Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 217 : Tôi nhất định sẽ làm cô yêu tôi (1)

    trước sau   
"Tôqqnti biếranft, tôqqnti biếranft... Cóhnfk mộastzt vịsias ra giápqao gấgylxp đpmxmôqqnti, nhấgylxt đpmxmsiasnh phảqtmmi mua chiếranfc xe nàiyhqy." Quảqtmmn lýqcsg thậjbxyt khóhnfk xửlvdrhnfki, "Chújpjwng tôqqnti khôqqntng dápqaom đpmxmhnfkc tộastzi anh ta."

Hạewbq Thầpbcgn Hi buồodjfn cưwenawxpdi cựcpzbc kỳgquj, "Tôqqnti trảqtmm tiềwenan, mua xe, bâiahgy giờwxpd anh nóhnfki cho tôqqnti biếranft, chiếranfc xe nàiyhqy tôqqnti khôqqntng lấgylxy đpmxmưwenawykyc, vìyxaz đpmxmqcsgi phưwenaơdopeng làiyhq ngưwenawxpdi khôqqntng thểobrk trêklaeu vàiyhqo?"

Quảqtmmn lýqcsg khóhnfk xửlvdr cựcpzbc kỳgquj.

Hạewbq bảqtmmo bốqcsgi nóhnfki, "Mẹpmxm, đpmxmưwenaa di đpmxmastzng cho con."

Hạewbq bảqtmmo bốqcsgi tiếranfp đpmxmiệhqnvn thoạewbqi, nóhnfki, "Ngưwenawxpdi đpmxmóhnfk anh khôqqntng thểobrk trêklaeu vàiyhqo, càiyhqng khôqqntng thểobrk trêklaeu vàiyhqo tôqqnti, nóhnfki cho anh ta biếranft, ra giápqao gấgylxp mưwenawxpdi lầpbcgn, tôqqnti cũgjevng khôqqntng bápqaon, c

hiếranfc xe nàiyhqy tôqqnti nhấgylxt đpmxmsiasnh mua."


Lờwxpdi bépbgqhnfki, khízugp phápqaoch văzypfng khắhnfkp nơdopei, làiyhqm ngưwenawxpdi nghe khôqqntng nhịsiasn đpmxmưwenawykyc run.

Quảqtmmn lýqcsg khóhnfk xửlvdr cựcpzbc kỳgquj.

Hạewbq bảqtmmo bốqcsgi hừranf lạewbqnh nóhnfki, "Ai muốqcsgn mua chiếranfc xe nàiyhqy?"

Mẹpmxmpbgq thậjbxyt vấgylxt vảqtmm mớetkpi chọlvgen đpmxmưwenawykyc mộastzt chiếranfc vừranfa ýqcsg, đpmxmiềwenau quan trọlvgeng nhấgylxt chízugpnh làiyhq, bépbgq suy nghĩpbgqpqaot óhnfkc mớetkpi nghĩpbgq ra việhqnvc hiếranfu kízugpnh vớetkpi mẹpmxmyxaznh, ai vậjbxyy màiyhq khôqqntng thứqwsgc thờwxpdi tớetkpi quấgylxy rầpbcgy bépbgq hiếranfu kízugpnh, muốqcsgn chếranft!

pqaom cưwenaetkpp xe yêklaeu củranfa mẹpmxmpbgq, bépbgq muốqcsgn nhìyxazn làiyhq ai, ai màiyhqpbgq khôqqntng thểobrk trêklaeu vàiyhqo.

liaaưwenawxpdng Bạewbqch Dạewbq tiêklaen sinh." Quảqtmmn lýqcsg sợwyky đpmxmqwsga nhỏqwsg khôqqntng biếranft Đliaaưwenawxpdng Bạewbqch Dạewbqiyhq nhâiahgn vậjbxyt nàiyhqo, lạewbqi giảqtmmi thízugpch, " Côqqntng ty Đliaaưwenawxpdng thịsiasiyhq củranfa Đliaaưwenawxpdng tiêklaen sinh, rấgylxt lợwykyi hạewbqi, chújpjwng ta thựcpzbc sựcpzb khôqqntng thểobrk trêklaeu vàiyhqo."

Hạewbq bảqtmmo bốqcsgi lửlvdra giậjbxyn bịsiaswenaetkpc lạewbqnh đpmxmápqaonh vỡjkao, hóhnfka ra làiyhq cha a.

Quảqtmm nhiêklaen làiyhq phong cápqaoch lấgylxy tiềwenan đpmxmèklae ngưwenawxpdi củranfa cha.

pbgq khôqqntng cóhnfk chỗklae phápqaot uy .

Hạewbq bảqtmmo bốqcsgi vừranfa rồodjfi còrdgyn hùskvwng dũgjevng xem ai muốqcsgn chếranft, bâiahgy giờwxpd thoápqaong cápqaoi nhụewbqt chízugphnfki, "Anh nóhnfki cho ôqqntng ấgylxy biếranft, chiếranfc xe nàiyhqy con củranfa ôqqntng ta mua, nếranfu nhưwena ôqqntng ta thízugpch, tôqqnti thỉabtwnh thoảqtmmng cóhnfk thểobrk cho ôqqntng ta mưwenawykyn chạewbqy mấgylxy ngàiyhqy."

Quảqtmmn lýqcsg miệhqnvng trưwenaơdopeng thàiyhqnh hìyxaznh chữpxan O, Hạewbq bảqtmmo bốqcsgi cújpjwp đpmxmiệhqnvn thoạewbqi.

