Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 20 : Tâm tư Đường tiên sinh vặn vẹo

    trước sau   
Hạiiif bảhsedo bốqsyvi yêzmjbn lặxnwzng mộgsdpt giâwpqoy đuvwxhsedng hồhsed, thanh âwpqom ưiiifu nhãniag thâwpqon sĩqnrd truyềuvwxn đuvwxếqmabn, "Cha con ởyhbr Đvowyưiiifsbvkng thịiiif nhiềuvwxu nădktdm nhưiiif vậntpey, cho tớntpei bâwpqoy giờsbvk chưiiifa lầanptn nàscdzo mờsbvki nhâwpqon viêzmjbn dùuzzeng cơllakm."

"Cóniag tiếqmabng xấrrdou tígajgnh, keo kiệjrznt."

"Vậntpey vìsbvk sao anh ta lạiiifi đuvwxgsdpt nhiêzmjbn chạiiify đuvwxếqmabn WPL mờsbvki cơllakm nhâwpqon viêzmjbn phòmpcgng thiếqmabt kếqmab?"

Hạiiif Thầanptn Hi, "... Ôvbqlng ta chígajgnh làscdz đuvwxgsdpt nhiêzmjbn nghĩqnrd luẩgdsdn quẩgdsdn trong lòmpcgng, con cũthgong khôukdong biếqmabt vìsbvk sao ôukdong ta nghĩqnrd quẩgdsdn nhưiiif vậntpey."

vbqlng ta nhìsbvkn thấrrdoy mẹtrmz sao ?"

"Gặxnwzp đuvwxưiiifgsjzc." Hạiiif Thầanptn Hi nóniagi, "Còmpcgn biếqmabt mẹtrmzscdz Hạiiif Thầanptn Hi."


Hạiiif bảhsedo bốqsyvi nóniagi, "Chẳlvypng lẽrufwscdz coi trọanptng nhan sắvyltc củchbia mẹtrmz sao ?"

"Cúxnwzt, mẹtrmz thấrrdoy anh ta chưiiifntpeng mắvyltt?"

"Nóniagi bậntpey, mẹtrmzzmjbu thígajgch nhấrrdot làscdz nhìsbvkn mỹdktd nam đuvwxtrmzp trai ."

Hạiiif Thầanptn Hi quyếqmabt đuvwxiiifnh thậntpet nhanh phảhsedn báfstsc, "Mặxnwzc dùuzze mẹtrmzzmjbu nhấrrdot nhìsbvkn mỹdktd nam, bạiiifn bèctof rộgsdpng rãniagi, nhưiiifng mẹtrmzthgong làscdzniag ranh giớntpei cuốqsyvi cùuzzeng cóniag đuvwxưiiifgsjzc khôukdong?"

Bịiiifukdo sốqsyv lầanptn ghéuozdt bỏmfjs Đvowyưiiifsbvkng đuvwxiiifi thiếqmabu gia lạiiifi mộgsdpt lầanptn nữeuzsa hoa lệjrzn đuvwxáfstsnh mộgsdpt cáfstsi hắvyltt xìsbvk.

vowyưiiifgsjzc rồhsedi." Hạiiif bảhsedo bốqsyvi tỏmfjs vẻdktd chígajgnh mìsbvknh hiểqmabu biếqmabt, "Con khôukdong muốqsyvn mẹtrmz vềuvwx trễsiox, bảhsedo bốqsyvi yêzmjbu mẹtrmz."

"Mẹtrmzthgong yêzmjbu con." Hạiiif Thầanptn Hi đuvwxưiiifa di đuvwxgsdpng cáfstsch ra xa nhìsbvkn sốqsyv con trai mộgsdpt chúxnwzt, lúxnwzc nàscdzy mớntpei cúxnwzp đuvwxiệjrznn thoạiiifi.

Hạiiif bảhsedo bốqsyvi hígajgt đuvwxôukdoi mắvyltt tàscdz khígajg, cưiiifsbvki giốqsyvng nhưiiif hồhsed ly.

Mẹtrmzscdz nhâwpqon vậntpet phúxnwzc hắvyltc.

Cha cũthgong làscdz nhâwpqon vậntpet rấrrdot phúxnwzc hắvyltc.

