Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 229 : Chuyện người phụ nữ tự sát tám năm trước (4)

    trước sau   
"Thìunjg sao?" Hạiluf Thầeuaan Hi châlazin màugkky nhícvtzu lạilufi.

Hạiluf bảnzyao bốlfcoi lạilufi mộspymt lầeuaan nữcdpua nắxwuim tay, dốlfcoc lòhmanng nójfrxi, "Mẹeuaa, ngưtkuzspqzi đnszwi theo đnszwuổbozai cha đnszwi, đnszwuổbozai theo cha, giẫhdzjm bẹeuaap cha, rồeguai vứwcptt bỏcisz cha, đnszwmsywwxmeo thùwcpt a."

Hạiluf Thầeuaan Hi lạilufi táwxmet mộspymt cáwxmei nữcdpua trêxwuin đnszweuaau Hạiluf bảnzyao bốlfcoi, "Cúbozat!"

Bảnzyao côfnmx theo đnszwuổbozai Đciszưtkuzspqzng Bạilufch Dạiluf, mơokqmopzwng khôfnmxng cójfrx.

Hạiluf bảnzyao bốlfcoi dụmuez dỗjfrx khôfnmxng thàugkknh, cójfrx chúbozat mấwcptt máwxmet.

Cha mộspymt ngưtkuzspqzi đnszwàugkkn ôfnmxng kiêxwuiu ngạilufo nhưtkuz vậkubry, phụmuez nữcdpu theo đnszwuổbozai, cha khôfnmxng chịowdgu, mẹeuaa lạilufi làugkk mộspymt ngưtkuzspqzi phụmuez nữcdpu mạilufnh mẽqofr nhưtkuz thếjfwx, đnszwàugkkn ôfnmxng theo đnszwuổbozai mẹeuaa khôfnmxng hếjfwxt, cójfrx qua cójfrx lạilufi bao lâlaziu, béskux chờspqz xem tròhman hay.


Bảnzyao bốlfcoi khôfnmxng phốlfcoi hợndlzp tâlazim tìunjgnh cha mẹeuaa thậkubrt khôfnmxng tốlfcot.

Tiếjfwxt Giai Vâlazin bịowdg hạiluf bảnzyao bốlfcoi đnszwáwxmeng yêxwuiu chọhdzjc cho cưtkuzspqzi to, Hạiluf Thầeuaan Hi mặsbyst đnszwen nhìunjgn bọhdzjn họhdzj, "Trọhdzjng tâlazim ởuuup đnszwâlaziy khôfnmxng phảnzyai làugkk ngưtkuzspqzi phụmuez nữcdpu cắxwuit cổboza tay cójfrx phảnzyai làugkkfnmxi hay khôfnmxng? Vìunjg sao khôfnmxng ai quan tâlazim năjfrxm đnszwójfrxunjg sao tôfnmxi lạilufi cắxwuit cổboza tay, cójfrx đnszwau hay khôfnmxng a, tôfnmxi thựjfwxc sựjfwx rấwcptt thưtkuzơokqmng tâlazim ."

Tiếjfwxt Giai Vâlazin giơokqm tay, "Tớbopc đnszwãlfco tỏcisz ra quáwxme đnszwau lòhmanng, đnszwau lòhmanng khôfnmxng tỏcisz vẻkphp lầeuaan thứwcpt hai."

lazim Nhiêxwuin, "Tôfnmxi đnszwlfcoi vớbopci cáwxmec báwxmet quáwxmei củeuaaa côfnmxugkkng quan tâlazim, khôfnmxng phảnzyai bâlaziy giờspqzfnmx sốlfcong rấwcptt tốlfcot sao?"

Hạiluf bảnzyao bốlfcoi, "Con đnszwau lòhmanng mẹeuaa đnszwưtkuzndlzc thểmsyw hiệopzwn qua hàugkknh đnszwspymng, tuyệopzwt đnszwlfcoi khôfnmxng phảnzyai trêxwuin đnszweuaau lưtkuzskuxi."

Hạiluf Thầeuaan Hi, "..."

tkuzspqzi đnszwùwcpta mộspymt trậkubrn, mấwcpty ngưtkuzspqzi lêxwuin xe, Audi S8 bốlfcon cửwkuca năjfrxm chổboza ngồeguai, rấwcptt rộspymng rãlfcoi. Cho dùwcptugkk tiểmsywu bảnzyao cùwcptng tiểmsywu bốlfcoi lớbopcn nhưtkuz vậkubryởuuup trêxwuin xe cũopzwng khôfnmxng cójfrx vẻkphp chậkubrt chộspymi, Hạiluf bảnzyao bốlfcoi đnszwlfcoi xe nàugkky cũopzwng làugkkxwuiu thícvtzch khôfnmxng buôfnmxng tay, bọhdzjn ngưtkuzspqzi nàugkky toàugkkn ngưtkuzspqzi giàugkku láwxmei toàugkkn xe siêxwuiu ngon.

Tiếjfwxt Giai Vâlazin vẫhdzjn đnszwang cójfrx hứwcptng thúboza vớbopci báwxmet quáwxmet củeuaaa Hạiluf Thầeuaan Hi, nêxwuin lêxwuin mạilufng tra tưtkuz liệopzwu.

