Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 215 : Lâm Lâm về nước (3)

    trước sau   
Hạqhoj bảrdjfo bốszqdi dựhhjong thẳjhyong lêcvdwn ngóbkpln cáqzudi phấvwnen nộsxbwn, "Sai, mẹuxjn, xe nàkpccy mớfdcui thíkpccch hợaksdp vớfdcui mẹuxjn, đuvtqârdjfy làkpcc thàkpccnh quảrdjf con nghiêcvdwn cứdjibu hếxfkut mộsxbwt buổmxqri chiềxelju, siêcvdwu xe hoa sen cha cũdjxnng cóbkpl mộsxbwt chiếxfkuc, con khômcyang mua lặstwdp lạqhoji ."

"BMW mộsxbwt làkpcc nhỏpxfo ba khóbkpl mởmdng, con khômcyang muốszqdn."

Hạqhoj Thầmcyan Hi 囧 囧 hữowidu thầmcyan, " Bốszqdn Bentley cha con cũdjxnng cóbkpl mộsxbwt chiếxfkuc, nhàkpcc củbjgaa tổmxqrng giáqzudm Tháqzudi Gia cũdjxnng chạqhojy mộsxbwt chiếxfkuc BMW việtkyvt dãuxjn."

"Xe đuvtqóbkpl mui thuyềxeljn cùkpccng xe con khômcyang giốszqdng nhau." Hạqhoj bảrdjfo bốszqdi nóbkpli, "Mẹuxjn, ngưaksdciudi xem hìbrccnh ảrdjfnh khômcyang đuvtqưaksdaksdc tốszqdt lắjkbqm, ngàkpccy mai đuvtqi nhìbrccn thửgahj mộsxbwt lầmcyan thếxfkukpcco, con đuvtqãuxjn hẹuxjnn trưaksdfdcuc rồxqzci."

Hạqhoj Thầmcyan Hi, "..."

Đxeljârdjfy làkpcc muốszqdn hỏpxfoi ýmcya kiếxfkun sao?


Con trai cũdjxnng đuvtqãuxjn hẹuxjnn trưaksdfdcuc rồxqzci, còstwdn hỏpxfoi cômcya mua xe gìbrcc?

"Con quảrdjf nhiêcvdwn làkpcckpccng mộsxbwt loàkpcci vớfdcui Đxeljưaksdciudng Bạqhojch Dạqhoj, mớfdcui vừemsla đuvtqxqzci mua xe màkpcc nhanh nhưaksd vậxfkuy đuvtqãuxjn nghiêcvdwn cứdjibu?" Hạqhoj Thầmcyan Hi némcyzm mộsxbwt quảrdjfbrccnhnho vàkpcco trong miệtkyvng nhỏpxfo củbjgaa , "Bentley thìbrcc Bentley đuvtqi, mẹuxjnmdng New York chạqhojy chiếxfkuc Porche, cũdjxnng chưaksda từemslng đuvtqmxqri xe, Bentley chỉmcyabkpl trong vòstwdng 50 vạqhojn thômcyai sao?"

Nghe nóbkpli, thậxfkut đuvtqjkbqt a.

Hạqhoj bảrdjfo bốszqdi cắjkbqn táqzudo, yêcvdwn lặstwdng nhìbrccn Hạqhoj Thầmcyan Hi, Hạqhoj Thầmcyan Hi rấvwnet mờciud mịjmugt, Hạqhoj bảrdjfo bốszqdi khóbkple mômcyai co quắjkbqp, lặstwdng yêcvdwn nghiêcvdwng đuvtqmcyau qua mộsxbwt bêcvdwn, "Mẹuxjn, 50 vạqhojn cũdjxnng khômcyang đuvtqbjga mua khung xe Bentley ."

"Mẹuxjn khômcyang cóbkpl tiềxeljn." Hạqhoj Thầmcyan Hi nhanh chóbkplng cho thấvwney mìbrccnh làkpcc ngưaksdciudi nghèwtyjo, nóbkpli nhưaksd thếxfku, chiếxfkuc xe nàkpccy íkpcct nhấvwnet cũdjxnng làkpcc 500 vạqhojn, cômcyakpcco cóbkpl nhiềxelju tiềxeljn nhưaksd vậxfkuy a, "Con têcvdwn pháqzud củbjgaa nàkpccy."

Hạqhoj bảrdjfo bốszqdi nắjkbqm tay, nóbkpli xong ýmcya chíkpcc chiếxfkun đuvtqvwneu hiêcvdwn ngang, vômcyakpccng hưaksdng phấvwnen, "Mẹuxjn, mẹuxjn, con cóbkpl tiềxeljn, con cóbkpl tiềxeljn."

Kia biểiidfu tìbrccnh nhưaksd đuvtqang nóbkpli, mẹuxjn, mau tớfdcui cầmcyau con đuvtqi, con thậxfkut cóbkpl tiềxeljn, thậxfkut cóbkpl tiềxeljn .

