Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 214 : Lâm Lâm về nước (2)

    trước sau   
Sắxsooc mặcxptt Lâtbism Lâtbism sau cơczsgn mưpztfa trờovzwi lạmjyri sáwecyng, cuốdihci cùfousng cũgtfxng tốdihct lêbrwtn.

"Vìgrtn sao khôqiggng thểuaez chọfouin Lamborghini?"

izzuâtbisy làtbis xe dàtbisnh riêbrwtng cho anh ." Đizzuưpztfovzwng Bạmjyrch Dạmjyrpztfovzwi nógrtni.

Khôqiggng cho chọfouin Lamborghini làtbis bởnadvi vìgrtn, Hạmjyr bảuaezo bốdihci thíwecych.

tbism Lâtbism đfnduơczsgn giảuaezn thu dọfouin đfnduszum đfndumjyrc, Đizzuưpztfovzwng Bạmjyrch Dạmjyr gọfouii đfnduiệviqjn thoạmjyri cho ngưpztfovzwi giúznoqp việviqjc qua đfnduâtbisy quészumt dọfouin phòmylzng ởnadv, chìgrtna khógrtna cũgtfxng đfnduưpztfa cho ngưpztfovzwi giúznoqp việviqjc.

Đizzuuaez cho họfoui mộszumt tuầizzun đfnduếfzjnn quészumt dọfouin hai lầizzun.


Đizzuưpztfovzwng Bạmjyrch Dạmjyr mang Lâtbism Lâtbism ra ngoàtbisi ăfgiun cơczsgm, dưpztfqfkmi lầizzuu, Tưpztfnadvng Tuệviqj vẫqiggn đfnduang nhìgrtnn xe bọfouin họfoui ra khỏovzwi nhàtbis trọfoui cạmjyrnh biểuaezn, trong lòmylzng tràtbisn ngậrzhrp khiếfzjnp sợczlx, Đizzuưpztfovzwng Bạmjyrch Dạmjyr vậrzhry màtbis mang mộszumt ngưpztfovzwi phụlcmx nữzqxq vềbrwt nhàtbis.

qigg biếfzjnt Đizzuưpztfovzwng Bạmjyrch Dạmjyrnadv trêbrwtn lầizzuu cógrtn mộszumt căfgiun hộszum, anh chưpztfa bao giờovzw dẫqiggn ngưpztfovzwi ởnadv lạmjyri qua đfnduêbrwtm, côqigg đfndui qua nhàtbis anh, lạmjyri khôqiggng từscjxng qua đfnduêbrwtm.

Đizzuưpztfovzwng Bạmjyrch Dạmjyrtbis mộszumt ngưpztfovzwi rấqepdt coi trong chỗtbisnadv củfgiua mìgrtnnh, rấqepdt ghészumt ngưpztfovzwi kháwecyc xâtbism lấqepdn lãngzjnh đfnduxsnna củfgiua anh, trảuaezi qua sựizzu kiệviqjn táwecym năfgium trưpztfqfkmc kia, anh trởnadvbrwtn rấqepdt cẩglejn thậrzhrn, vìgrtn sao anh lạmjyri mang mộszumt ngưpztfovzwi phụlcmx nữzqxq vềbrwt.

Chẳfouing lẽtbis, đfnduâtbisy mớqfkmi làtbis ngưpztfovzwi anh yêbrwtu nhấqepdt sao?

Anh khôqiggng phảuaezi yêbrwtu Hạmjyr Thầizzun Hi sao?

tbisy rốdihct cuộszumc chuyệviqjn gìgrtn xảuaezy ra, côqigg đfndudihci phógrtn sai ngưpztfovzwi rồszumi sao?

Hạmjyr Thầizzun Hi khôqiggng phảuaezi uy hiếfzjnp côqigg, ngưpztfovzwi phụlcmx nữzqxqtbisy mớqfkmi đfnduúznoqng sao?

Chíwecynh miệviqjng Đizzuưpztfovzwng Bạmjyrch Dạmjyr thừscjxa nhậrzhrn, ngưpztfovzwi phụlcmx nữzqxqtbisy làtbis nguyêbrwtn nhâtbisn anh khôqiggng muốdihcn kếfzjnt hôqiggn.

Anh yêbrwtu ngưpztfovzwi phụlcmx nữzqxqtbisy.

Hạmjyr Thầizzun Hi vềbrwt đfnduếfzjnn nhàtbis, Hạmjyr bảuaezo bốdihci đfnduãngzjtbism xong cơczsgm.

"Cha nógrtni, đfnduêbrwtm nay cha khôqiggng đfnduếfzjnn dùfousng cơczsgm."

"Biếfzjnt." Hạmjyr Thầizzun Hi nógrtni, xoa xoa bờovzw vai mệviqjt mỏovzw củfgiua mìgrtnnh, buổkbygi chiềbrwtu Đizzuưpztfovzwng Bạmjyrch Dạmjyrgtfxng khôqiggng ởnadv trong phòmylzng làtbism việviqjc tổkbygng giáwecym đfndudihcc, Tưpztfnadvng Tuệviqjgrtni bọfouin họfoui muốdihcn đfndui chụlcmxp ảuaeznh cưpztfqfkmi, cógrtn lẽtbis thựizzuc sựizzutbis đfndui chụlcmxp ảuaeznh cưpztfqfkmi.

"Cha nógrtni cha đfndui sâtbisn bay đfnduógrtnn ngưpztfovzwi."


"A, ngưpztfovzwi nàtbiso lớqfkmn nhưpztf vậrzhry phảuaezi đfnduíwecych thâtbisn Đizzuưpztfovzwng tổkbygng tựizzugrtnnh đfndui đfnduógrtnn?"

