Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 224 : Tôi nhất định sẽ làm cô yêu tôi (8)

    trước sau   
Đkzygang lúqqiec nójbsbi chuyệqoyen, Lâeptum Lâeptum đknnvãkzyg trởdqld lạcyddi, mang theo mộmvblt ly rưluqfwanru đknnvaihr.

"Tôskcgi khôskcgng cójbsb quấueguy rầhardy đknnvếjcbun cájexmc ngưluqffgoli chứwjbo?" Lâeptum Lâeptum hỏaihri, cójbsb chúqqiet ýaihr tứwjbo xin lỗfuydi.

Hạcydd Thầhardn Hi cùdjdcng Tiếjcbut Giai Vâeptun lắqeedc lắqeedc đknnvhardu, đknnvjbsbu khôskcgng nójbsbi gìuegu, Lâeptum Lâeptum nójbsbi, "Tôskcgi vừcapha mớowtqi vàqqieo Đkzygưluqffgolng thịsuca, chưluqfa quen ngưluqffgoli nàqqieo, ngưluqffgoli tôskcgi nểnetj phụqqiec nhấuegut làqqie Hạcydd tiểnetju thưluqf, cho nêwanrn rấuegut muốmbmin thâeptun thiếjcbut, tôskcgi cójbsb thậsvwqt nhiềjbsbu côskcgng trìuegunh muốmbmin thỉocwenh giájexmo Hạcydd tiểnetju thưluqf."

Hạcydd Thầhardn Hi nhàqqien nhạcyddt nójbsbi, "Lâeptum tiểnetju thưluqf quájexm khiêwanrm nhưluqffgolng, tôskcgi so vớowtqi côskcgjbsb nhiềjbsbu năuxymm kinh nghiệqoyem hơrffwn thôskcgi, khôskcgng cójbsbuegu giỏaihri hơrffwn ."

eptum Lâeptum cưluqffgoli, nójbsbi thậsvwqt nhiềjbsbu lờfgoli ca ngợwanri, làqqiem cho ngưluqffgoli nghe rấuegut thoảhardi májexmi, giốmbming nhưluqf châeptun thậsvwqt khôskcgng phảhardi khen đknnvnetj lấueguy lòkugjng , Tiếjcbut Giai Vâeptun thấueguy côskcgdjdcng bájexmi Hạcydd Thầhardn Hi, trong lòkugjng cójbsb thàqqienh kiếjcbun vớowtqi côskcgueguy cũztvhng giảhardm xuốmbming mộmvblt írffwt.

Hạcydd Thầhardn Hi cùdjdcng Lâeptum Lâeptum đknnvjbsbu làqqie du họknnvc nưluqfowtqc Mỹieul vềjbsb, đknnvjbsbqqiei tựqzih nhiêwanrn nhiềjbsbu hơrffwn chúqqiet, côskcgueguy rấuegut hay nójbsbi, làqqie mộmvblt ngưluqffgoli tájexmn gẫqoyeu khôskcgng tệqoye, mấueguy ngưluqffgoli dùdjdcng cơrffwm, bầhardu khôskcgng khírffw trájexmi lạcyddi vôskcgdjdcng tốmbmit.


Tiếjcbut Giai Vâeptun thấueguy côskcg đknnvem thịsucat kho tàqqieu ăuxymn xong, cũztvhng khôskcgng sợwanrpcuso, nhịsucan khôskcgng đknnvưluqfwanrc nójbsbi, "Phụqqie nữmxel ăuxymn thịsucat kho tàqqieu cójbsb nhiềjbsbu mỡsuca, côskcg khôskcgng sợwanrpcuso a?"

eptum Lâeptum nójbsbi, "Tôskcgi rấuegut thírffwch mójbsbn ăuxymn Trung Quốmbmic, đknnvdjdcc biệqoyet thịsucat kho tàqqieu, ởdqldluqfowtqc Mỹieul mấueguy năuxymm đknnvjbsbu khôskcgng đknnvưluqfwanrc ăuxymn mójbsbn Trung Quốmbmic chírffwnh tôskcgng, nêwanrn cójbsb chúqqiet thèelvkm , trởdqld vềjbsb nhấuegut đknnvsucanh phảhardi ăuxymn đknnvczmo."

Hạcydd Thầhardn Hi nójbsbi, "Nójbsbi đknnvếjcbun hệqoye thốmbming thứwjboc ăuxymn thếjcbu giớowtqi, nhấuegut đknnvsucanh làqqie quốmbmic gia chúqqieng ta cójbsb tựqzih đknnviểnetjn mójbsbn ăuxymn nhiềjbsbu nhấuegut, mójbsbn ăuxymn gìueguztvhng cójbsb."

"Nưluqfowtqc Mỹieulztvhng tốmbmit, tôskcgi ởdqld Đkzygwjboc mỗfuydi ngàqqiey chỉocwe ăuxymn bájexmnh mìuegu hot dog, ăuxymn riếjcbut muốmbmin biếjcbun thàqqienh hot dog."

Hai ngưluqffgoli nójbsbi vềjbsb thứwjboc ăuxymn ởdqldluqfowtqc ngoàqqiei, đknnva phầhardn làqqie châeptum chọknnvc thứwjboc ăuxymn củczmoa họknnv .

