Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 204 : Cha con nhận nhau (2)

    trước sau   
Chỉfzmhhapr, khôezmdng nógpnfi, cũhaprng khôezmdng đwuqnwzvgi biểobebu, bọwwezn họwwez khôezmdng biếycaot.

Cho nêwzvgn, Tháimsmi Gia nógpnfi ra nhữwjotng lờmoooi nàhapry, mọwwezi ngưgjrnmoooi đwuqntemru lấoqqoy vẻxmui mặdaxdt Hạwzvg tiểobebu thưgjrnezmd khôezmdng muốxhpkn giảlgdyi thírtyuch, chúdaxdng tôezmdi sẽvrdg hiểobebu biểobebu tìyppjnh Hạwzvg Thầbxrdn Hi.

Hạwzvg Thầbxrdn Hi, "..."

Thờmoooi đwuqnwzvgi nàhapry, nãwuqno tàhaprn thậwzvgt tìyppjnh thưgjrnơwuqnng khôezmdng dậwzvgy nổbfxfi.

Nhưgjrnng màhapr, bọwwezn họwwez khôezmdng nógpnfi thêwzvgm gìyppj, cũhaprng khôezmdng hỏfzmhi côezmdlgdyng Đajyeưgjrnmooong Bạwzvgch Dạwzvgimsmt quáimsmi, tâxzosm thầbxrdn Hạwzvg Thầbxrdn Hi khôezmdng ổbfxfn đwuqnztapnh, mãwuqni cho đwuqnếycaon tan tầbxrdm, khôezmdng nhậwzvgn đwuqnưgjrnztapc đwuqniệxzosn thoạwzvgi củgjrna Đajyeưgjrnmooong Bạwzvgch Dạwzvg, Hạwzvg Thầbxrdn Hi nghĩjujn thầbxrdm, cógpnf lẽvrdg, anh ta cógpnf chuyệxzosn gìyppj đwuqnógpnf.

gpnf thểobeb trốxhpkn liềtemrn trốxhpkn.


Ai biếycaot, rờmoooi khỏfzmhi đwuqnwzvgi lâxzosu muốxhpkn đwuqni đwuqnãwuqn nhìyppjn thấoqqoy Đajyeưgjrnmooong Bạwzvgch Dạwzvgwzvgn cạwzvgnh Lamborghini kia, mọwwezi ngưgjrnmoooi trăbfxfm phầbxrdn trăbfxfm quay đwuqnbxrdu lạwzvgi, hơwuqnn nữwjota ngoàhapri trăbfxfm dặdaxdm cũhaprng nghe thấoqqoy tiếycaong xe.

ezmd nghĩjujn khôezmdng chúdaxd ýztaphaprng khógpnf.

"Lêwzvgn xe!"

Hạwzvg Thầbxrdn Hi khôezmdng nógpnfi nhiềtemru, lêwzvgn xe.

Xe hưgjrnsxavng phưgjrnơwuqnng hưgjrnsxavng nhàhapr trọwwez cảlgdynh biểobebn, khôezmdng đwuqnbxrdy mộpatlt láimsmt lêwzvgn đwuqnwzvgi lộpatlxzosn Giang, Đajyeưgjrnmooong Bạwzvgch Dạwzvgyppjm mộpatlt xe vịztap ngừdzlrng xe, "Chúdaxdng ta nógpnfi mộpatlt chúdaxdt."

Hạwzvg Thầbxrdn Hi khôezmdng dịztap nghịztap, sớsxavm tớsxavi chậwzvgm cũhaprng làhapr tớsxavi, nógpnfi liềtemrn nógpnfi đwuqni.

Hai ngưgjrnmoooi dọwwezc theo đwuqnwzvgi lộpatlxzosn Giang, mộpatlt trưgjrnsxavc mộpatlt sau, Đajyeưgjrnmooong Bạwzvgch Dạwzvg phírtyua trưgjrnsxavc, Hạwzvg Thầbxrdn Hi ởkuch phírtyua sau, côezmd pháimsmt hiệxzosn ra, tâxzosm tìyppjnh Đajyeưgjrnmooong Bạwzvgch Dạwzvg khôezmdng thoảlgdyi máimsmi, Hạwzvg Thầbxrdn Hi nghĩjujn ngợztapi lung tung.

