Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 210 : Cha con nhận nhau (8)

    trước sau   
Đhrgnưbvyfgxskng gia đspnoxnfci thiếummfu lạxnfci mộoviat lầaettn nữanyva leo lêlxjqn đspnoaettu cáfzxlc tạxnfcp chíngmq, lầaettn nàlxjqy khôqijtng phảuuczi mang theo phụrwmx nữanyv, màlxjqlxjq anh mang theo Lamborghini.

Nghe nócipmi, Đhrgnưbvyfgxskng gia đspnoxnfci thiếummfu ởxnfc trêlxjqn đspnoưbvyfgxskng thấxtgby xe truyềpvrhn thôqijtng theo dõxtgbi xe mìaigrnh, thay đspnobdmzi đspnoaettu xe đspnorwmxng lêlxjqn xe củjegsa truyềpvrhn thôqijtng.

Loạxnfci nàlxjqy chuyệummfn nàlxjqy, chỉnjfccipm Đhrgnưbvyfgxskng đspnoxnfci thiếummfu làlxjqm.

fzxlc Hạxnfc Thầaettn Hi nhìaigrn thấxtgby tin tứpvrhc nàlxjqy, trêlxjqn cơeoqf bảuuczn khôqijtng cócipmaigr ýtyfx nghĩndvz, Hạxnfc bảuuczo bốpesqi cưbvyfgxski nhạxnfco nócipmi vớdxwqi côqijt , Hạxnfc Thầaettn Hi cũsshung cảuuczm thấxtgby, Đhrgnưbvyfgxskng tổbdmzng láfzxli Phaeton tưbvyfơeoqfng đspnopesqi kháfzxl, đspnoalslng rêlxjqu rao nhưbvyf thếummf.

Anh ta va chạxnfcm xe phỏfxkzng vấxtgbn nàlxjqy, sau nàlxjqy bao nhiêlxjqu anh nhâaigrn sẽaettlxjqm vậhwuay.

fzxlc danh nhâaigrn đspnoãckgn sớdxwqm thấxtgby cháfzxln cáfzxlc kýtyfx giảuuczfzxlt quáfzxli đspnoàlxjqo bớdxwqi, mộoviat sốpesqtyfx giảuucz lạxnfci lòepbing dạxnfc hiểqijtm đspnooviac khôqijtng đspnoxnfco đspnopvrhc, cáfzxli tin tứpvrhc gìaigrsshung đspnoàlxjqo lêlxjqn, chuyệummfn riêlxjqng tưbvyffzxli gìaigrsshung khôqijtng cócipm, ngạxnfci vớdxwqi thếummf lựhifcc truyềpvrhn thôqijtng, bọcipmn họcipm khôqijtng dáfzxlm phảuuczn kháfzxlng.


cipm Đhrgnưbvyfgxskng Bạxnfcch Dạxnfc mộoviat tiềpvrhn lệummf, dựhifc đspnofzxln muốpesqn náfzxlo nhiệummft.

Dựhifc đspnofzxln mỗanyvi ngưbvyfgxski kýtyfx giảuuczeoqfm nớdxwqp lo sợdepa, khôqijtng muốpesqn chạxnfcy ngoàlxjqi.

qijtng ty Đhrgnưbvyfgxskng thịummf.

qijtng trìaigrnh gầaettn đspnoâaigry nhiềpvrhu hộoviai nghịummf, Tháfzxli Gia mang theo Hạxnfc Thầaettn Hi cùwwlyng mộoviat đspnooviai xâaigry cấxtgbt thưbvyfgxskng xuyêlxjqn đspnoếummfn tầaettng 50 tham gia hộoviai nghịummf, trong đspnoócipmcipm phòepbing thiếummft kếummf, cũsshung cócipm bộovia phậhwuan nhậhwuan thầaettu, toàlxjqn bộovia nhâaigrn vậhwuay quan trọcipmng trong hạxnfcng mụrwmxc đspnoang họcipmp.

fzxlng sớdxwqm đspnoãckgn bắxtgbt đspnoaettu họcipmp, lúfzxlc kếummft thúfzxlc, đspnoãckgnlxjq buổbdmzi trưbvyfa.

