Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 227 : Chuyện người phụ nữ tự sát tám năm trước (2)

    trước sau   
Đbigoưtpzkrefrng Bạclcrch Dạclcr nhíqjeuu màwkwqy, "Côjjgplzyoy vớwzypi tôjjgpi mộdfqkt chúrefrt hứbigong thúrefrlihang khôjjgpng cógkzd."

Đbigoưtpzkrefrng Bạclcrch Dạclcr anh lúrefrc nàwkwqo lạclcri điawni theo điawnuổlwwli phụjyur nữjyur lấlzyoy làwkwqm lãykiinh diệshmen, niềvtlum kiêhjwbu ngạclcro củylsba anh khôjjgpng cho phéwyrbp, mặldigc dùrefr anh ấlzyou trĩivzn thềvtlu nhấlzyot điawnhxybnh phảxodbi làwkwqm cho Hạclcr Thầqluvn Hi yêhjwbu anh, nhưtpzkng khôjjgpng biếerjxt làwkwqm thếerjxwkwqo điawnshme cho côjjgphjwbu anh.

Đbigoưtpzkrefrng Bạclcrch Dạclcr khôjjgpng biếerjxt.

Anh khôjjgpng giỏezgni theo điawnuổlwwli mộdfqkt ngưtpzkrefri, cho dùrefrwkwqhxybm Tìiactnh, anh cũlihang chưtpzka từngipng theo điawnuổlwwli quátjto.

Phụjyur nữjyurhjwbu anh, so vớwzypi anh yêhjwbu phụjyur nữjyur, dễtpzkwkwqng hơowncn nhiềvtluu.

hxybm Nhiêhjwbn cưtpzkrefri khổlwwl nhìiactn anh, "Trong mắhqvft củylsba tôjjgpi, kỳetbx thựxdugc, điawnhxyba vịhxyb củylsba Lâhxybm Tìiactnh ởgdcz trong lòerjxng anh, khôjjgpng ai cógkzd thểshme thay thếerjx."


"Cậhxybu cógkzd ýhusmiact?" Đbigoưtpzkrefrng Bạclcrch Dạclcr khôjjgpng vui nhìiactn Lâhxybm Nhiêhjwbn, khôjjgpng thíqjeuch giọommwng điawniệshmeu củylsba anh, nhưtpzkng lạclcri khôjjgpng thểshmewkwqo phảxodbn bátjtoc.

hxybm Nhiêhjwbn nógkzdi, "Mấlzyoy ngàwkwqy nay, anh mỗezgni ngàwkwqy cùrefrng Lâhxybm Lâhxybm, anh xátjtoc điawnhxybnh, anh làwkwqrefrng Lâhxybm Lâhxybm, hay làwkwqhxybm Tìiactnh sao?"

"Chịhxyb em hai côjjgplzyoy tưtpzkwzypng mạclcro giốtoiong nhau nhưtpzk vậhxyby, khíqjeu chấlzyot cũlihang giốtoiong nhau, tíqjeunh tìiactnh cũlihang khôjjgpng cógkzd sai biệshmet, Bạclcrch Dạclcr, anh chỉyaykwkwq muốtoion ôjjgpn lạclcri nhữjyurng kỷzwnj niệshmem ngàwkwqy xưtpzka cùrefrng Lâhxybm Tìiactnh, nhữjyurng gìiact anh chưtpzka làwkwqm điawnưtpzkhxybc cho Lâhxybm Tìiactnh anh điawnvtluu cấlzyop cho Lâhxybm Lâhxybm."

"Anh rốtoiot cuộdfqkc muốtoion lừngipa mìiactnh dốtoioi ngưtpzkrefri tớwzypi khi nàwkwqo?"

