Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 213 : Lâm Lâm về nước (1)

    trước sau   
yrqoưwmzdvzckng ca ca, em rấbkekt nhớsuus anh."

"Anh cũwozwng nhớsuus em." tâaezxm tìmdfhnh Đyrqoưwmzdvzckng Bạcczwch Dạcczw rấbkekt lộstnqn xộstnqn, Lâaezxm Tìmdfhnh trởnmwk lạcczwi ôkxhlm anh.

Tấbkekt cảfjhg tiếmxjrc nuốjliii cùoqpcng bỏhoaw lỡzkjt, nhưwmzd chưwmzda từeguong xảfjhgy ra.

"Anh khôkxhlng nhớsuus em, anh sẽnsso phảfjhgi kếmxjrt hôkxhln." Lâaezxm Lâaezxm đgihfbkekm đgihfádcawnh anh, gắobjkt giọggtong, "Anh nhấbkekt đgihfxpxcnh làuztq quêhvezn chịxpxc củfjhga em rồyejni ."

"Sẽnsso khôkxhlng cósyhgkxhln lễkdkq." Đyrqoưwmzdvzckng Bạcczwch Dạcczw nhẹhluf giọggtong nósyhgi, nhưwmzduztq mộstnqt lờvzcki hứtxaka hẹhlufn, năvzckm đgihfósyhg anh vàuztqaezxm Tìmdfhnh tíujubnh toádcawn trưwmzdsuusc làuztqm hôkxhln lễkdkq sau mớsuusi đgihfăvzckng kýiljf, cho nêhvezn, trêhvezn danh nghĩuztqa Lâaezxm Tìmdfhnh vẫnsson chưwmzda làuztq vợohcr củfjhga anh, nhưwmzdng màuztq, Lâaezxm Lâaezxm vẫnsson luôkxhln cho rằrlceng, Đyrqoưwmzdvzckng Bạcczwch Dạcczwuztq củfjhga Lâaezxm Tìmdfhnh.

Ai cũwozwng khôkxhlng thểmngiwmzdsuusp đgihfi.


"Thựkxhlc sựkxhl?"

"Anh đgihfãjlii lừeguoa gạcczwt em lújliic nàuztqo chưwmzda?" Đyrqoưwmzdvzckng Bạcczwch Dạcczwwmzdvzcki nósyhgi, sờvzck sờvzckdcawi tósyhgc quăvzckn củfjhga côkxhl, cưwmzdvzcki nósyhgi, "Kiểmngiu tósyhgc nàuztqy rấbkekt đgihfhlufp mắobjkt."

aezxm Lâaezxm mặrsamt hơdcawi đgihfhoawsyhgi, "Chỉpjamsyhg kiểmngiu tósyhgc coi đgihfưwmzdohcrc thôkxhli sao?"

"Em nhìmdfhn cũwozwng rấbkekt đgihfhlufp, thựkxhlc sựkxhl rấbkekt nữphueujubnh."

Biểmngiu tìmdfhnh trêhvezn mặrsamt Lâaezxm Lâaezxm, càuztqng ngưwmzdohcrng ngùoqpcng.

"Vềnsvt nhàuztq thôkxhli."

Đyrqoưwmzdvzckng Bạcczwch Dạcczwpjamo hàuztqnh lýiljf củfjhga Lâaezxm Lâaezxm qua, Lâaezxm Lâaezxm ôkxhlm cádcawnh tay anh, vẻxgay mặrsamt Đyrqoưwmzdvzckng Bạcczwch Dạcczw đgihfeguoy cưwmzdng chiềnsvtu, cũwozwng khôkxhlng cựkxhl tuyệnnnet.

yrqoưwmzdvzckng ca ca, em còmxjrn chưwmzda thuêhvez nhàuztq." Lâaezxm Lâaezxm nósyhgi, "Anh phảfjhgi thu nhậbbmfn em a."

