Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 212 : Cha con nhận nhau (10)

    trước sau   
wxar sao?

Anh khôiyubng muốkzrjn biếzsolt, chỉlewr muốkzrjn giảccqoi quyếzsolt cuộrqogc hôiyubn nhâvjgwn phiềoeofn nãvtgco nàutkdy, kểuzlc từkzrj khi biếzsolt mìwxarnh cóqdsh con, ýbori nghĩcetw muốkzrjn giảccqoi trừkzrjiyubn ưuscozzpyc củkxhsa anh càutkdng kiêrdkon đubkhzedjnh, vốkzrjn chỉlewr muốkzrjn nhìwxarn mộrqogt tròoyxf khôiyubi hàutkdi, nhưuscong nếzsolu bọsymrn họsymr muốkzrjn mấblgvt mặymwbt, anh sẽwxar phụuscong bồubkhi.

vjgwy giờqmwo, anh muốkzrjn giảccqoi quyếzsolt chuyệyjrln nàutkdy càutkdng sớzzpym càutkdng tốkzrjt.

utkdng muốkzrjn ôiyubn hòoyxfa giảccqoi quyếzsolt chuyệyjrln nàutkdy.

"Cóqdsh phảccqoi anh đubkhãvtgcrdkou ngưuscoqmwoi khárqogc rồubkhi hay khôiyubng?" Tưuscovjgwng Tuệyjrl hỏoqgsi, cắivsdn chặymwbt rătcxtng chịzedju đubkhrqppng đubkhau đubkhzzpyn kịzedjch liệyjrlt, "Anh yêrdkou Hạwtco Thầzzpyn Hi, cóqdsh phảccqoi hay khôiyubng?"

"Khôiyubng phảccqoi!" Đsymrưuscoqmwong Bạwtcoch Dạwtco nghĩcetw nghĩcetw, lắivsdc lắivsdc đubkhzzpyu, "Cũykjlng khôiyubng phảccqoi làutkd bởvjgwi vìwxarrdkou Hạwtco Thầzzpyn Hi."


Anh cóqdshrdkou Hạwtco Thầzzpyn Hi hay khôiyubng, anh cũykjlng khôiyubng biếzsolt, anh chỉlewr biếzsolt làutkd, giảccqoi trừkzrj cuộrqogc hôiyubn nhâvjgwn nàutkdy cóqdsh mộrqogt phầzzpyn làutkd bởvjgwi vìwxar mẹuqvs con Hạwtco gia.

"Thếzsol rốkzrjt cuộrqogc làutkdwxar sao?" Tưuscovjgwng Tuệyjrluscong rưuscong nhìwxarn anh, "Em bịzedj vứqbkdt bỏoqgs, cuốkzrji cùaoppng em muốkzrjn biếzsolt, vìwxar sao em lạwtcoi bịzedj vứqbkdt bỏoqgs."

Đsymrưuscoqmwong Bạwtcoch Dạwtco nghĩcetw nghĩcetw, "Anh muốkzrjn cóqdsh mộrqogt gia đubkhìwxarnh, em khôiyubng cho anh đubkhưuscobgqjc."

Đsymrưuscoqmwong Bạwtcoch Dạwtco nghĩcetw thầzzpym, sởvjgwcetw mẹuqvs con Hạwtco gia làutkd nguyêrdkon nhâvjgwn khiếzsoln anh giảccqoi trừkzrj cuộrqogc hôiyubn nhâvjgwn nàutkdy, làutkd bởvjgwi vìwxar, anh muốkzrjn cóqdsh mộrqogt gia đubkhìwxarnh, gia đubkhìwxarnh nhưusco Hạwtco gia, ấblgvm árqogp, thoảccqoi márqogi, cárqogi gìwxarykjlng khôiyubng cầzzpyn lo lắivsdng, chỉlewr cầzzpyn cùaoppng ngưuscoqmwoi nhàutkd chơjyiei đubkhùaoppa nárqogo loạwtcon thôiyubi.

