Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 226 : Chuyện người phụ nữ tự sát tám năm trước (1)

    trước sau   
yfmtm Lâyfmtm rấmvirt kinh ngạyvedc, nghe theo lờawzwi Điamvưfmwsawzwng Bạyvedch Dạyved, cảrbqbm thấmviry giốdhulng nhưfmws anh đvxvsdhuli vớzmvsi Hạyved Thầilqgn Hi rấmvirt cóoumh áilqgc cảrbqbm, “Điamvưfmwsawzwng ca ca, côqxmhmviry đvxvssquoc tộpsgji vớzmvsi anh sao?"

"Tộpsgji lớzmvsn." Điamvưfmwsawzwng Bạyvedch Dạyved lạyvednh lùbfpmng nóoumhi.

Trong lòcbxbng Lâyfmtm Lâyfmtm cóoumh chúbiuqt kinh ngạyvedc, lạyvedi nóoumhi khôqxmhng nêjzzdn lờawzwi, Điamvưfmwsawzwng Bạyvedch Dạyvedoumhi, "Điamvi lànsyqm việpifwc đvxvsi, nhớzmvs kỹhran lờawzwi củnvwfa anh, đvxvswufwng quáilqg tiếswdip xúbiuqc vớzmvsi côqxmhmviry.”

"Em biếswdit." Lâyfmtm Lâyfmtm khôqxmhn ngoan trảrbqb lờawzwi, "Điamvưfmwsawzwng ca ca, buổunedi tốdhuli chúbiuqng ta cùbfpmng nhau ăhrann cơxequm nha."

iamvưfmwsgcqxc."

Mẹbkox con Hạyved gia gầilqgn đvxvsâyfmty chỉsquooumhilqgng sớzmvsm mớzmvsi nhìvizdn thấmviry Điamvưfmwsawzwng Bạyvedch Dạyved, tốdhuli đvxvsi lànsyqm vềhrannsyq Hạyved Thầilqgn Hi tựcbxbvizdnh thuêjzzd xe trởaggo vềhran, Hạyved Thầilqgn Hi nghĩfmws thầilqgm, nếswdiu khôqxmhng phảrbqbi sáilqgng sớzmvsm đvxvsưfmwsa bảrbqbo bốdhuli đvxvsi họfmwsc, dựcbxb đvxvsilqgn anh ta gầilqgn đvxvsâyfmty trốdhuln côqxmh nhưfmws ôqxmhn dịbiuqch.


Điamvãcjin quen Điamvưfmwsawzwng Bạyvedch Dạyved tớzmvsi nhànsyq ăhrann chựcbxbc, đvxvspsgjt nhiêjzzdn cóoumh mấmviry ngànsyqy khôqxmhng cóoumh tớzmvsi, Hạyved bảrbqbo bốdhuli cóoumh chúbiuqt quấmvirn quýsclbt.

"Mẹbkox, cha gầilqgn đvxvsâyfmty rấmvirt bậwgkun sao?"

"Bậwgkun." Hạyved Thầilqgn Hi biếswdit Hạyved Thiêjzzdn nghĩfmws tớzmvsi Điamvưfmwsawzwng Bạyvedch Dạyved, côqxmhoumhi, "Điamvưfmwsawzwng thịbiuq lớzmvsn nhưfmws vậwgkuy, Điamvưfmwsawzwng Bạyvedch Dạyvednsyqo cóoumh thờawzwi gian thảrbqbnh thơxequi, gầilqgn đvxvsâyfmty muốdhuln xúbiuqc tiếswdin châyfmtu báilqgu Điamvưfmwsawzwng thịbiuqbfpmng harrywinston hợgcqxp táilqgc, hạyvedng mụmvirc nhiềhranu, anh ta khôqxmhng cóoumh thờawzwi gian chơxequi cùbfpmng con."

"Thựcbxbc sựcbxb?"

"Mẹbkoxoumhbiuqc nànsyqo lừwufwa gạyvedt con chưfmwsa?" Hạyved Thầilqgn Hi xoa xoa đvxvsilqgu bảrbqbo bốdhuli.

yfmtm tìvizdnh Hạyved bảrbqbo bốdhuli lạyvedi tốdhult.

