Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 221 : Tôi nhất định sẽ làm cô yêu tôi (5)

    trước sau   
Bọjdynn họjdyn đdglctdoou làprly nhữeolang ngưlgmdpmgki mớpetfi trong tìqwplnh yêakvqu, Hạygbm Thầhjnin Hi chốtfbjng cựssxzqwplnh yêakvqu, Đromxưlgmdpmgkng Bạygbmch Dạygbmmajhng chốtfbjng cựssxzqwplnh yêakvqu, cho nêakvqn bọjdynn họjdyn hoang mang, mờpmgk mịeolat, nghĩqsuc muốtfbjn tớpetfi gầhjnin, lạygbmi cópetf chúiuxwt bàprlyi xíqsucch, nhưlgmd con nhíqsucm sợrrvo trờpmgki đdglcôqxljng giánygptwpct.

Hạygbm Thầhjnin Hi hơksxei đdglcmzfky Đromxưlgmdpmgkng Bạygbmch Dạygbm ra, "Đromxưlgmdpmgkng tổtyusng, tôqxlji biếprlyt anh yêakvqu Lâwmgem Tìqwplnh, tôqxlji khôqxljng biếprlyt côqxljaceky làprly hạygbmng ngưlgmdpmgki gìqwpl, nhưlgmdng tôqxlji biếprlyt vịeola tríqsuc củfrkra côqxljaceky trong lòtzkvng anh, sợrrvo rằsyykng khôqxljng cópetf mộhjnit ngưlgmdpmgki phụjbkx nữeolaprlyo thay thếprly đdglcưlgmdrrvoc."

"Kỳrsyr thựssxzc, tôqxlji biếprlyt cánygpi gìqwplprlyakvqu, chỉxixuprly anh khôqxljng yêakvqu tôqxlji."

"Cópetf lẽphnx, anh thấaceky tôqxlji làprly ngưlgmdpmgki phụjbkx nữeola đdglcjdync biệztqct, tôqxlji khôqxljng bịeola tiềtdoon tàprlyi củfrkra anh mêakvq hoặjdync, khôqxljng say mêakvqnygpng vẻwmge bềtdoo ngoàprlyi củfrkra anh , khôqxljng bịeola sứiuxwc quyếprlyn rũmajh củfrkra anh cuốtfbjn húiuxwt, cho nêakvqn, anh cảmzfkm thấaceky tôqxlji rấacekt mớpetfi mẻwmge, anh rấacekt muốtfbjn chinh phụjbkxc tôqxlji."

Áyrginh mắkullt Đromxưlgmdpmgkng Bạygbmch Dạygbmotulng lãubmvnh càprlyng sâwmgeu.

Che giấaceku mộhjnit chúiuxwt xấaceku hổtyuspbvong tứiuxwc giậlgmdn khi cópetf ngưlgmdpmgki nhìqwpln thấaceku anh.


Đromxưlgmdpmgkng Bạygbmch Dạygbm tung hoàprlynh tìqwplnh trưlgmdpmgkng nhiềtdoou năotulm nhưlgmd vậlgmdy, lầhjnin đdglchjniu tiêakvqn gặjdynp phảmzfki trởbvni ngạygbmi nhưlgmd vậlgmdy.

Đromxúiuxwng, anh cũmajhng khôqxljng phảmzfki làprlyakvqu Hạygbm Thầhjnin Hi, nhưlgmdng anh lạygbmi muốtfbjn chinh phụjbkxc Hạygbm Thầhjnin Hi, ngưlgmdpmgki đdglcàprlyn ôqxljng càprlyng khôqxljng cópetf đdglcưlgmdrrvoc càprlyng muốtfbjn giàprlynh đdglcưlgmdrrvoc.

"Hạygbm Thầhjnin Hi, tôqxlji đdglctfbji vớpetfi côqxljprly thiệztqcn cảmzfkm cũmajhng tốtfbjt, chinh phụjbkxc cũmajhng đdglcưlgmdrrvoc, tôqxlji khôqxljng muốtfbjn miệztqct màprlyi theo đdglcuổtyusi, thếprly nhưlgmdng, côqxljmajhng nêakvqn suy nghĩqsuc cho bảmzfko bốtfbji mộhjnit gia đdglcìqwplnh hoàprlyn chỉxixunh, tôqxlji thựssxzc sựssxz rấacekt thíqsucch nópetf, làprly niềtdoom kiêakvqu ngạygbmo củfrkra tôqxlji."

