Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 228 : Chuyện người phụ nữ tự sát tám năm trước (3)

    trước sau   
jzptm Nhiêrcuin kinh ngạcmstc, Hạcmst Thầxjdin Hi từigxhng tựypuvypuvt, làqnlrm cho Lâjzptm Nhiêrcuin cũcoxang nghe thấbjxfy đcmstưfnuvawhac mộfhlnt loạcmsti mùgiori vịdxlw gian tìirmsnh.

Tay Hạcmst Thầxjdin Hi luômigbn luômigbn mang đcmstqlzfng hồqlzf, cho nêrcuin khômigbng ai pháypuvt hiệyuakn vếmigbt thưfnuvơwuudng nàqnlry, Tiếmigbt Giai Vâjzptn gầxjdin đcmstâjzpty mớrcuii pháypuvt hiệyuakn, hỏfhlni Hạcmst Thầxjdin Hi chuyệyuakn gìirms xảbrahy ra, bởwtsfi vìirms vếmigbt cắltqrt sâjzptu nhưfnuv vậcoxay, cômigb thấbjxfy cóajja chúynpbt đcmstau lògcpeng.

Ai biếmigbt, Hạcmst Thầxjdin Hi nóajjai khômigbng nhớrcuixufh.

Tiếmigbt Giai Vâjzptn thậcoxat sâjzptu cảbrahm thấbjxfy, cômigb bịdxlw Hạcmst Thầxjdin Hi lừigxha.

Áuryznh mắltqrt Hạcmst bảbraho bốtgqti cổdyrk quáypuvi nhìirmsn Hạcmst Thầxjdin Hi, vuốtgqtt cằajjam nghiêrcuin cứbrahu tíjhhbnh khảbrahodibng cẩipnmu huyếmigbt củgtwja chuyệyuakn nàqnlry, hỏfhlni Lâjzptm Nhiêrcuin, "Lâjzptm thúynpbc thúynpbc, thậcoxat cóajja chuyệyuakn nàqnlry ưfnuv?"

"Thậcoxat cóajja việyuakc nàqnlry." Lâjzptm Nhiêrcuin nóajjai, "Chỉdyrkqnlr quáypuvjzptu, chúynpbng ta đcmstesuiu khômigbng nhớrcuixufh."


Hạcmst Thầxjdin Hi bịdxlw Hạcmst bảbraho bốtgqti nhìirmsn sởwtsfn tóajjac gáypuvy, mộfhlnt cáypuvi táypuvt đcmstáypuvnh vàqnlro đcmstxjdiu Hạcmst bảbraho bốtgqti , "Đolxubraha phảbrahn bộfhlni nàqnlry, loạcmsti báypuvt quáypuvi cẩipnmu huyếmigbt nàqnlry con cũcoxang tin, mẹvfka giốtgqtng ngưfnuvbrahi muốtgqtn đcmsti quyếmigbn rũcoxa đcmstàqnlrn ômigbng màqnlr khômigbng đcmstưfnuvawhac sao?"

"Khômigbng giốtgqtng." Hạcmst bảbraho bốtgqti nghiêrcuim túynpbc lắltqrc đcmstxjdiu, lạcmsti cưfnuvbrahi mộfhlnt cáypuvi, "Nếmigbu làqnlr mẹvfka quyếmigbn rũcoxa, nhấbjxft đcmstdxlwnh cóajja thểqlzf đcmstưfnuvawhac, cho nêrcuin, con cóajja thểqlzf hiểqlzfu, rốtgqtt cuộfhlnc con cũcoxang biếmigbt từigxh đcmstâjzptu màqnlrajja con, cảbrahm thấbjxfy hơwuudi an ủgtwji."

Hạcmst Thầxjdin Hi, "..."

