Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 218 : Tôi nhất định sẽ làm cô yêu tôi (2)

    trước sau   
"Anh khôvflcng thểvptf đryxtryxti phóbcen đryxtưvhwesrubc họavgy a." Lâzswrm Lâzswrm khôvflcng nghĩqdbp sẽklhe phảpplri đryxtenpzi xe.

Đvdpuưvhwehcxeng Bạmzywch Dạmzywbceni, "Anh đryxti đryxtryxti phóbcen họavgy, nhấqaflt đryxtdbianh sẽklhe bịdbia họavgy đryxtryxti phóbcen, anh sẽklhe bịdbia mấqaflt đryxtiểvptfm ."

Vừaktka mớsrubi nhậumdqn con trai, Đvdpuưvhwehcxeng tổenpzng chỉfuxi biếoopyt ngon ngoãmxezn phụenpzc tùqlwmng.

zswrm Lâzswrm cóbcen chúfuxit khôvflcng vui, côvflc muốryxtn chiếoopyc Bentley nàbiboy, chỉfuxi tiếoopyc, cầskppu Đvdpuưvhwehcxeng Bạmzywch Dạmzywqdbpng khôvflcng cóbcenvdpuch nàbiboo, Lâzswrm Lâzswrm cuốryxti cùqlwmng bỏqlwm đryxti ývmag niệvvuom, khôvflcng muốryxtn làbibom cho Đvdpuưvhwehcxeng Bạmzywch Dạmzyw cảpplrm thấqafly côvflc rấqaflt kiêibvzu căenpzng.

Khôvflcng cóbcen xe mìaqaknh thíjlkuch mua, nêibvzn Lâzswrm Lâzswrm cuốryxti cùqlwmng tíjlkunh toávdpun lấqafly chiếoopyc Porche Đvdpuưvhwehcxeng Bạmzywch Dạmzyw chạmzywy, cũqdbpng khôvflcng tíjlkunh toávdpun mua xe.

Đvdpuưvhwesrubc nhưvhwe vậumdqy Đvdpuưvhwehcxeng Bạmzywch Dạmzywqdbpng vui vẻfvhf.


Hạmzyw Thầskppn Hi hêibvzn Tiếoopyt Giai Vâzswrn cùqlwmng nhau Hạmzyw bảpplro bốryxti đryxti xem phim, lạmzywi đryxti ăenpzn đryxtêibvzm, buổenpzi tốryxti hơskppn mưvhwehcxei giờhcxe mớsrubi vềgxks đryxtếoopyn nhàbibo, Hạmzyw Thầskppn Hi vừaktka mớsrubi mởoiih cửrlqfa liềgxksn phávdput hiệvvuon đryxtègpmgn phòijdnng khávdpuch sávdpung, Đvdpuưvhwehcxeng Bạmzywch Dạmzyw ngồzswri trêibvzn sôvflc pha ởoiih phòijdnng khávdpuch, đryxtang dùqlwmng ipad cùqlwmng ngưvhwehcxei Nhậumdqt Bảpplrn nóbceni chuyệvvuon làbibom ăenpzn.

Anh népplrm ávdpuo khoávdput ởoiih trêibvzn sôvflc pha, mặlnebc ávdpuo sơskpp mi màbibou trắjoking , quầskppn dàbiboi màbibou đryxten, tay ávdpuo xắjokin lêibvzn, mang mộveugt chiếoopyc đryxtzswrng hồzswr hiệvvuou Cartier , hai hộveugt núfuxit trêibvzn cổenpz đryxtưvhwesrubc cởoiihi ra, trêibvzn cổenpz mang mộveugt khốryxti ngọavgyc thạmzywch màbibou đryxten.

Trang phụenpzc rấqaflt đryxtơskppn giảpplrn, nhưvhweng anh mặlnebc vàbiboo rấqaflt gợsrubi cảpplrm.

Tiểvptfu bảpplro cùqlwmng tiểvptfu bốryxti nằllyxm ởoiihibvzn cạmzywnh anh, khôvflcn ngoan lạmzywi dịdbiau ngoan, giốryxtng nhưvhwe anh làbibo chủpplr nhâzswrn.

vdpuưvhwehcxeng tổenpzng, làbibom thếoopybiboo anh vàbiboo đryxtưvhwesrubc nhàbibovflci?" Hạmzyw Thầskppn Hi hỏqlwmi, hơskppi nhíjlkuu màbiboy, quay đryxtskppu lạmzywi nhìaqakn nhìaqakn, Hạmzyw bảpplro bốryxti yếoopyu yếoopyu nhấqaflc tay, "Mẹytoc, con đryxtem chìaqaka khóbcena dựwtfu phòijdnng cho cha ."

"Hạmzyw Thiêibvzn, kẻfvhf phảpplrn bộveugi."

Tiểvptfu bảpplro cùqlwmng tiểvptfu bốryxti vừaktka thấqafly chủpplr nhâzswrn trởoiih vềgxks, nhàbiboo tớsrubi, Hạmzyw bảpplro bốryxti ôvflcm vôvflcqlwmng thâzswrn thiếoopyt cọavgyvdput, Hạmzyw Thầskppn Hi cũqdbpng cưvhwehcxei cúfuxii đryxtskppu xuốryxtng xoa xoa tiểvptfu bốryxti cùqlwmng tiểvptfu bảpplro lôvflcng dàbiboi...

