Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 231 : Chuyện người phụ nữ tự sát tám năm trước (6)

    trước sau   
Đhyfqưlhwngwyong Bạnnwrch Dạnnwr cắpjwxt đevwcjytzt đevwciệoqycn thoạnnwri, Tiếkdgct Giai Vâkqyxn khinh bỉndvc nhìeyvzn Lâkqyxm Nhiêoxvgn, "Anh thựqabsc sựqabslsra quáhyno đevwcáhynong ghécsygt , rõuzcxlsrang làlsra anh muốhklun theo tớcztii, còiswsn nócztii cáhynoi gìeyvz Thầhyfqn Hi mờgwyoi anh, thựqabsc sựqabs rấjytzt xấjytzu hổnyws a."

Dừuswdng mộuswdt chúhklut, côosxx lạnnwri bỏxdix thêoxvgm mộuswdt câkqyxu, "Nhưlhwnng em thíiswsch."

" Anh dựqabs đevwchynon cảhdsi ngàlsray hôosxxm nay Bạnnwrch Dạnnwr sẽcuwy khôosxxng cócztikqyxm tìeyvznh tốhklut ." Lâkqyxm Nhiêoxvgn suy nghĩztmc mộuswdt chúhklut liềouiqn cảhdsim thấjytzy rấjytzt thoảhdsii máhynoi.

Tiếkdgct Giai Vâkqyxn nócztii, "Anh nócztii thửnjlz xem cóczti khi nàlsrao mộuswdt giờgwyo sau Đhyfqưlhwngwyong tổnywsng xôosxxng lạnnwri tìeyvzm Thầhyfqn Hi cùgwyong Hạnnwr bảhdsio bốhklui tíiswsnh sổnyws, anh ta nhấjytzt đevwctoainh nghĩztmc đevwcếkdgcn anh đevwcang mơtxgu ưlhwncztic con củpsdda anh ta."

"Sẽcuwy khôosxxng!" Lâkqyxm Nhiêoxvgn chắpjwxc chắpjwxc nócztii.

Đhyfqưlhwngwyong Bạnnwrch Dạnnwr đevwcang ởnywsoxvgn Lâkqyxm Lâkqyxm, sẽcuwy khôosxxng xuấjytzt hiệoqycn ởnywsosxxng viêoxvgn rừuswdng rậbaubm.


Nếkdgcu anh ta xuấjytzt hiệoqycn, sợqfrw rằdtvqng mớcztii làlsra quáhynoi dịtoai.

qabs trong lòiswsng Đhyfqưlhwngwyong Bạnnwrch Dạnnwr, Lâkqyxm Lâkqyxm so vớcztii cáhynoi kháhynoc đevwcouiqu quan trọxdixng hơtxgun.

Sau nàlsray khôosxxng dáhynom nócztii, bâkqyxy giờgwyo đevwcíiswsch thựqabsc làlsra nhưlhwn vậbauby.

"Giai Vâkqyxn, qua đevwcâkqyxy chụudktp cho chúhklung ta cáhynoi ảhdsinh chụudktp." Hạnnwr Thầhyfqn Hi kêoxvgu Tiếkdgct Giai Vâkqyxn, Tiếkdgct Giai Vâkqyxn đevwcáhynop mộuswdt tiếkdgcng, chạnnwry tớcztii, giúhklup mẹiibg con bọxdixn họxdix chụudktp chụudktp ảhdsinh chung, chụudktp xong, Tiếkdgct Giai Vâkqyxn cũuswdng phảhdsii cùgwyong Hạnnwr bảhdsio bốhklui cùgwyong nhau chụudktp.

Mấjytzy ngưlhwngwyoi thay phiêoxvgn nhau chụudktp khôosxxng íiswst ảhdsinh chụudktp.

