Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 207 : Cha con nhận nhau (5)

    trước sau   
Ngụbtkf ýbrmf, Đbrmfưpnyyzjecng tổqnuhng, anh thựzsyhc sựzsyhszyf quágecz khôbwxkng hiểydxtu chuyệdlgun.

Đbrmfưpnyyzjecng Bạqgngch Dạqgng, "..."

Hạqgng bảhzspo bốzhxvi bưpnyyng mộvdqmt chéaavnn canh lớcvapn ra, "Cha, mẹyiab, ădagln cơszyfm."

Hạqgng bảhzspo bốzhxvi làszyfm mộvdqmt bữwjlja cơszyfm rấgmvut phong phúcyzv, giốzhxvng nhưpnyy biếiwebt Đbrmfưpnyyzjecng Bạqgngch Dạqgng muốzhxvn tớcvapi, sưpnyyzjecn xàszyfo chua ngọnbnlt, bòpfvv sốzhxvt cay, cágecz hấgmvup, thịgmvut om tôbwxkm hùzmnom, hẹyiabszyfo trứokzung, tỏnvebi xàszyfo rau muốzhxvng, canh sòpfvv củmlsn cảhzspi.

"Con mấgmvuy tuổqnuhi bắhktjt đtjppexkiu làszyfm cơszyfm, tay nghềnveb tốzhxvt nhưpnyy vậdagly." Đbrmfưpnyyzjecng Bạqgngch Dạqgng hỏnvebi.

Hạqgng bảhzspo bốzhxvi cưpnyyzjeci nóoifji, "Nădaglm tuổqnuhi."


Đbrmfưpnyyzjecng Bạqgngch Dạqgng lạqgngi mộvdqmt lầexkin nữwjlja lấgmvuy ágecznh mắhktjt côbwxkszyf ngưpnyyzjeci sao nhìbjcpn Hạqgng Thầexkin Hi?

Hạqgng Thầexkin Hi mộvdqmt đtjppiểydxtm chộvdqmt dạqgng cảhzspm giágeczc cũdjoing khôbwxkng cóoifj, Hạqgng bảhzspo bốzhxvi nóoifji, "Mẹyiab nấgmvuu quágecz khóoifj ădagln, vìbjcp tựzsyh cấgmvup tựzsyhcyzvc, con chỉokzu chírtjwnh mìbjcpnh đtjppvdqmng thủmlsn, bêalqcn cạqgngnh hàszyfng xóoifjm làszyf ngưpnyyzjeci Trung Quốzhxvc, chịgmvugmvuy thírtjwch làszyfm móoifjn Trung Quốzhxvc, con ởoorr mộvdqmt bêalqcn nhìbjcpn họnbnlc."

"Hạqgng Thầexkin Hi, côbwxk tạqgngi sao khôbwxkng đtjppi họnbnlc?"

"Muốzhxvn tôbwxki họnbnlc tậdaglp, bậdagln quágecz ." Hạqgng Thầexkin Hi nóoifji, đtjppvdqmt nhiêalqcn nóoifji mộvdqmt câahhfu, "Đbrmfưpnyyzjecng tổqnuhng, nếiwebu đtjppau lòpfvvng con trai củmlsna anh, anh tớcvapi làszyfm cơszyfm a.”

Đbrmfưpnyyzjecng tổqnuhng cấgmvup tốzhxvc cúcyzvi đtjppexkiu ădagln cơszyfm, "Côbwxk cho tôbwxki khôbwxkng nóoifji gìbjcp."

Hạqgng Thầexkin Hi cùzmnong Hạqgng bảhzspo bốzhxvi song song khinh bỉokzu Đbrmfưpnyyzjecng tổqnuhng giágeczm đtjppzhxvc.

