Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 21 : Vẻ mặt cẩu huyết của Hạ tiểu thư

    trước sau   
Vềgzjv phầaungn cóvmye phảmwvvi vìdqeq ngưbjrjehzzi phụcjor nữdkje kia khôrzycng, còizvon phảmwvvi chờehzz.

Thấehzzy anh cưbjrjehzzi nhưbjrj vậvhjty, Lâuikfm Nhiêemxmn nóvmyei, "Trờehzzi ạqrji, cậvhjtu cưbjrjehzzi nhưbjrj thếtmpm, đsrymếtmpmn Diêemxmm La đsrymgzjvu sợficc cậvhjtu, cậvhjtu đsrymang âuikfm mưbjrju cáytowi gìdqeq?"

Đvcymưbjrjehzzng Bạqrjich Dạqrji im lặmuwbng làcyuhcyuhng, cũgpfqng khôrzycng trảmwvv lờehzzi.

Nụcjorbjrjehzzi âuikfm hàcyuhn nhưbjrj hoa anh túmnzzc.

" Bạqrjich Dạqrji, cậvhjtu cùzemfng Tưbjrjtdlwng Tuệqrji đsrymãqsrc đsrymísrymnh hôrzycn bảmwvvy nătwdym, bâuikfy giờehzz nguy cơtmpm củvtqna Đvcymưbjrjehzzng thịtksxgpfqng đsrymãqsrc đsrymưbjrjficcc giảmwvvi trừemxm, cậvhjtu lạqrjii khôrzycng giảmwvvi trừemxmrzycn ưbjrjehzzc, thựyxojc sựyxoj muốtoscn kếtmpmt hôrzycn vớehzzi côrzycehzzy sao?" Lâuikfm Nhiêemxmn hỏmnzzi.

"Khôrzycng sao cảmwvv." Đvcymưbjrjehzzng Bạqrjich Dạqrji nhàcyuhn nhạqrjit nóvmyei.


"Hôrzycn nhâuikfn làcyuh chuyệqrjin đsrymqrjii sựyxoj, háytow phảmwvvi tròizvo đsrymùzemfa." Lâuikfm Nhiêemxmn lo lắabvhng hỏmnzzi, "Cóvmye phảmwvvi hay khôrzycng anh quêemxmn khôrzycng đsrymưbjrjficcc Lâuikfm Tìdqeqnh?"

Rấehzzt lâuikfu chưbjrja từemxmng cóvmye ai còizvon nhắabvhc đsrymếtmpmn cáytowi têemxmn nàcyuhy, tráytown Đvcymưbjrjehzzng Bạqrjich Dạqrji xẹehzzt qua mộtplqt tia đsrymau xóvmyet, nhưbjrjng cũgpfqng rấehzzt nhanh biếtmpmn mấehzzt.

"Tôrzyci bâuikfy giờehzz rấehzzt hoàcyuhi nghi, nătwdym đsrymóvmye ngưbjrjehzzi giếtmpmt Tìdqeqnh nhi, cóvmye phảmwvvi hay khôrzycng chísrymnh làcyuh An Kỳjgxn Nhi." Đvcymưbjrjehzzng Bạqrjich Dạqrji trầaungm giọqsrcng nóvmyei.

"Côrzyc ta giếtmpmt Tìdqeqnh nhi, lạqrjii đsrymeo mộtplqt mặmuwbt nạqrji da ngưbjrjehzzi đsrymếtmpmn quyếtmpmn rũgpfqrzyci, cho nêemxmn tôrzyci mớehzzi trúmnzzng kếtmpm."

Tiếtmpmng nóvmyei ngưbjrjehzzi đsrymàcyuhn ôrzycng lạqrjinh lùzemfng vôrzycdqeqnh, lộtplq ra mộtplqt cỗilnk khắabvhc sâuikfu hậvhjtn.

Giếtmpmt vợficc chi thùzemf, áytowm toáytown chi thùzemf, Đvcymưbjrjehzzng môrzycn chếtmpmt nhiềgzjvu huynh đsrymqrji nhưbjrj vậvhjty, anh phảmwvvi báytowo thùzemf...

An Kỳjgxn Nhi nợficc anh quáytow nhiềgzjvu.

Cho dùzemf giếtmpmt côrzyc vạqrjin lầaungn, cũgpfqng khôrzycng đsrymvtqn trừemxm khữdkje đsrymưbjrjficcc nỗilnki phẫqoqun hậvhjtn trong lòizvong anh.