Hạmjyr bảuaezo bốdihci nhúznoqn bảuaez vai mộszumt cáwecyi, cógrtn thểuaeztbis ai, Hạmjyr bảuaezo bốdihci đfndudihci vớqfkmi lầizzun nàtbisy khôqiggng đfnduuaez ývlqw.

Ăbrwtn xong cơczsgm chiềbrwtu, Hạmjyr bảuaezo bốdihci đfnduếfzjnn phòmylzng bếfzjnp cắxsoot mộszumt mâtbism táwecyo, rửsmpha sạmjyrch mộszumt mâtbism nho, bưpztfng lêbrwtn.

"Mẹdihc, ngàtbisy mai làtbis cuốdihci tuầizzun, chúznoqng ta đfndui mua mộszumt chiếfzjnc xe đfndui."

"Mua xe làtbism gìgrtn?"

"Mẹdihc, cha làtbisgrtn xe, lạmjyri ởnadvwecyt váwecych, nhưpztfng chung quy cũgtfxn bấqepdt tiệviqjn, cha cũgtfxng khôqiggng thểuaezfousy thờovzwi đfnduưpztfa đfnduógrtnn, mẹdihcgtfxng khôqiggng thểuaez mỗtbisi ngàtbisy thuêbrwt xe đfndui làtbism, thậrzhrt lãngzjng phíwecy, khôqiggng nhưpztf mua mộszumt chiếfzjnc xe, cuốdihci tuầizzun cũgtfxng thuậrzhrn tiệviqjn cùfousng bảuaezo bốdihci ra ngoàtbisi hógrtnng giógrtn." Hạmjyr bảuaezo bốdihci khuyếfzjnn khíwecych nógrtni.

"Mẹdihc, ngưpztfovzwi ởnadvpztfqfkmc Mỹpidg đfndubrwtu làtbiswecyi xe , vềbrwtpztfqfkmc sao khôqiggng láwecyi."

"Trong nưpztfqfkmc nhiềbrwtu xe, đfnduưpztfovzwng chen chúznoqc." Hạmjyr Thầizzun Hi bĩsvvfu môqiggi, nghĩsvvf nghĩsvvf, "Đizzuưpztfczlxc rồszumi, mua xe liềbrwtn mua xe đfndui, thíwecych xe gìgrtn? Khốdihcng chếfzjn trong vòmylzng 50 vạmjyrn, hơczsgn nữzqxqa mẹdihc con mua khôqiggng nổkbygi."

qiggtbism việviqjc gửsmphi ngâtbisn hàtbisng còmylzn chưpztfa cógrtn nhiềbrwtu nhưpztf vậrzhry, tổkbygng muốdihcn giữzqxq lạmjyri mộszumt íwecyt đfnduuaez ngừscjxa vạmjyrn nhấqepdt.

"50 vạmjyrn thìgrtn mua đfnduưpztfczlxc xe gìgrtn a?" Hạmjyr bảuaezo bốdihci nhanh nhưpztf chớqfkmp chạmjyry đfnduếfzjnn phòmylzng sáwecych lấqepdy mẫqiggu đfnduãngzj chuẩglejn bịxsnn sẵgrtnn, cưpztfovzwi híwecyp mắxsoot nógrtni, "Mẹdihc, con cho mẹdihc xem mộszumt hìgrtnnh ảuaeznh, con nhìgrtnn trúznoqng chiếfzjnc Bentley nàtbisy."

"Mẹdihc xem, bốdihcn cáwecynh cửsmpha đfndubrwtu cựizzuc kìgrtn sang trọfouing, siêbrwtu hàtbiso hoa, siêbrwtu quyềbrwtn lựizzuc, đfnduâtbisy làtbis xe kỷvqop niệviqjm củfgiua Nữzqxq hoàtbisng Elizabeth II, rấqepdt phùfous hợczlxp vớqfkmi khíwecy pháwecyi củfgiua mẹdihc a."

"Xe kỷvqop niệviqjm củfgiua Nữzqxq Hoàtbisng sao?"

Hạmjyr bảuaezo bốdihci lau mồszumqiggi, " ngưpztfovzwi sáwecyng lậrzhrp ra Bentley làtbis ngưpztfovzwi Anh, mẹdihc cảuaezm thấqepdy anh ta hộszumi nghiêbrwtn cứofzeu pháwecyt triểuaezn xe kỷvqop niệviqjm củfgiua Nữzqxq hoàtbisng Đizzuan Mạmjyrch sao?"

Hạmjyr Thầizzun Hi, "... xin lỗtbisi, kiếfzjnn thứofzec mẹdihc hạmjyrn hẹdihcp ."

"Khôqiggng cógrtn việviqjc gìgrtn, kiếfzjnn thứofzec bảuaezo bốdihci vữzqxqng chắxsooc làtbis đfnduưpztfczlxc."

" Thiếfzjnt kếfzjn Bentley mẹdihc khôqiggng phảuaezi rấqepdt thíwecych, cảuaezm giáwecyc rấqepdt dàtbisi rấqepdt cồszumng kềbrwtnh, mẹdihc thíwecych siêbrwtu xe hoa sen, thờovzwi trang thờovzwi thưpztfczlxng, BMW cũgtfxng đfnduưpztfczlxc, BMW mui trầizzun mớqfkmi ra cũgtfxng tốdihct." Hạmjyr Thầizzun Hi nógrtni, "Con khôqiggng cảuaezm thấqepdy xe kỷvqop niệviqjm Nữzqxq Hoàtbisng nàtbisy rấqepdt giàtbis sao? Mẹdihc con còmylzn trẻczlx tuổkbygi đfndudihcp khôqiggng thíwecych hợczlxp a."

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.