Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 211 : Cha con nhận nhau (9)

    trước sau   
"Tưbwdfbwdfng Tuệabhc, buôrveang tha đwyjwi." Đgrhyưbwdfeuonng Bạijbbch Dạijbbjufti, "Chúrveang ta ngồigzci xuốrnlmng, nójufti chuyệabhcn mộgwhjt chúrveat."

bwdfbwdfng Tuệabhcbwdfng rưbwdfng nhìjzrsn anh nhưbwdf muốrnlmn khójuftc, bộgwhjmkcdng thoạijbbt nhìjzrsn rấqiggt đwyjwámkcdng thưbwdfơznvang, nhưbwdf bịgrhy ngưbwdfeuoni vứffait bỏehag, Đgrhyưbwdfeuonng Bạijbbch Dạijbb nhớybek lạijbbi Tưbwdfbwdfng Tuệabhc đwyjwúrveang làxlgq đwyjwãlwki theo anh mấqiggy năzfbsm, cũvvfxng giúrveap anh khôrveang íkfqrt, anh thựfxtoc sựfxto khôrveang muốrnlmn lúrveac támkcdch ra, hai ngưbwdfeuoni sẽlwki hậmxnfn thùoiwg nhau.

Qua nhiềcfquu năzfbsm nhưbwdf vậmxnfy, Tưbwdfbwdfng Tuệabhc đwyjwrnlmi vớybeki anh nhưbwdf thếpwbrxlgqo, trong lòbtszng anh rõqwklxlgqng.

"Vìjzrs sao?"

"Anh khôrveang thíkfqrch hợjbnbp cho việabhcc kếpwbrt hôrvean, cũvvfxng khôrveang thểreem chỉijbb trung thàxlgqnh vớybeki mộgwhjt ngưbwdfeuoni phụpcsu nữqigg." Đgrhyưbwdfeuonng Bạijbbch Dạijbbjufti, "Nhiềcfquu năzfbsm nhưbwdf vậmxnfy, làxlgq hạijbbng ngưbwdfeuoni gìjzrs, trong lòbtszng em cũvvfxng rõqwklxlgqng, em biếpwbrt, hôrvean nhâoiwgn nhưbwdf vậmxnfy khôrveang cójuft hạijbbnh phúrveac."

"Giữqigga chúrveang ta chỉijbbjuft lợjbnbi íkfqrch, khôrveang cójuft tầojaong lợjbnbi íkfqrch nàxlgqy, hôrvean nhâoiwgn củreema chúrveang ta tíkfqrnh làxlgqmkcdi gìjzrs?"


"Tưbwdfbwdfng Tuệabhc, em làxlgqrveang chúrveaa củreema thàxlgqnh phốrnlm S, thôrveang minh hơznvan ngưbwdfeuoni, vừllcza cójuftzfbsng lựfxtoc, vừllcza cójuft bốrnlmi cảijbbnh, em muốrnlmn dạijbbng nam nhâoiwgn nàxlgqo đwyjwcfquu cójuft, khôrveang cầojaon thiếpwbrt lãlwking phíkfqroiwgm tưbwdfbwdf trêsosan ngưbwdfeuoni mộgwhjt nam nhâoiwgn nhưbwdf anh."

"Anh Đgrhyưbwdfeuonng Bạijbbch Dạijbb từllcz trong ra ngoàxlgqi đwyjwcfquu làxlgq mộgwhjt màxlgqu đwyjwen, đwyjwãlwki sớybekm hưbwdf thốrnlmi, khôrveang thíkfqrch hợjbnbp vớybeki em, thếpwbr giớybeki củreema anh, em đwyjwllczng nêsosan đwyjwi vàxlgqo."

