc thểdism nhớcbij hếymznt đfapkưnrmvqfqdc. Nhưnrmvng saoconlạyvrdi hỏlmzti nhưnrmv thếymzn?"

Hạyvrd bảxocmo bốyzvvi khinh bỉnrmv nhìcbijn Đrpjtưnrmvucvwng Bạyvrdch Dạyvrd, "Cha, ngưnrmvucvwi thựwhmsc sựwhmsnsuy khôknsang cówugc tránljach nhiệutqum."

Đrpjtưnrmvucvwng Bạyvrdch Dạyvrd ha ha cưnrmvucvwi, "Bảxocmo bốyzvvi, nànsuyy gọtlcoi sứttwzc quyếymznn rũxcus, hiểdismu sao?"

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.