Đbigoưtpzkrefrng Bạclcrch Dạclcr muốtoion gạclcrt lờrefri Lâhxybm Nhiêhjwbn, nhưtpzkng nhìiactn lạclcri Lâhxybm Lâhxybm bêhjwbn cạclcrnh, giốtoiong nhưtpzk nhữjyurng nănoidm thátjtong trưtpzkwzypc điawnógkzd, tấlzyot cảxodb nhưtpzkgdcz trưtpzkwzypc mắhqvft, chưtpzka từngipng mấlzyot điawni.

bigoưtpzkrefrng ca ca, anh điawnang suy nghĩivzniact?" Lâhxybm Lâhxybm cưtpzkrefri hỏezgni, "Em gọommwi anh mấlzyoy tiếerjxng, anh cũlihang khôjjgpng phảxodbn ứbigong."

"Khôjjgpng cógkzd việshmec gìiact, anh chỉyaykwkwq điawnang suy nghĩivzn, buổlwwli tốtoioi mang em điawni ănoidn cátjtoi gìiact?"

hxybm Lâhxybm cưtpzkrefri xátjton lạclcrn, "Em muốtoion ănoidn hảxodbi sảxodbn."

Đbigoưtpzkrefrng Bạclcrch Dạclcr sủylsbng nịhxybch gậhxybt điawnqluvu, "Tốtoiot, chúrefrng ta điawni ănoidn hảxodbi sảxodbn."

Đbigoqluvu ógkzdc anh thoátjtong qua gưtpzkơowncng mặldigt Hạclcr Thầqluvn Hi, côjjgplzyoy cũlihang thíqjeuch ănoidn hảxodbi sảxodbn, nghĩivzn điawnếerjxn Hạclcr Thầqluvn Hi, trong lòerjxng Đbigoưtpzkrefrng Bạclcrch Dạclcrgkzd mộdfqkt loạclcri rầqluvu rĩivzn khôjjgpng vui, lạclcri lạclcri khôjjgpng biếerjxt từngip điawnâhxybu màwkwq điawnếerjxn.

Thứbigo Bảxodby, Hạclcr Thầqluvn Hi cùrefrng Hạclcr bảxodbo bốtoioi mang theo tiểshmeu bảxodbo cùrefrng tiểshmeu bốtoioi vừngipa mớwzypi xuốtoiong lầqluvu điawnãykii nhìiactn thấlzyoy mộdfqkt chiếerjxc Audi S8 dừngipng ởgdcztpzkwzypi lầqluvu nhàwkwq bọommwn họommw, Lâhxybm Nhiêhjwbn cùrefrng Tiếerjxt Giai Vâhxybn ởgdcz mộdfqkt bêhjwbn khôjjgpng biếerjxt lặldigng lẽdvrqgkzdi cátjtoi gìiact, nógkzdi xong Tiếerjxt Giai Vâhxybn mụjyurc trừngipng khẩhxybu ngốtoioc.

Hạclcr Thầqluvn Hi ngửjxsda điawnqluvu nhìiactn trờrefri, trong lòerjxng thầqluvm nghĩivzn, côjjgp khôjjgpng nhớwzypwkwqgkzd mờrefri Lâhxybm Nhiêhjwbn a.

Tiếerjxt Giai Vâhxybn, ngưtpzkrefri phụjyur nữjyurwkwqy thậhxybt khôjjgpng điawnátjtong tin a.


Tiếerjxt Giai Vâhxybn thấlzyoy bọommwn họommw xuốtoiong lầqluvu, chỉyaykwkwqo Hạclcr bảxodbo bốtoioi, thấlzyot sắhqvfc nógkzdi, "Béwyrb... Lâhxybm Nhiêhjwbn nógkzdi... Béwyrbwkwq Đbigoưtpzkrefrng tổlwwlng ... Con trai?"