Bọxdixn họxdix ăiibgn cơtxgum dãeyvz ngoạnnwri đevwcếkdgcn chiềouiqu tốhklui, lúhkluc nàlsray mớcztii lêoxvgn đevwcưlhwngwyong vềouiq nhàlsra.

kqyxm Nhiêoxvgn mộuswdt mìeyvznh vềouiq nhàlsra, Tiếkdgct Giai Vâkqyxn đevwci xe Hạnnwr Thầhyfqn Hi, trựqabsc tiếkdgcp chạnnwry đevwcếkdgcn nhàlsraosxx, Tiếkdgct Giai Vâkqyxn cóczti mộuswdt loạnnwri cảhdsim giáhynoc muốhklun dờgwyoi đevwcếkdgcn ởnyws gầhyfqn nhàlsra Hạnnwr Thầhyfqn Hi, mặiswsc dùgwyohynoch khôosxxng xa, chỉndvc mấjytzt mưlhwngwyoi phúhklut đevwci xe. Nhưlhwnng dùgwyo sao mộuswdt đevwcoạnnwrn a, nếkdgcu làlsranyws gầhyfqn nhau, cóczti thểnjlz thưlhwngwyong lấjytzy xe củpsdda côosxx ra ngoàlsrai căiibgng gióczti.

Hạnnwr Thầhyfqn Hi vôosxxgwyong hoan nghêoxvgnh côosxx đevwcếkdgcn ởnyws phụudkt cậbaubn cảhdsinh biểnjlzn, Hạnnwr bảhdsio bốhklui cung cấjytzp mộuswdt phưlhwnơtxgung áhynon nhanh nhấjytzt, "Dìeyvz bảhdsio Lâkqyxm thúhkluc thúhkluc mua cho dìeyvz mộuswdt chiếkdgcc, chúhklujytzy nhấjytzt đevwctoainh nguyệoqycn ýztmc..."

"Khôosxxng muốhklun!" Tiếkdgct Giai Vâkqyxn cho thấjytzy mìeyvznh rấjytzt cóczti chíisws khíisws.

Hạnnwr Thầhyfqn Hi cưlhwngwyoi, hai ngưlhwngwyoi còiswsn nócztii mấjytzy câkqyxu nữlsraa, Hạnnwr Thầhyfqn Hi mớcztii mang Hạnnwr bảhdsio bốhklui lêoxvgn xe, lúhkluc trởnyws vềouiq, quảhdsi nhiêoxvgn Hạnnwr Thầhyfqn Hi chạnnwry rấjytzt chậbaubm, côosxx đevwcua xe thờgwyoi gian, thựqabsc sựqabs gặiswsp khôosxxng nhiềouiqu, phầhyfqn lớcztin, Hạnnwr Thầhyfqn Hi rấjytzt tuâkqyxn thủpsdd luậbaubt giao thôosxxng .

Hai ngưlhwngwyoi đevwcếkdgcn dưlhwncztii lầhyfqu nhàlsra trọxdix cảhdsinh biểnjlzn đevwcãeyvz nhìeyvzn thấjytzy xe Đhyfqưlhwngwyong Bạnnwrch Dạnnwr, xe Lamborghini còiswsn đevwcang sửnjlza chữlsraa, gầhyfqn đevwcâkqyxy đevwcouiqu chạnnwry Bentley mui trầhyfqn, giốhklung nhưlhwn chiếkdgcc Hạnnwr Thầhyfqn Hi nhưlhwnng kháhynoc màlsrau, Hạnnwr Thầhyfqn Hi nghĩztmc, ngưlhwngwyoi nàlsray chắpjwxc đevwcang ởnyws nhàlsraosxx .

Hai mẹiibg con vềouiq đevwcếkdgcn nhàlsra, quảhdsi nhiêoxvgn Đhyfqưlhwngwyong Bạnnwrch Dạnnwr đevwcang ởnyws phòiswsng kháhynoch, sắpjwxc mặiswst nhưlhwn thưlhwngwyong, Hạnnwr Thầhyfqn Hi gầhyfqn đevwcâkqyxy rấjytzt íiswst nócztii chuyệoqycn vớcztii anh, xem nhưlhwn Đhyfqưlhwngwyong Bạnnwrch Dạnnwr đevwcếkdgcn thăiibgm Hạnnwr bảhdsio bốhklui, Hạnnwr bảhdsio bốhklui thấjytzy anh, vôosxxgwyong vui vẻnzcb.

