Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 209 : Cha con nhận nhau (7)

    trước sau   
Đpqhnpoybu Lamborghini hãxbcjm xuốkgwcng, ápoybnh mắytjmt Đpqhnưdyunumbcng Bạytjmch Dạytjmghjcipdhnh, "Tôghjci Đpqhnưdyunumbcng Bạytjmch Dạytjm muốkgwcn cápoybc ngưdyunumbci bồkvdai thưdyunumbcng mộbugvt chiếbwsmc nhưdyun vậsokfy, chỉptxk sợmpdvpoybc ngưdyunumbci đzlopàpoybo tin tứpoybc mộbugvt đzlopumbci cũokhsng khôghjcng đzlopheac, đzlopem mápoyby ảrwmenh cho tôghjci, bằokpzng khôghjcng..."

Bằokpzng khôghjcng cápoybi gìipdh, anh khôghjcng nózbzji tiếbwsmp, kýqqzx giảrwme hiểxbcju làpoyb chuyệqnmun gìipdh xảrwmey ra.

"Ngàpoybi làpoyb cốkgwc ýqqzx đzlopipdhng vàpoybo , dựudcca vàpoybo cápoybi gìipdh bắytjmt chúvqxwng tôghjci bồkvdai?"

"Chỉptxk bằokpzng tôghjci làpoyb Đpqhnưdyunumbcng Bạytjmch Dạytjm!" Đpqhnưdyunumbcng Bạytjmch Dạytjm nghiêprbtm nghịazsbzbzji.

Kiêprbtu ngạytjmo làpoybm càpoybn, khíriyu phápoybch ngoạytjmi trắytjmc.

Nam kýqqzx giảrwmevtevng nữpybkqqzx giảrwme nhìipdhn nhau, Đpqhnưdyunumbcng Bạytjmch Dạytjm lạytjmnh lùvtevng cưdyunumbci, "Cảrwmenh sápoybt giao thôghjcng sẽxhfk đzlopếbwsmn, cápoybc ngưdyunumbci suy nghĩckfd kỹkmejpoybng, làpoyb đzlopem mápoyby ảrwmenh cho tôghjci, hay khôghjcng, còfdpdn tiếbwsmp tụipdhc chờumbc, bồkvdai thưdyunumbcng tôghjci mộbugvt cápoybi xe mớdyuni."


Nữpybkqqzx giảrwme cuốkgwci cùvtevng cũokhsng ýqqzx thứpoybc đzlopưdyunmpdvc, ởkmej đzlopưdyunumbcng cápoybi thưdyunmpdvng bịazsb siêprbtu xe đzlopipdhng sắytjmc mặrklvt chủheac xe kiêprbtu ngạytjmo bao nhiêprbtu.......

Đpqhnưdyunumbcng Bạytjmch Dạytjm thựudccc sựudccpoyb đzlopqnmu nhấptxkt lịazsbch sửlube, uy hiếbwsmp.

Nữpybkqqzx giảrwme chốkgwcng cựudcc khôghjcng nổublti, đzlopem mápoyby ảrwmenh giao cho Đpqhnưdyunumbcng Bạytjmch Dạytjm, vẻkmej mặrklvt nam kýqqzx giảrwme tứpoybc giậsokfn, Đpqhnưdyunumbcng Bạytjmch Dạytjm đzlopem toàpoybn bộbugvrwmenh chụipdhp xózbzja đzlopi, muốkgwcn cũokhsng anh đzlopptxku, phầpoybn cứpoybng chưdyuna đzlopheac......

Nam kýqqzx giảrwme nhìipdhn thàpoybnh quảrwme củheaca mìipdhnh bịazsb phếbwsm, trong lòfdpdng căjcdpm hậsokfn....

pqhnưdyunumbcng tổubltng, ngàpoybi thựudccc sựudccpoyb quápoyb kiêprbtu ngạytjmo ." Nam kýqqzx giảrwmezbzji, "Tôghjci cũokhsng khôghjcng tin camera khôghjcng ghi lạytjmi, rõzxikpoybng làpoyb ngưdyunumbci cốkgwc ýqqzx đzlopipdhng chúvqxwng tôghjci."

"Vậsokfy thìipdh thếbwsmpoybo?" Đpqhnưdyunumbcng Bạytjmch Dạytjm phong khinh vârdpkn đzlopytjmm (tra google giúvqxwp huyềzuesn) đzlopsokfp mápoyby ảrwmenh.

Nữpybkqqzx giảrwme a mộbugvt tiếbwsmng, đzlopau lòfdpdng nhìipdhn mápoyby ảrwmenh củheaca côghjc, mặrklvc dùvtev khôghjcng đzlopápoybng giápoyb, nhưdyunng cũokhsng làpoybpoyby ảrwmenh a.

"Tôghjci hậsokfn nhấptxkt kýqqzx giảrwmepoybc ngưdyunumbci lòfdpdng dạytjm hiểxbcjm đzlopbugvc, đzlopàpoybo chuyệqnmun riêprbtng tu củheaca ngưdyunumbci khápoybc, mang đzlopếbwsmn khôghjcng biếbwsmt bao nhiêprbtu phiềzuesn phứpoybc.” Đpqhnưdyunumbcng Bạytjmch Dạytjm lầpoybn đzloppoybu tiêprbtn cùvtevng kýqqzx giảrwmezbzji chuyệqnmun, "Tôghjci cảrwmenh cápoybo cápoybc ngưdyunơhalpi, lạytjmi theo tôghjci bịazsbghjci phápoybt hiệqnmun, tôghjci sẽxhfk đzlopârdpkm chếbwsmt cápoybc ngưdyunumbci, đzlopheacng nózbzji mộbugvt chiếbwsmc xe."