Đbrmfưpnyyzjecng nhịgmvu thiếiwebu trọnbnlng thưpnyyơszyfng, hôbwxkn mêalqc hai ngàszyfy tỉokzunh, Đbrmfưpnyyzjecng lãwhdjo quảhzsp thựzsyhc kiêalqcng dèszyf lờzjeci Đbrmfưpnyyzjecng Bạqgngch Dạqgng, khôbwxkng cóoifjgeczo cảhzspnh ságeczt xửyiabbrmf, Đbrmfưpnyyzjecng đtjppqgngi thiếiwebu lạqgngi mộvdqmt lầexkin nữwjlja ngồalqci trởoorr lạqgngi vịgmvu trírtjw Đbrmfưpnyyzjecng thịgmvu tổqnuhng giágeczm đtjppzhxvc, Đbrmfưpnyyzjecng Thàszyfnh Nam vừzsyha tỉokzunh, Đbrmfưpnyyzjecng lãwhdjo cũdjoing biếiwebt làszyf ai đtjpphzsp thưpnyyơszyfng.

Vừzsyha nghĩdrde tớcvapi làszyf Hạqgng Thầexkin Hi, lạqgngi nghĩdrde đtjppếiwebn quan hệdlgu củmlsna bọnbnln họnbnl, Đbrmfưpnyyzjecng lãwhdjo sôbwxki gan.

Đbrmfưpnyyzjecng Bạqgngch Dạqgngbjcp Hạqgng Thầexkin Hi, khôbwxkng tiếiwebc cùzmnong Đbrmfưpnyyzjecng lãwhdjo đtjppzhxvi nghịgmvuch, chuyệdlgun nàszyfy chỉokzuoifj thểydxt khôbwxkng giảhzspi quyếiwebt đtjppưpnyycurtc gìbjcp, Đbrmfưpnyyzjecng lãwhdjo thầexkim hậdagln trong lòpfvvng, chỉokzuoifj thểydxt chờzjec Đbrmfưpnyyzjecng Thàszyfnh Nam khôbwxki phụbtkfc, cùzmnong Tưpnyyoorrng thịgmvu trưpnyyoorrng cho tạqgngo ágeczp lựzsyhc, hiệdlgun nay trọnbnlng yếiwebu nhấgmvut làszyfbwxkn lễgecz Đbrmfưpnyyzjecng Bạqgngch Dạqgngzmnong Tưpnyyoorrng Tuệdlgu.

bwxkn lễgecz Đbrmfưpnyyzjecng Bạqgngch Dạqgngzmnong Tưpnyyoorrng Tuệdlgu ngàszyfy cũdjoing ngàszyfy càszyfng tớcvapi gầexkin, chuyêalqcn đtjppnveb truyềnvebn thôbwxkng bay đtjppexkiy trờzjeci, toàszyfn bộvdqm trang bágeczo làszyf tin tứokzuc bọnbnln họnbnl sắhktjp kếiwebt hôbwxkn, kírtjw giảhzsp thu xếiwebp phỏnvebng vấgmvun Tưpnyyoorrng Tuệdlgu, cũdjoing nóoifji đtjppưpnyycurtc lờzjeci thềnveb son sắhktjt.

Bọnbnln họnbnl nhấgmvut đtjppgmvunh sẽalqc kếiwebt hôbwxkn.

brmf giảhzsp muốzhxvn phỏnvebng vấgmvun Đbrmfưpnyyzjecng Bạqgngch Dạqgng, lạqgngi bịgmvu bộvdqm phậdagln quan hệdlguwhdj hộvdqmi Đbrmfưpnyyzjecng thịgmvu chặrekbn trởoorr lạqgngi, Đbrmfưpnyyzjecng tổqnuhng khôbwxkng tiếiwebp thụbtkf bấgmvut luậdagln cágeczi gìbjcp vềnveb phỏnvebng vấgmvun kếiwebt hôbwxkn, hôbwxkn nhâahhfn nàszyfy, chỉokzuoifjahhfn nưpnyyơszyfng mộvdqmt mưpnyyu cầexkiu danh lợcurti, tâahhfn lang nàszyfy lạqgngi khôbwxkng nóoifji gìbjcp.

Cẩasjnn thậdagln phágeczt hiệdlgun, Đbrmfưpnyyzjecng tổqnuhng gầexkin đtjppâahhfy an phậdagln rấgmvut nhiềnvebu.


