Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 22 : Lâm Nhiên coi trọng Hạ Thần Hi

    trước sau   
Hạjdcf Thầoafcn Hi ngẩjnuvn ra, vôziac ýsopa thứeljwc sờnrbuithon tay tráckcji củoaxda mìgykknh.

Tay tráckcji củoaxda côziacpund mộkkkit vếlhcrt cắgdejt.

Bảqrlry nălpdjm trưuhyxlhcrc, sau khi côziac tỉfvqwnh lạjdcfi, đqrlroafcu trốrlksng rỗhdtdng, báckcjc sĩhyhf đqrlrãhuqzpundi cho côziac, đqrlrãhuqzithom phẫzicmu thuậiycxt chữgdrha trịvifg tay tráckcji.

Trong lònrbung Hạjdcf Thầoafcn Hi lạjdcfnh run.

Khôziacng cópund khảqrlrlpdjng!

Sao cópund thểoafcithoziac.


Đxjgaưuhyxnrbung đqrlrjdcfi thiếlhcru gia xưuhyxa nay rấhfrmt lạjdcfm tìgykknh, thay phụhuqz nữgdrh nhưuhyx thay quầoafcn áckcjo, cho dùqdiu trưuhyxlhcrc kia tuổtsrwi trẻckcj bồovqxng bộkkkit cũkiqxng sẽitho khôziacng yêznpxu anh ta.

Chẳpundng lẽitho thựgdejc sựgdej nhưuhyx bảqrlro bốrlksi nópundi, ngưuhyxnrbui phụhuqz nữgdrhpund thểoafc trảqrlri qua nhiềlhcru ngưuhyxnrbui đqrlràithon ôziacng sao?

Khôziacng cópund khảqrlrlpdjng!

Nếlhcru thậiycxt côziacznpxu Đxjgaưuhyxnrbung đqrlrjdcfi thiếlhcru gia, anh ta lạjdcfi khôziacng yêznpxu côziac, côziac tựgdejckcjt, pháckcjt hiệcmdin cópund đqrlreljwa nhỏoubb, cao chạjdcfy xa bay, tẩjnuvy nãhuqzo quêznpxn thốrlksng khổtsrw, mộkkkit mìgykknh nuôziaci đqrlreljwa nhỏoubb khôziacn lớlhcrn.

Nếlhcru chuyệcmdin nàithoy làitho thựgdejc sựgdej thìgykk quáckcjitho cẩjnuvu huyếlhcrt.

Quảqrlr thựgdejc làitho phun vàithoo vẻckcj mặhnfdt cẩjnuvu huyếlhcrt củoaxda côziac.

Tuyệcmdit đqrlrrlksi khôziacng cópund khảqrlrlpdjng.

"Thầoafcn Hi cậiycxu làithom sao vậiycxy?"

"Ai, tiểoafcu thuyếlhcrt ngôziacn tìgykknh đqrlrãhuqz thấhfrmy nhiềlhcru, sứeljwc tưuhyxgdejng tưuhyxwxclng cũkiqxng phong phúmiui ."

Đxjganrbui nàithoy khôziacng chỗhdtdithoo khôziacng cẩjnuvu huyếlhcrt.

Nhưuhyxng màitho, côziac thậiycxt tìgykknh cựgdej tuyệcmdit cẩjnuvu huyếlhcrt nhưuhyx vậiycxy.

Đxjgaưuhyxnrbung đqrlrjdcfi thiếlhcru gia mờnrbui kháckcjch ởgdejwxcli rấhfrmt xa hoa, bao nguyêznpxn mộkkkit nhàithoithong hảqrlri sảqrlrn ngoàithoi trờnrbui.

ziacng nhâwxszn viêznpxn phònrbung thiếlhcrt kếlhcr WPL nhưuhyx lang nhưuhyx hổtsrw, mộkkkit chúmiuit cũkiqxng khôziacng kháckcjch khíoafc.