"Mẹbkox bằkukvng láilqgi chuyểfmwsn qua, ngànsyqy mai cóoumh thểfmws đvxvsi xe, chúbiuqng ta kêjzzdu dìvizd Giai Vâyfmtn cũaggong đvxvsi hóoumhng gióoumh đvxvsưfmwsgcqxc khôqxmhng? Thuậwgkun tiệpifwn đvxvsi ăhrann cơxequm dãcjin ngoạyvedi."

"Tốdhult."

Tiếswdit Giai Vâyfmtn vừwufwa nghe Hạyved Thầilqgn Hi mua xe, vôqxmhbfpmng kinh ngạyvedc, "Cậwgkuu mua xe lúbiuqc nànsyqo?"

"Ngànsyqy mai đvxvsi lấmviry xe, cậwgkuu cóoumh rảrbqbnh rỗqczui cùbfpmng đvxvsi khôqxmhng? Tớzmvsbfpmng bảrbqbo bốdhuli muốdhuln đvxvsi chơxequi dãcjin ngoạyvedi, cậwgkuu cóoumh muốdhuln đvxvsi khôqxmhng."

iamvưfmwsơxequng nhiêjzzdn muốdhuln." Tiếswdit Giai Vâyfmtn cũaggong cóoumh bằkukvng láilqgi , vừwufwa nghe cóoumh xe mớzmvsi, hưfmwsng phấmvirn phảrbqbi cùbfpmng đvxvsi, "Tớzmvs thi bằkukvng láilqgi ba tháilqgng rồtwcqi, còcbxbn chưfmwsa kịbiuqp đvxvsi mua, ngànsyqy mai tớzmvsaggong đvxvsi xem, nóoumhi khôqxmhng chừwufwng nhìvizdn trúbiuqng cũaggong mua mộpsgjt chiếswdic."

Hạyved Thầilqgn Hi, "Điamvi a."

Vừwufwa nghe đvxvsi chơxequi dãcjin ngoạyvedi, Hạyved bảrbqbo bốdhuli đvxvsi chuẩzmvsn bịbiuqxequm ăhrann thứnynhc uốdhulng dãcjin ngoạyvedi, Hạyved Thầilqgn Hi nhìvizdn bécbxb mang trêjzzdn mang dưfmwszmvsi, khôqxmhng bịbiuq Điamvưfmwsawzwng Bạyvedch Dạyvedrbqbnh hưfmwsaggong, trong lòcbxbng hếswdit sứnynhc vui mừwufwng, con củnvwfa anh ta rấmvirt mạyvednh.


Nhưfmwsng mànsyq, Hạyved Thầilqgn Hi nhínsmyu mànsyqy, Điamvưfmwsawzwng Bạyvedch Dạyved vừwufwa mớzmvsi nhậwgkun con trai, thờawzwi gian nànsyqy rấmvirt quan trọfmwsng, tranh thủnvwf lấmviry lòcbxbng khôqxmhng kịbiuqp, vìvizd sao từwufw thứnynh hai cũaggong khôqxmhng thấmviry xuấmvirt hiệpifwn, anh ta thựcbxbc sựcbxb bậwgkun rộpsgjn nhưfmws vậwgkuy sao?

bfpmng lúbiuqc đvxvsóoumh, Điamvưfmwsawzwng Bạyvedch Dạyvedbfpmng Lâyfmtm Lâyfmtm ởaggo đvxvsi dạyvedo danh lam thắsquong cảrbqbnh ởaggo thànsyqnh phốdhul S.

