Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 216 : Lâm Lâm về nước (4)

    trước sau   
Hạunma Thầqpccn Hi mang Hạunma bảlhsmo bốdtnzi cùrlbyng đzjhsi xem xe Bentley.

Thàbkppnh phốdtnz S ngưyhyyunmai chạunmay Ferrari nhiềeusvu hơyyvan Bentley nhiềeusvu, loạunmai xe nàbkppy ởeusv thàbkppnh phốdtnz S khôuknhng đzjhsưyhyygowdc hoan nghêexghnh, mộputkt làbkppkkru quábjpe mắytmzc tiềeusvn, hai làbkpp kiểewaru dábjpeng cũignfng khôuknhng đzjhsxzfmp, hơyyvan phâtmkfn nửdcqna làbkpp nhưyhyyng ngưyhyyunmai trung niêexghn mua, nhưyhyyng ngưyhyyunmai giàbkppu khábjpec thípvknch siêexghu xe, nhưyhyy Porche, Ferrari, BMW, Bentley cũignfng rấputkt ípvknt gặxwvcp.

Đhdrfputkt nhiêexghn cókkru mộputkt đzjhsơyyvan đzjhsxwvct hàbkppng, quảlhsmn lýjcjxbjpeng sớqpccm đzjhsãmeju chờunma .

Hạunma Thầqpccn Hi vừpvkna nhìqpccn xe liềeusvn đzjhsau đzjhsqpccu, thựqfgmc sựqfgm quábjpe kiêexghu ngạunmao.

Khôuknhng hổqxsabkpp xe kỷdkzp niệqxsam củmfwla Nữfsoj hoàbkppng.

"Mẹxzfm khôuknhng muốdtnzn." Hạunma Thầqpccn Hi quyếmfwlt đzjhsbjpen cựqfgm tuyệqxsat, quábjpe xa hoa.


Hạunma bảlhsmo bốdtnzi ủmfwly khuấputkt cắytmzn môuknhi, "Vìqpcc sao khôuknhng muốdtnzn? Nhiềeusvu xa hoa a."

"Hoang phípvkn!" Hạunma Thầqpccn Hi đzjhsau đzjhsqpccu chỉpvknbkppo chiếmfwlc xe mui trầqpccn Bentley, hỏomwpi quảlhsmn lýjcjx, "Cókkru thểewar giớqpcci thiệqxsau típvknnh năkkrung chiếmfwlc xe nàbkppy sao?"

hdrfưyhyyơyyvang nhiêexghn cókkru thểewar." Quảlhsmn lýjcjxyhyyunmai hípvknp mắytmzt bắytmzt đzjhsqpccu giớqpcci thiệqxsau típvknnh năkkrung củmfwla chiếmfwlc xe thểewar thao màbkppu bạunmac Bentley, Hạunma bảlhsmo bốdtnzi luyếmfwln tiếmfwlc chiếmfwlc Nữfsoj hoàbkppng, bịwdll Hạunma Thầqpccn Hi lôuknhi đzjhsi.

"Mẹxzfm, chiếmfwlc mui trầqpccn nàbkppy giốdtnzng chiếmfwlc củmfwla cha." Hạunma bảlhsmo bốdtnzi rấputkt quấputkn quýjcjxt.

Hạunma Thầqpccn Hi nókkrui, "Cha con làbkpp củmfwla cha con, cha con làbkppbkppu xanh, mẹxzfmbkppbkppu trắytmzng bạunmac , vẫrijfn cókkru khábjpec nhau ."

Hạunma bảlhsmo bốdtnzi, "..."

Quảlhsmn lýjcjx vừpvkna nghe, ngưyhyyunmai giàbkppu cókkru a, trong nhàbkpp đzjhsãmejukkru mộputkt chiếmfwlc, quýjcjx phu nhâtmkfn cùrlbyng quýjcjxuknhng tửdcqn nhàbkpp ai a .

Theo ôuknhng biếmfwlt, toàbkppn bộputk thàbkppnh phốdtnz S chỉpvknkkru Đhdrfưyhyyunmang đzjhsunmai thiếmfwlu gia cókkru mộputkt chiếmfwlc a.

Cuốdtnzi cùrlbyng, hai mẹxzfm con trảlhsmi qua mộputkt loạunmat thảlhsmo luậmejun, nghiêexghn cứvjcwu, quyếmfwlt đzjhswdllnh mua chiếmfwlc mui trầqpccn Bentley màbkppu trắytmzng bạunmac, Hạunma Thầqpccn Hi cuốdtnzi cùrlbyng đzjhsem giábjpe hạunma xuốdtnzng đzjhsếmfwln 650 vạunman mớqpcci đzjhsvjcwng ýjcjx mua.

Hạunma gia hai mẹxzfm con châtmkfn trưyhyyqpccc mớqpcci vừpvkna đzjhsi, Đhdrfưyhyyunmang Bạunmach Dạunma châtmkfn sau đzjhsãmeju đzjhsếmfwln, anh cũignfng mang theo Lâtmkfm Lâtmkfm đzjhsếmfwln mua xe, quảlhsmn lýjcjx nghĩrkpi thầqpccm, hôuknhm nay nhấputkt đzjhswdllnh làbkpp mộputkt ngàbkppy may mắytmzn, cókkru thểewarbjpen đzjhsưyhyygowdc hai chiếmfwlc xe.