Biểxbcju tìipdhnh củheaca Đpqhnưdyunumbcng Bạytjmch Dạytjm, hai kýqqzx giảrwme hoảrwmeng sợmpdv, khôghjcng dápoybm lạytjmi tranh luậsokfn.

"Kýqqzx giảrwme củheaca Tửlube Bốkgwci, tôghjci nhớdyunckfd, giấptxky tờumbc phíriyu sửlubea chữpybka, tôghjci sẽxhfk chuyểxbcjn cho cápoybc ngưdyunumbci.”

Nữpybkqqzx giảrwme luốkgwcng cuốkgwcng, "Đpqhnưdyunumbcng tổubltng, Đpqhnưdyunumbcng tổubltng, ngàpoybi đzlopheacng nhưdyun vậsokfy a, ngàpoybi nózbzji đzlopem mápoyby ảrwmenh cho ngàpoybi sẽxhfk khôghjcng truy cứpoybu.”

Phíriyu sửlubea chữpybka Lamborghini, bọkmejn họkmej bồkvdai khôghjcng nổublti a, bồkvdai khôghjcng nổublti a.

Đpqhnưdyunumbcng Bạytjmch Dạytjm giảrwme vờumbc mờumbc mịazsbt, "Tôghjci nózbzji khôghjcng cho cápoybc ngưdyunumbci bồkvdai thưdyunumbcng mộbugvt cápoybi xe mớdyuni, cózbzjzbzji phíriyu sửlubea chữpybka cũokhsng khôghjcng bồkvdai sao?”


Nam kýqqzx giảrwme lệqnmuhalpi đzloppoyby mặrklvt, "Đpqhnưdyunumbcng tổubltng, ngàpoybi tiềzuesn nhiềzuesu nhưdyun vậsokfy, đzlopheacng bắytjmt nạytjmt tiểxbcju dârdpkn chúvqxwng ."

Đpqhnưdyunumbcng tổubltng nhìipdhn trờumbci, thârdpkm trầpoybm nózbzji, "Cápoybc ngưdyunumbci làpoyb khôghjcng biếbwsmt a, tôghjci hiệqnmun tạytjmi muốkgwcn phụipdh trápoybch nuôghjci gia đzlopìipdhnh, cózbzj thểxbcj vắytjmt cổublt chàpoyby ra nưdyundyunc liềzuesn vắytjmt cổublt chàpoyby ra nưdyundyunc, thếbwsm đzlopytjmo gian nan, kiếbwsmm tiềzuesn khôghjcng dễkvdapoybng a."

Nam nữpybkqqzx giảrwme, "..."

Đpqhnưdyunumbcng tổubltng lêprbtn xe, phấptxkt tay mộbugvt cápoybi, "Cúvqxwt đzlopi, tôghjci khôghjcng gọkmeji cảrwmenh sápoybt giao thôghjcng."

Nam nữpybkqqzx giảrwme, "..."

Hạytjm bảrwmeo bốkgwci lắytjmc chârdpkn củheaca mìipdhnh, lạytjmi nhảrwmey xuốkgwcng, trêprbtu tứpoybc vârdpky quanh đzloppoybu xe dạytjmo qua mộbugvt vòfdpdng, "Đpqhnipdhng phảrwmei thậsokft khózbzj nhìipdhn."

"Quay đzloppoybu lạytjmi đzlopublti mộbugvt chiếbwsmc."

"Con thíriyuch nhấptxkt chiếbwsmc nàpoyby nàpoyby, nhiềzuesu phong cápoybch a, bảrwmeng sốkgwc xe đzloppldep."

Đpqhnưdyunumbcng Bạytjmch Dạytjm quyếbwsmt đzloppoybn nózbzji, "Cha cózbzj mộbugvt chiếbwsmc Ferrari hoàpoybng kim, càpoybng phong cápoybch, bảrwmeng sốkgwc xe cũokhsng đzloppldep, 9999."

Hạytjm bảrwmeo bốkgwci trêprbtn đzloppoybu xuấptxkt hiệqnmun ba vạytjmch đzlopen, trong đzloppoybu hiệqnmun lêprbtn tìipdhnh cảrwmenh Đpqhnưdyunumbcng Bạytjmch Dạytjmpoybi mộbugvt chiếbwsmc Ferrari hoàpoybng kim ởkmej trêprbtn đzlopưdyunumbcng cápoybi, khózbzje môghjci co quắytjmp, "Cha cũokhsng khôghjcng sợmpdv xảrwmey ra tai nạytjmn xe cộbugv liêprbtn hoàpoybn.”

poyby muốkgwcn dưdyundyuni ápoybnh mặrklvt trờumbci, cho ra bao nhiêprbtu tai nạytjmn xe cộbugv.

Đpqhnưdyunumbcng Bạytjmch Dạytjmdyunumbci ha ha, "Cho nêprbtn cha íriyut đzlopi.”

"Cha, quay đzloppoybu lạytjmi đzlopi Phaeton đzlopi."

"..."

Hạytjm bảrwmeo bốkgwci nózbzji tiếbwsmp, "Cha lápoybi mộbugvt xe Phaeton, tuyệqnmut đzlopkgwci khôghjcng ai hộbugvi theo dõzxiki cha, mọkmeji ngưdyunumbci sẽxhfk cảrwmem thấptxky, ngưdyunumbci nàpoyby chỉptxkpoyb trôghjcng giốkgwcng Đpqhnưdyunumbcng Bạytjmch Dạytjm."

Đpqhnưdyunumbcng Bạytjmch Dạytjm, "..."

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.