" Bạqrjich Dạqrji, đsrymemxmng nghĩsgkv nhiềgzjvu." Lâuikfm Nhiêemxmn nóvmyei, "Cậvhjtu sẽizvodqeqm đsrymưbjrjficcc ngưbjrjehzzi phụcjor nữdkjecyuhy, dùzemf mấehzzt bao lâuikfu."

vcymúmnzzng vậvhjty, tôrzyci vữdkjeng tin, tôrzyci nhấehzzt đsrymtksxnh sẽizvodqeqm đsrymưbjrjficcc côrzyc ta."

Anh nhấehzzt đsrymtksxnh sẽizvodqeqm đsrymưbjrjficcc côrzyc.

Hỏmnzzi côrzycdqeq sao.

dqeq sao thủvtqn đsrymoạqrjin đsrymtplqc áytowc nhưbjrj vậvhjty.


Hạqrji Thầaungn Hi lợficci dụcjorng thờehzzi gian nghỉizvo ngơtmpmi cùzemfng Tiếtmpmt Giai Vâuikfn tròizvo chuyệqrjin báytowt quáytowi, hai côrzycvmyei nhiềgzjvu nhấehzzt làcyuhytowt quáytowi củvtqna Đvcymưbjrjehzzng đsrymqrjii thiếtmpmu gia.

Tậvhjtp đsrymcyuhn Đvcymưbjrjehzzng thịtksx quốtoscc tếtmpmtdlw thàcyuhnh phốtosc S làcyuhrzycng ty đsryma quốtoscc gia lớehzzn nhấehzzt toàcyuhn cầaungu, kinh doanh lĩsgkvnh vựyxojc bấehzzt đsrymtplqng sảmwvvn vàcyuh đsrymysfv trang sứzpxkc, nghềgzjv phụcjorrzyc sốtosc.

Chỉizvo cầaungn ngàcyuhnh nàcyuho kiếtmpmm đsrymưbjrjficcc nhiềgzjvu tiềgzjvn, Đvcymưbjrjehzzng thịtksx đsrymgzjvu đsrymaungu tưbjrjcyuho.

Đvcymưbjrjehzzng gia cóvmye bốtoscn gãqsrc thiếtmpmu gia, Đvcymưbjrjehzzng Bạqrjich Dạqrji đsrymzpxkng hàcyuhng lãqsrco đsrymqrjii, vàcyuh đsrymang làcyuh tổwdhfng giáytowm đsrymtoscc củvtqna côrzycng ty Đvcymưbjrjehzzng thịtksx.

Mộtplqt ngưbjrjehzzi phụcjor nữdkjetdlw giớehzzi thưbjrjficcng lưbjrju đsrymãqsrc từemxmng nóvmyei, miễjerjn làcyuh phụcjor nữdkje lớehzzn hay nhỏmnzzdqeq thìdqeq chỉizvo cầaungn thấehzzy Đvcymưbjrjehzzng đsrymqrjii thiếtmpmu gia, đsrymgzjvu muốtoscn cùzemfng anh ta trảmwvvi qua tìdqeqnh mộtplqt đsrymêemxmm.

Khôrzycng quan hệqrji tiềgzjvn tàcyuhi, khôrzycng quan hệqrji quyềgzjvn lựyxojc, chỉizvo bởtdlwi vìdqeq anh ta làcyuh Đvcymưbjrjehzzng đsrymqrjii thiếtmpmu gia.

Bởtdlwi vậvhjty cóvmye thểcyxj thấehzzy, sứzpxkc quyếtmpmn rũgpfq củvtqna Đvcymưbjrjehzzng đsrymqrjii thiếtmpmu gia làcyuh bốtoscn biểcyxjn vôrzyc đsrymtksxch.

Mấehzzy nătwdym trưbjrjehzzc, Đvcymưbjrjehzzng gia từemxmng cóvmye nguy cơtmpm pháytow sảmwvvn.

Đvcymưbjrjehzzng Bạqrjich Dạqrji ngătwdyn cơtmpmn sóvmyeng dữdkje, ba nătwdym sau vẫqoqun giữdkje đsrymưbjrjficcc tậvhjtp đsrymcyuhn Đvcymưbjrjehzzng thịtksx, càcyuhng làcyuhm cho tậvhjtp đsrymcyuhn Đvcymưbjrjehzzng thịtksxuikfng lêemxmn mộtplqt tầaungng cao mớehzzi.

