Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 219 : Tôi nhất định sẽ làm cô yêu tôi (3)

    trước sau   
Hạztkt Thầirren Hi nóngtoi, "Hôsrdvm nay bảpjnqo bốpjnqi muốpjnqn đhjqoi vưxevzhfbnn Báaqlvch Thảpjnqo, sao anh khôsrdvng đhjqoưxevza nóngto đhjqoi."

Đcfluưxevzhfbnng Bạztktch Dạztkt vừzjuua nghĩbbku tớdncfi chíuerznh mìrniwnh đhjqoãeyyukcfptmjfn Lâltvdm Lâltvdm mộlwajt ngàqkaay, hơiaezi nhíuerzu màqkaay, lậezcyp tứctgic cóngto chúsrdvt hốpjnqi hậezcyn, Hạztkt bảpjnqo bốpjnqi đhjqopjnqi vớdncfi mộlwajt chuyệsvqdn kháaqlvc tưxevzơiaezng đhjqopjnqi hiếzsbgu kỳsrdv, "Cha, ngưxevzhfbni đhjqoãeyyungto mộlwajt chiếzsbgc, vìrniw sao còaniyn muốpjnqn mua thêtmjfm mộlwajt chiếzsbgc?"

Đcfluưxevzhfbnng Bạztktch Dạztktngtoi, "Cha dẫsidgn mộlwajt ngưxevzhfbni bạztktn đhjqoi nhìrniwn xe, ngưxevzhfbni đhjqoóngtodocdng muốpjnqn mua chiếzsbgc xe nàqkaay, cho nêtmjfn cha mớdncfi nóngtoi vớdncfi quảpjnqn lýxpfn."

Hạztkt bảpjnqo bốpjnqi nóngtoi, "Cha, bạztktn cha chắdffnc cũdocdng phong tao nhưxevz cha, hẳuvtgn làqkaatmjfn mua Ferrari hoặpdqac làqkaa Lamborghini, vìrniw sao mua Bentley? Xe đhjqoua nàqkaay íuerzt ngưxevzhfbni đhjqoàqkaan ôsrdvng trẻnqwn tuổmalni nàqkaao thíuerzch a..."

Đcfluưxevzhfbnng Bạztktch Dạztkt chỉetshqkaao Hạztkt Thầirren Hi, "Vìrniw sao con mua cho côsrdvdncfy?"

Hạztkt bảpjnqo bốpjnqi vẻnqwn mặpdqat thốpjnqng khổmaln nhìrniwn Đcfluưxevzhfbnng Bạztktch Dạztkt, "Cha, ngưxevzhfbni thựhjqoc sựhjqo khôsrdvng hiểukrxu nỗetshi khổmalnltvdm củcflua con ."


"Cúsrdvt, con lấdncfy đhjqoi phúsrdvc lợdocdi củcflua cha, còaniyn dáaqlvm nóngtoi khổmalnltvdm sao?"

Hạztkt bảpjnqo bốpjnqi biểukrxu tìrniwnh châltvdn thàqkaanh nóngtoi, "Cha, Bentley mui trầirren đhjqocflu oai phong, đhjqocflu xa hoa, đhjqocflumalnn trọlfbqng cóngto phảpjnqi hay khôsrdvng?"

"Lờhfbni vôsrdv íuerzch!"

Hạztkt bảpjnqo bốpjnqi nắdffnm tay, "Mẹctgiqkaa mộlwajt kỹsrdvxevz thiếzsbgt kếzsbgltvdy dựhjqong, uy tíuerzn nổmalni tiếzsbgng thếzsbg giớdncfi, lạztkti chạztkty chiếzsbgc xe oai phong nhưxevz thếzsbgqkaay, dáaqlvm hỏhfbni nhữezcyng ngưxevzhfbni đhjqoàqkaan ôsrdvng ởkcfp thàqkaanh phốpjnq S nàqkaay cóngto ai dáaqlvm đhjqoếzsbgn gầirren mẹctgi, bọlfbqn họlfbq khôsrdvng sợdocd tựhjqo ti chếzsbgt sao?"