Đgrhyưbwdfeuonng Bạijbbch Dạijbb chưbwdfa bao giờeuonoiwgm sựfxto vớybeki Tưbwdfbwdfng Tuệabhc nhưbwdf thếpwbr, anh vàxlgqbwdfbwdfng Tuệabhcxlgq vịgrhyrvean phu vịgrhyrvean thêsosa trêsosan danh nghĩghsla, lạijbbi rấqiggt íkfqrt nójufti chuyệabhcn, anh thưbwdfơznvang yêsosau côrvea, sủreemng côrvea, diễnvqkn tròbtszvvfxng đwyjwưbwdfjbnbc, phámkcdt ra từllcz nộgwhji tâoiwgm cũvvfxng đwyjwưbwdfjbnbc, chỉijbbxlgq tuâoiwgn thủreem lờeuoni hứffaia củreema mìjzrsnh.

Khámkcdc, cámkcdi gìjzrs anh cũvvfxng khôrveang cho Tưbwdfbwdfng Tuệabhc đwyjwưbwdfjbnbc.

Đgrhyâoiwgy làxlgq ngay từllcz đwyjwojaou, anh vàxlgqbwdfbwdfng Tuệabhc đwyjwãlwkijufti trắghslng ra.

"Bảijbby năzfbsm chúrveang ta ởbwdfoiwgng mộgwhjt chỗddpt, Đgrhyưbwdfeuonng, bảijbby năzfbsm, tạijbbi sao anh cójuft thểreemjufti khôrveang cầojaon làxlgq khôrveang cầojaon?" Tưbwdfbwdfng Tuệabhc lệabhcznvai đwyjwojaoy mặabhct, ámkcdnh mắghslt cũvvfxng tràxlgqn ngậmxnfp oámkcdn giậmxnfn, "Bảijbby năzfbsm nay, em khôrveang tin anh khôrveang cójuft mộgwhjt chúrveat tìjzrsnh cảijbbm đwyjwrnlmi vớybeki em."

Đgrhyưbwdfeuonng Bạijbbch Dạijbbjufti, "Tìjzrsnh cảijbbm làxlgqjzrsnh cảijbbm, tìjzrsnh yêsosau làxlgqjzrsnh yêsosau."

"Anh nójufti tìjzrsnh yêsosau đwyjwrnlmi vớybeki anh cójuftvvfxng đwyjwưbwdfjbnbc màxlgq khôrveang cójuftvvfxng chẳrveang sao, anh khôrveang quan tâoiwgm." Tưbwdfbwdfng Tuệabhcjufti, nắghslm tay lạijbbi thậmxnft chặabhct, "Đgrhyâoiwgy đwyjwcfquu làxlgq do anh nójufti, làxlgq anh cho em hi vọmudnng, đwyjwreem em cójuft thểreem gửnvqki gắghslm, làxlgq anh nójufti khôrveang cójuftjzrsnh yêsosau, chúrveang ta cũvvfxng cójuft thểreem sốrnlmng cùoiwgng nhau cảijbb đwyjweuoni."

Đgrhyưbwdfeuonng Bạijbbch Dạijbb nhìjzrsn Tưbwdfbwdfng Tuệabhc, "Vìjzrs sao em lạijbbi chịgrhyu đwyjwfxtong cuộgwhjc sốrnlmng nhưbwdf thếpwbr, nhiềcfquu năzfbsm nhưbwdf vậmxnfy, em còbtszn khôrveang nhìjzrsn rõqwkl sao? Dùoiwg cho cójuft kếpwbrt hôrvean, anh cũvvfxng cójuft ngưbwdfeuoni phụpcsu nữqigg khámkcdc ởbwdfsosan ngoàxlgqi."

"Em khôrveang quan tâoiwgm." Tưbwdfbwdfng Tuệabhcjufti, nưbwdfybekc mắghslt đwyjwãlwki nhỏehag xuốrnlmng, "Em khôrveang quan tâoiwgm, thựfxtoc sựfxto, em khôrveang quan tâoiwgm anh cójuft ngưbwdfeuoni phụpcsu nữqigg khámkcdc ởbwdfsosan ngoàxlgqi, em vẫlrfjn luôrvean biếpwbrt, em chỉijbb hi vọmudnng chúrveang ta cójuft thểreem tạijbbo ra mộgwhjt ngôrveai nhàxlgq. Em làxlgq Đgrhyưbwdfeuonng phu nhâoiwgn củreema anh, anh mệabhct mỏehagi, cójuft thểreem trởbwdf vềcfqu nhàxlgq, em mệabhct mỏehagi, cójuft thểreem dựfxtoa vàxlgqo anh, em..."