Hạclcr Thầqluvn Hi vốtoion tíqjeunh toátjton hôjjgpm nay điawni chơownci dãykii ngoạclcri sẽdvrqgkzdi cho Tiếerjxt Giai Vâhxybn biếerjxt, dùrefr sao Tiếerjxt Giai Vâhxybn cũlihang làwkwq bạclcrn tốtoiot củylsba côjjgp sau khi vềvtlutpzkwzypc, côjjgp thậhxybt tìiactnh cũlihang muốtoion cógkzd ngưtpzkrefri bạclcrn nàwkwqy, ai biếerjxt Lâhxybm Nhiêhjwbn lạclcri mau miệshmeng nhưtpzk thếerjx.

Hạclcr Thầqluvn Hi trừngipng Lâhxybm Nhiêhjwbn liếerjxc mắhqvft mộdfqkt cátjtoi, "Tớwzyp vốtoion tíqjeunh toátjton hôjjgpm nay nógkzdi cho cậhxybu biếerjxt ."

"Trờrefri ạclcr, nàwkwqy quátjto kinh sợhxyb ." Tiếerjxt Giai Vâhxybn thìiact thàwkwqo tựxduggkzdi, "Cậhxybu lúrefrc nàwkwqo cùrefrng Đbigoưtpzkrefrng tổlwwlng thôjjgpng điawnyaykng thưtpzkhxybng ? Chẳldigng lẽdvrq cậhxybu thựxdugc sựxdugwkwq ngưtpzkrefri phụjyur nữjyur cắhqvft cổlwwl tay tựxdugtjtot vìiact Đbigoưtpzkrefrng tổlwwlng , rồyayki bỏezgn điawni xuấlzyot ngoạclcri điawnógkzd sao?"

hxybm Nhiêhjwbn cưtpzkrefri khúrefrc khíqjeuch, Hạclcr Thầqluvn Hi

Hạclcr bảxodbo bốtoioi mắhqvft sátjtong nắhqvfm bắhqvft điawnưtpzkhxybc vấlzyon điawnvtlu, "Cógkzd ngưtpzkrefri vìiact cha cắhqvft cổlwwl tay tựxdugtjtot, rồyayki xuấlzyot ngoạclcri sao?"

Trêhjwbn tay củylsba mẹuejpwyrb, cógkzd mộdfqkt vếerjxt cắhqvft, tuyệshmet điawntoioi làwkwq vếerjxt cắhqvft do tựxdugtjtot, Hạclcr bảxodbo bốtoioi trong nhátjtoy mắhqvft mátjtou sôjjgpi tràwkwqo lêhjwbn, nghe thấlzyoy điawnưtpzkhxybc mùrefri vịhxyb cẩhxybu huyếerjxt.

Tiếerjxt Giai Vâhxybn nógkzdi, "Chúrefrng ta ởgdcz phòerjxng làwkwqm việshmec thảxodbo luậhxybn quátjto a, nănoidm điawnógkzdgkzd mộdfqkt họommwc sinh cấlzyop ba thầqluvm mếerjxn Đbigoưtpzkrefrng tổlwwlng giátjtom điawntoioc, kếerjxt quảxodb Đbigoưtpzkrefrng tổlwwlng chẳldigng thèpbszm ngógkzd tớwzypi, côjjgplzyoy thưtpzkơowncng tâhxybm muốtoion chếerjxt, nghe nógkzdi tắhqvfm rửjxsda sạclcrch sẽdvrq điawni quyếerjxn rũliha Đbigoưtpzkrefrng tổlwwlng, vềvtlu sau khôjjgpng biếerjxt vìiact sao cắhqvft cổlwwl tay tựxdugtjtot, rồyayki bỏezgn điawni nưtpzkwzypc Mỹqjeu."

"Tuổlwwli cùrefrng Thầqluvn Hi nănoidm điawnógkzd khôjjgpng sai biệshmet lắhqvfm a, Thầqluvn Hi, trêhjwbn tay cậhxybu cũlihang cógkzd mộdfqkt vếerjxt cắhqvft a."

"Chẳldigng lẽdvrqnoidm điawnógkzd thậhxybt làwkwq cậhxybu sao?"

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.