Chỉmnko tiếjfwxc, báwxmeo chỉmnkojfrxm đnszwójfrx đnszwưtkuza thôfnmxng tin còhmann lạilufi rấwcptt ícvtzt, Tiếjfwxt Giai Vâlazin lụmuezc soáwxmet nhưtkuz thếjfwx mớbopci biếjfwxt, vìunjg Đciszưtkuzspqzg Bạilufch Dạiluf tựjfwxwxmet khôfnmxng phảnzyai mộspymt hai ngưtkuzspqzi.

Hạiluf Thầeuaan Hi châlazim chọhdzjc, "Đciszưtkuzspqzng tổbozang thựjfwxc sựjfwxugkk mộspymt họhdzja thủeuaay."

Hạilufi nưtkuzbopcc hạilufi dâlazin.

Xe chạilufy mộspymt láwxmet đnszwãlfco đnszwếjfwxn đnszwilufi lýcdpu Bentley, Lâlazim Nhiêxwuin thổbozai mộspymt tiếjfwxng huýcdput giójfrx, Tiếjfwxt Giai Vâlazin mắxwuit trừnskjng lớbopcn, thìunjg thàugkko tựjfwxjfrxi, "Tớbopc nghĩdqdu cậkubru chỉmnko mua mộspymt chiếjfwxc Passat a."

Hạiluf Thầeuaan Hi nójfrxi, "Tớbopc lrấwcptt muốlfcon mua Passat ."


Passat mớbopci ra rấwcptt thícvtzch hợndlzp vớbopci côfnmx, kinh tếjfwx lợndlzi ícvtzch thựjfwxc tếjfwx, 30 vạilufn làugkkjfrx thểmsyw mua đnszwưtkuzndlzc.

"Hạiluf Thầeuaan Hi, cậkubru lấwcpty tiềqocyn đnszwâlaziu ra mua Bentley a?" Tiếjfwxt Giai Vâlazin nhìunjgn chiếjfwxc mui trầeuaan Bentley màugkku trắxwuing bạilufc, nhịowdgn khôfnmxng đnszwưtkuzndlzc la to mộspymt tiếjfwxng, quáwxme xa hoa , quáwxme phong cáwxmech , chiếjfwxc Audi S8 củeuaaa Lâlazim Nhiêxwuin đnszwãlfco rấwcptt sang trọhdzjng.

Bentley củeuaaa Hạiluf Thầeuaan Hi càugkkng phong cáwxmech.

" Bạilufch Dạiluf mua cho côfnmx sao?" Lâlazim Nhiêxwuin kinh ngạilufc hỏciszi, anh nhớbopclazim Lâlazim đnszwãlfcojfrxi muốlfcon mua chiếjfwxc nàugkky , sao lạilufi biếjfwxn thàugkknh củeuaaa Hạiluf Thầeuaan Hi thếjfwxugkky?

Hạiluf Thầeuaan Hi đnszwưtkuzơokqmng nhiêxwuin khôfnmxng thểmsywjfrxi làugkk Hạiluf bảnzyao bốlfcoi mua, giảnzya vờspqz thâlazim trầeuaam nójfrxi, "Toàugkkn thờspqzi gian tôfnmxi ởuuuptkuzbopcc Mỹeaph đnszwi làugkkm, đnszwâlaziy làugkk tiềqocyn tiếjfwxt kiệopzwm tôfnmxi cójfrx đnszwưtkuzndlzc."

Tiếjfwxt Giai Vâlazin thổboza huyếjfwxt, "Cậkubru ởuuuptkuzbopcc Mỹeaphugkkm đnszwưtkuzndlzc nhiềqocyu tiềqocyn nhưtkuz vậkubry, sớbopcm biếjfwxt vậkubry còhmann vềqocytkuzbopcc làugkkm gìunjg."

Hạiluf Thầeuaan Hi, "..."

Hạiluf Thầeuaan Hi lấwcpty xe, thanh toáwxmen sốlfco tiềqocyn còhmann lạilufi, quảnzyan lýcdpu mặsbyst tưtkuzơokqmi cưtkuzspqzi, hiểmsywn nhiêxwuin nhậkubrn thứwcptc Lâlazim Nhiêxwuin, càugkkng xáwxmec đnszwowdgnh Hạiluf Thầeuaan Hi cùwcptng thâlazin phậkubrn củeuaaa Hạiluf bảnzyao bốlfcoi, cưtkuzspqzi đnszwếjfwxn cùwcptng mộspymt đnszwójfrxa hoa tựjfwxa nhưtkuz.

Tiếjfwxt Giai Vâlazin quyếjfwxt đnszwwxmen vứwcptt bỏciszlazim Nhiêxwuin.

"Thầeuaan Hi, tớbopc muốlfcon chạilufy, tớbopc muốlfcon chạilufy."

Hạiluf Thầeuaan Hi nójfrxi, "Tớbopc chạilufy đnszwi, cậkubru láwxmei vềqocy."

"Thàugkknh giao."

lazim Nhiêxwuin nójfrxi, "Em cứwcpt nhưtkuz vậkubry ngồeguai xe Hạiluf Thầeuaan Hi sao?"

Đciszmsyw cho anh mộspymt mìunjgnh lẻkphp loi chạilufy đnszwếjfwxn côfnmxng viêxwuin sao?

Tiếjfwxt Giai Vâlazin nójfrxi, "Thờspqzi đnszwilufi nàugkky, ngưtkuzspqzi phụmuez nữcdpu đnszwqocyu muốlfcon láwxmei xe tốlfcot, khôfnmxng kểmsywugkk nam hay nữcdpu."

lazim Nhiêxwuin, "..."

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.