Chẳgeckng lẽvrdgimsmo cáimsmo giáimsmm đwuqnztapnh ADN nógpnfi bọwwezn họwwez khôezmdng phảlgdyi cha con sao?

Đajyewzvgi lộpatlxzosn Giang tớsxavi gầbxrdn bờmoooezmdng, rấoqqot nhiềtemru du thuyềtemrn, cógpnfgjrn nhâxzosn , cũhaprng cógpnfezmdng ty , mắhawst Hạwzvg Thầbxrdn Hi nhìyppjn thấoqqoy mộpatlt chiếycaoc viếycaot kýztap hiệxzosu Đajyeưgjrnmooong thịztap thuyềtemrn chởkuch dầbxrdu, làhapr cảlgdy du thuyềtemrn xa hoa, pháimsmt triểobebn .

ajye thàhaprnh phốxhpk S, quảlgdy nhiêwzvgn đwuqni chỗpatlhapro cũhaprng cógpnf thểobeb thấoqqoy Đajyeưgjrnmooong thịztap.

"Tôezmdi đwuqnãwuqn nhậwzvgn đwuqnưgjrnztapc báimsmo cáimsmo giáimsmm đwuqnztapnh ADN.”Đajyeưgjrnmooong Bạwzvgch Dạwzvg trầbxrdm giọwwezng nógpnfi, lạwzvgnh lùlgdyng nheo mắhawst lạwzvgi, "Bảlgdyo bốxhpki đwuqnírtyuch xáimsmc làhapr con trai tôezmdi.”

Trong lòjnmkng Hạwzvg Thầbxrdn Hi biếycaot rõajyehaprng, cho nêwzvgn, côezmd vẫqfitn cúdaxdi đwuqnbxrdu, chờmooo Đajyeưgjrnmooong Bạwzvgch Dạwzvggpnfi nhữwjotng lờmoooi nàhapry, bàhapry ra mộpatlt bộpatl dạwzvgng kinh ngạwzvgc, biểobebu tìyppjnh khiếycaop sợztap, rấoqqot thậwzvgt, giốxhpkng nhưgjrnezmdhaprng làhapr lầbxrdn đwuqnbxrdu tiêwzvgn nghe đwuqnưgjrnztapc tin tứrtyuc nhưgjrn thếycao.

"Anh nógpnfi làhapr... Thậwzvgt vậwzvgy chăbfxfng?"


Hạwzvg Thầbxrdn Hi cógpnf chúdaxdt bộpatli phụqbqfc tàhapri năbfxfng diễoohln xuấoqqot củgjrna mìyppjnh, đwuqnưgjrnơwuqnng nhiêwzvgn, côezmdhaprng làhapr chộpatlt dạwzvg , cho nêwzvgn, rấoqqot nhanh chógpnfng mởkuch mắhawst, côezmd khôezmdng dáimsmm cùlgdyng Đajyeưgjrnmooong Bạwzvgch Dạwzvg đwuqnxhpki diệxzosn, sợztap anh nhìyppjn ra đwuqnbxrdu mốxhpki, côezmd khôezmdng biếycaot giảlgdyi thírtyuch chuyệxzosn táimsmm năbfxfm trưgjrnsxavc nhưgjrn thếycaohapro.

Đajyeơwuqnn giảlgdyn, toàhaprn bộpatl giao cho mấoqqot trírtyu nhớsxav.

"Hếycaot sứrtyuc chírtyunh xáimsmc." Đajyeưgjrnmooong Bạwzvgch Dạwzvg trầbxrdm giọwwezng nógpnfi, "Hạwzvg Thầbxrdn Hi, côezmd nợztapezmdi mộpatlt lờmoooi giảlgdyi thírtyuch."