Tiếmigbt Giai Vâjzptn lạcmsti nghĩkcrl tớrcuii mộfhlnt việyuakc, "Đolxuúynpbng vậcoxay, Thầxjdin Hi, lúynpbc chúynpbng ta vừigxha mớrcuii bắltqrt đcmstxjdiu thảbraho luậcoxan, chỉdyrk mộfhlnt mìirmsnh cậcoxau gụtcvkc xuốtgqtng bàqnlrn, rấbjxft phiềesuin muộfhlnn, cóajja cảbrahm giáypuvc rấbjxft muốtgqtn chếmigbt, kỳrcui thựypuvc, cậcoxau chíjhhbnh làqnlr muốtgqtn nóajjai, mọynpbi ngưfnuvbrahi, nhâjzptn vậcoxat chíjhhbnh mọynpbi ngưfnuvbrahi đcmstang báypuvt quáypuvi ởwtsf đcmstâjzpty a, ởwtsf đcmstâjzpty a, phảbrahi khômigbng?"

Hạcmst Thầxjdin Hi, "..."

migb sởwtsfkcrl rấbjxft phiềesuin muộfhlnn, làqnlr bởwtsfi vìirmsmigbcoxang cảbrahm thấbjxfy nóajjai khômigbng chừigxhng nhâjzptn vậcoxat chíjhhbnh thựypuvc sựypuvqnlrmigb, chỉdyrkqnlr, khômigbng cóajja khảbrahodibng a.

Hạcmst bảbraho bốtgqti lấbjxfy mộfhlnt áypuvnh mắltqrt quỷfhln dịdxlw nhìirmsn Hạcmst Thầxjdin Hi, Hạcmst Thầxjdin Hi cóajja cảbrahm giáypuvc cômigb nhảbrahy vàqnlro Hoàqnlrng Hàqnlrcoxang khômigbng sạcmstch tộfhlni a.

Tiếmigbt Giai Vâjzptn nóajjai, "Thầxjdin Hi, tớrcui cảbrahm thấbjxfy khảbrahodibng nàqnlry rấbjxft lớrcuin, tuổdyrki củgtwja Hạcmst bảbraho bốtgqti cũcoxang phùgior hợawhap, cậcoxau suy nghĩkcrl mộfhlnt chúynpbt a, năodibm đcmstóajja Đolxuưfnuvbrahng tổdyrkng tuổdyrki trẻpbyaqnlri cao, lạcmsti anh tuấbjxfn tiêrcuiu sáypuvi, cậcoxau tuổdyrki cògcpen nhỏfhln nhưfnuvng sớrcuim đcmstãxcgr biếmigbt yêrcuiu, yêrcuiu Đolxuưfnuvbrahng tổdyrkng mộfhlnt chúynpbt cũcoxang khômigbng kỳrcui quáypuvi a."

Hạcmst Thầxjdin Hi nhàqnlrn nhat cưfnuvbrahi mộfhlnt cáypuvi, gầxjdin nhưfnuvqnlr nghiếmigbn răodibng nghiếmigbn lợawhai nóajjai, "Cậcoxau cảbrahm thấbjxfy tớrcuiajja thểqlzf coi trọynpbng hoa hồqlzf đcmstiệyuakp Đolxuưfnuvbrahng Bạcmstch Dạcmst sao?"

Hạcmst bảbraho bốtgqti làqnlrm ra biểqlzfu tìirmsnh thâjzptm trầxjdim, "Mẹvfka, bảbraho bốtgqti nhớrcui ngưfnuvbrahi đcmstãxcgrajjai, phụtcvk nữlbeaynpbc cògcpen trẻpbya, cóajja thểqlzf trảbrahi qua vàqnlri ngưfnuvbrahi đcmstàqnlrn ômigbng, bảbraho bốtgqti cảbrahm thấbjxfy, khảbrahodibng cóajja chuyệyuakn nàqnlry làqnlr rấbjxft lớrcuin."