yrqoãjlii biếmxjrt, khôkxhlng phảfjhgi em thíujubch ngắobjkm sao ban đgihfêhvezm sao? Anh cósyhg mộstnqt nhàuztqnmwk gầeguon biểmngin, em ởnmwk đgihfósyhg đgihfi." Đyrqoưwmzdvzckng Bạcczwch Dạcczwsyhgi, "Nhàuztquztqy năvzckm xưwmzda tíujubnh làuztq mua cho chịxpxc em , chờvzck ngàuztqy nàuztqo đgihfósyhg anh sang têhvezn cho em."

"Anh khôkxhlng cầeguon sang têhvezn, chờvzck em cósyhg tiềnsvtn, em sẽnsso mua lạcczwi."

"Ồezah, khẩsuusu khíujub khôkxhlng nhỏhoaw a, đgihfưwmzdohcrc, anh chờvzck." Đyrqoưwmzdvzckng Bạcczwch Dạcczwwozwng khôkxhlng thèmtiqm đgihfmngi ýiljf, dùoqpc sao anh cũwozwng tíujubnh toádcawn cho Lâaezxm Lâaezxm, đgihfâaezxy làuztq anh thiếmxjru Lâaezxm Tìmdfhnh , bâaezxy giờvzck nhìmdfhn dádcawng vẻxgayuztqujubnh tìmdfhnh củfjhga Lâaezxm Lâaezxm rấbkekt giốjliing Lâaezxm Tìmdfhnh, anh cũwozwng cảfjhgm thấbkeky an ủfjhgi.

"Em nhấbkekt đgihfxpxcnh kiếmxjrm đgihfưwmzdohcrc." Lâaezxm Lâaezxm cưwmzdvzcki nósyhgi.

"Nếmxjru em đgihfãjliisyhg bảfjhgn lĩuztqnh nhưwmzd thếmxjr, nưwmzdsuusc phùoqpc sa khôkxhlng chảfjhgy ruộstnqng ngưwmzdvzcki ngoàuztqi, khôkxhlng nhưwmzd đgihfếmxjrn Đyrqoưwmzdvzckng thịxpxcuztqm việnnnec đgihfi." Đyrqoưwmzdvzckng Bạcczwch Dạcczwwmzdvzcki nósyhgi, " Bộstnqkxhlng trìmdfhnh vừeguoa lújliic đgihfmngi trốjliing, chứtxakc vịxpxcoqpcy tiệnnnen em lựkxhla chọggton."


"Tốjliit nhưwmzd vậbbmfy a."

yrqoưwmzdơdcawng nhiêhvezn!"

yrqomngi em suy nghĩuztq mộstnqt chújliit."

yrqoobjkc ýiljf."

aezxm Lâaezxm cưwmzdvzcki to, khôkxhlng đgihfeguoy mộstnqt ládcawt, xe đgihfãjlii tớsuusi căvzckn nhàuztq gầeguon cảfjhgnh biểmngin.

Đyrqoưwmzdvzckng Bạcczwch Dạcczw giújliip côkxhl đgihfem hàuztqnh lýiljfhvezn, trêhvezn lầeguou nhàuztq trọggto Đyrqoưwmzdvzckng Bạcczwch Dạcczwwozwng ởnmwk, nhưwmzdng ởnmwk đgihfưwmzdohcrc íujubt. Từeguodcawm năvzckm trưwmzdsuusc bịxpxc An Kỳbgzd Nhi tíujubnh kếmxjr, anh cựkxhlc nhỏhoaw đgihfếmxjrn trêhvezn lầeguou ởnmwk, anh thưwmzdvzckng xuyêhvezn ởnmwk phòmxjrng dưwmzdsuusi lầeguou, khi anh nghĩuztq đgihfếmxjrn Lâaezxm Tìmdfhnh, anh sẽnsso đgihfếmxjrn ởnmwkuztqi ngàuztqy.

hvezn nhữphueng thứtxak thuộstnqc vềnsvt anh cũwozwng khôkxhlng nhiềnsvtu.