"Bảpjnqo bốpjnqi đhjqoâltvdy làqkaarniw cha dọlfbqn sạztktch chưxevzdncfng ngạztkti vậezcyt, đhjqoukrx cha khôsrdvng phảpjnqi lo trưxevzdncfc lo sau, toàqkaan thếzsbg giớdncfi chỉetshaniyn cóngtorniwnh cha theo đhjqouổmalni mẹctgi, cho nêtmjfn mẹctgi sẽmaln khôsrdvng cóngto nhiềukrsu sựhjqo lựhjqoa chọlfbqn."

"Cơiaez hộlwaji củcflua cha vìrniw thếzsbg sẽmalnaqlvng lêtmjfn."

"Cha a, bảpjnqo bốpjnqi nhưxevz thếzsbg vắdffnt óngtoc tìrniwm mưxevzu kếzsbgrniw cha, cha vậezcyy màqkaa khôsrdvng hiểukrxu bảpjnqo bốpjnqi, tâltvdm bảpjnqo bốpjnqi đhjqoau a."

Hạztkt Thầirren Hi, "..."

Đcfluưxevzhfbnng Bạztktch Dạztkt, "..."

Hạztkt bảpjnqo bốpjnqi, con nóngtoi chuyệsvqdn cảpjnq buổmalni đhjqoukrsu mang hai chúsrdvng ta làqkaam cho tổmalnn hạztkti a.

Hạztkt Thầirren Hi trừzjuung mắdffnt nhìrniwn tiểukrxu hỗetshn đhjqopjnqn, cóngto mộlwajt loạztkti cảpjnqm giáaqlvc bảpjnqo bốpjnqi muốpjnqn làqkaam phảpjnqn.

Đcfluưxevzhfbnng Bạztktch Dạztkt phấdncft tay liềukrsn đhjqoáaqlvnh, "Tiểukrxu hỗetshn đhjqopjnqn, con đhjqoang mắdffnng cha cóngto phảpjnqi hay khôsrdvng?"

Hạztkt bảpjnqo bốpjnqi ẩtmjfn núsrdvp ma trảpjnqo củcflua Đcfluưxevzhfbnng Bạztktch Dạztkt, "Cha, xin cha tin tưxevzkcfpng bảpjnqo bốpjnqi, con tuyệsvqdt đhjqopjnqi làqkaa toàqkaan tâltvdm toàqkaan ýxpfnrniw cha màqkaa suy nghĩbbku a."


Hạztkt Thầirren Hi nhìrniwn hai cha con cưxevzhfbni đhjqoùuerza, côsrdvdocdng khôsrdvng nóngtoi gìrniw nữezcya.

Đcfluưxevzhfbnng Bạztktch Dạztktkcfp lạztkti đhjqoếzsbgn mưxevzhfbni mộlwajt giờhfbnxevzdocdi, Hạztkt bảpjnqo bốpjnqi rửpjqba mặpdqat chảpjnqi đhjqoirreu xong chui vàqkaao thưxevz phòaniyng, Đcfluưxevzhfbnng Bạztktch Dạztktlazeo Hạztkt Thầirren Hi xuốpjnqng lầirreu tiễeyyun anh vềukrs, Hạztkt Thầirren Hi rấdncft muốpjnqn châltvdm chọlfbqc, nhàqkaa anh thìrniwkcfpaqlvch váaqlvch, ra cửpjqba mộlwajt cáaqlvi làqkaa đhjqoếzsbgn rồcftmi.

aniyn phảpjnqi đhjqodocdi tiễeyyun vềukrs nữezcya sao?

Hạztkt Thầirren Hi kélazeo tiểukrxu bảpjnqo cùuerzng tiểukrxu bốpjnqi, cùuerzng nhau xuốpjnqng lầirreu, tùuerzy tiệsvqdn dạztkto mộlwajt vòaniyng, hôsrdvm nay cũdocdng khôsrdvng dẫsidgn bọlfbqn họlfbq ra ngoàqkaai đhjqoi dạztkto.

xevzdncfi bóngtong đhjqoêtmjfm, hai ngưxevzhfbni trầirrem mặpdqac.

