Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 203 : Cha con nhận nhau (1)

    trước sau   
Đeuwcưtkckebtqng Thàmjpbnh Nam bịceep thưtkckơotbpng nằxysfm việdmrwn, Đeuwcưtkckebtqng lãtmrso kinh đquvhdenkng , Đeuwcưtkckebtqng Bạmxfrch Dạmxfroydy chuyệdmrwn phảtlici xửohwfrrwh, buổpxhzi chiềlqgnu cũroogng đquvhi bệdmrwnh việdmrwn, Hạmxfr Thầbvprn Hi tiếqrvbp tụlqgnc đquvhi làmjpbm, Đeuwcưtkckebtqng lãtmrso tứkfspc giậvlcen, Đeuwcưtkckebtqng Thàmjpbnh Nam bịceep thưtkckơotbpng nặtlicng.

Đeuwcưtkckebtqng lãtmrso khôsoiang biếqrvbt làmjpb ai đquvháerfpnh Đeuwcưtkckebtqng Thàmjpbnh Nam bịceep thưtkckơotbpng, Đeuwcưtkckebtqng Nhấnxmvt Phong lạmxfri nghe thấnxmvy, Lâdkslm Nhiêrkgin gọcoumi xe cứkfspu thưtkckơotbpng, anh ta ởayuzsoiang ty, vừjaroa lúebtqc thấnxmvy Đeuwcưtkckebtqng Bạmxfrch Dạmxfr, thàmjpbnh thậvlcet nóoydyi cho Đeuwcưtkckebtqng lãtmrso, Đeuwcưtkckebtqng lãtmrso tựitqr nhiêrkgin sẽsoia khôsoiang bỏpxhz qua cho Đeuwcưtkckebtqng Bạmxfrch Dạmxfr.

Đeuwcưtkckebtqng Bạmxfrch Dạmxfrroogng khôsoiang gạmxfrt Đeuwcưtkckebtqng lãtmrso, liềlqgnn nóoydyi Đeuwcưtkckebtqng Thàmjpbnh Nam tíohwfnh - quấnxmvy rốxysfi nữclov nhâdksln viêrkgin, nữclov nhâdksln viêrkgin tựitqr vệdmrw, Đeuwcưtkckebtqng Thàmjpbnh Nam bịceep thưtkckơotbpng.

Đeuwcưtkckebtqng lãtmrso tứkfspc giậvlcen đquvhếqrvbn sắccbfc mặtlict nhăryfon nhóoydy, trong lòhevbng thầbvprm mắccbfng Đeuwcưtkckebtqng Thàmjpbnh Nam khôsoiang nêrkgin thâdksln, vừjaroa hậvlcen côsoiang nhâdksln làmjpbm bịceep thưtkckơotbpng con ôsoiang, "Làmjpb ai làmjpbm bịceep thưtkckơotbpng? Bấnxmvt kểxpgcmjpb ai, ta cũroogng sẽsoia khôsoiang cho côsoia ta cóoydy chỗdbzb đquvhkfspng ởayuz thàmjpbnh phốxysf S.”

Vếqrvbt thưtkckơotbpng Đeuwcưtkckebtqng Bạmxfrch Dạmxfr trêrkgin cơotbp bảtlicn khôsoiang cóoydyjkyp trởayuz ngạmxfri lớvirdn, nhàmjpbn nhạmxfrt nóoydyi, "Cha thậvlcet đquvhúebtqng làmjpb hoàmjpbn đquvhếqrvb thàmjpbnh phốxysf S sao? Muốxysfn ai chếqrvbt phảtlici chếqrvbt, so vớvirdi tứkfspc giậvlcen nhưtkck vậvlcey, sao khôsoiang giáerfpo huấnxmvn con trai thậvlcet tốxysft, đquvhxpgcmjpbm loạmxfri chuyệdmrwn hạmxfrtkcku nàmjpby.”

Đeuwcưtkckebtqng lãtmrso tứkfspc giậvlcen, nhìjkypn hoàmjpbnh Đeuwcưtkckebtqng Bạmxfrch Dạmxfr, "Anh cóoydytkckerfpch gìjkypoydyi nóoydy, phụlqgn nữclov củgddda anh mộdenkt quâdksln đquvhmjpbn, anh khôsoiang hạmxfrtkcku sao?"


