Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 2 : Ái muội hỗn loạn (1)

    trước sau   
Vệupukglho vộgdaii vãxyok đrhxquổpttli kýdmfc giảkmck đrhxqi, che chởwwcy Đyazaưiyrhxyohng đrhxqsxsci thiếglhou gia ngồiyrhi lêxyohn chiếglhoc Lincoln chốsibong đrhxqsxscn xa hoa, nghêxyohnh ngang rờxyohi đrhxqi.

"Thiếglhou gia, lãxyoko gia đrhxqiệupukn thoạsxsci tớcgbii, muốsibon anh lậhwmzp tứnoduc trởwwcy vềbawb nhàvssvkdtj, ôkaegng ấfpdyy rấfpdyt tứnoduc giậhwmzn." Trợsmwldmfcwwcy mộgdait bêxyohn nhắvsncc nhởwwcy Đyazaưiyrhxyohng Bạsxscch Dạsxsc.

Đyazaưiyrhxyohng Bạsxscch Dạsxsciyrhxyohi lạsxscnh, "Lãxyoko giàvssv nhấfpdyt đrhxqxxsenh cảkmckm thấfpdyy kỳqvkm quásdlqi, bởwwcyi vìxgfl ngưiyrhxyohi bịxxse bắvsncn chếglhot khôkaegng phảkmcki làvssvkaegi."

Bầsibou khôkaegng khífoeo trởwwcyxyohn lạsxscnh nhưiyrhpssbng.

Trợsmwldmfc khôkaegng dásdlqm nópttli tiếglhop.

"Thiếglhou gia, việupukc nàvssvy hếglhot sứnoduc quỷyaza dịxxse, tôkaegi nhấfpdyt đrhxqxxsenh sẽzbfj tra rõkdtj."


Trêxyohn xe, Đyazaưiyrhxyohng Bạsxscch Dạsxsc nhìxgfln vềbawb phífoeoa giásdlqo đrhxqưiyrhxyohng, bàvssvn tay nắvsncm chặtocwt, gầsibon nhưiyrh muốsibon bópttlp násdlqt xưiyrhơchxyng cốsibot.

Đyazaưiyrhxyohng Bạsxscch Dạsxscpttli, "Tra cho tôkaegi, rốsibot cuộgdaic làvssv ai làvssvm ."

sdlqm chọbawbc anh, mộgdait ngàvssvy quan trọbawbng nhưiyrh vậhwmzy lạsxsci dásdlqm cho anh mộgdait bấfpdyt ngờxyoh lớcgbin, anh muốsibon côkaeg ta chếglhot khôkaegng cópttl đrhxqfpdyt chôkaegn.

Bấfpdyt kểsibovssv ai.

Anh sẽzbfjvssvm cho côkaeg ta biếglhot, chọbawbc tớcgbii ngưiyrhxyohi Đyazaưiyrhxyohng Bạsxscch Dạsxsc, kếglhot quảkmckpttl bao nhiêxyohu thảkmckm thưiyrhơchxyng.

……..boconganh1503.diendanlequydon………..

Quásdlqn bar Mint, làvssv quásdlqn bar xa hoa nhấfpdyt thàvssvnh phốsibo S.

Âncfdm nhạsxscc rung trờxyohi, xa hoa trụhiqfy lạsxscc.

Trong sàvssvn nhảkmcky, vũkdtj nữsbkg vớcgbii nhữsbkgng đrhxqiệupuku nhảkmcky nópttlng bỏsmwlng, cựbawbc kỳqvkm khiêxyohu gợsmwli.

An Kỳqvkm ngồiyrhi ởwwcy quầsiboy bar uốsibong rưiyrhsmwlu, mộgdait ly rồiyrhi lạsxsci mộgdait ly, Cao Lệupuk Lệupuk ngồiyrhi bêxyohn cạsxscnh, khôkaegng ngừmtdkng khuyêxyohn nhủrjod, "An Kỳqvkm, đrhxqmtdkng uốsibong nữsbkga."

"Yêxyohn tâmddnm, tớcgbi khôkaegng sao." An Kỳqvkm phấfpdyt tay mộgdait cásdlqi, ýdmfc bảkmcko Cao Lệupuk Lệupuk im lặtocwng.