Đsymrrqogt nhiêrdkon, đubkhiệyjrln thoạwtcoi củkxhsa Đsymrưuscoqmwong Bạwtcoch Dạwtco vang lêrdkon, anh vừkzrja nhìwxarn biểuzlcu hiệyjrln đubkhiệyjrln bárqogo, đubkhzzpyu tiêrdkon làutkdjyiei ngẩfaafn ra, sau đubkhóqdsh lộrqog ra mộrqogt nụuscouscoqmwoi ôiyubn nhu đubkhếzsoln cựrqppc đubkhiểuzlcm.

uscovjgwng Tuệyjrl thấblgvy màutkdoyxfng đubkhau nhưusco cắivsdt, sốkzrjng chung vớzzpyi nhau bảccqoy nătcxtm, côiyub chưuscoa từkzrjng thấblgvy qua nụuscouscoqmwoi ôiyubn nhu nhưusco vậytosy củkxhsa Đsymrưuscoqmwong Bạwtcoch Dạwtco, anh rấblgvt thỏoqgsa mãvtgcn, ôiyubn nhu màutkd cầzzpym đubkhiệyjrln thoạwtcoi trong lòoyxfng bàutkdn tay.

utkd Hạwtco Thầzzpyn Hi sao?

uscovjgwng Tuệyjrl hậytosn cựrqppc kỳzmvn.

"Tiểuzlcu Lâvjgwm, tạwtcoi sao lạwtcoi làutkd em?" Đsymrưuscoqmwong Bạwtcoch Dạwtcouscoqmwoi hỏoqgsi, cưuscoqmwoi vui cởvjgwi mởvjgw, thanh âvjgwm ôiyubn nhu, rấblgvt khárqogc so vớzzpyi âvjgwm thanh lãvtgcnh lệyjrluscoa nay củkxhsa anh.

"Anh Đsymrưuscoqmwong, em đubkhãvtgc trởvjgw vềoeof, ngưuscoqmwoi ởvjgwvjgwn bay, anh cóqdsh thểuzlc tớzzpyi đubkhâvjgwy đubkhóqdshn em khôiyubng?" Thanh âvjgwm củkxhsa Lâvjgwm Lâvjgwm tràutkdn ngậytosp vui vẻdsje, "Thậytost nhiềoeofu nătcxtm chưuscoa từkzrjng trởvjgw vềoeof, em cũykjlng thấblgvy xa lạwtco."

"Em ởvjgwvjgwn bay đubkhkzrjng đubkhi loạwtcon, bâvjgwy giờqmwo anh sẽwxar tớzzpyi đubkhóqdshn em." Đsymrưuscoqmwong Bạwtcoch Dạwtcoqdshi, lạwtcoi khôiyubng yêrdkon lòoyxfng dặymwbn dòoyxf mộrqogt câvjgwu, "Nhớzzpy kỹzsol, đubkhkzrjng đubkhi loạwtcon."

Anh nóqdshi xong, cúonfyp đubkhiệyjrln thoạwtcoi.

Sắivsdc mặymwbt củkxhsa Tưuscovjgwng Tuệyjrl nhưuscouscozzpyc, côiyub đubkhãvtgc đubkhrqogn sai, khôiyubng phảccqoi làutkd Hạwtco Thầzzpyn Hi, màutkdutkd ngưuscoqmwoi khárqogc, làutkd ai? Làutkd ai cóqdsh thểuzlcutkdm cho anh trởvjgwrdkon ôiyubn nhu nhưusco thếzsol?


Đsymrưuscoqmwong Bạwtcoch Dạwtco cầzzpym lấblgvy chìwxara khóqdsha xe, Tưuscovjgwng Tuệyjrl đubkhqbkdng lêrdkon, vộrqogi hỏoqgsi, "Côiyub ta làutkd ai?"

Đsymrưuscoqmwong Bạwtcoch Dạwtco nhìwxarn nhìwxarn Tưuscovjgwng Tuệyjrl, nhẹuqvs giọsymrng nóqdshi, "Côiyubblgvy mớzzpyi làutkd nguyêrdkon nhâvjgwn anh khôiyubng muốkzrjn kếzsolt hôiyubn vớzzpyi em."

iyubm nay xe Đsymrưuscoqmwong Bạwtcoch Dạwtcorqogi chíbqdenh làutkd xe đubkhua Lotus, mộrqogt đubkhưuscoqmwong chạwtcoy tớzzpyi sâvjgwn bay, trêrdkon đubkhưuscoqmwong nhậytosn đubkhưuscobgqjc đubkhiệyjrln thoạwtcoi Hạwtco bảccqoo bốkzrji gọsymri tớzzpyi, "Cha, buổunahi chiềoeofu cha cóqdsh tớzzpyi đubkhóqdshn con khôiyubng?"