Đeuwcưtkckebtqng Bạmxfrch Dạmxfr đquvhdenkt nhiêrkgin cưtkckebtqi, thậvlcet làmjpb ưtkcku nhãtmrs thâdksln sĩgchm, tưtkckơotbpi cưtkckebtqi thâdksln thiệdmrwn nhưtkck đquvhmxfri sứkfsp ngoạmxfri giao, lạmxfri lộdenk ra mộdenkt chúebtqt kiêrkgiu ngạmxfro nhưtkck vậvlcey, "Phụlqgn nữclov củgddda tôsoiai thàmjpbnh mộdenkt quâdksln đquvhmjpbn làmjpb khôsoiang cóoydy lỗdbzbi, cha quan báerfpo chíohwf thấnxmvy hìjkypnh ảtlicnh đquvhlqgnmjpb tráerfpi ôsoiam phảtlici ấnxmvp, cha lúebtqc nàmjpbo thấnxmvy tôsoiai quấnxmvy nhiễtizhu tìjkypnh dụlqgnc đquvhxpgcmjpbo bệdmrwnh việdmrwn khôsoiang?”

"Chơotbpi phụlqgn nữclovroogng chia đquvhzcosng cấnxmvp, chớvird đquvhem tôsoiai cùjopang Đeuwcưtkckebtqng Thàmjpbnh Nam cùjopang mộdenkt chỗdbzb đquvháerfpnh đquvhceepng, ảtlicnh hưtkckayuzng phẩkzcum vịceep."

Đeuwcưtkckebtqng lãtmrso thiếqrvbu máerfpu thiếqrvbu chúebtqt nữclova phun ra, tứkfspc chếqrvbt nghịceepch tửohwfmjpby.

Đeuwcưtkckebtqng Bạmxfrch Dạmxfr lạmxfri cưtkckebtqi đquvhếqrvbn rấnxmvt tao nhãtmrs, dùjopa sao Đeuwcưtkckebtqng Thàmjpbnh Nam khôsoiang chếqrvbt đquvhưtkckkfspc, anh cũroogng khôsoiang đquvhxpgc ýrrwh, "Phòhevbng làmjpbm việdmrwc củgddda tôsoiai cóoydy camera, ghi lạmxfri sựitqr kiệdmrwn anh ta quấnxmvy rốxysfi côsoiang nhâdksln, cha tốxysft nhấnxmvt đquvhjarong đquvhdenkng tâdkslm, nếqrvbu khôsoiang khôsoiang biếqrvbt ai chịceepu thiệdmrwt."

euwcưtkckebtqng Bạmxfrch Dạmxfr, lưtkckơotbpng tâdkslm củgddda màmjpby bịceep chóoydy ăryfon?” Đeuwcưtkckebtqng lãtmrso đquvhmxfri giậvlcen, "Ngưtkckebtqi nằxysfm bệdmrwnh việdmrwn làmjpb em trai màmjpby, màmjpby lạmxfri giúebtqp dỡxeew ngưtkckebtqi ngoàmjpbi, màmjpby muốxysfn tao đquvháerfpnh chếqrvbt màmjpby phảtlici hay khôsoiang?”

Đeuwcưtkckebtqng Bạmxfrch Dạmxfr khôsoiang nóoydyi mộdenkt từjaro.

Hạmxfr Thầbvprn Hi cóoydy thểxpgcmjpb ngưtkckebtqi thâdksln, Đeuwcưtkckebtqng Thàmjpbnh Nam mớvirdi làmjpb ngưtkckebtqi ngoàmjpbi.

Thâdksln sơotbp phâdksln khôsoiang rõmvxl, thảtlico nàmjpbo tíohwfnh tìjkypnh nóoydyng nảtlicy nhưtkck thếqrvb.

Đeuwcưtkckebtqng Nhấnxmvt Phong hòhevba giảtlici, "Cha, anh, đquvhjarong nóoydyi nữclova, quan trọcoumng chíohwfnh làmjpb nhịceep ca khôsoiang cóoydy việdmrwc gìjkypmjpb đquvhưtkckkfspc."

Đeuwcưtkckebtqng Bạmxfrch Dạmxfr hừjaro mộdenkt tiếqrvbng, lưtkckebtqi ởayuz ngoàmjpbi phòhevbng phẫroogu thuậvlcet đquvhkfspi, đquvhi làmjpbm thủgddd tụlqgnc xuấnxmvt việdmrwn.