"Chờvzck mộstnqt ládcawt, anh sẽnsso cho ngưwmzdvzcki ngưwmzdvzcki làuztqm qua đgihfâaezxy đgihfem đgihfyejn vậbbmft thu thậbbmfp mộstnqt chújliit."

"Khôkxhlng cầeguon thiếmxjrt a." Lâaezxm Lâaezxm cưwmzdvzcki nósyhgi, "Mộstnqt mìmdfhnh em cũwozwng khôkxhlng dùoqpcng đgihfưwmzdohcrc nhiềnsvtu, phòmxjrng ngủfjhg chíujubnh giữphue lạcczwi cho anh, em ởnmwk phòmxjrng kếmxjrhvezn đgihfưwmzdohcrc rồyejni."

yrqoi, tùoqpcy ýiljf em."

yrqoưwmzdvzckng ca ca, buổleafi tốjliii anh sẽnsso vềnsvt đgihfâaezxy ởnmwk sao?" Lâaezxm Lâaezxm hỏhoawi, sắobjkc mặrsamt ửthiqng đgihfhoaw.

Đyrqoưwmzdvzckng Bạcczwch Dạcczwsyhgi, "Ởthiq đgihfâaezxy tấbkekt cảfjhg đgihfnsvtu làuztq thuộstnqc vềnsvt em."

Ngụzkjt ýiljf, anh cũwozwng khôkxhlng đgihfếmxjrn ởnmwk, Lâaezxm Lâaezxm gậbbmft đgihfeguou, minh bạcczwch ýiljf tứtxak củfjhga anh, "Vậbbmfy anh ởnmwk đgihfâaezxu?"

"Tiểmngiu khu cósyhg rấbkekt nhiềnsvtu biệnnnet thựkxhl đgihfstnqc lậbbmfp."

aezxm Lâaezxm cưwmzdvzcki, "Đyrqoưwmzdohcrc a, nhưwmzd vậbbmfy em đgihfi Đyrqoưwmzdvzckng thịxpxc, anh cũwozwng cósyhg thểmngi đgihfưwmzda em đgihfi làuztqm."

Đyrqoưwmzdvzckng Bạcczwch Dạcczw mi tâaezxm hơdcawi nhíujubu lạcczwi, đgihfstnqt nhiêhvezn nghĩuztq đgihfếmxjrn, anh mỗcbdgi ngàuztqy đgihfnsvtu đgihfưwmzda Hạcczw Thầeguon Hi đgihfi làuztqm, đgihfãjlii thàuztqnh thósyhgi quen, anh hỏhoawi, "Anh nhớsuus em cósyhg bằrlceng ládcawi."

"Cósyhg a."

"Dưwmzdsuusi lầeguou trong ga ra, trừeguo Lamborghini, em tùoqpcy tiệnnnen chọggton." Đyrqoưwmzdvzckng Bạcczwch Dạcczwsyhgi, vôkxhloqpcng thẳrsamng thắobjkn.

aezxm Lâaezxm bấbkekt mãjliin, "Thìmdfh ra làuztq anh khôkxhlng muốjliin mang em đgihfi làuztqm a, vậbbmfy em khôkxhlng đgihfi Đyrqoưwmzdvzckng thịxpxc ."

yrqocczwi tiểmngiu thưwmzd, anh rấbkekt nhiềnsvtu việnnnec, nêhvezn cũwozwng khôkxhlng phảfjhgi mỗcbdgi ngàuztqy đgihfnsvtu trởnmwk vềnsvtnmwk, sao cósyhg thểmngi mỗcbdgi ngàuztqy mang em đgihfi làuztqm." Đyrqoưwmzdvzckng Bạcczwch Dạcczw giảfjhgi thíujubch.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.