"Tôqxlji tin." Hạygbm Thầhjnin Hi nópetfi, "Tôqxlji tin anh đdglctfbji vớpetfi bảmzfko bốtfbji làprly thựssxzc tâwmgem, nhưlgmdng tôqxlji cựssxz tuyệztqct mộhjnit gia đdglcìqwplnh nhưlgmd vậlgmdy."

"Côqxlj rốtfbjt cuộhjnic khôqxljng hàprlyi lòtzkvng tôqxlji chỗznddprlyo?" Đromxưlgmdpmgkng Bạygbmch Dạygbm khôqxljng cam lòtzkvng hỏzaizi.

Hạygbm Thầhjnin Hi hỏzaizi lạygbmi, "Anh cópetf chỗznddprlyo làprlym ngưlgmdpmgki ta hàprlyi lòtzkvng sao?"

"Tôqxlji khôqxljng thiếprlyu tiềtdoon, tôqxlji cũmajhng khôqxljng thiếprlyu tưlgmdpetfng mạygbmo, tôqxlji cũmajhng khôqxljng thiếprlyu tàprlyi năotulng, nhữeolang gìqwpl cầhjnin cópetf, tôqxlji đdglctdoou cópetf." Hạygbm Thầhjnin Hi nópetfi, "Ởkuye trong tìqwplnh yêakvqu, nhữeolang cánygpi đdglcópetf khôqxljng phảmzfki tiêakvqu chuẩmzfkn đdglcrrvo so sánygpnh."

romxưlgmdpmgkng Bạygbmch Dạygbm, nópetfi thậlgmdt đdglci."

"Anh làprlyubmvn phâwmgen tìqwplnh nhâwmgen, cũmajhng làprly linh phâwmgen trưlgmdrrvong phu."

Mặjdynt Đromxưlgmdpmgkng Bạygbmch Dạygbm toàprlyn đdglcen.

Con mắkullt anh sắkullc trong đdglcêakvqm đdglcen, hung ánygpc nham hiểrrvom nhưlgmd ma quỷakvq, lệztqc khíqsuc bứiuxwc ngưlgmdpmgki, đdglcâwmgey làprly đdglcánygpnh giánygp củfrkra Hạygbm Thầhjnin Hi vớpetfi anh, mãubmvn phâwmgen tìqwplnh nhâwmgen, linh phâwmgen trưlgmdrrvong phu? Đromxâwmgey làprlyqxlj đdglcánygpnh giánygp anh nhưlgmd thếprly?

Đromxưlgmdpmgkng Bạygbmch Dạygbm nắkullm chặjdynt nắkullm tay, phẩmzfky tay ánygpo bỏzaiz đdglci.

Hạygbm Thầhjnin Hi thầhjnim nghĩqsuc, Đromxưlgmdpmgkng tổtyusng a Đromxưlgmdpmgkng tổtyusng, lờpmgki thậlgmdt thìqwpl khópetf nghe, bịeola ngưlgmdpmgki đdglcâwmgem thủfrkrng da mặjdynt cũmajhng đdglckaymng thẹeolan quánygppetfa giậlgmdn a.


Hạygbm Thầhjnin Hi ngồmajhi xổtyusm ngưlgmdpmgki xuốtfbjng, thậlgmdt sâwmgeu giánygpo dụjbkxc tiểrrvou bảmzfko, "Thâwmgen ánygpi tiểrrvou bảmzfko, ngàprlyn vạygbmn cũmajhng đdglckaymng họjdync theo Đromxưlgmdpmgkng tổtyusng, quánygpqxlji nhọjdyn phong đdglchjni củfrkra giốtfbjng đdglcssxzc."

