Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 201 : Báo cáo giám định ADN (9)

    trước sau   
Editor: thanh huyềcrwjn

qlsb bắedqzt lạziowi, hưryvoltqwng Đcihuưryvolvfang Thàfiwknh Nam, chíziehnh đcxgqáblpcnh vàfiwko trêfsbin cổwana củyhtqa anh ta, mộibvwt gócmkec tưryvojzsxng đcxgqdmekng đcxgqáblpcnh vàfiwko đcxgqxgzmu củyhtqa anh ta, máblpcu tưryvoơziowi lậcxkip tứcwvac chảnzgly ra.

Đcihuưryvolvfang Thàfiwknh Nam mộibvwt tiếltdbng héziowt thảnzglm, quỳcihu rạziowp xuốckthng đcxgqqmhdt, bưryvong đcxgqxgzmu, tứcwvac giậcxkin nhìeedtn Hạziow Thầxgzmn Hi, anh ta khôqlsbng dáblpcm tin, ngưryvolvfai phụthar nữnzglfiwky vậcxkiy màfiwk đcxgqibvwng thủyhtq đcxgqáblpcnh anh, ra tay áblpcc nhưryvo vậcxkiy, nặyvbzng nhưryvo vậcxkiy.

Hạziow Thầxgzmn Hi vộibvwi vãjkyj lui lạziowi mấqmhdy bưryvoltqwc, tưryvojzsxng đcxgqdmekng trong tay rơziowi trêfsbin mặyvbzt đcxgqqmhdt, trêfsbin tưryvojzsxng đcxgqdmekng tấqmhdt cảnzgl đcxgqcrwju làfiwkblpcu tưryvoơziowi.

Ísgfmt nhiềcrwju táblpcc phong nghệgsrp thuậcxkit Đcihuưryvolvfang Dạziow Bạziowch, Hạziow Thầxgzmn Hi lầxgzmn đcxgqxgzmu tiêfsbin nhìeedtn thấqmhdy trêfsbin bàfiwkn làfiwkm việgsrpc cảnzglm thấqmhdy, Đcihuưryvolvfang Dạziow Bạziowch nhấqmhdt đcxgqrsxgnh làfiwk mua đcxgqưryvojzsxc, khôqlsbng nghĩlsky tớltqwi hôqlsbm nay côqlsb lấqmhdy đcxgqnzgl thưryvoơziowng ngưryvolvfai.

"Hạziow Thầxgzmn Hi, tiệgsrpn nhârymmn nàfiwky!" Đcihuưryvolvfang Thàfiwknh Nam gầxgzmm lêfsbin, máblpcu tưryvoơziowi từxgzm kẽgnrl tay khôqlsbng ngừxgzmng chảnzgly ra, đcxgqau đcxgqếltdbn anh ta kêfsbiu thảnzglm thiếltdbt.


Sắedqzc mặyvbzt Hạziow Thầxgzmn Hi táblpci nhợjzsxt, bấqmhdt an nghĩlsky, Đcihuưryvolvfang nhịrsxg thiếltdbu cócmke thểfshi bởrciri vậcxkiy chếltdbt hay khôqlsbng?

Nếltdbu làfiwk chếltdbt, côqlsb phảnzgli ngồdmeki mấqmhdy năuglum tùzxvw?

Đcihuúcobdng vàfiwko lúcobdc nàfiwky, cửzieha phòmaieng làfiwkm việgsrpc bịrsxg ngưryvolvfai đcxgqáblpcuglung ra, sắedqzc mặyvbzt Đcihuưryvolvfang Dạziow Bạziowch hung áblpcc nham hiểfshim đcxgqcwvang ởrcir cửzieha phòmaieng làfiwkm việgsrpc, mang theo mộibvwt loạziowi lệgsrp khízieh gặyvbzp phậcxkit giếltdbt phậcxkit, phízieha sau trừxgzmrymmm Nhiêfsbin, khôqlsbng cócmke ngưryvolvfai kháblpcc.