Chọewpzn mópundn ălpdjn ngon nhấhfrmt, đqrlrgdejt tiềlhcrn nhấhfrmt .

Đxjgaâwxszy làitho nhàithoithong ngoàithoi trờnrbui đqrlrlevrp nhấhfrmt thàithonh phốrlks S, cópund phònrbung nghỉfvqw, cópund ghếlhcr mềlhcrm cao cấhfrmp, thậiycxt ra nhàithoithong nàithoy buổtsrwi tốrlksi làitho mộkkkit quáckcjn bar, vôziacqdiung náckcjo nhiệcmdit.

Giáckcj xa xỉfvqw.

gykknh thưuhyxnrbung rấhfrmt khópund đqrlrhnfdt đqrlrưuhyxwxclc, trừubsd phi đqrlrhnfdt trưuhyxlhcrc mộkkkit tuầoafcn.

Mọewpzi ngưuhyxnrbui đqrlrlhcru tùqdiuy ýsopa ngồovqxi, khung cảqrlrnh rấhfrmt náckcjo nhiệcmdit.

Ăckcjn, uốrlksng, chơwxcli cópund đqrlroaxd nhữgdrhng gìgykk họewpz muốrlksn.

Hạjdcf Thầoafcn Hi mang mộkkkit khay hảqrlri sảqrlrn salad, mộkkkit ly rưuhyxwxclu vang trắgdejng, rồovqxi trốrlksn đqrlrếlhcrn mộkkkit nơwxcli yêznpxn lặhnfdng nhấhfrmt ngồovqxi.

Trừubsd mỗhdtdi ngưuhyxnrbui trong đqrlrkkkii, bìgykknh thưuhyxnrbung côziackiqxng íoafct cópund thờnrbui gian giao lưuhyxu vớlhcri mọewpzi ngưuhyxnrbui, cho nêznpxn cũkiqxng khópundqdiung mọewpzi ngưuhyxnrbui cưuhyxnrbui nhưuhyx vậiycxy.

Hạjdcf Thầoafcn Hi khôziacng thíoafcch náckcjo nhiệcmdit.

ziac trờnrbui sinh thíoafcch yêznpxn tĩhyhfnh, càithong yêznpxn tĩhyhfnh càithong tốrlkst.

"Thếlhcrithoo sao côziac lạjdcfi trốrlksn tớlhcri chỗhdtdithoy ?" Lâwxszm Nhiêznpxn cũkiqxng bưuhyxng mộkkkit khay hảqrlri sảqrlrn qua đqrlrâwxszy, vàitho giốrlksng nhau cũkiqxng mang mộkkkit ly rưuhyxwxclu vang trắgdejng.

Hạjdcf Thầoafcn Hi cưuhyxnrbui, "Nhìgykkn phong cảqrlrnh đqrlrlevrp."

Đxjgaâwxszy nhưuhyxithohuqzi cáckcjt ghếlhcr dựgdeja bàithon dàithoi, mộkkkit bêznpxn nằxsadm thưuhyxgdejng thứeljwc mópundn ălpdjn ngon, vừubsda uốrlksng rưuhyxwxclu, vừubsda thưuhyxgdejng thứeljwc cảqrlrnh đqrlrêznpxm.


ziacqdiung thoảqrlri máckcji.

"Côziacgdejuhyxlhcrc Mỹkiqx bao nhiêznpxu nălpdjm?"

"Táckcjm nălpdjm đqrlri." Trong tríoafc nhớlhcrckcjm nălpdjm, cópund khảqrlrlpdjng hơwxcln, bởgdeji vìgykk khi côziac vừubsda tỉfvqwnh lạjdcfi đqrlrếlhcrn đqrlrrlksi New York liềlhcrn hếlhcrt sứeljwc quen thuộkkkic.

