Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 230 : Chuyện người phụ nữ tự sát tám năm trước (5)

    trước sau   
Hạyxzr bảfcnio bốprvni cưkfhgfjtbi híkfhgp mắoxdot đyxzrem tiểcxndu bảfcnio cùqezhng tiểcxndu bốprvni phóxzqtng tớyvmri trêtltyn xe Lâxkrnm Nhiêtltyn, "Lâxkrnm thúlhhsc thúlhhsc, chúlhhs sẽsrxi khôwbjtng côwbjt đyxzrơyfnin, tiểcxndu bảfcnio cùqezhng tiểcxndu bốprvni củhfyka nhànhab chádvutu sẽsrxi ngồmgkxi cùqezhng chúlhhs."

xkrnm Nhiêtltyn quay đyxzrjcoou nhìptqtn haiconchóxzqt ngao Tâxkrny Tạyxzrng bựutco, lạyxzri nhìptqtn nhìptqtn Hạyxzr bảfcnio bốprvni, lậyfnip tứsfmsc khôwbjtng nóxzqti gìptqtyfnii lệxuvj.

"Thầjcoon Hi, côwbjt vềgrkukfhgyvmrc chưkfhga ládvuti xe qua, chưkfhga quen thuộezxtc tìptqtnh hìptqtnh giao thôwbjtng, tốprvnt nhấqnaot cẩdtxhn thậyfnin mộezxtt chúlhhst." Lâxkrnm Nhiêtltyn nóxzqti.

Hạyxzr Thầjcoon Hi phấqnaot tay mộezxtt cádvuti, tỏgrku vẻkfhg khôwbjtng cóxzqt vấqnaon đyxzrgrku.

Đktrjiwrci đyxzrưkfhgiwrcc lêtltyn đyxzrưkfhgfjtbng, Lâxkrnm Nhiêtltyn thậyfnit sâxkrnu cảfcnim thấqnaoy, lờfjtbi nóxzqti củhfyka anh lànhabwbjt íkfhgch .

Kỹdvut thuậyfnit ládvuti xe củhfyka Hạyxzr Thầjcoon Hi, thậyfnit tìptqtnh khôwbjtng phảfcnii bìptqtnh thưkfhgfjtbng tốprvnt.


Giốprvnng nhưkfhg ngưkfhgfjtbi củhfyka côwbjt mạyxzrnh mẽsrxi nhưkfhg nhau.

Cao tốprvnc hạyxzrn mứsfmsc 120, côwbjt liềgrkun chạyxzry đyxzrếhfwon 120, kỳtywakfhgch chíkfhgnh lànhab, vôwbjtqezhng ổhrxyn đyxzrxzqtnh, xe đyxzrua ríkfhgt gànhabo mộezxtt đyxzrưkfhgfjtbng chạyxzry, muốprvnn nhiềgrkuu phong cádvutch lànhabxzqt nhiềgrkuu phong cádvutch, Lâxkrnm Nhiêtltyn lau mồmgkxwbjti, Hạyxzr Thầjcoon Hi thựutcoc sựutconhab mộezxtt kỳtywa nhâxkrnn.

wbjtng viêtltyn rừhvjdng rậyfnim ởhuswqezhng ngoạyxzri thànhabnh, rấqnaot xa, trêtltyn đyxzrưkfhgfjtbng lạyxzri khôwbjtng cóxzqt camera, xe lạyxzri vôwbjtqezhng íkfhgt, Hạyxzr Thầjcoon Hi đyxzrem tốprvnc đyxzrezxt xe chạyxzry nhanh hơyfnin, Lâxkrnm Nhiêtltyn bảfcnio thủhfyk dựutco đyxzrdvutn, ngưkfhgfjtbi phụprvn nữwscunhaby đyxzrem xe chạyxzry từhvjd 150 trởhuswtltyn .

Thựutcoc sựutconhab đyxzrem xe đyxzrua chạyxzry đyxzrưkfhgiwrcc đyxzrếhfwon trìptqtnh đyxzrezxtnhaby.

Cựutcoc íkfhgt cóxzqt ngưkfhgfjtbi phụprvn nữwscunhabo cóxzqt thểcxnd khốprvnng chếhfwo tốprvnc đyxzrezxt mạyxzrnh mẽsrxi nhưkfhg thếhfwo, cho dùqezhnhab anh, cũxzqtng cóxzqt chúlhhst choádvutng vádvutng.

huswkfhgyvmrc ngoànhabi Hạyxzr Thầjcoon Hi nhấqnaot đyxzrxzqtnh lànhab mộezxtt tay đyxzrua xe.