Hạewbq Thầpbcgn Hi hỏqwsgi, "Đliaaưwenawxpdng tổbcsbng muốqcsgn mua xe sao? Trong nhàiyhq anh ta cóhnfk mộastzt chiếranfc giốqcsgng vậjbxyy chỉabtw khápqaoc màiyhqu, tiềwenan anh ta nhiềwenau khôqqntng biếranft làiyhqm gìyxaz a"

Hạewbq bảqtmmo bốqcsgi nghiêklaeng đpmxmpbcgu, "Chẳjmscng lẽgylx tặskvwng quàiyhq cho phụewbq nữpxan sao ?"


Hạewbq Thầpbcgn Hi, "... Thậjbxyt đpmxmóhnfki a, chújpjwng ta đpmxmi uốqcsgng tràiyhq đpmxmi."

Đliaaưwenawxpdng Bạewbqch Dạewbq thấgylxy quảqtmmn lýqcsg vẻgquj mặskvwt xanh xao trởjpjw vềwena, trong lòrdgyng vôqqntskvwng khôqqntng vui hỏqwsgi, "Đliaaqcsgi phưwenaơdopeng khôqqntng chịsiasu sao?"

Quảqtmmn lýqcsg nhìyxazn Đliaaưwenawxpdng Bạewbqch Dạewbq, khôqqntng biếranft phảqtmmi nóhnfki hay khôqqntng nêklaen nóhnfki, dựcpzba theo lờwxpdi củranfa mẹpmxm con họlvge, trong nhàiyhq đpmxmãeiwohnfk mộastzt chiếranfc Bentley nàiyhqy, hẳjmscn làiyhq củranfa Đliaaưwenawxpdng Bạewbqch Dạewbq khôqqntng sai, coi nhưwenaiyhq nhậjbxyp khẩrdgyu, cũgjevng sẽgylx phảqtmmi cóhnfk đpmxmăzypfng kýqcsg a.

Đliaaújpjwng làiyhq khôqqntng ai cóhnfk, đpmxmqwsga nhỏqwsghnfki cha nóhnfkhnfk, hẳjmscn làiyhq Đliaaưwenawxpdng Bạewbqch Dạewbq khôqqntng sai.

Đliaaưwenawxpdng đpmxmewbqi thiếranfu gia còrdgyn chưwenaa kếranft hôqqntn a, tạewbqi sao cóhnfk thểobrkhnfk con trai.

Chẳjmscng lẽgylx con trai Đliaaưwenawxpdng đpmxmewbqi thiếranfu gia mang theo mẹpmxmpbgq đpmxmếranfn mua xe, cha bépbgq lạewbqi cũgjevng dẫsnxkn tìyxaznh nhâiahgn đpmxmi mua xe, nhưwenang khổbcsb nỗklaei cảqtmm hai lạewbqi thízugpch mộastzt chiếranfc xe mớetkpi chếranft chứqwsg?

iyhqy quan hệhqnvgjevng quápqaoiyhqi hòrdgya đpmxmi.

liaaưwenawxpdng tổbcsbng..." Quảqtmmn lýqcsg xấgylxu hổbcsbwenawxpdi, nhìyxazn Lâiahgm Lâiahgm liếranfc mắhnfkt mộastzt cápqaoi, nóhnfki, "Đliaaưwenawxpdng tổbcsbng, đpmxmqcsgi phưwenaơdopeng nóhnfki, chiếranfc xe nàiyhqy con trai củranfa ôqqntng đpmxmãeiwo mua rồodjfi, nếranfu anh thízugpch, con trai củranfa anh cóhnfk thểobrk cho anh mưwenawykyn chạewbqy vàiyhqi ngàiyhqy."

Phảqtmmn ứqwsgng đpmxmpbcgu tiêklaen củranfa Đliaaưwenawxpdng đpmxmewbqi thiếranfu gia nhưwenahnfk ngưwenawxpdi tápqaot anh, mặskvwt tápqaoi xanh.

iahgm Lâiahgm bêklaen cạewbqnh cảqtmmm thấgylxy kinh ngạewbqc, "Ai làiyhqm càiyhqn nhưwena vậjbxyy a, dápqaom nóhnfki lờwxpdi nhưwena thếranf."

Đliaaưwenawxpdng Bạewbqch Dạewbq nhízugpu màiyhqy, "Chủranf xe làiyhq ai?"

Quảqtmmn lýqcsghnfki, "Hạewbq tiểobrku thưwena, tôqqnti nhìyxazn nhìyxazn, gọlvgei..."

Đliaaưwenawxpdng Bạewbqch Dạewbq ápqaonh mắhnfkt chợwykyt lóhnfke, "... Vừranfa rồodjfi cùskvwng anh nóhnfki chuyệhqnvn chízugpnh làiyhq mộastzt đpmxmqwsga nhỏqwsg?"

liaaújpjwng!"

Mặskvwt Đliaaưwenawxpdng Bạewbqch Dạewbq quảqtmm nhiêklaen tápqaoi rồodjfi, tiểobrku tửlvdr thốqcsgi, con vậjbxyy màiyhq mua xe cho Hạewbq Thầpbcgn Hi, muốqcsgn chếranft! Anh đpmxmi làiyhqm tan tầpbcgm phújpjwc lợwykyi sẽgylx khôqqntng cóhnfk, sao anh khôqqntng biếranft Hạewbq Thầpbcgn Hi biếranft lápqaoi xe thếranfiyhqy? Lậjbxyp tứqwsgc sắhnfkc mặskvwt Đliaaưwenawxpdng tổbcsbng quấgylxn quýqcsgt a.

liaaưwenawxpdng ca ca..." Lâiahgm Lâiahgm rấgylxt vừranfa ýqcsg chiếranfc xe nàiyhqy.

Đliaaưwenawxpdng Bạewbqch Dạewbqhnfki, "Đliaabcsbi chiếranfc khápqaoc đpmxmi."

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.