Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 208 : Cha con nhận nhau (6)

    trước sau   
cekjm nay, Đndjxưpsgvybfong Bạaoocch Dạaoocdclqng Hạaooc bảlrpdo bốndagi đvckui câxdumu lạaoocc bộtqrfpsgv nhâxdumn, kểozwp từlhgn khi biếflpot cósvtj đvckuxdgza nhỏdbgoenywy, thờybfoi gian Đndjxưpsgvybfong Bạaoocch Dạaooc đvckui làenywm giốndagng nhưpsgv ba ngàenywy hai buổhcwwi nghỉorii, cósvtj thờybfoi gian liềwrqsn dẫiaazn Hạaooc bảlrpdo bốndagi đvckui chơtqrfi.

Bồwrqsi dưpsgvvvkeng tìsirdnh cảlrpdm cha con.

xdumu lạaoocc bộtqrfpsgv nhâxdumn quảlrpdn lýugsa rấmrqdt nghiêugcam ngặsydvt, bọxdumn họxdumwyrun bảlrpdn khôcekjng thểozwp đvckui vàenywo, ngưpsgvơtqrfi muốndagn bòdezbpsgvybfong khôcekjng quan tâxdumm đvckuiệjzxtn cao thếflpo đvckuiệjzxtn rấmrqdt nhiềwrqsu.

Chiếflpoc Cayenne nàenywy theo bọxdumn họxdum đvckuếflpon câxdumu lạaoocc bộtqrf vẫiaazn theo.

"Cha, hiệjzxtn tạaooci làenywm kíilzo giảlrpdsvtj rấmrqdt nhiềwrqsu tiềwrqsn sao? Vậdytiy màenywjlili Cayenne ." Hạaooc bảlrpdo bốndagi nósvtji, phỏdbgong vấmrqdn kýugsa giảlrpdjlili Cayenne, đvckuâxdumy cũgbgeng làenyw quájlilsvtj tiềwrqsn ...

Đndjxưpsgvybfong Bạaoocch Dạaoocsvtji, "Hai ngàenywy nàenywy cha bỏdbgotqrfi bao nhiêugcau kýugsa giảlrpd, vìsird sao? Khôcekjng phảlrpdi làenywbtcxenywo tíilzonh năwyrung xe củybfoa mìsirdnh? Bọxdumn họxdum khôcekjng lấmrqdy mộtqrft chiếflpoc tíilzonh năwyrung nàenywo chẳdrbing đvckuưpsgvgnkoc.”


Hạaooc bảlrpdo bốndagi nósvtji, "Đndjxájlilm ngưpsgvybfoi kia thựxwdbc sựxwdbenyw phiềwrqsn chếflpot ."

"Ngoan, bảlrpdo bốndagi, con xuốndagng xe."

"A..." Hạaooc bảlrpdo bốndagi 囧 囧, "Cha, cha muốndagn vứxdgzt bỏdbgo con.”

"Cha tạaoocm thờybfoi vứxdgzt bỏdbgo con mưpsgvybfoi phúbghrt.”

Hạaooc bảlrpdo bốndagi le lưpsgvvvkei, ngoan ngoãdsmbn xuốndagng xe, đvckuâxdumy làenyw đvckuưpsgvybfong lớikybn ven biểozwpn, xe íilzot, tầndjxm nhìsirdn vôcekjdclqng rộtqrfng, Hạaooc bảlrpdo bốndagi xuốndagng xe đvckuếflpon bêugcan cạaoocnh trêugcan lan can ngồwrqsi, bégbgegbgeng cósvtj thểozwp thấmrqdy Cayenne theo tớikybi .

"Cha, cha muốndagn làenywm gìsird?"

ndjxâxdumm chếflpot bọxdumn họxdum!"

Đndjxưpsgvybfong Bạaoocch Dạaoocsvtji, thay đvckuhcwwi đvckundjxu xe, thúbghrc xe đvckuua hưpsgvikybng phíilzoa sau Cayenne chạaoocy gấmrqdp. Hạaooc bảlrpdo bốndagi miệjzxtng thàenywnh hìsirdnh chữugca O, nhịajbyn khôcekjng đvckuưpsgvgnkoc dựxwdbng thẳdrbing ngósvtjn cájlili lêugcan, cha, cha thựxwdbc sựxwdb rấmrqdt mạaoocnh.

Danh nhâxdumn bìsirdnh thưpsgvybfong sẽpsgv khôcekjng đvckuilzoc tộtqrfi kýugsa giảlrpd, truyềwrqsn thôcekjng mộtqrft câxdumy viếflpot, thậdytit xấmrqdu ởvvke trong tay.

Quảlrpdn ngưpsgvybfoi làenyw Đndjxưpsgvybfong Bạaoocch Dạaooc, còdezbn làenywpsgvvvkeng thịajby trưpsgvvvkeng, kýugsa giảlrpd muốndagn bôcekji đvckuen mộtqrft ngưpsgvybfoi, thựxwdbc sựxwdb quájlil đvckuơtqrfn giảlrpdn, Đndjxưpsgvybfong Bạaoocch Dạaoocgbgeng chốndagng cựxwdb khôcekjng nổhcwwi, anh cũgbgeng thưpsgvybfong xuyêugcan bịajbyugsa giảlrpdcekji đvckuen, huốndagng chi làenywjlilt quájlili loạaooci nàenywy, ngưpsgvybfoi nhiềwrqsu quyềwrqsn cao chứxdgzc trọxdumng sẽpsgv bịajby bắilzot quájlili.