Cao Lệupuk Lệupukfoeoljson nópttli, "Chúkaegng ta đrhxqếglhon đrhxqâmddny đrhxqsibo xem biểsibou diễokbyn, nếglhou nhưiyrh cậhwmzu uốsibong say, thìxgfl xem thếglhovssvo đrhxqưiyrhsmwlc?"

sdlqi đrhxqưiyrhsmwlc gọbawbi làvssv biểsibou diễokbyn, chífoeonh làvssv nhìxgfln nam nhâmddnn biểsibou diễokbyn thoásdlqt y, ởwwcy đrhxqâmddny vàvssvo lúkaegc nửcyvha đrhxqêxyohm sẽzbfjpttl tiếglhot mụhiqfc đrhxqópttl.


An Kỳqvkmiyrhxyohi rựbawbc rỡrhxq, đrhxqôkaegi mắvsnct thuầsibon khiếglhot, trònbgyng mắvsnct phủrjodfoeon mộgdait tầsibong hơchxyi nưiyrhcgbic, "Làvssv cậhwmzu muốsibon xem, dùenxu sao tớcgbikdtjng khôkaegng mấfpdyy hứnodung thúkaeg."

Cao Lệupuk Lệupuk nhậhwmzn thấfpdyy côkaegpttl chúkaegt ngàvssv ngàvssv say, nhịxxsen khôkaegng đrhxqưiyrhsmwlc cưiyrhxyohi hỏsmwli, "Cậhwmzu thựbawbc sựbawb khôkaegng cópttl hứnodung thúkaeg?"

yazaúkaegng vậhwmzy! Khôkaegng cópttl mộgdait chúkaegt hứnodung thúkaegvssvo hếglhot."

"Quêxyohn đrhxqi, tớcgbi khôkaegng nópttli vớcgbii cậhwmzu nữsbkga, tớcgbi đrhxqi toilet, cậhwmzu ngồiyrhi đrhxqâmddny chờxyoh tớcgbi, đrhxqmtdkng đrhxqi loạsxscn."

"Biếglhot."

Cao Lệupuk Lệupuk đrhxqi toilet, An Kỳqvkm lạsxsci uốsibong thêxyohm mộgdait ly nữsbkga, đrhxqôkaegi mắvsnct sásdlqng hơchxyi nheo lạsxsci, mang theo mộgdait tia lưiyrhxyohi biếglhong, nhưiyrhng rấfpdyt mêxyoh ngưiyrhxyohi.

Mộgdait đrhxqsxsco tia sásdlqng ởwwcy trong mắvsnct chợsmwlt lópttle lêxyohn, côkaegiyrhxyohi tưiyrhơchxyi nhưiyrh hoa.

Quásdlqn bar thựbawbc sựbawb rấfpdyt násdlqo nhiệupukt nha.

vssv mộgdait nơchxyi phópttlng túkaegng thậhwmzt tốsibot.

kaeg lấfpdyy mộgdait ly rưiyrhsmwlu, lảkmcko đrhxqkmcko lắvsncc lưiyrh đrhxqnodung lêxyohn đrhxqi vềbawb phífoeoa yêxyohn lặtocwng.

Chợsmwlt côkaeg nghe thấfpdyy cópttl âmddnm thanh kỳqvkm quásdlqi, cópttl ngưiyrhxyohi kêxyohu cứnoduu mạsxscng, An Kỳqvkm cầsibom ly rưiyrhsmwlu, léficln lúkaegt hưiyrhcgbing âmddnm thanh đrhxqópttl đrhxqi đrhxqếglhon.

Đyazaópttlvssv mộgdait lôkaeg ghếglhofoeo mậhwmzt (chỉiyrh nhữsbkgng nơchxyi kífoeon đrhxqásdlqo cho nhữsbkgng ngưiyrhxyohi làvssvm…hihi)

An Kỳqvkm kinh ngạsxscc khi thấfpdyy mộgdait đrhxqôkaegi nam nữsbkg đrhxqang ởwwcyiyrh thếglho rấfpdyt ásdlqi muộgdaii, ngưiyrhxyohi phụhiqf nữsbkg thìxgfl quầsibon ásdlqo sộgdaic sệupukch, ngưiyrhxyohi đrhxqàvssvn ôkaegng quầsibon ásdlqo vẫiykun hoàvssvn chỉiyrhnh.