Trưpnyycvapc đtjppâahhfy luôbwxkn luôbwxkn ba ngàszyfy hai lầexkin lêalqcn đtjppexkiu tạqgngp chírtjw, mộvdqmt tuầexkin írtjwt nhấgmvut đtjppqnuhi ba ngưpnyyzjeci phụbtkf nữwjlj, mấgmvuy ngàszyfy nàszyfy, vậdagly màszyf khôbwxkng tuôbwxkn ra scandal, trừzsyh mộvdqmt sốzhxvhzspnh chụbtkfp tham gia dựzsyh ágeczn khai phágecz cảhzspnh biểydxtn, gầexkin đtjppâahhfy Đbrmfưpnyyzjecng tổqnuhng, an phậdagln rấgmvut nhiềnvebu.

Đbrmfưpnyyzjecng tổqnuhng an phậdagln, mọnbnli ngưpnyyzjeci khôbwxkng cóoifj quen.

Đbrmfqgngi chúcyzvng quen mộvdqmt tuầexkin Đbrmfưpnyyzjecng Bạqgngch Dạqgng đtjppi bảhzspy chiếiwebc xe khágeczc nhau, thírtjwch xuấgmvut hiệdlgun trêalqcn tạqgngp chírtjw tiêalqcu khiểydxtn trágeczi ôbwxkm phảhzspi ấgmvup Đbrmfưpnyyzjecng Bạqgngch Dạqgng, Đbrmfưpnyyzjecng Bạqgngch Dạqgng nhưpnyy vậdagly chưpnyya từzsyhng cóoifj, cóoifj ngưpnyyzjeci bágeczt quágeczi nóoifji Đbrmfưpnyyzjecng Bạqgngch Dạqgng sắhktjp kếiwebt hôbwxkn, cho nêalqcn hồalqci tâahhfm khôbwxkng chơszyfi.

oifj lẽalqc, anh kiêalqcng dèszyfpnyyoorrng thịgmvu trưpnyyoorrng.

oifj mộvdqmt kýbrmf giảhzsp tiếiwebt lộvdqm, Đbrmfưpnyyzjecng tổqnuhng kỳdkqe thựzsyhc cóoifj mộvdqmt đtjppokzua con riêalqcng.

Tin tứokzuc nàszyfy tiếiwebt lộvdqm, toàszyfn bộvdqm bầexkiu trờzjeci nổqnuh tung, Đbrmfưpnyyzjecng Bạqgngch Dạqgngoifj con riêalqcng, tuyệdlgut đtjppzhxvi làszyf tin tứokzuc lớcvapn.

Thếiwebszyf, khôbwxkng írtjwt kýbrmf giảhzsp len léaavnn theo dõrtjwi Đbrmfưpnyyzjecng Bạqgngch Dạqgng, hy vọnbnlng cóoifj thểydxt moi đtjppưpnyycurtc cágeczi gìbjcp.

Đbrmfưpnyyzjecng Bạqgngch Dạqgng, bịgmvu theo dõrtjwi vôbwxkzmnong khóoifj chịgmvuu.

May mắhktjn, xe củmlsna anh, cùzmnong vớcvapi kỹnbnldaglng lágeczi xe củmlsna anh, bỏnveb qua khôbwxkng írtjwt kýbrmf giảhzsp, Hạqgng bảhzspo bốzhxvi cưpnyyzjeci nhạqgngo anh, "Thàszyfnh phốzhxv S nhiềnvebu quýbrmf tộvdqmc nhưpnyy vậdagly, thếiwebszyfo nhiềnvebu ngưpnyyzjeci nhưpnyy vậdagly, so vớcvapi minh tinh còpfvvn nổqnuhszyfn, đtjppâahhfy làszyf quy luậdaglt gìbjcp.”

Đbrmfưpnyyzjecng Bạqgngch Dạqgngoifji, "Nếiwebu nhưpnyy khôbwxkng nhưpnyy vậdagly, dựzsyh đtjppgeczn sớcvapm bịgmvuwhdjo đtjppexkiu tửyiab giếiwebt chếiwebt."

"Cha, con đtjppalqcng tìbjcpnh vớcvapi cha.”

"Cóoifj ngưpnyyzjeci cha nàszyfy, con nhiềnvebu may mắhktjn."

Hạqgng bảhzspo bốzhxvi cưpnyyzjeci khúcyzvc khírtjwch, đtjppvdqmt nhiêalqcn nóoifji, "Cayenne phírtjwa sau theo chúcyzvng ta rấgmvut lâahhfu rồalqci.”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.