Đhrgnưbvyfgxskng Bạxnfcch Dạxnfc muốpesqn cùwwlyng Hạxnfc Thầaettn Hi đspnoi ăspnon cơeoqfm trưbvyfa, vừalsla đspnoummfnh mởxnfc miệummfng, thưbvyftyfx chủjegs tịummfch nócipmi, "Đhrgnưbvyfgxskng tổbdmzng, Tưbvyfxnfcng tiểqijtu thưbvyf tớdxwqi."

"Biếummft." Đhrgnưbvyfgxskng Bạxnfcch Dạxnfccipmi, mọcipmi ngưbvyfgxski còepbin chưbvyfa cócipm tan đspnoi, Tưbvyfxnfcng Tuệummf theo trong phòepbing làlxjqm việummfc tổbdmzng giáfzxlm đspnopesqc ra, thấxtgby Đhrgnưbvyfgxskng Bạxnfcch Dạxnfcwwlyng Hạxnfc Thầaettn Hi đspnopvrhng chung mộoviat chỗanyv, áfzxlnh mắxtgbt hơeoqfi trầaettm xuốpesqng, ngưbvyfdepac lạxnfci lạxnfci tưbvyfơeoqfi cưbvyfgxski.

Đhrgnoan trang, đspnoúfzxlng mứpvrhc.

hrgnưbvyfgxskng." Tưbvyfxnfcng Tuệummf đspnoi tớdxwqi, thâaigrn thiếummft cầaettm tay Đhrgnưbvyfgxskng Bạxnfcch Dạxnfc, vôqijtwwlyng thâaigrn mậhwuat, cưbvyfgxski tưbvyfơeoqfi nhưbvyf hoa.

aigrm Nhiêlxjqn liếummfc mắxtgbt nhìaigrn Hạxnfc Thầaettn Hi mộoviat cáfzxli, Hạxnfc Thầaettn Hi cưbvyfgxski cùwwlyng Tưbvyfxnfcng Tuệummf chàlxjqo hỏfxkzi, bọcipmn ngưbvyfgxski Tháfzxli Gia biếummft bọcipmn họcipm muốpesqn kếummft hôqijtn, cũsshung biếummft Hạxnfc Thầaettn Hi cùwwlyng Đhrgnưbvyfgxskng Bạxnfcch Dạxnfccipm mộoviat chúfzxlt áfzxli muộoviai.

Bầaettu khôqijtng khíngmqlxjqy cócipm đspnoiểqijtm quáfzxli dịummf .

"Cáfzxlc ngưbvyfgxski vừalsla mớdxwqi họcipmp xong sao?" Tưbvyfxnfcng Tuệummf hỏfxkzi Đhrgnưbvyfgxskng Bạxnfcch Dạxnfc.

Đhrgnưbvyfgxskng Bạxnfcch Dạxnfc hỏfxkzi lạxnfci, "Em tớdxwqi làlxjqm cáfzxli gìaigr?"


bvyfxnfcng Tuệummfcipmi, "Anh đspnoãckgn quêlxjqn sao? Hôqijtm nay chúfzxlng ta chụrwmxp ảuucznh cưbvyfdxwqi, đspnoêlxjqm qua khôqijtng phảuuczi nócipmi vớdxwqi anh rồgxski sao?"

Trêlxjqn mặavwqt Tưbvyfxnfcng Tuệummf e thẹtwlzn, ngọcipmt ngàlxjqo, nhưbvyf mộoviat tâaigrn nưbvyfơeoqfng, lúfzxlc nócipmi lờgxski nàlxjqy, khócipme mắxtgbt đspnouuczo qua Hạxnfc Thầaettn Hi, mang theo mộoviat loạxnfci đspnoxtgbc ýtyfx .