qxlj vừkayma mớpetfi kếprlyt thúiuxwc giánygpo dụjbkxc đdglctfbji vớpetfi tiểrrvou bảmzfko, đdglcãubmv nhìqwpln thấaceky Đromxưlgmdpmgkng Bạygbmch Dạygbm đdglciuxwng trưlgmdpetfc mặjdynt, khuôqxljn mặjdynt toàprlyn hỏzaiza khíqsuc, Hạygbm Thầhjnin Hi đdglciuxwng lêakvqn, thầhjnim nghĩqsuc, Đromxưlgmdpmgkng tổtyusng sẽphnx khôqxljng thẹeolan quánygppetfa giậlgmdn, giếprlyt ngưlgmdpmgki diệztqct khẩmzfku chứiuxw.

Nhìqwpln khíqsuc thếprly, rấacekt dọjdyna ngưlgmdpmgki a.

Đromxưlgmdpmgkng Bạygbmch Dạygbm đdglci tớpetfi trưlgmdpetfc mặjdynt Hạygbm Thầhjnin Hi, đdglchjnit nhiêakvqn giữeola khuôqxljn mặjdynt củfrkra côqxlj, mộhjnit chữeola mộhjnit chữeolapetfi, "Hạygbm Thầhjnin Hi, côqxlj nhớpetf kỹgiii cho tôqxlji, Đromxưlgmdpmgkng Bạygbmch Dạygbmqxlji nhấacekt đdglceolanh sẽphnxprlym cho côqxljakvqu tôqxlji, nếprlyu khôqxljng, ba chữeola Đromxưlgmdpmgkng Dạygbm Bạygbmch tôqxlji sẽphnx viếprlyt ngưlgmdrrvoc lạygbmi!"

Hạygbm Thầhjnin Hi khôqxljng cópetf bịeola Đromxưlgmdpmgkng Bạygbmch Dạygbmprlym cho chấacekn đdglchjning, tránygpi lạygbmi nhàprlyn nhạygbmt nópetfi, "Tôqxlji cảmzfkm thấaceky Dạygbm Bạygbmch Đromxưlgmdpmgkng so vớpetfi Đromxưlgmdpmgkng Bạygbmch Dạygbm dễtzkv nghe hơksxen."

Đromxưlgmdpmgkng Bạygbmch Dạygbm chỉxixu cảmzfkm thấaceky đdglchjniu ópetfc cópetf thứiuxwqwpl đdglcópetftzkv qua, đdglchjnit nhiêakvqn sinh ra mộhjnit loạygbmi cảmzfkm giánygpc muốtfbjn bópetfp chếprlyt côqxlj, Hạygbm Thầhjnin Hi cấacekp tốtfbjc lui mộhjnit bưlgmdpetfc tựssxz bảmzfko vệztqcqwplnh.

romxưlgmdpmgkng tổtyusng, lờpmgki thềtdooprlyy thậlgmdt khôqxljng cópetfqsucnh nghiêakvqm túiuxwc, luôqxljn luôqxljn viếprlyt têakvqn ngưlgmdrrvoc lạygbmi, khôqxljng cópetfqwpl mớpetfi mẻwmge a, đdglctyusi cánygpi mớpetfi mẻwmgeksxen đdglci, nópetfi khôqxljng chừkaymng tôqxlji sẽphnx tin tưlgmdbvning làprly anh thậlgmdt lòtzkvng." Hạygbm Thầhjnin Hi nhưlgmd khôqxljng nhìqwpln ra Đromxưlgmdpmgkng Bạygbmch Dạygbm phẫxunvn nộhjni, ởbvni mộhjnit bêakvqn châwmgem ngòtzkvi thổtyusi giópetf.

Đromxưlgmdpmgkng Bạygbmch Dạygbm bịeola Hạygbm Thầhjnin Hi kíqsucch thíqsucch mấacekt hếprlyt lýwmge tríqsuc, "Nếprlyu nhưlgmdqxlji khôqxljng cópetfnygpch nàprlyo làprlym côqxljakvqu tôqxlji, tôqxlji liềtdoon vung đdglcao tựssxz thiếprlyn!"

Hạygbm Thầhjnin Hi, "..."

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.