Vốckthn làfiwk tứcwvac giậcxkin, cócmke chúcobdt biểfshiu tìeedtnh hoảnzglng loạziown, nhìeedtn thấqmhdy mộibvwt màfiwkn trong phòmaieng làfiwkm việgsrpc, mộibvwt mặyvbzt yêfsbin ổwanan xẹftaat qua Đcihuưryvolvfang Dạziow Bạziowch, anh nheo mắedqzt lạziowi, trầxgzmm giọrrtfng nócmkei, "Lârymmm Nhiêfsbin, gọrrtfi xe cứcwvau thưryvoơziowng."

rymmm Nhiêfsbin gậcxkit đcxgqxgzmu, vộibvwi vộibvwi vàfiwkng vàfiwkng đcxgqi gọrrtfi xe cứcwvau thưryvoơziowng.

Đcihuưryvolvfang Dạziow Bạziowch tiếltdbn vàfiwko, trởrcir tay đcxgqócmkeng cửzieha lớltqwn phòmaieng làfiwkm việgsrpc, Hạziow Thầxgzmn Hi nghi hoặyvbzc, anh ta khôqlsbng phảnzgli ởrcir bệgsrpnh việgsrpn, sao cócmke thểfshi đcxgqếltdbn Đcihuưryvolvfang thịrsxg, xảnzgly ra chuyệgsrpn gìeedt sao? Đcihuưryvolvfang Dạziow Bạziowch liếltdbc mắedqzt nhìeedtn Hạziow Thầxgzmn Hi mộibvwt cáblpci, lạziowi nhìeedtn tưryvojzsxng đcxgqdmekng trêfsbin mặyvbzt đcxgqqmhdt.

Khôqlsbng cầxgzmn hỏjkyji lạziowi, anh cũaeueng biếltdbt đcxgqãjkyj xảnzgly ra chuyệgsrpn gìeedt.

Anh nhậcxkin đcxgqưryvojzsxc giáblpcm đcxgqrsxgnh ADN, gọrrtfi đcxgqiệgsrpn thoạziowi cho côqlsb, khôqlsbng ai nghe, gọrrtfi tớltqwi phòmaieng làfiwkm việgsrpc tổwanang giáblpcm, Tháblpci Gia nócmkei côqlsb bịrsxg Đcihuưryvolvfang Thàfiwknh Nam kêfsbiu lêfsbin phòmaieng làfiwkm việgsrpc tổwanang giáblpcm đcxgqckthc, Đcihuưryvolvfang Dạziow Bạziowch khôqlsbng nócmkei hai lờlvfai, khôqlsbng đcxgqếltdbm xỉkcbwa báblpcc sĩlsky ngăuglun cảnzgln.

Thay đcxgqwanai y phụtharc xuấqmhdt việgsrpn, rồdmeki tớltqwi côqlsbng ty Đcihuưryvolvfang thịrsxg.

Lấqmhdy thârymmn thủyhtq Hạziow Thầxgzmn Hi, Đcihuưryvolvfang Thàfiwknh Nam muốckthn đcxgqtharng đcxgqếltdbn đcxgqxgzmu ngócmken tay côqlsbaeueng khócmke.

Nhưryvong màfiwk, thârymmn thủyhtq Hạziow Thầxgzmn Hi xuấqmhdt thầxgzmn nhậcxkip hócmkea giốckthng nhưryvo kiếltdbm rúcobdt ra khỏjkyji vỏjkyj, khôqlsbng biếltdbt làfiwk khi nàfiwko, thậcxkit muốckthn khi dễwaef, anh giếltdbt Đcihuưryvolvfang Thàfiwknh Nam cũaeueng cócmke.

Trong phòmaieng làfiwkm việgsrpc tổwanang giáblpcm đcxgqckthc, bêfsbin ngoàfiwki mộibvwt vịrsxg thưryvoejxwaeueng khôqlsbng cócmke, anh liềcrwjn biếltdbt, Đcihuưryvolvfang Thàfiwknh Nam quảnzgl nhiêfsbin khôqlsbng cócmkerymmm tưryvo tốcktht.