"Tôezmdi khôezmdng chỉfzmh mộpatlt lầbxrdn nógpnfi vớsxavi anh, tôezmdi khôezmdng nhớsxavimsmm năbfxfm trưgjrnsxavc xảlgdyy ra chuyệxzosn gìyppj.” Hạwzvg Thầbxrdn Hi nógpnfi, "Cógpnf lẽvrdg, chúdaxdng ta tớsxavi cùlgdyng mộpatlt quáimsmn bar, vừdzlra lúdaxdc lạwzvgi uốxhpkng say, cho nêwzvgn..."

"Anh cho tôezmdi làhapr ngưgjrnmoooi qua đwuqnưgjrnmooong, tôezmdi cũhaprng coi anh làhapr ngưgjrnmoooi qua đwuqnưgjrnmooong."

"Nógpnfi chung, mặdaxdc kệxzos thếycaohapro, tôezmdi làhapr khôezmdng nhớsxav anh, anh cũhaprng khôezmdng nhớsxavezmdi.”

Đajyeưgjrnmooong Bạwzvgch Dạwzvg cấoqqop tốxhpkc cắhawst ngang lờmoooi củgjrna côezmd, "Khôezmdng cógpnf khảlgdybfxfng!"

Anh vàhapr phụqbqf nữwjotgjrna nay phòjnmkng hộpatlezmdlgdyng tốxhpkt, khôezmdng cógpnf khảlgdybfxfng cógpnf đwuqnrtyua nhỏfzmhwzvgn ngoàhapri.

Thứrtyu nhấoqqot, anh khôezmdng mong đwuqnztapi đwuqnrtyua nhỏfzmh, thứrtyu hai, anh biếycaot, Đajyeưgjrnmooong lãwuqno cũhaprng nhậwzvgn con củgjrna anh, cho dùlgdygpnf đwuqnrtyua nhỏfzmh, cũhaprng sẽvrdg bịztaphaprm hỏfzmhng, giốxhpkng nhưgjrnbfxfm đwuqnógpnfxzosm Tìyppjnh, cho nêwzvgn, anh muốxhpkn phòjnmkng ngừdzlra tấoqqot cảlgdy ngoàhapri ýztap muốxhpkn.

Hạwzvg Thầbxrdn Hi lýztap do, căbfxfn bảlgdyn đwuqnrtyung khôezmdng vữwjotng.

ajyeưgjrnmooong tổbfxfng, anh cógpnf thểobebgpnf nghe qua mộpatlt chuyệxzosn xưgjrna." Hạwzvg Thầbxrdn Hi nógpnfi, "Cógpnf mộpatlt ngàhapry ởkuchxzosn bay mưgjrna to, máimsmy bay đwuqnếycaon quáimsm trễoohl, hàhaprnh kháimsmch đwuqntemru phảlgdyi ởkuchxzosn bay qua đwuqnêwzvgm, bởkuchi quáimsm tịztapch mịztapch, mộpatlt nam mộpatlt nữwjotkuchlgdyng mộpatlt chỗpatl, hai ngưgjrnmoooi mộpatlt đwuqnêwzvgm tham hoan."

"Ngàhapry hôezmdm sau, bọwwezn họwwezwzvgn phi cơwuqn, gậwzvgt đwuqnbxrdu màhapr qua, khôezmdng biếycaot. Nhâxzosn sinh cógpnf rấoqqot nhiềtemru chuyệxzosn ngoàhapri ýztap muốxhpkn nhưgjrn vậwzvgy, anh cógpnf lẽvrdg khôezmdng nhớsxav ra đwuqnưgjrnztapc cógpnf bao nhiêwzvgu lầbxrdn cógpnf chuyệxzosn ngoàhapri ýztap muốxhpkn nhưgjrn vậwzvgy, tôezmdi cũhaprng khôezmdng nhớsxav nổbfxfi.”

ajyeãwuqn xảlgdyy ra, nhìyppjn kếycaot quảlgdy tốxhpkt, quáimsm trìyppjnh thếycaohapro, lạwzvgi cógpnfimsmi gìyppj quan trọwwezng."

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.