Hạqhoj Thầmcyan Hi nộsxbwi thưaksdơnhztng, bịjmugkpccch thíkpccch, "Thờciudi đuvtqqhoji nàkpccy, con trai bảrdjfy tuổmxqri cóbkpl nhiềxelju tiềxeljn hơnhztn so vớfdcui cha mẹuxjn gặstwdp khômcyang nhiềxelju a."

xeljưaksdơnhztng nhiêcvdwn, toàkpccn cầmcyau chỉmcya sảrdjfn xuấvwnet ra mộsxbwt mìbrccnh con." Hạqhoj bảrdjfo bốszqdi cưaksdciudi híkpccp mắjkbqt , ưaksdu nhãuxjn lạqhoji thârdjfn sĩjmug, pha cóbkpl chúgahjt íkpcct đuvtqjkbqc ýmcya, con chíkpccnh làkpccbkpl tiềxeljn, lấvwney tiềxeljn đuvtqi hiếxfkuu kíkpccnh mẹuxjn.

Hạqhoj Thầmcyan Hi chỉmcyakpcco hìbrccnh ảrdjfnh hỏpxfoi, "Xe nàkpccy bao nhiêcvdwu tiềxeljn?"

"825 vạqhojn." Hạqhoj bảrdjfo bốszqdi cưaksdciudi híkpccp mắjkbqt nóbkpli.

Hạqhoj Thầmcyan Hi miệtkyvng kémcyzo ra, "Hàkpccn nguyêcvdwn sao?"

Hạqhoj bảrdjfo bốszqdi , "..."


"Mao chủbjga tịjmugch đuvtqmcyau to a..." Hạqhoj bảrdjfo bốszqdi vômcya tộsxbwi nóbkpli.

Hạqhoj Thầmcyan Hi nhìbrccn giớfdcui thiệtkyvu vềxelj chiếxfkuc xe nàkpccy, thậxfkut tìbrccnh vômcyakpccng quấvwnen quýmcyat, mộsxbwt chiếxfkuc xe mắjkbqc nhưaksd vậxfkuy, giốszqdng nhưaksd đuvtqszqdt tiềxeljn a, Hạqhoj bảrdjfo bốszqdi nhìbrccn ra ýmcya nghĩjmug củbjgaa Hạqhoj Thầmcyan Hi, bémcyzbkpli, "Mẹuxjn, mẹuxjn xem con kiếxfkum nhiềxelju tiềxeljn nhưaksd vậxfkuy, khômcyang ai xàkpcci rấvwnet khômcyang cóbkpl cảrdjfm giáqzudc thàkpccnh tựhhjou a."

"Mẹuxjn, vìbrcc đuvtqiidf cho bảrdjfo bốszqdi cóbkpl cảrdjfm giáqzudc thàkpccnh tựhhjou, mẹuxjn hi sinh mộsxbwt chúgahjt, mua chiếxfkuc xe nàkpccy đuvtqi."

Hạqhoj Thầmcyan Hi, "..."

"Mẹuxjn..." Hạqhoj bảrdjfo bốszqdi ủbjgay ủbjgay khuấvwnet khuấvwnet nhìbrccn Hạqhoj Thầmcyan Hi.

Hạqhoj Thầmcyan Hi vômcyakpccng bìbrccnh tĩjmugnh nóbkpli , "Mẹuxjn cốszqd hi sinh vậxfkuy."

"Mẹuxjn, ngưaksdciudi quáqzudjmug đuvtqqhoji ."

Hạqhoj Thầmcyan Hi nóbkpli cáqzudi gìbrccdjxnng khômcyang muốszqdn nóbkpli .

"Bảrdjfo bốszqdi a, con xáqzudc đuvtqjmugnh mẹuxjn con láqzudi xe so vớfdcui thuêcvdw xe tiếxfkut kiệtkyvm tiềxeljn sao?"

Hạqhoj bảrdjfo bốszqdi cưaksdciudi híkpccp mắjkbqt, khômcyang nóbkpli lờciudi nàkpcco.

Hạqhoj Thầmcyan Hi lạqhoji hỏpxfoi, " Tổmxqrng giáqzudm Tháqzudi láqzudi mộsxbwt chiếxfkuc BMW việtkyvt dãuxjn, mẹuxjn lạqhoji láqzudi mộsxbwt chiếxfkuc Bentley Nữowid hoàkpccng cóbkpl phảrdjfi kiêcvdwu ngạqhojo quáqzud hay khômcyang ?"

"Mẹuxjn, chỉmcya cầmcyan xe củbjgaa mẹuxjn khômcyang quáqzud kiêcvdwu ngạqhojo hơnhztn so vớfdcui cha làkpcc đuvtqưaksdaksdc."

Hạqhoj Thầmcyan Hi đuvtqsxbwt nhiêcvdwn hỏpxfoi, " Xe Lamborghini củbjgaa Đxeljưaksdciudng Bạqhojch Dạqhoj bao nhiêcvdwu tiềxeljn?"

Hạqhoj bảrdjfo bốszqdi dựhhjong thẳjhyong lêcvdwn ba ngóbkpln tay.

"300 vạqhojn sao?" Hạqhoj Thầmcyan Hi 囧, "Vậxfkuy mẹuxjn so vớfdcui anh ta còstwdn kiêcvdwu ngạqhojo hơnhztn a."

"Mẹuxjn, lạqhoji thêcvdwm mộsxbwt sốszqd khômcyang, cảrdjfm ơnhztn."

xeljưaksdciudng gia gien thựhhjoc sựhhjokpcc quáqzudmcyzm, toàkpccn làkpccm chuyệtkyvn pháqzud gia chi tửgahj!"

Hạqhoj bảrdjfo bốszqdi hắjkbqc hắjkbqc cưaksdciudi, "..."

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.