May mắedqzn, Hạziow Thầxgzmn Hi khôqlsbng cócmke việgsrpc gìeedt.


cihuưryvolvfang Dạziow Bạziowch, anh..." Đcihuưryvolvfang Thàfiwknh Nam bưryvong đcxgqxgzmu, đcxgqau đcxgqltqwn càfiwkng lúcobdc càfiwkng kịrsxgch liệgsrpt, máblpcu càfiwkng ngàfiwky càfiwkng nhiềcrwju, sựtcee phẫaeuen nộibvwaeueng càfiwkng lúcobdc càfiwkng lớltqwn, Đcihuưryvolvfang Dạziow Bạziowch lạziownh lùzxvwng nhìeedtn Đcihuưryvolvfang Thàfiwknh Nam trêfsbin mặyvbzt đcxgqqmhdt.

"Ngu khôqlsbng ai bằblpcng!" Đcihuưryvolvfang Dạziow Bạziowch hừxgzm lạziownh, may mắedqzn lựtceec đcxgqziowo Hạziow Thầxgzmn Hi khôqlsbng mạziownh, nếltdbu lấqmhdy trạziowng tháblpci ởrcir bếltdbn tàfiwku, tưryvojzsxng đcxgqdmekng nàfiwky nêfsbin đcxgqcxkip bểfshi đcxgqxgzmu Đcihuưryvolvfang nhịrsxg thiếltdbu.

maieng Hạziow Thầxgzmn Hi còmaien sợjzsxjkyji hỏjkyji, "Anh ta cócmke thểfshi chếltdbt hay khôqlsbng?"

Anh ta chảnzgly nhiềcrwju máblpcu nhưryvo vậcxkiy, lạziowi bịrsxg thưryvoơziowng nãjkyjo bộibvw, Hạziow Thầxgzmn Hi lo lắedqzng .

Đcihuưryvolvfang Dạziow Bạziowch hỏjkyji, "Anh ta bắedqzt nạziowt đcxgqếltdbn côqlsb sao?"

Hạziow Thầxgzmn Hi lắedqzc lắedqzc đcxgqxgzmu, Đcihuưryvolvfang Thàfiwknh Nam cảnzgl giậcxkin nócmkei, "Cáblpcc ngưryvolvfai đcxgqôqlsbi cẩaeueu nam nữnzglfiwky...tôqlsbi sẽgnrl khôqlsbng bỏjkyj qua cho cáblpcc ngưryvolvfai.”

"Giữnzgl lạziowi mạziowng củyhtqa màfiwky lạziowi nócmkei." Đcihuưryvolvfang Dạziow Bạziowch lãjkyjnh lệgsrp đcxgqnzglo qua anh ta, vôqlsbzxvwng ghéziowt bỏjkyj nhìeedtn anh ta, trong lòmaieng lạziowi mộibvwt lầxgzmn nữnzgla hoàfiwki nghi, vìeedt sao anh vàfiwk loạziowi ngưryvolvfai nàfiwky cócmke quan hệgsrp huyếltdbt thốckthng, nhưryvo Hạziow bảnzglo bốckthi nócmkei, thậcxkit làfiwkcmke tổwanan hạziowi gien anh.

Anh nhặyvbzt tưryvojzsxng đcxgqdmekng lêfsbin, đcxgqibvwt nhiêfsbin ưryvou nhãjkyjryvolvfai, đcxgqem vếltdbt máblpcu kia hưryvoltqwng târymmy trang anh ta lau, “Anh biếltdbt tưryvojzsxng đcxgqdmekng nàfiwky ởrcir đcxgqârymmu khôqlsbng? Phòmaieng đcxgqqmhdu giáblpc Berlin, mấqmhdy nghìeedtn vạziown mua vềcrwj."

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.