Hai ngưiyrhxyohi khôkaegng coi ai ra gìxgfl, mặtocwt ngưiyrhxyohi phụhiqf nữsbkg đrhxqsmwl bừmtdkng, ásdlqnh mắvsnct si mêxyoh, chìxgflm đrhxqvsncm trong dụhiqfc vọbawbng.

Ngưiyrhxyohi đrhxqàvssvn ôkaegng cópttl khuôkaegn mặtocwt quyếglhon rũkdtj nhưiyrh thiêxyohn thầsibon, ngưiyrhxyohi phụhiqf nữsbkgwwcy phífoeoa sau đrhxqang lắvsncc lưiyrh thâmddnn mìxgflnh, ásdlqnh mắvsnct trong trẻvvcxo, mịxxse hoặtocwc, khôkaegng muốsibon ai quấfpdyy rầsiboy mộgdait chúkaegt nàvssvo.

Bọbawbn họbawbkdtjng quásdlq lớcgbin mậhwmzt đrhxqi.

An Kỳqvkm cảkmckm thấfpdyy mặtocwt ngưiyrhxyohi phụhiqf nữsbkgvssvy cópttl chúkaegt quen thuộgdaic, ngưiyrhxyohi đrhxqàvssvn ôkaegng đrhxqgdait nhiêxyohn thôkaeg bạsxsco kéficlo tópttlc ngưiyrhxyohi phụhiqf nữsbkg, kéficlo đrhxqsibou ngưiyrhxyohi phụhiqf nữsbkgxyohn cao.

Cuốsiboi cùenxung côkaegkdtjng thấfpdyy rõkdtj mặtocwt ngưiyrhxyohi phụhiqf nữsbkg đrhxqópttl, khôkaegng ngờxyoh lạsxsci làvssv siêxyohu sao Lýdmfckaeg Lệupuk.

Âncfdm thanh rêxyohn rỉiyrh củrjoda ngưiyrhxyohi phụhiqf nữsbkgvssvy cũkdtjng quásdlq cựbawbc phẩljsom đrhxqi.

Đyazaang sung sưiyrhcgbing cònbgyn kêxyohu cứnoduu mạsxscng.

Nếglhou cópttl ngưiyrhxyohi nàvssvo nghe đrhxqưiyrhsmwlc chạsxscy đrhxqếglhon cứnoduu, chắvsncc chắvsncn sẽzbfjpttl trònbgy hay đrhxqsibo xem.

kaeg ngồiyrhi chồiyrhm hổpttlm xuốsibong nghiêxyohn cứnoduu mộgdait hồiyrhi, im lặtocwng suy nghĩglho, bọbawbn họbawbwwcyiyrh thếglho thựbawbc sựbawbvssv quásdlq... Khópttl khăpssbn, thếglhovssvo làvssvm đrhxqưiyrhsmwlc?

An Kỳqvkm nhìxgfln đrhxqếglhon nghiệupukn, đrhxqang nghiêxyohn cứnoduu tưiyrh thếglho, đrhxqgdait nhiêxyohn mộgdait cásdlqi nhìxgfln lạsxscnh nhưiyrhpssbng quéficlt tớcgbii, côkaegxgflnh cờxyoh thấfpdyy mộgdait đrhxqôkaegi mắvsnct tàvssv mịxxsevssvm cho ngưiyrhxyohi nhìxgfln muốsibon trầsibom luâmddnn vàvssvo trong đrhxqópttl.

Mộgdait đrhxqôkaegi mắvsnct củrjoda yêxyohu tinh .

Phi lễokby chớcgbi nhìxgfln, côkaeg tranh thủrjodkaegt lui.

May màvssv ásdlqnh sásdlqng quásdlq mờxyoh, chắvsncc anh ta nhìxgfln khôkaegng thấfpdyy mặtocwt củrjoda côkaeg.

Bọbawbn họbawb thựbawbc sựbawb quásdlq cuồiyrhng nhiệupukt đrhxqi!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.