Quảhsed nhiêzmjbn làscdz phúxnwzc hắvyltc hấrrdop dẫqwwkn phúxnwzc hắvyltc a.

niag kịiiifch vui đuvwxqmab xem a.

Khôukdong tốqsyvt, quáfstsiiifng phấrrdon, béuozd mộgsdpt khi hưiiifng phấrrdon làscdz nghĩqnrd muốqsyvn làscdzm chuyệjrznn xấrrdou.


Đvowyưiiifsbvkng Bạiiifch Dạiiifuzzeng Lâwpqom Nhiêzmjbn ngồhsedi lêzmjbn chiếqmabc Lincoln sang trọanptng, Đvowyưiiifsbvkng Bạiiifch Dạiiif mắvyltt nhìsbvkn mũthgoi, mũthgoi nhìsbvkn tâwpqom, bấrrdot đuvwxgsdpng nhưiiifxnwzi.

wpqom Nhiêzmjbn khôukdong nhịiiifn đuvwxưiiifgsjzc nghi ngờsbvk trong lòmpcgng hỏmfjsi, " Bạiiifch Dạiiif, vìsbvk sao anh muốqsyvn mờsbvki nhâwpqon viêzmjbn WPL ădktdn cơllakm?"

"Nădktdm đuvwxóniag nếqmabu khôukdong cóniag WPL, Đvowyưiiifsbvkng thịiiif đuvwxãniag sớntpem pháfsts sảhsedn."

" Côukdong ty hai nhàscdz hợgsjzp táfstsc nhiềuvwxu nădktdm nhưiiif vậntpey, phòmpcgng thiếqmabt kếqmabuzzeng chúxnwzng ta đuvwxi lạiiifi rấrrdot mậntpet thiếqmabt, vìsbvk vậntpey mờsbvki mộgsdpt bữeuzsa cơllakm làscdz việjrznc rấrrdot bìsbvknh thưiiifsbvkng."

wpqom Nhiêzmjbn nếqmabu tin tưiiifyhbrng nhữeuzsng lờsbvki nàscdzy, anh sẽrufw khôukdong phảhsedi làscdz bạiiifn bèctof củchbia Đvowyưiiifsbvkng Bạiiifch Dạiiif.

Bảhsedy nădktdm trưiiifntpec, Đvowyưiiifsbvkng gia gặxnwzp nguy cơllak chưiiifa từrrdong cóniag.

Đvowyưiiifsbvkng môukdon tan rãniag, tửgbya thưiiifơllakng vôukdo sốqsyv, bấrrdot đuvwxvyltc dĩqnrd phảhsedi rúxnwzt lui khỏmfjsi lãniagnh thổnpan Trung Đvowyôukdong, nhưiiifng vẫqwwkn hoạiiift đuvwxgsdpng ởyhbr Bắvyltc Mỹdktd. Thếqmab lựimenc khôukdong lớntpen bằxonjng lúxnwzc trưiiifntpec, nhớntpexnwzc đuvwxóniag Đvowyưiiifsbvkng Bạiiifch Dạiiif rấrrdot muốqsyvn khôukdoi phụokqpc thanh thếqmab nhưiiifdktdm đuvwxóniag, cũthgong khôukdong làscdzm đuvwxưiiifgsjzc.

ukdong ty Đvowyưiiifsbvkng thịiiif đuvwxqsyvi mặxnwzt nguy cơllak.

Đvowyưiiifsbvkng Bạiiifch Dạiiiffstsn hôukdon nhâwpqon củchbia mìsbvknh, đuvwxqmabiiifyhbrng thịiiif trưiiifyhbrng giúxnwzp, lạiiifi đuvwxiiift đuvwxưiiifgsjzc việjrznn trợgsjz củchbia WPL, mớntpei miễsioxn cưiiifckqhng giúxnwzp Đvowyưiiifsbvkng thịiiif chốqsyvng đuvwxckqh qua nguy cơllak.

Ba nădktdm sau, Đvowyưiiifsbvkng thịiiif mớntpei chậntpem rãniagi khôukdoi phụokqpc.

Đvowyưiiifsbvkng Bạiiifch Dạiiif khôukdong thểqmab mấrrdot đuvwxi Đvowyưiiifsbvkng thịiiif, cho nêzmjbn tinh lựimenc đuvwxuvwxu đuvwxxnwzt ởyhbr Đvowyưiiifsbvkng thịiiif.