"Cha..." Hạnnwr bảhdsio bốhklui bổnyws nhàlsrao tớcztii, tiểnjlzu bảhdsio cùgwyong tiểnjlzu bốhklui thờgwyoi gian nàlsray cũuswdng quen thuộuswdc trong nhàlsra nhiềouiqu ngưlhwngwyoi, cũuswdng thâkqyxn thâkqyxn thiếkdgct thiếkdgct cọxdix châkqyxn Đhyfqưlhwngwyong Bạnnwrch Dạnnwr.


Đhyfqưlhwngwyong Bạnnwrch Dạnnwr trừuswdng liếkdgcc mắpjwxt Hạnnwr Thầhyfqn Hi mộuswdt cáhynoi, trong lòiswsng nghĩztmc, trừuswd Hạnnwr Thầhyfqn Hi, toàlsran bộuswd thàlsranh viêoxvgn Hạnnwr gia đevwcouiqu hoan nghêoxvgnh anh.

Hạnnwr Thầhyfqn Hi nhìeyvzn Đhyfqưlhwngwyong Bạnnwrch Dạnnwr nhưlhwnng khôosxxng nócztii gìeyvz.

Hạnnwr bảhdsio bốhklui nócztii, "Cha, gầhyfqn đevwcâkqyxy ngưlhwngwyoi rấjytzt bậbaubn sao?"

"Cóczti chúhklut bậbaubn." Đhyfqưlhwngwyong Bạnnwrch Dạnnwrlhwngwyoi nócztii, xoa xoa mặiswst báhynonh bao Hạnnwr bảhdsio bốhklui, "Thậbaubt xin lỗarrgi, tuầhyfqn nàlsray khôosxxng cóczti thờgwyoi gian nhiềouiqu ởnywsoxvgn con, ngàlsray mai cha dẫnjlzn con ra ngoàlsrai chơtxgui con thấjytzy thếkdgclsrao?"

"Tốhklut." Hạnnwr bảhdsio bốhklui cưlhwngwyoi híiswsp mắpjwxt, quay đevwchyfqu hỏxdixi Hạnnwr Thầhyfqn Hi, "Mẹiibg, ngàlsray mai chúhklung ta cùgwyong cha đevwci ra ngoàlsrai chơtxgui."

Hạnnwr Thầhyfqn Hi nócztii, "Ngàlsray mai mẹiibggwyong Giai Vâkqyxn muốhklun đevwci dạnnwro phốhklu, cáhynoc ngưlhwngwyoi đevwci đevwci."

Thờgwyoi gian nàlsray nêoxvgn đevwcnjlz hai cha con thâkqyxn thiếkdgct côosxx khôosxxng quấjytzy rầhyfqy.

Mắpjwxt Đhyfqưlhwngwyong Bạnnwrch Dạnnwr trầhyfqm xuốhklung, Hạnnwr bảhdsio bốhklui lạnnwri khôosxxng đevwcnjlz ýztmc, bởnywsi vìeyvz Hạnnwr Thầhyfqn Hi cùgwyong Tiếkdgct Giai Vâkqyxn thậbaubt sựqabsczti hẹiibgn muốhklun đevwci dạnnwro phốhklu, "Cha, vậbauby hai chúhklung ta đevwci."

"Tốhklut!" Đhyfqưlhwngwyong Bạnnwrch Dạnnwr trong lòiswsng khôosxxng vui, cũuswdng khôosxxng thểnjlz hiệoqycn ra cho Hạnnwr bảhdsio bốhklui thấjytzy.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.