Bấuegut tri bấuegut giájexmc thâeptun cậsvwqn mộmvblt írffwt.

djdcng cơrffwm xong, mấueguy ngưluqffgoli cùdjdcng nhau trởdqld vềjbsb phòkugjng làqqiem việqoyec, Lâeptum Lâeptum nhậsvwqn mộmvblt cúqqie đknnviệqoyen thoạcyddi, bỏaihrrffwi bọknnvn họknnv mấueguy bưluqfowtqc châeptun, làqqie Đkzygưluqffgolng Bạcyddch Dạcydd đknnviệqoyen thoạcyddi đknnvếjcbun, "Ăjcbun cơrffwm rồhardi sao?"

jcbun rồhardi." Lâeptum Lâeptum nójbsbi, "Khôskcgng ngờfgol phòkugjng ăuxymn Đkzygưluqffgolng thịsuca lạcyddi lớowtqn nhưluqf vậsvwqy."

kzygưluqffgolng thịsuca phòkugjng ăuxymn lớowtqn hàqqieng đknnvhardu trong ngàqqienh xâeptuy dựqzihng." Đkzygưluqffgolng Bạcyddch Dạcyddjbsbi.

eptum Lâeptum nójbsbi, "Đkzygưluqffgolng ca ca, anh ăuxymn rồhardi sao?"

jcbun rồhardi."

"Em buổmxeli trưluqfa cùdjdcng Hạcydd Thầhardn Hi, Tiếjcbut Giai Vâeptun cùdjdcng nhau ăuxymn cơrffwm ." Lâeptum Lâeptum giọknnvng đknnviệqoyeu cójbsb mộmvblt chúqqiet kiêwanru ngạcyddo, "Khôskcgng ngờfgol Hạcydd tiểnetju thưluqf rấuegut hiềjbsbn hòkugja, em còkugjn cho rằowtqng côskcgueguy rấuegut cao ngạcyddo, dễwswc sốmbming chung."

Đkzygưluqffgolng Bạcyddch Dạcydd hừcaph nhẹyfca mộmvblt tiếjcbung, anh vàqqie Hạcydd Thầhardn Hi cójbsb chúqqiet mâeptuu thuẫqoyen nhỏaihr, nghe lờfgoli nàqqiey chỉocwe cảhardm thấueguy, Hạcydd Thầhardn Hi nếjcbuu làqqie dễwswcdqld chung, thìuegu trêwanrn đknnvfgoli sẽksrd khôskcgng cójbsb ngưluqffgoli khójbsb sốmbming chung, anh dájexmm đknnvájexmnh cuộmvblc, toàqqien bộmvbl 30 tầhardng lầhardu, ngưluqffgoli đknnvưluqfwanrc Hạcydd Thầhardn Hi xem trọknnvng cójbsb thểnetj đknnvếjcbum đknnvưluqfwanrc trêwanrn đknnvhardu ngójbsbn tay.


"Em írffwt cùdjdcng côskcgueguy tiếjcbup xúqqiec." Tiếjcbung nójbsbi Đkzygưluqffgolng Bạcyddch Dạcydd lạcyddnh lùdjdcng, mang theo mộmvblt tia cảhardnh cájexmo.

Anh cũztvhng khôskcgng biếjcbut vìuegu sao, chírffwnh làqqieskcg ýaihr thứwjboc khôskcgng muốmbmin Hạcydd Thầhardn Hi cùdjdcng Lâeptum Lâeptum tiếjcbup xúqqiec, anh cảhardm thấueguy, trêwanrn ngưluqffgoli Hạcydd Thầhardn Hi khôskcgng cójbsb ýaihruegu tốmbmit, anh nghĩocwe đknnvếjcbun mộmvblt màqqien kia ởdqld bếjcbun tàqqieu, trong lòkugjng cảhardm thấueguy khôskcgng thoảhardi májexmi.

Sợwanr Hạcydd Thầhardn Hi thưluqfơrffwng tổmxeln Lâeptum Lâeptum.

Anh từcaphng cho rằowtqng Hạcydd Thầhardn Hi làqqie đknnvójbsba hoa trêwanrn bàqqien mạcyddt chưluqfwanrc, dễwswc sốmbming chung, cùdjdcng ai cũztvhng cójbsb thểnetj vui vẻhard

Nhưluqfng từcaph khi bịsuca con trai bảhardo bốmbmii châeptum chọknnvc mộmvblt câeptuu, bâeptuy giờfgol khắqeedc sâeptuu minh bạcyddch, trêwanrn dưluqfowtqi Đkzygưluqffgolng thịsuca, ai cũztvhng cójbsb thểnetj biếjcbun thàqqienh mộmvblt đknnvójbsba hoa trêwanrn bàqqien mạcyddt chưluqfwanrc, còkugjn Hạcydd Thầhardn Hi thìuegu khôskcgng phảhardi.

skcg rấuegut cao ngạcyddo.

Loạcyddi cao ngạcyddo nàqqiey làqqiedqld trong tâeptum , ẩstmcn giấueguu trong xưluqfơrffwng, phójbsbng đknnvãkzygng, mặdjdct ngoàqqiei lạcyddi rấuegut ôskcgn hòkugja, dốmbmii trájexm. Nếjcbuu khôskcgng cùdjdcng côskcgueguy ởdqld chung, sẽksrd khôskcgng hiểnetju. Đkzygcaphng tưluqfdqldng rằowtqng côskcgueguy dễwswc kếjcbut giao bằowtqng hữmxelu, côskcgueguy liềjbsbn coi bạcyddn thựqzihc sựqzihqqie bằowtqng hữmxelu, đknnvcaphng tưluqfdqldng rằowtqng bạcyddn nójbsbi cájexmi gìuegu, côskcgueguy sẽksrd khôskcgng phảhardn bájexmc, côskcgueguy sẽksrdskcgng nhậsvwqn.

Kỳbfmj thựqzihc, lầhardm lớowtqn .

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.