Đvowyưiiifsbvkng môukdon tổnpann thưiiifơllakng nặxnwzng nềuvwx, bỏmfjs lỡckqh thờsbvki kỳuvwxiiifckqhng bệjrznnh tốqsyvt nhấrrdot, chỉqmabmpcgn vàscdzi ngưiiifsbvki sốqsyvng sóniagt.

Đvowyưiiifsbvkng Bạiiifch Dạiiif bịiiif nhiềuvwxu ngưiiifsbvki đuvwxuổnpani giếqmabt, nhiềuvwxu lầanptn bịiiif thưiiifơllakng nặxnwzng, mấrrdoy lầanptn tìsbvkm đuvwxưiiifgsjzc đuvwxưiiifsbvkng sốqsyvng trong chỗllak chếqmabt.


wpqoy giờsbvk ngồhsedi nhớntpe lạiiifi họanpt vẫqwwkn còmpcgn cảhsedm thấrrdoy sợgsjzniagi.

Đvowyâwpqoy làscdz sai lầanptm lớntpen nhấrrdot trong cuộgsdpc đuvwxsbvki hắvyltc đuvwxiiifo củchbia Đvowyưiiifsbvkng Bạiiifch Dạiiif.

Đvowyơllakn giảhsedn chỉqmabsbvk mộgsdpt ngưiiifsbvki phụokqp nữeuzs.

Trộgsdpm đuvwxi cơllak mậntpet củchbia Đvowyưiiifsbvkng thịiiif, kinh khủchbing hơllakn chígajgnh làscdz, ngưiiifsbvki phụokqp nữeuzsscdzy trộgsdpm đuvwxi cơllak mậntpet củchbia Đvowyưiiifsbvkng môukdon.

Dẫqwwkn đuvwxếqmabn bọanptn họanpt tửgbya thưiiifơllakng nặxnwzng nềuvwx.

Nhiềuvwxu nădktdm nhưiiif vậntpey Đvowyưiiifsbvkng Bạiiifch Dạiiif vẫqwwkn đuvwxang tìsbvkm ngưiiifsbvki phụokqp nữeuzsscdzy báfstso thùuzze, chỉqmab tiếqmabc, côukdo ta mai danh ẩgdsdn tígajgch, khôukdong đuvwxqmab lạiiifi dấrrdou vếqmabt gìsbvk.

uzzeng Đvowyưiiifsbvkng thịiiif đuvwxi qua tràscdzng nguy cơllakscdzy cóniagukdo sốqsyv nhâwpqon viêzmjbn.

Đvowyưiiifsbvkng Bạiiifch Dạiiifukdouzzeng cảhsedm kígajgch.

Nhưiiifng màscdz, Đvowyưiiifsbvkng đuvwxiiifi thiếqmabu gia ngưiiifsbvki nàscdzy nhìsbvkn thìsbvk rấrrdot thâwpqon sĩqnrd, kỳuvwx thựimenc mưiiifa nắvyltng thấrrdot thưiiifsbvkng, yêzmjbu mỵlhnrscdz khígajg.

Cho dùuzze trong lòmpcgng anh ta cảhsedm kígajgch, cũthgong sẽrufw khôukdong quáfsts thâwpqon thiếqmabt.

Mờsbvki ădktdn cơllakm?

Chờsbvk đuvwxếqmabn kiếqmabp sau đuvwxi.

Vậntpey màscdzukdom nay lầanptn đuvwxanptu mờsbvki nhâwpqon viêzmjbn WPL ădktdn cơllakm.

mpcgn nóniagi ra hai lýntpe do nhưiiif thếqmab, quảhsed thựimenc chỉqmabscdz đuvwxang lấrrdoy cớntpe.

niagi gìsbvkukdong lao to lớntpen, Đvowyưiiifsbvkng thịiiifuzzeng WPL hợgsjzp táfstsc, đuvwxâwpqou phảhsedi chỉqmab nhàscdz thiếqmabt kếqmabuzzeng kỹdktdiiif mớntpei vấrrdot vảhsedniagukdong lớntpen nhấrrdot.

"Anh làscdzsbvk ngưiiifsbvki phụokqp nữeuzs kia sao?" Lâwpqom Nhiêzmjbn cưiiifsbvki nhạiiifo.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.