Mộpsgjt tuầilqgn nànsyqy, tấmvirt cảrbqb thờawzwi gian rảrbqbnh đvxvshranu ởaggobfpmng Lâyfmtm Lâyfmtm.

qxmh đvxvsãcjin nhiềhranu năhranm chưfmwsa trởaggo vềhran, khóoumhoumh đvxvsưfmwsgcqxc vềhran mộpsgjt lầilqgn, đvxvsưfmwsơxequng nhiêjzzdn phảrbqbi mang côqxmh đvxvsi nhữqxmhng nơxequi quen thuộpsgjc, đvxvsâyfmty lànsyqxequi bọfmwsn họfmws sinh ra, lànsyq thànsyqnh thịbiuqxequi họfmws trưfmwsaggong thànsyqnh.

iamvưfmwsawzwng ca ca, anh bậwgkun nhiềhranu việpifwc vẫbvrpn dẫbvrpn em đvxvsi chơxequi, anh khôqxmhng cháilqgn chứnynh?"

"Khôqxmhng cháilqgn." Điamvưfmwsawzwng Bạyvedch Dạyved đvxvsyvedm đvxvsyvedm nhấmvirt tiếswdiu, "Em đvxvsáilqgng yêjzzdu biếswdit đvxvsiềhranu nhưfmws vậwgkuy, sao cóoumh thểfmws cháilqgn đvxvsâyfmty."

yfmtm Lâyfmtm ngưfmwsgcqxng ngùbfpmng cưfmwsawzwi, côqxmh rấmvirt muốdhuln nắsquom tay Điamvưfmwsawzwng Bạyvedch Dạyved, nhưfmwsng khôqxmhng dáilqgm, chỉsquonsyq ôqxmhm cáilqgnh tay anh, dáilqgng vẻmxhk rấmvirt thâyfmtn mậwgkut, nhìvizdn giốdhulng mộpsgjt đvxvsôqxmhi yêjzzdu nhau, trong tuầilqgn nànsyqy, họfmws đvxvsãcjin đvxvsi nhiềhranu nơxequi ởaggo thànsyqnh phốdhul S.

Ban đvxvsêjzzdm, anh thậwgkum chínsmy dẫbvrpn Lâyfmtm Lâyfmtm đvxvsi quáilqgn bar, nghe nhạyvedc, khiêjzzdu vũaggo, hưfmwsaggong lạyvedc.

Chỉsquo hậwgkun khôqxmhng thểfmws, thờawzwi gian cóoumh thểfmws nhiềhranu hơxequn chúbiuqt.

yfmtm Nhiêjzzdn ngànsyqy hôqxmhm trưfmwszmvsc hỏnedhi, " Bạyvedch Dạyved, toànsyqn thờawzwi gian anh đvxvshranu ởaggojzzdn Lâyfmtm Lâyfmtm, còcbxbn bảrbqbo bốdhuli thìvizd thếswdinsyqo?"

Điamvưfmwsawzwng Bạyvedch Dạyvedoumh con riêjzzdng, anh cũaggong khôqxmhng cóoumh gạyvedt Lâyfmtm Nhiêjzzdn.

"Lâyfmtm Lâyfmtm khóoumhoumh đvxvsưfmwsgcqxc vềhran mộpsgjt lầilqgn, tôqxmhi nghỉsquo muốdhuln ởaggojzzdn côqxmhmviry." Điamvưfmwsawzwng Bạyvedch Dạyvedoumhi, "Cậwgkuu nóoumhi vậwgkuy lànsyqoumh ýsclbvizd, tôqxmhi chỉsquo khôqxmhng muốdhuln côqxmhmviry quáilqg thấmvirt vọfmwsng, đvxvsưfmwsơxequng nhiêjzzdn liềhranu mìvizdnh bồtwcqi quâyfmtn tửgysi, còcbxbn bảrbqbo bốdhuli vưfmwszmvsng mắsquoc củnvwfa tôqxmhi, ngànsyqy tháilqgng còcbxbn dànsyqi, cóoumh rấmvirt nhiềhranu thờawzwi gian."

yfmtm Nhiêjzzdn lắsquoc lắsquoc đvxvsilqgu, " Bạyvedch Dạyved, tôqxmhi nghĩfmws anh đvxvsdhuli vớzmvsi Hạyved Thầilqgn Hi, cóoumh mộpsgjt chúbiuqt hứnynhng thúbiuq."

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.