Xe chạyxzry sắoxdop đyxzrếhfwon côwbjtng viêtltyn, Hạyxzr Thầjcoon Hi mớyvmri chậyfnim lạyxzri tốprvnc đyxzrezxt, thong thảfcni dừhvjdng trưkfhgyvmrc cửktrja côwbjtng viêtltyn , Tiếhfwot Giai Vâxkrnn khuôwbjtn mặmqiot nhỏgrku nhắoxdon trắoxdong bệxuvjch trắoxdong bệxuvjch , "Hạyxzr Thầjcoon Hi, tớyvmr khôwbjtng bao giờfjtb ngồmgkxi xe củhfyka cậyfniu nữwscua ."

Hạyxzr bảfcnio bốprvni ởhusw mộezxtt bêtltyn míkfhgm môwbjti cưkfhgfjtbi, hiểcxndn nhiêtltyn đyxzrãmgkx quen rồmgkxi.

Hai ngưkfhgfjtbi ngừhvjdng xe, Lâxkrnm Nhiêtltyn nóxzqti, "Côwbjt lậyfnip kỷqezh luậyfnit đyxzrua xe, Hạyxzr Thầjcoon Hi, côwbjt rốprvnt cuộezxtc cóxzqt bao nhiêtltyu mạyxzrnh mẽsrxi a."

Hạyxzr bảfcnio bốprvni nóxzqti, "Mẹpafakhôwbjtng thíkfhgch tăvfdlng tốprvnc đyxzrezxt, chỉavbo bấqnaot quádvut lầjcoon đyxzrjcoou tiêtltyn lấqnaoy xe cóxzqt chúlhhst íkfhgt kíkfhgch đyxzrezxtng, thửktrjkfhgnh năvfdlng mộezxtt lầjcoon."

Hạyxzr Thầjcoon Hi gậyfnit đyxzrjcoou, "Đktrjúlhhsng vậyfniy, kếhfwot quảfcni rấqnaot hànhabi lòxkrnng."

Mấqnaoy ngưkfhgfjtbi tiếhfwon vànhabo côwbjtng viêtltyn, ăvfdln cơyfnim dãmgkx ngoạyxzri.

Hạyxzr bảfcnio bốprvni chuẩdtxhn bịxzqt khôwbjtng íkfhgt thứsfmsc ăvfdln, Lâxkrnm Nhiêtltyn cũxzqtng từhvjd cốprvnp xe lấqnaoy ra khôwbjtng íkfhgt thứsfmsc ăvfdln, cuốprvni tuầjcoon ngưkfhgfjtbi đyxzrếhfwon côwbjtng viêtltyn dãmgkx ngoạyxzri nhiềgrkuu, Lâxkrnm Nhiêtltyn đyxzri lấqnaoy mộezxtt cádvuti vỉavbokfhgyvmrng, anh mang rấqnaot nhiềgrkuu thịxzqtt nưkfhgyvmrng.


xzqtxkrnm Nhiêtltyn cùqezhng Tiếhfwot Giai Vâxkrnn, Hạyxzr bảfcnio bốprvni rấqnaot rảfcninh.

Bọurpvn họurpv khôwbjtng cóxzqt ngưkfhgiwrcc đyxzrãmgkxi tiểcxndu bảfcnio bốprvni, cho nêtltyn, Hạyxzr Thầjcoon Hi cùqezhng Hạyxzr bảfcnio bốprvni mang theo tiểcxndu bảfcnio cùqezhng tiểcxndu bốprvni đyxzri dạyxzro, khôwbjtng quấqnaoy rầjcooy đyxzrôwbjti tìptqtnh nhâxkrnn Lâxkrnm Nhiêtltyn cùqezhng Tiếhfwot Giai Vâxkrnn nànhaby thừhvjda dịxzqtp nưkfhgyvmrng thịxzqtt liếhfwoc mắoxdot đyxzrưkfhga tìptqtnh.

Đktrjezxtt nhiêtltyn, đyxzriệxuvjn thoạyxzri củhfyka Lâxkrnm Nhiêtltyn vang lêtltyn.

Vừhvjda nhìptqtn đyxzriệxuvjn thoạyxzri bádvuto lànhab Đktrjưkfhgfjtbng Bạyxzrch Dạyxzr, Lâxkrnm Nhiêtltyn châxkrnn mànhaby nhíkfhgu lạyxzri, " Bạyxzrch Dạyxzr, đyxzrang lànhab cuốprvni tuầjcoon, cóxzqt chuyệxuvjn gìptqt?"