Mốtosci qua hệqrji giữdkjea anh ta vàcyuh giớehzzi chísrymnh trịtksx, giớehzzi kinh doanh đsrymgzjvu rấehzzt tốtosct.

vmye thểcyxjvmyei, xe củvtqna Đvcymưbjrjehzzng Bạqrjich Dạqrjitdlw thàcyuhnh phốtosc S nàcyuhy, đsrymi trêemxmn đsrymưbjrjehzzng cóvmye đsrymâuikfm chếtmpmt ngưbjrjehzzi thìdqeqgpfqng khôrzycng ai dáytowm ngătwdyn cảmwvvn xe củvtqna anh ta.

qsrcnh khốtoscc, vôrzycdqeqnh, yêemxmu mỵytow, thủvtqn đsrymoạqrjin mạqrjinh mẽizvo, cứzpxkng rắabvhn!

Nhấehzzt làcyuh khi nguy cơtmpm Đvcymưbjrjehzzng gia qua đsrymi, anh ta càcyuhng trởtdlwemxmn lạqrjinh khốtoscc hơtmpmn, thủvtqn đsrymoạqrjin càcyuhng cứzpxkng rắabvhn, mạqrjinh mẽizvotmpmn.


Hạqrji Thầaungn Hi phờehzz phạqrjic nằeeoym bòizvotdlw trêemxmn bàcyuhn làcyuhm việqrjic.

Ngưbjrjehzzi đsrymàcyuhn ôrzycng nhưbjrj vậvhjty, rốtosct cuộtplqc tạqrjii sao côrzyc lạqrjii cùzemfng anh ta quan hệqrji?

dqeq sao lạqrjii cùzemfng anh ta pháytowt sinh quan hệqrji, cóvmye Hạqrji bảmwvvo bốtosci.

Hạqrji bảmwvvo bốtosci cùzemfng anh ta vừemxma nhìdqeqn cũgpfqng khôrzycng giốtoscng lắabvhm, mộtplqt ngưbjrjehzzi làcyuhbjrjơtmpmng mặmuwbt trưbjrjehzzng thàcyuhnh đsrymaungy nam tísrymnh, mộtplqt ngưbjrjehzzi làcyuhbjrjơtmpmng mặmuwbt trẻeeoy con non nớehzzt, Hạqrji bảmwvvo bốtosci trắabvhng trẻeeoyo khảmwvv áytowi nhưbjrj vậvhjty.

Thếtmpmcyuho lạqrjii giốtoscng gưbjrjơtmpmng mặmuwbt lạqrjinh lùzemfng củvtqna Đvcymưbjrjehzzng đsrymqrjii thiếtmpmu gia kia.

Nhưbjrjng màcyuh, nhìdqeqn kỹytowvmye thểcyxj pháytowt hiệqrjin.

Mắabvht làcyuh mộtplqt khuôrzycn mẫqoquu , miệqrjing cũgpfqng làcyuh mộtplqt khuôrzycn mẫqoquu .

tmpmn nữdkjea đsrymoạqrjin VCD kia, Hạqrji Thầaungn Hi xáytowc đsrymtksxnh, Hạqrji bảmwvvo bốtosci nhấehzzt đsrymtksxnh làcyuh con trai củvtqna Đvcymưbjrjehzzng đsrymqrjii thiếtmpmu gia.

Tuy nhiêemxmn, côrzyc khôrzycng thểcyxj nhớehzz nhữdkjeng gìdqeq đsrymãqsrc xảmwvvy ra trong quáytow khứzpxk.

vmye lẽizvo, khôrzycng quan trọqsrcng.

"Nghe nóvmyei trưbjrjehzzc đsrymâuikfy cóvmye nữdkje nhâuikfn vìdqeq Đvcymưbjrjehzzng đsrymqrjii thiếtmpmu gia màcyuh tựyxojytowt, rấehzzt khủvtqnng khiếtmpmp." Tiếtmpmt Giai Vâuikfn đsrymtplqt nhiêemxmn nóvmyei mộtplqt câuikfu.

"Tựyxojytowt?"

vcymúmnzzng vậvhjty, cắabvht cổwdhf tay, làcyuh họqsrcc sinh cấehzzp ba, vềgzjv sau khôrzycng tin tứzpxkc, khôrzycng biếtmpmt đsrymi chỗilnkcyuho ."

...

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.