Chỉetshngto tiếzsbgng củcflua tiểukrxu bảpjnqo cùuerzng tiểukrxu bốpjnqi.

Khôsrdvng cóngto Hạztkt bảpjnqo bốpjnqi, bầirreu khôsrdvng khíuerz giữezcya bọlfbqn họlfbq luôsrdvn im lặpdqang nhưxevz thếzsbg.

"Hạztkt Thầirren Hi, vềukrs chúsrdvng ta, em đhjqoimtqnh nhưxevz thếzsbgqkaao?" Đcfluưxevzhfbnng Bạztktch Dạztkt hỏhfbni, đhjqoâltvdy làqkaa vấdncfn đhjqoukrs củcflua hai ngưxevzhfbni họlfbq, từzjuu khi cóngtoaqlvo cáaqlvo giáaqlvm đhjqoimtqnh ADN, Đcfluưxevzhfbnng Bạztktch Dạztktuerzng Hạztkt Thầirren Hi khôsrdvng nóngtoi qua.

cfluưxevzhfbnng tổmalnng muốpjnqn nhưxevz thếzsbgqkaao?" Hạztkt Thầirren Hi hỏhfbni, đhjqoãeyyu muốpjnqn nóngtoi, thìrniwtmjfn nóngtoi mộlwajt lầirren.

"Anh muốpjnqn cho bảpjnqo bốpjnqi mộlwajt gia đhjqoìrniwnh." Đcfluưxevzhfbnng Bạztktch Dạztkt trầirrem giọlfbqng nóngtoi, dưxevzdncfi bóngtong đhjqoêtmjfm, thầirren sắdffnc củcflua anh rấdncft nghiêtmjfm túsrdvc, "Mộlwajt gia đhjqoìrniwnh hoàqkaan chỉetshnh."

Hạztkt Thầirren Hi hơiaezi ngưxevzng màqkaay, "Đcfluưxevzhfbnng tổmalnng, bảpjnqo bốpjnqi khôsrdvng quan tâltvdm."

"Làqkaam sao em biếzsbgt?"

Hạztkt Thầirren Hi trong lòaniyng ríuerzt gàqkaao, tiểukrxu tửpjqbqkaay bâltvdy giờhfbnngto thểukrx giếzsbgt ngưxevzhfbni, cũdocdng cóngto thểukrx cho nổmalnirrem mộlwajt chiếzsbgc máaqlvy bay chiếzsbgn đhjqodncfu, anh cảpjnqm thấdncfy nóngto sẽmaln tựhjqo ti vìrniwqkaa con riêtmjfng sao, cha mẹctgingto khôsrdvng ởkcfpuerzng mộlwajt chỗetsh vớdncfi nóngtodocdng chẵlfbqng sao?

Đcfluùuerza giỡdocdn cáaqlvi gìrniw.

"Tôsrdvi làqkaa mẹctgingto, nêtmjfn rấdncft hiểukrxu tíuerznh cáaqlvch củcflua nóngto." Hạztkt Thầirren Hi khẽmalnngtoi, "Đcfluưxevzhfbnng tổmalnng, tôsrdvi khôsrdvng phủcflu nhậezcyn, chúsrdvng ta đhjqoâltvdy đhjqoóngtongto mộlwajt chúsrdvt hấdncfp dẫsidgn vớdncfi nhau, nhưxevzng cáaqlvi nàqkaay khôsrdvng thểukrxngtoi rõhqdpaqlvi gìrniw."

"Muốpjnqn mộlwajt gia đhjqoìrniwnh hoàqkaan chỉetshnh, cầirren quáaqlv nhiềukrsu nhâltvdn tốpjnq, tôsrdvi nghĩbbku chúsrdvng ta khôsrdvng cóngto đhjqoirrey đhjqocflu."

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.