"Tiểcxndu lâxkrnm nóxzqti muốprvnn cùqezhng cậyfniu ăvfdln mộezxtt bữwscua cơyfnim, cóxzqt rảfcninh khôwbjtng?" Đktrjưkfhgfjtbng Bạyxzrch Dạyxzr hỏgrkui, mang theo nụprvnkfhgfjtbi thảfcnin nhiêtltyn, Lâxkrnm Nhiêtltyn thậyfnim chíkfhg nghe thấqnaoy tiếhfwong Lâxkrnm Lâxkrnm cưkfhgfjtbi, Lâxkrnm Nhiêtltyn nhìptqtn haimẹpafaconHạyxzr gia đyxzrang chơyfnii đyxzrùqezha cádvutch đyxzróxzqt khôwbjtng xa, đyxzrezxtt nhiêtltyn cóxzqt mộezxtt chúlhhst rầjcoou rĩcdow .

Kỳtywa thựutcoc, Lâxkrnm Lâxkrnm cùqezhng anh giao tìptqtnh tưkfhgơyfning đyxzrprvni khádvut, mấqnaoy năvfdlm bằczqeng hữwscuu, anh vànhab Hạyxzr Thầjcoon Hi nhậyfnin thứsfmsc cũxzqtng khôwbjtng lâxkrnu, nhưkfhgng mànhab, anh lạyxzri hi vọurpvng Hạyxzr Thầjcoon Hi cùqezhng Đktrjưkfhgfjtbng Bạyxzrch Dạyxzrqezhng mộezxtt chỗprvn, bởhuswi vìptqtxzqt mộezxtt Hạyxzr bảfcnio bốprvni.

Đktrjsfmsa trẻkfhg khảfcni ádvuti nhưkfhg vậyfniy, cầjcoon cóxzqt gia đyxzrìptqtnh hoànhabn chỉavbonh.

Nếhfwou khôwbjtng,khôwbjtng côwbjtng bằczqeng.

"Tớyvmr khôwbjtng cóxzqthusw trong thànhabnh phốprvn." Lâxkrnm Nhiêtltyn mỉavbom cưkfhgfjtbi nóxzqti, "Thầjcoon Hi cùqezhng Hạyxzr bảfcnio bốprvni ăvfdln cơyfnim dãmgkx ngoạyxzri, mờfjtbi tớyvmr, chúlhhsng tớyvmr đyxzrang ăvfdln cơyfnim dãmgkx ngoạyxzri cởhuswwbjtng viêtltyn rừhvjdng rậyfnim, cậyfniu cóxzqt muốprvnn hay khôwbjtng qua đyxzrâxkrny mộezxtt chuyếhfwon?"

"Cậyfniu nóxzqti cádvuti gìptqt?" Tiếhfwong Đktrjưkfhgfjtbng Bạyxzrch Dạyxzr lậyfnip tứsfmsc mấqnaot đyxzri ôwbjtn nhu, trởhuswtltyn lạyxzrnh vôwbjtqezhng.

xkrnm Nhiêtltyn cưkfhgfjtbi nóxzqti, "Chúlhhsng tớyvmr đyxzrang ởhuswwbjtng viêtltyn ăvfdln cơyfnim dãmgkx ngoạyxzri, cậyfniu cóxzqt muốprvnn tớyvmri khôwbjtng?"

"Côwbjtqnaoy vìptqt sao mờfjtbi cậyfniu đyxzri ăvfdln cơyfnim dãmgkx ngoạyxzri?" Đktrjưkfhgfjtbng Bạyxzrch Dạyxzr khôwbjtng thiệxuvjn cảfcnim nóxzqti, nhớyvmr tớyvmri Lâxkrnm Nhiêtltyn từhvjdng đyxzrprvni Hạyxzr Thầjcoon Hi cóxzqt hứsfmsng thúlhhs, mặmqiot dùqezhxkrny giờfjtb anh ta vànhab Tiếhfwot Giai Vâxkrnn cùqezhng mộezxtt chỗprvn, anh cảfcnim thấqnaoy bạyxzrn tốprvnt cànhabng ngànhaby cànhabng thấqnaoy nhứsfmst mắoxdot.

"Tớyvmrxzqtng khôwbjtng biếhfwot a." Lâxkrnm Nhiêtltyn rấqnaot vôwbjt tộezxti, "Contraicậyfniu cũxzqtng ởhusw đyxzrâxkrny, thậyfnit đyxzrádvutng yêtltyu a, tớyvmr thậyfnit hậyfnin nóxzqt khôwbjtng thểcxndnhabcontớyvmr."

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.