Trùrlbyng hợgowdp chípvknnh làbkpp, Lâtmkfm Lâtmkfm muốdtnzn mua chiếmfwlc Hạunma Thầqpccn Hi đzjhsãmeju chọwhtbn.

Quảlhsmn lýjcjx thậmejut khókkru xửdcqnkkrui, "Lâtmkfm tiểewaru thưyhyy, thậmejut xin lỗfugsi, chiếmfwlc xe nàbkppy giớqpcci hạunman chỉpvknkkru mộputkt chiếmfwlc, vừpvkna bábjpen ra, chủmfwl xe mớqpcci vừpvkna đzjhsi khôuknhng xa."

Đhdrfưyhyyunmang Bạunmach Dạunmakkrui, "Tiểewaru lâtmkfm, chiếmfwlc xe nàbkppy anh cũignfng cókkru, em lấputky chiếmfwlc đzjhsókkru đzjhsi đzjhsưyhyygowdc rồvjcwi."


"Màbkppu đzjhsókkru em khôuknhng thípvknch."

"Vậmejuy đzjhsgowdi ra cábjpei mớqpcci làbkpp đzjhsưyhyygowdc."

"Kia phảlhsmi đzjhsgowdi rấputkt lâtmkfu." Lâtmkfm Lâtmkfm nókkrui, "Chẳjnwnng lẽunma em đzjhsi chỗfugsbkppo anh cũignfng chởeusv em đzjhsi sao?"

"Vậmejuy em chọwhtbn chiếmfwlc khábjpec."

tmkfm Lâtmkfm nghiêexghng đzjhsqpccu, "Anh Đhdrfưyhyyunmang, em thípvknch chiếmfwlc nàbkppy, anh lábjpei chiếmfwlc màbkppu xanh , em lábjpei chiếmfwlc màbkppu trắytmzng bạunmac, thàbkppnh phốdtnz S liềeusvn chỉpvknkkru hai chiếmfwlc."

Đhdrfưyhyyunmang Bạunmach Dạunma sủmfwlng nịwdllch cưyhyyunmai, hưyhyyqpccng quảlhsmn lýjcjxkkrui, "Chiếmfwlc xe nàbkppy ai mua ? Tôuknhi ra giábjpe gấputkp đzjhsôuknhi, anh từpvkn chốdtnzi họwhtb đzjhsi."

Đhdrfưyhyyunmang Bạunmach Dạunma ngôuknhng cuồvjcwng tựqfgm cao nókkrui, đzjhsâtmkfy làbkppbjpec phong trưyhyyqpccc sau nhưyhyy mộputkt củmfwla anh, cảlhsmn đzjhsưyhyyunmang sẽunma phảlhsmi chếmfwlt, anh muốdtnzn làbkppm cábjpei gìqpcc, nhấputkt đzjhswdllnh sẽunma đzjhsunmat đzjhsưyhyygowdc.

Quảlhsmn lýjcjx mặxwvct xanh xao, vôuknhrlbyng khókkru xửdcqn, hai mẹxzfm con mớqpcci vừpvkna tớqpcci thửdcqn xe, ôuknhng rấputkt thípvknch, đzjhsxwvcc biệqxsat đzjhsvjcwa békoqn kia, tinh xảlhsmo đzjhsábjpeng yêexghu, đzjhsdtnzi vớqpcci xe rấputkt hiểewaru biếmfwlt, Hạunma Thầqpccn Hi đzjhsem xem mui trầqpccn thửdcqn mộputkt lầqpccn, đzjhsvjcwa békoqn kia mớqpcci quyếmfwlt đzjhswdllnh mua.

hdrfưyhyyunmang đzjhsunmai thiếmfwlu gia, việqxsac nàbkppy..." Quảlhsmn lýjcjx thậmejut khókkru khăkkrun.

Đhdrfưyhyyunmang Bạunmach Dạunma ábjpenh mắytmzt nhípvknu lạunmai, nghiêexghm nghịwdllkkrui, "Gọwhtbi đzjhsiệqxsan thoạunmai, từpvkn chốdtnzi họwhtb."

Sợgowd Đhdrfưyhyyunmang Bạunmach Dạunma uy hiếmfwlp, quảlhsmn lýjcjx gọwhtbi đzjhsiệqxsan thoạunmai cho Hạunma Thầqpccn Hi, rấputkt xin lỗfugsi nókkrui, "Hạunma tiểewaru thưyhyy, thậmejut xin lỗfugsi, chiếmfwlc xe nàbkppy... Cókkru mộputkt ngưyhyyunmai muốdtnzn mua chiếmfwlc xe nàbkppy, côuknhkkru thểewar đzjhsqxsai mộputkt chiếmfwlc hay khôuknhng?"

Hạunma Thầqpccn Hi nhípvknu màbkppy, "Quảlhsmn lýjcjx, tôuknhi đzjhsãmeju thanh toábjpen tiềeusvn."

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.