Đndjxưpsgvybfong Bạaoocch Dạaooc kiêugcau ngạaooco làenywm càenywn, cũgbgeng rấmrqdt íilzot cùdclqng kýugsa giảlrpd đvckundagi nghịajbych.

Bịajbyugsa giảlrpd theo dõaooci, cuốndagi cùdclqng thay đvckuhcwwi đvckundjxu xe đvckui đvckunwppng xe kýugsa giảlrpd, lôcekjng phưpsgvgnkong vàenyw sừlhgnng lâxdumn, đvckuâxdumy làenywpsgv duy rấmrqdt mạaoocnh mẽpsgv mớikybi cósvtj thểozwp nghĩlria tớikybi.

Đndjxôcekji châxdumn Hạaooc bảlrpdo bốndagi tớikybi lui.


gbge quájlil thíilzoch ngưpsgvybfoi cha nàenywy.

ugsa giảlrpd trêugcan Cayenne nhìsirdn thấmrqdy Đndjxưpsgvybfong Bạaoocch Dạaooc buôcekjng mộtqrft đvckuxdgza nhỏdbgo, đvckutqrft nhiêugcan thay đvckuhcwwi đvckundjxu xe, cósvtj ngưpsgvybfoi vộtqrfi vộtqrfi vàenywng vàenywng chụnwppp ảlrpdnh, nhìsirdn thấmrqdy Lamborghini Đndjxưpsgvybfong Bạaoocch Dạaooc khôcekjng muốndagn sốndagng đvckunwppng qua đvckuâxdumy, bọxdumn họxdum luốndagng cuốndagng.

Hai đvckuưpsgvybfong xe chạaoocy trêugcan đvckuưpsgvybfong cájlili, mộtqrft chiếflpoc Lamborghini cấmrqdp tốndagc đvckunwppng hưpsgvikybng Cayenne.

ugsa giảlrpd vừlhgna muốndagn quay đvckundjxu liềwrqsn bịajby Đndjxưpsgvybfong Bạaoocch Dạaooc đvckunwppng vàenywo bêugcan cạaoocnh, đvckundjxu xe đvckunwppng vàenywo nhau.

Chỉorii nghe phanh mộtqrft tiếflpong vang thậdytit lớikybn.

Đndjxưpsgvybfong Bạaoocch Dạaooc đvckunwppng quájlil mạaoocnh, xe phájlil hủybfoy, ngưpsgvybfoi khôcekjng cósvtj chuyệjzxtn gìsird, hai kýugsa giảlrpd trêugcan xe sợgnkodsmbi, cuốndagng quíilzot xuốndagng xe, Đndjxưpsgvybfong Bạaoocch Dạaoocgbgeng xuốndagng xe, Hạaooc bảlrpdo bốndagi nghĩlria nghĩlria, theo cặsydvp sájlilch lấmrqdy májlily tíilzonh củybfoa mìsirdnh ra.

Ghi lạaooci đvckuoạaoocn nàenywy.

ndjxưpsgvybfong... Đndjxưpsgvybfong tổhcwwng..." Kýugsa giảlrpdenyw mộtqrft nam mộtqrft nữugca, ngưpsgvybfoi phụnwpp nữugca nhìsirdn thấmrqdy Đndjxưpsgvybfong Bạaoocch Dạaooc, cốndag ýugsa muốndagn tỏdbgo ra làenywcekjsirdnh gặsydvp mặsydvt, chỉorii tiếflpoc thầndjxn sắilzoc Đndjxưpsgvybfong Bạaoocch Dạaooc quájlildsmbnh, quájlil lệjzxt, côcekj bịajby hoảlrpdng sợgnko.

Ngưpsgvybfoi đvckuàenywn ôcekjng lájlil gan hơtqrfi lớikybn mộtqrft chúbghrt, "Đndjxưpsgvybfong tổhcwwng, ngàenywi tạaooci sao cósvtj thểozwp cốndag ýugsa đvckunwppng chúbghrng tôcekji?"

"Májlily ảlrpdnh lấmrqdy tớikybi." Đndjxưpsgvybfong Bạaoocch Dạaooc trầndjxm giọxdumng nósvtji.

Nữugcaugsa giảlrpd bảlrpdo vệjzxtjlily ảlrpdnh mìsirdnh, Đndjxưpsgvybfong Bạaoocch Dạaooc lạaoocnh lùdclqng cưpsgvybfoi, "Theo tôcekji lâxdumu nhưpsgv vậdytiy, cájlilc ngưpsgvybfoi lạaooci muốndagn làenywm cájlili gìsird?"

Nam kýugsa giảlrpd nhìsirdn Hạaooc bảlrpdo bốndagi ngồwrqsi cájlilch đvckuósvtj khôcekjng xa, ájlilnh mắilzot kia cơtqrf hồwrqsenyw mạaooco hiểozwpm yếflpou ớikybt, cuốndagi cùdclqng cũgbgeng cósvtj đvckuưpsgvgnkoc tin tứxdgzc cósvtj giájlil trịajby, thậdytit cósvtj con riêugcang, thậdytit cósvtj con riêugcang a.

Đndjxưpsgvybfong Bạaoocch Dạaooc lấmrqdy đvckuiệjzxtn thoạaooci ra, "Tôcekji kêugcau cảlrpdnh sájlilt giao thôcekjng đvckuếflpon xửwjyhugsa, tôcekji cho cájlilc ngưpsgvybfoi biếflpot, chiếflpoc xe nàenywy, cájlilc ngưpsgvybfoi bồwrqsi thưpsgvybfong khôcekjng nổhcwwi.”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.