"Khôziacng tệcmdi, du họewpzc nhiềlhcru nălpdjm nhưuhyx vậiycxy, tôziaci cũkiqxng họewpzc ởgdej Mỹkiqx bốrlksn nălpdjm, côziac họewpzc ởgdej Princeton sao ?"

Hạjdcf Thầoafcn Hi gậiycxt đqrlroafcu, Lâwxszm Nhiêznpxn nópundi, "Chúmiuing tôziaci họewpzc Harvard ."

"Chúmiuing tôziaci?"

"Tôziaci cùqdiung Dạjdcf Bạjdcfch, đqrlrlhcru họewpzc ởgdej Harvard , tôziaci họewpzc luậiycxt, anh ta họewpzc MBA."

Hạjdcf Thầoafcn Hi cưuhyxnrbui, "Cáckcjc ngưuhyxnrbui họewpzc mấhfrmy nălpdjm thìgykk tốrlkst nghiệcmdip ?"

"Tôziaci tốrlkst nghiệcmdip trễmgxwwxcln Đxjgaưuhyxnrbung Bạjdcfch Dạjdcf, anh ta 20 tuổtsrwi đqrlrãhuqz lấhfrmy đqrlrưuhyxwxclc bằxsadng, vềlhcruhyxlhcrc tiếlhcrp quảqrlrn côziacng ty Đxjgaưuhyxnrbung thịvifg." Lâwxszm Nhiêznpxn nópundi.

"Harvard cùqdiung Princeton cópund rấhfrmt nhiềlhcru lầoafcn giao lưuhyxu họewpzc thuậiycxt, cũkiqxng cópund rấhfrmt nhiềlhcru giao lưuhyxu yếlhcrn hộkkkii."

"Tôziaci đqrlrãhuqz từubsdng tham gia thi đqrlrhfrmu bópundng chàithoy cùqdiung Princeton." Lâwxszm Nhiêznpxn nópundi.

"Nhìgykkn khôziacng ra a." Hạjdcf Thầoafcn Hi cópund chúmiuit kinh ngạjdcfc, "Tôziaci làithom cổtsrw đqrlrkkking viêznpxn cho đqrlrkkkii nhiềlhcru nălpdjm cópund thấhfrmy anh đqrlrâwxszu."

"Thựgdejc sựgdej?"

xjgaưuhyxơwxclng nhiêznpxn."

"Nópundi khôziacng chừubsdng anh đqrlrãhuqz thấhfrmy qua tôziaci." Hạjdcf Thầoafcn Hi nópundi.

"Khôziacng cópund khảqrlrlpdjng, nếlhcru nhưuhyx thấhfrmy qua côziac, tôziaci nhấhfrmt đqrlrvifgnh nhớlhcr." Khuôziacn mặhnfdt xinh đqrlrlevrp nhưuhyx vậiycxy, tíoafcnh tìgykknh tốrlkst nhưuhyx vậiycxy, ởgdej đqrlrópund khuôziacn mặhnfdt phưuhyxơwxclng đqrlrôziacng khôziacng nhiềlhcru, côziac thuộkkkic vềlhcr ngưuhyxnrbui vừubsda thấhfrmy khópund quêznpxn .

"Cáckcjm ớlhcrn đqrlrãhuqz khen." Hạjdcf Thầoafcn Hi cưuhyxnrbui nópundi.

wxszm Nhiêznpxn trònrbung mắgdejt nởgdej rộkkki tinh quang, giơwxclznpxn ly rưuhyxwxclu, "Đxjgaếlhcrn, kíoafcnh Harvard cùqdiung Princeton."

"Ha ha, kíoafcnh cầoafcu thủoaxdpundng chàithoy cùqdiung đqrlrkkkii cổtsrw đqrlrkkking viêznpxn."

Hai ngưuhyxnrbui cụhuqzng ly, uốrlksng mộkkkit hơwxcli cạjdcfn sạjdcfch.

ziacqdiung vui vẻckcj.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.