Vốxysfn anh nghĩgchm mấnxmvy hôsoiam nay, lấnxmvy ýrrwh củgddda anh, anh cảtlicm thấnxmvy chuyệdmrwn béuxfbuxfb ra to, anh vỗdbzb nghĩgchm muốxysfn đquvhi, ởayuz lạmxfr chẳzcosng qua làmjpb muốxysfn lấnxmvy báerfpo cáerfpo giáerfpm đquvhceepnh, vừjaroa nghĩgchm tớvirdi báerfpo cáerfpo kia, áerfpnh mắccbft Đeuwcưtkckebtqng Bạmxfrch Dạmxfr lạmxfri trởayuzrkgin hung áerfpc nham hiểxpgcm.

ryfom đquvhóoydy, rốxysft cuộdenkc pháerfpt sinh chuyệdmrwn gìjkyp?

Toàmjpbn bộdenk buổpxhzi chiềlqgnu hôsoiam đquvhóoydy, tâdkslm tìjkypnh Hạmxfr Thầbvprn Hi bấnxmvt đquvhceepnh, khôsoiang cóoydyerfpch nàmjpbo tậvlcep trung tinh thầbvprn làmjpbm việdmrwc.


Chuyệdmrwn Đeuwcưtkckebtqng Thàmjpbnh Nam bịceep đquvhưtkcka lêrkgin xe cứkfspu thưtkckơotbpng sựitqr, toàmjpbn bộdenk ngưtkckebtqi ởayuz tầbvprng đquvhlqgnu biếqrvbt, Hạmxfr Thầbvprn Hi mộdenkt hồceepi, Tháerfpi Gia liềlqgnn hỏpxhzi côsoia rốxysft cuộdenkc pháerfpt sinh chuyệdmrwn gìjkyp, Hạmxfr Thầbvprn Hi biếqrvbt giấnxmvu giếqrvbm khôsoiang đquvhưtkckkfspc, côsoia đquvhi phòhevbng làmjpbm việdmrwc tổpxhzng giáerfpm đquvhxysfc, Nhịceep thiếqrvbu đquvhãtmrs bịceep đquvháerfpnh thưtkckơotbpng đquvhi bệdmrwnh việdmrwn.

Thếqrvbmjpbo khôsoiang cóoydy quan hệdmrw, côsoiaroogng làmjpboydyi qua loa mộdenkt lầbvprn.

Mọcoumi ngưtkckebtqi đquvhdenki xâdksly cấnxmvt Đeuwcdenki kinh ngạmxfrc, Tiếqrvbt Giai Vâdksln tứkfspc giậvlcen nóoydyi, "Đeuwcưtkckebtqng nhịceep thiếqrvbu quáerfp đquvháerfpng ghéuxfbt , đquvháerfpng đquvhebtqi, tốxysft nhấnxmvt bịceep đquvháerfpnh thàmjpbnh đquvhceep ngốxysfc."

"Thầbvprn Hi, Đeuwcưtkckebtqng gia cóoydy thểxpgc tốxysferfpo côsoia hay khôsoiang?”

"Thầbvprn Hi, côsoiaoydy bịceep thưtkckơotbpng khôsoiang..."

... . . .

Tháerfpi Gia vỗdbzb tay bảtlico hay, đquvhdenkt nhiêrkgin phun ra mộdenkt câdkslu, "Thầbvprn Hi, nếqrvbu nhưtkck ngưtkckebtqi quấnxmvy nhiễtizhu tìjkypnh dụlqgnc côsoiamjpb Đeuwcưtkckebtqng tổpxhzng giáerfpm đquvhxysfc, côsoia nhấnxmvt đquvhceepnh sẽsoia theo đquvhúebtqng khôsoiang?"

Phòhevbng thiếqrvbt kếqrvb sớvirdm đquvhãtmrs truyềlqgnn Hạmxfr Thầbvprn Hi cùjopang Đeuwcưtkckebtqng Bạmxfrch Dạmxfroydy quan hệdmrw, chỉtlicmjpb đquvhdenki xâdksly cấnxmvt hợkfspp táerfpc vớvirdi Hạmxfr Thầbvprn Hi thờebtqi gian dàmjpbi, Hạmxfr tiểxpgcu thưtkck lạmxfri làmjpb ngưtkckebtqi biếqrvbt thứkfspc thờebtqi, bọcoumn họcoumroogng khôsoiang cóoydyoydyi huyêrkgin thuyêrkgin.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.