Hạcmst Thầxjdin Hi nhìirmsn Hạcmst bảbraho bốtgqti, Tiếmigbt Giai Vâjzptn cùgiorng Lâjzptm Nhiêrcuin, ba ngưfnuvbrahi nàqnlry dĩkcrl nhiêrcuin làqnlrgiorng mộfhlnt loạcmsti, Hạcmst Thầxjdin Hi cũcoxang khômigbng muốtgqtn giảbrahi thíjhhbch, mọynpbi ngưfnuvbrahi cứbrah khẳvhdtng đcmstdxlwnh nhìirmsn cômigb nhưfnuv vậcoxay, Hạcmst Thầxjdin Hi cảbrahm giáypuvc đcmstưfnuvawhac chíjhhbnh mìirmsnh nộfhlni thưfnuvơwuudng.

Tiếmigbt Giai Vâjzptn nóajjai, "Thầxjdin Hi, cậcoxau khômigbng phảbrahn đcmsttgqti phảbrahi khômigbng?"

"Tớrcui cảbrahm thấbjxfy sứbrahc tưfnuvwtsfng tưfnuvawhang củgtwja cáypuvc ngưfnuvbrahi quáypuv phong phúynpb ." Hạcmst Thầxjdin Hi nóajjai, "Tớrcuigior cho làqnlrfnuvbrahi bảbrahy tuổdyrki, áypuvnh mắltqrt cũcoxang khômigbng tệyuak đcmstếmigbn mứbrahc kéfgszm đcmsti coi trọynpbng Đolxuưfnuvbrahng Bạcmstch Dạcmst a."

jzptm Nhiêrcuin nóajjai, "Thầxjdin Hi, cômigbjzpty giờbrah rấbjxft mạcmstnh mẽtgqt, lýplvr tríjhhb, nhìirmsn thấbjxfu cảbrahm tìirmsnh, tômigbi cảbrahm giáypuvc, chuyệyuakn nàqnlry cùgiorng Đolxuưfnuvbrahng Bạcmstch Dạcmstajja quan hệyuak rấbjxft lớrcuin, cômigb nhấbjxft đcmstdxlwnh làqnlr bịdxlw thưfnuvơwuudng thấbjxfu tâjzptm, cho nêrcuin mớrcuii khômigbng tin tìirmsnh yêrcuiu phảbrahi khômigbng?"

"Thầxjdin Hi, cậcoxau thựypuvc sựypuvqnlr quáypuv đcmstáypuvng thưfnuvơwuudng, Đolxuưfnuvbrahng đcmstcmsti thiếmigbu gia thựypuvc sựypuvqnlr ngựypuva đcmstypuvc, cứbrah nhưfnuv vậcoxay pháypuv hủgtwjy mỹyuak nữlbea đcmstáypuvng yêrcuiu Thầxjdin Hi củgtwja chúynpbng ta, cậcoxau năodibm đcmstóajja chỉdyrkqnlr mộfhlnt đcmstóajjaa hoa củgtwja tổdyrk quốtgqtc a, anh ta vậcoxay màqnlrcoxang khômigbng tha, quáypuv cầxjdim thúynpb ."

Hạcmst Thầxjdin Hi, "..."

jzptm Nhiêrcuin nóajjai xong cũcoxang rấbjxft bi thưfnuvơwuudng, áypuvnh mắltqrt lạcmsti làqnlr vui sưfnuvrcuing khi ngưfnuvbrahi gặzfotp họynpba biểqlzfu tìirmsnh ngồqlzfi xem kịdxlwch vui.

Hạcmst Thầxjdin Hi khômigbng nóajjai gìirms nghẹvfkan ngàqnlro, Lâjzptm Nhiêrcuin anh quảbrah nhiêrcuin làqnlr bạcmstn bèjhhb tốtgqtt củgtwja Đolxuưfnuvbrahng Bạcmstch Dạcmst.

Hạcmst bảbraho bốtgqti xoa tráypuvi tim củgtwja mẹvfka, nắltqrm tay, tuyêrcuin bốtgqt, "Mẹvfka, ngưfnuvbrahi yêrcuin tâjzptm, con nhấbjxft đcmstdxlwnh sẽtgqtgiorng mẹvfka ngưfnuvawhac đcmstãxcgri lạcmsti cha, chúynpbng ta hung hăodibng trảbrah thùgior cha."

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.