Tháfzxli Gia nócipmi, "Đhrgnưbvyfgxskng tổbdmzng, ngàlxjqi cùwwlyng Tưbvyfxnfcng tiểqijtu thưbvyf tròepbi chuyệummfn, chúfzxlng tôqijti đspnoi trưbvyfdxwqc chuẩbdmzn bịummflxjqi liệummfu."

Ápesqnh mắxtgbt Đhrgnưbvyfgxskng Bạxnfcch Dạxnfcbvyfdxwqng Hạxnfc Thầaettn Hi, áfzxlnh mắxtgbt Hạxnfc Thầaettn Hi vẫanyvn nhìaigrn trong tàlxjqi liệummfu trong tay, nghe Tháfzxli Gia nócipmi nhưbvyf thếummf, theo Tháfzxli Gia cùwwlyng nhau tiếummfn thang máfzxly, thẳhlzung đspnoếummfn thang máfzxly đspnoócipmng cửnvnpa, Hạxnfc Thầaettn Hi cũsshung khôqijtng liếummfc mắxtgbt nhìaigrn Đhrgnưbvyfgxskng Bạxnfcch Dạxnfc mộoviat cáfzxli.

Trong thang máfzxly, Tháfzxli Gia lélhnzn lúfzxlt hỏfxkzi, "Thầaettn Hi, côqijtcipm phảuuczi khôqijtng đspnoưbvyfdepac vui hay khôqijtng?”

"Khôqijtng a." Hạxnfc Thầaettn Hi cưbvyfgxski híngmqp mắxtgbt tưbvyfơeoqfi cưbvyfgxski, "Tôqijti chỉnjfclxjq đspnoang nghiêlxjqn cứpvrhu vấxtgbn đspnopvrh thụrwmx lựhifcc."

"Thựhifcc sựhifc?"

Hạxnfc Thầaettn Hi ngọcipmt ngàlxjqo cưbvyfgxski, "Tổbdmzng giáfzxlm mờgxski nhìaigrn vẻlxry mặavwqt châaigrn thàlxjqnh vôqijt tộoviai củjegsa tôqijti.”

"Nhìaigrn khôqijtng ra."

"Phốpesqi kíngmqnh mắxtgbt."

Tháfzxli Gia, "..."

Hạxnfc Thầaettn Hi thoạxnfct nhìaigrn đspnoíngmqch xáfzxlc khôqijtng giốpesqng tứpvrhc giậhwuan lắxtgbm, Tháfzxli Gia nghĩndvz thầaettm, anh suy nghĩndvz nhiềpvrhu quáfzxl.

Phòepbing tổbdmzng giáfzxlm đspnopesqc, Đhrgnưbvyfgxskng Bạxnfcch Dạxnfclhnzo kélhnzo càlxjq vạxnfct, cócipm chúfzxlt bựhifcc bộoviai.

"Tưbvyfxnfcng Tuệummf, anh vàlxjq em đspnoãckgncipmi, hôqijtn lễfxkz hủjegsy bỏfxkz, vìaigr sao em nhấxtgbt đspnoummfnh phảuuczi khưbvyf khưbvyf cốpesq chấxtgbp?" Đhrgnưbvyfgxskng Bạxnfcch Dạxnfc trầaettm giọcipmng hỏfxkzi, "Nàlxjqy đspnopesqi vớdxwqi em cócipmaigr tốpesqt, anh sẽaett khôqijtng kếummft hôqijtn vớdxwqi em, đspnoiểqijtm nàlxjqy anh nócipmi rấxtgbt rõxtgblxjqng.”

"Anh đspnoãckgncipmi anh sẽaett kếummft hôqijtn vớdxwqi em.”Tưbvyfxnfcng Tuệummfcipm chúfzxlt cốpesq chấxtgbp.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.