"Hôiyubm nay cha muốkzrjn đubkhếzsoln sâvjgwn bay đubkhóqdshn ngưuscoqmwoi." Đsymrưuscoqmwong Bạwtcoch Dạwtcoqdshi, "Con nóqdshi mộrqogt tiếzsolng vớzzpyi mẹuqvs, cha sẽwxar khôiyubng tớzzpyi ătcxtn cơjyiem."

"Biếzsolt." Hạwtco bảccqoo bốkzrji rấblgvt thẳuscong thắivsdn, cha con xảccqo mấblgvy câvjgwu oárqogn trárqogch, Hạwtco bảccqoo bốkzrji cúonfyp đubkhiệyjrln thoạwtcoi, tâvjgwm tìwxarnh Đsymrưuscoqmwong Bạwtcoch Dạwtcoiyubaoppng tốkzrjt, anh đubkhãvtgcqdsh mộrqogt nătcxtm chưuscoa gặymwbp đubkhưuscobgqjc Lâvjgwm Lâvjgwm, nha đubkhzzpyu nàutkdy càutkdng lớzzpyn càutkdng giốkzrjng Lâvjgwm Tìwxarnh.

qdsh đubkhôiyubi khi nhìwxarn côiyub, anh lạwtcoi cảccqom thấblgvy Lâvjgwm Tìwxarnh sốkzrjng lạwtcoi.

Vịzedj tríbqdevjgwm Lâvjgwm đubkhqbkdng rấblgvt dễysrb thấblgvy, Đsymrưuscoqmwong Bạwtcoch Dạwtco liếzsolc mắivsdt nhìwxarn, côiyub mặymwbc chiếzsolc árqogo sơjyie mi đubkhoqgs hồubkhng, quầzzpyn đubkhùaoppi ngắivsdn bảccqoy phâvjgwn, châvjgwn mang mộrqogt đubkhôiyubi giàutkdy cao góqdsht nhỏoqgs, dâvjgwy lưuscong Vacheron Constantin đubkhen mộrqogt khoảccqon đubkhíbqdenh kim cưuscoơjyieng. Tóqdshc cuốkzrjn thàutkdnh sóqdshng, nhuộrqogm thàutkdnh màutkdu nâvjgwu, quyếzsoln rũykjl lạwtcoi thanh thuầzzpyn, vôiyubaoppng mỹzsol lệyjrl.

Bộrqogrqogng nàutkdy, thựrqppc sựrqpp giốkzrjng Lâvjgwm Tìwxarnh cựrqppc kỳzmvn.

vjgwm Tìwxarnh nătcxtm đubkhóqdsh, cũykjlng thíbqdech trang phụuscoc nhưusco vậytosy, cũykjlng làutkd kiểuzlcu tóqdshc nhưusco vậytosy, mỹzsol lệyjrl lạwtcoi khôiyubng mấblgvt vẻdsjevtgco luyệyjrln.

"Tiểuzlcu Lâvjgwm..."

vjgwm Lâvjgwm đubkhang gọsymri di đubkhrqogng bárqogo bìwxarnh an vớzzpyi bạwtcon bèwymkuscozzpyc ngoàutkdi, nghe thấblgvy âvjgwm thanh củkxhsa Đsymrưuscoqmwong Bạwtcoch Dạwtco, vui mừkzrjng xoay ngưuscoqmwoi lạwtcoi, cưuscoqmwoi tưuscoơjyiei nhưusco hoa, chạwtcoy tớzzpyi chỗvxtl Đsymrưuscoqmwong Bạwtcoch Dạwtco, Đsymrưuscoqmwong Bạwtcoch Dạwtco ôiyubm vàutkdo trong ngựrqppc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.