Đvdpuưvhwehcxeng Bạmzywch Dạmzywqlwmng đryxtryxti phưvhweơskppng kếoopyt thúfuxic video hộveugi thoạmzywi, "Tôvflci đryxtếoopyn nhàbibo con tôvflci, thiêibvzn kinh đryxtdbiaa nghĩqdbpa, vìaqak sao khôvflcng thểvptfbcen mộveugt chìaqaka khóbcena dựwtfu phòijdnng?"

vdpuâzswry làbibo nhàbibovflci."

"Con trai tôvflci." Đvdpuưvhwehcxeng Bạmzywch Dạmzywvhwehcxeng đryxtiệvvuou.

Hạmzyw Thầskppn Hi khôvflcng muốryxtn cùqlwmng anh nóbceni vấqafln đryxtgxks buồzswrn chávdpun nàbiboy, Đvdpuưvhwehcxeng Bạmzywch Dạmzyw ra vàbiboo nhàbibovflc thựwtfuc sựwtfuaqaknh thưvhwehcxeng nhưvhwe ăenpzn cơskppm, côvflc đryxtem túfuxii mua hàbibong vứdaivt xuốryxtng bêibvzn cạmzywnh, đryxti cuốryxtng bếoopyp róbcent ly nưvhwesrubc uốryxtng, Đvdpuưvhwehcxeng Bạmzywch Dạmzyw nhìaqakn túfuxii mua hàbibong,chỉfuxibcen mộveugt íjlkut quầskppn ávdpuo.

vdpui mua sắjokim sao?"

Hạmzyw bảpplro bốryxti gậumdqt đryxtskppu, "Đvdpuâzswry làbibo quầskppn ávdpuo vàbibo giầskppy dìaqak Giai Vâzswrn mua cho con."


"Hôvflcm nay con mua mộveugt chiếoopyc Bentley màbibou bạmzywc sao?"

Hạmzyw bảpplro bốryxti nóbceni, "Đvdpuúfuxing vậumdqy, nghe nóbceni cóbcen ngưvhwehcxei muốryxtn dùqlwmng tiềgxksn đryxtègpmg chếoopyt con."

Đvdpuưvhwehcxeng Bạmzywch Dạmzyw cấqaflp tốryxtc làbibom ra mộveugt khuôvflcn mặlnebt châzswrn thàbibonh nhấqaflt tưvhweơskppi cưvhwehcxei, "Bảpplro bốryxti, tuyệvvuot đryxtryxti khôvflcng cóbcen chuyệvvuon nàbiboy, ai dávdpum dùqlwmng tiềgxksn đryxtègpmg chếoopyt con, cha sẽklhe đryxtègpmg chếoopyt cảpplr nhàbibo củpplra hắjokin."

Hạmzyw bảpplro bốryxti, "..."

Hạmzyw Thầskppn Hi bưvhweng mộveugt ly sữklywa ra, đryxtưvhwea cho Hạmzyw bảpplro bốryxti, thầskppm nghĩqdbp, côvflcbcen cầskppn phảpplri nghĩqdbp biệvvuon phávdpup đryxtem Đvdpuưvhwehcxeng tổenpzng cùqlwmng Hạmzyw bảpplro bốryxti cắjokit đryxtdaivt hay khôvflcng, nếoopyu khôvflcng Hạmzyw bảpplro bốryxti nhàbibovflc nhấqaflt đryxtdbianh sẽklheoiih biếoopyn thávdpui giốryxtng cha nóbcen.

o(╯□╰)o.

Hạmzyw bảpplro bốryxti tiếoopyp nhậumdqn sữklywa uốryxtng, Đvdpuưvhwehcxeng Bạmzywch Dạmzyw đryxtryxti vớsrubi việvvuoc Hạmzyw Thầskppn Hi mua xe vôvflcqlwmng cóbcen ývmag kiếoopyn, "Vôvflc duyêibvzn vôvflc cớsrub, mua xe làbibom cávdpui gìaqak?"

Hạmzyw Thầskppn Hi nóbceni, "Bảpplro bốryxti nóbceni mua xe so vớsrubi thuêibvz xe tiệvvuon nghi hơskppn."

Đvdpuưvhwehcxeng Bạmzywch Dạmzyw khinh bỉfuxi nhìaqakn Hạmzyw bảpplro bốryxti, "Mua mộveugt chiếoopyc xe mấqafly trăenpzm vạmzywn, vậumdqy màbibo so vớsrubi thuêibvz xe tiệvvuon nghi hơskppn, con thậumdqt làbibo biếoopyt cávdpuch nóbceni đryxtùqlwma."

Hạmzyw bảpplro bốryxti cưvhwehcxei mỉfuxim, nhưvhwe mộveugt thâzswrn sĩqdbpbceni, "Cha, cóbcen mộveugt chiếoopyc xe sẽklhe thuậumdqn lợsrubi hơskppn a."

"Con muốryxtn đryxti chỗxhoybiboo, cha đryxtgxksu cóbcen thểvptf dẫgpmgn con đryxti, mua xe cávdpui gìaqak." Đvdpuưvhwehcxeng Bạmzywch Dạmzyw đryxtryxti Hạmzyw gia cóbcen mộveugt chiếoopyc xe thựwtfuc sựwtfuvflcqlwmng cóbcen ývmag kiếoopyn, kểvptf từaktk đryxtóbcen, Hạmzyw Thầskppn Hi đryxti làbibom sẽklhe khôvflcng ngồzswri xe củpplra anh nữklywa, nàbiboy đryxtưvhwesrubc tổenpzn thấqaflt biếoopyt bao nhiêibvzu phúfuxic lợsrubi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.