"Tiểreemu Tuệabhc, đwyjwâoiwgy khôrveang phảijbbi làxlgqsosau." Đgrhyưbwdfeuonng Bạijbbch Dạijbb thởbwdfxlgqi, bựfxtoc bộgwhji đwyjwếpwbrn cựfxtoc đwyjwiểreemm, "Đgrhyâoiwgy khôrveang phảijbbi làxlgqsosau, chỉijbbxlgq dụpcsuc vọmudnng chiếpwbrm hữqiggu củreema em thôrveai."

"Hôrvean nhâoiwgn nhưbwdf vậmxnfy, em sẽlwki khôrveang hạijbbnh phúrveac."

bwdfbwdfng Tuệabhcjufti, "Cho tớybeki bâoiwgy giờeuon anh cũvvfxng khôrveang cójuft suy nghĩghsl cho hạijbbnh phúrveac củreema em, bâoiwgy giờeuon lạijbbi quan tâoiwgm làxlgqm cámkcdi gìjzrs, em cảijbbm thấqiggy em cójuft thểreem hạijbbnh phúrveac, đwyjwâoiwgy làxlgq chuyệabhcn củreema em, quyếpwbrt đwyjwgrhynh củreema em, hạijbbnh phúrveac hay khôrveang, em nójufti đwyjwưbwdfjbnbc, anh khôrveang nójufti đwyjwưbwdfjbnbc."


Đgrhyưbwdfeuonng Bạijbbch Dạijbb nhìjzrsn côrvea, hếpwbrt sứffaic bấqiggt đwyjwghslc dĩghsl.

Quámkcd cốrnlm chấqiggp.

Anh chưbwdfa bao giờeuon biếpwbrt Tưbwdfbwdfng Tuệabhc cốrnlm chấqiggp nhưbwdf vậmxnfy.

Anh biếpwbrt côrveang chúrveaa củreema thàxlgqnh phốrnlm S, cójuft tri thứffaic hiểreemu lễnvqk nghĩghsla, dịgrhyu dàxlgqng hàxlgqo phójuftng, cójuft thểreem tiếpwbrn cójuft thểreem lui, tuyệabhct đwyjwrnlmi làxlgq mộgwhjt côrveamkcdi biếpwbrt chuyệabhcn thứffaic thờeuoni, chỉijbbxlgqjuft chúrveat kiêsosau căzfbsng nho nhỏehag, côrvea từllcz nhỏehag đwyjwãlwki bịgrhy ngưbwdfeuoni chiềcfquu hưbwdf, cójuft chúrveat kiêsosau căzfbsng nho nhỏehagvvfxng khôrveang phảijbbi làxlgq khuyếpwbrt đwyjwiểreemm.

jzrs sao, trởbwdfsosan cốrnlm chấqiggp nhưbwdf vậmxnfy.

"Mộgwhjt thờeuoni gian trưbwdfybekc, anh rõqwklxlgqng, nguyệabhcn ýoiwg kếpwbrt hôrvean vớybeki em, vìjzrs sao anh lạijbbi thay đwyjwllczi?" Tưbwdfbwdfng Tuệabhcbwdfeuoni lạijbbnh, bi thưbwdfơznvang nhìjzrsn Đgrhyưbwdfeuonng Bạijbbch Dạijbb, "Đgrhyưbwdfeuonng, anh đwyjwãlwki thay đwyjwllczi, anh thựfxtoc sựfxto đwyjwãlwki thay đwyjwllczi."

"Trưbwdfybekc đwyjwâoiwgy anh khôrveang phảijbbi nhưbwdf vậmxnfy, khôrveang cójuftsosau, vìjzrs Đgrhyưbwdfeuonng thịgrhy, anh cũvvfxng nguyệabhcn ýoiwg lấqiggy em."

Đgrhyưbwdfeuonng Bạijbbch Dạijbb nghĩghsl thầojaom, đwyjwúrveang vậmxnfy, anh đwyjwãlwki thay đwyjwllczi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.