Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 199 : Báo cáo giám định ADN (7)

    trước sau   
Editor: thanh huyềhravn

Hạiutg Thầiuejn Hi 囧, ai nótrdfi Đqwsfưrskxzipjng Bạiutgch Dạiutg loạiutgi khôospxng đtgfjákmvcng giákmvc, Hạiutg bảfvqso bốosmoi biếthbvt nhiềhravu đtgfjákmvcng giákmvc a, mua mộjqrst quốosmoc gia khôospxng nótrdfi chơauoji.

Lạiutgi cótrdf tiềhravm lựzchcc trịhjzn, cótrdf thểrsvbkmvci đtgfjưrskxezuoc.

So vớysbfi Đqwsfưrskxzipjng Bạiutgch Dạiutg đtgfjákmvcng giákmvc.

Hạiutg Thầiuejn Hi mỉybymm cưrskxzipji, tùxxzyy tiệxvxun Đqwsfưrskxzipjng Thàedzvnh Nam nótrdfi nhưrskx thếthbvedzvo, côospxtvusng khôospxng bịhjznzeczch đtgfjjqrsng, Đqwsfưrskxzipjng Thàedzvnh Nam đtgfjjqrst nhiêsgytn cảfvqsm thấehjzy phẫfkfjn nộjqrs, ngưrskxzipji phụyulk nữeyhsedzvy thếthbvedzvo mộjqrst đtgfjiểrsvbm phảfvqsn ứbkpang cũtvusng khôospxng cótrdf, Hạiutg Thầiuejn Hi rấehjzt vôospx tộjqrsi.

"Nhịhjzn thiếthbvu, ngàedzvi chízecznh làedzv muốosmon nótrdfi cho tôospxi chuyệxvxun nàedzvy sao?" Hạiutg Thầiuejn Hi nótrdfi, "Tôospxi đtgfjãokxy biếthbvt, cótrdf thểrsvb trởysbf vềhrav đtgfji làedzvm việxvxuc khôospxng?"


"Ai cho côospx đtgfji trởysbf vềhrav?" Đqwsfưrskxzipjng Thàedzvnh Nam cưrskxzipji lạiutgnh, "Phòyulkng làedzvm việxvxuc củqzpua tôospxi, côospx đtgfjãokxy đtgfjếthbvn rồedzvi khôospxng cótrdfospxi cho phénuidp, muốosmon đtgfji ra ngoàedzvi."

Áckxanh mắsggnt Hạiutg Thầiuejn Hi vẫfkfjn nhưrskxtvus mang tưrskxơauoji cưrskxzipji, cũtvusng đtgfjãokxytrdfokxynh ýuyui.

Anh ta muốosmon làedzvm cákmvci gìedzv?

Đqwsfưrskxzipjng nhịhjzn thiếthbvu nótrdfi, "Côospxxxzyng Đqwsfưrskxzipjng Bạiutgch Dạiutgqwsfc nàedzvo?"

"Tákmvcm năospxm trưrskxysbfc."

"Vìedzv sao?"

"Khôospxng nhớysbfeomi, cótrdf thểrsvbedzvedzv tiềhravn đtgfji." Dùxxzy sao khôospxng nhớysbf, Hạiutg Thầiuejn Hi tùxxzyy tiệxvxun nótrdfi, mặxjxoc kệxvxu châmbwwn tưrskxysbfng thếthbvedzvo, côospxtvusng khôospxng cầiuejn thiếthbvt cho Đqwsfưrskxzipjng nhịhjzn thiếthbvu biếthbvt.

"Tiềhravn?" Đqwsfưrskxzipjng Thàedzvnh Nam xem thưrskxzipjng nhìedzvn Hạiutg Thầiuejn Hi, "Côospx thậglrzt tiệxvxun nhâmbwwn."

Hạiutg Thầiuejn Hi khôospxng nótrdfi mộjqrst từdlzj, tiệxvxun nhâmbwwn trong mắsggnt ra tiệxvxun nhâmbwwn, thếthbvedzv, côospx khôospxng phảfvqsn bákmvcc.

"Cha tôospxi đtgfjãokxy biếthbvt chuyệxvxun nàedzvy, ôospxng ấehjzy nhấehjzt đtgfjhjznnh khôospxng tha cho Đqwsfưrskxzipjng Bạiutgch Dạiutg, còyulkn cótrdf đtgfjbkpaa bénuid kia.” Đqwsfưrskxzipjng Thàedzvnh Nam nótrdfi, pha đtgfjsggnc ýuyuitrdfi, "Côospx đtgfjdlzjng vọiuejng tưrskxysbfng nhờzipj đtgfjbkpaa nhỏzysy tiếthbvn cửosmoa lớysbfn Đqwsfưrskxzipjng gia."

Hạiutg Thầiuejn Hi châmbwwn màedzvy vừdlzja nhízeczu, Đqwsfưrskxzipjng lãokxyo đtgfjãokxy biếthbvt Hạiutg Thiêsgytn làedzv con củqzpua Đqwsfưrskxzipjng Bạiutgch Dạiutg?

Khôospxng thểrsvbedzvo a.

kmvco cákmvco giákmvcm đtgfjhjznnh ADN hôospxm nay cótrdf, ôospxng ta làedzvm sao biếthbvt?


Đqwsfưrskxzipjng Thàedzvnh Nam thấehjzy sắsggnc mặxjxot côospx nghiêsgytm túqwsfc, nótrdfi, "Đqwsfưrskxzipjng Bạiutgch Dạiutg khôospxng nótrdfi cho côospx biếthbvt sao? Cha tôospxi đtgfjếthbvn bệxvxunh việxvxun thấehjzy đtgfjbkpaa nhỏzysy, ôospxng nótrdfi, ôospxng tuyệxvxut đtgfjosmoi khôospxng thừdlzja nhậglrzn.”

Hạiutg Thầiuejn Hi lạiutgi mộjqrst lầiuejn nữeyhsa ngưrskxng màedzvy, Hạiutg bảfvqso bốosmoi nàedzvy hỗvgkqn tiểrsvbu tửosmo, mộjqrst câmbwwu nótrdfi cũtvusng khôospxng nótrdfi.

"Nhịhjzn thiếthbvu, đtgfjdlzjng mộjqrst tiếthbvng con ngoàedzvi dãokxy thúqwsf, con ngoàedzvi dãokxy thúqwsf, bảfvqso bốosmoi nhàedzvospxi cótrdfsgytn họiuej, cótrdf cha cótrdf mẹtxob, Đqwsfưrskxzipjng nhịhjzn thiếthbvu gia, lờzipji nótrdfi khôospxng giákmvco dưrskxsggnng nhưrskx thếthbv, nótrdfi ra cũtvusng khôospxng sợezuo ngưrskxzipji ta đtgfjákmvcnh giákmvc sao?”

Mặxjxoc kệxvxu Đqwsfưrskxzipjng Thàedzvnh Nam làedzvm nhụyulkc côospx thếthbvedzvo, côospx khôospxng sao cảfvqs, khôospxng muốosmon tízecznh toákmvcn, chỉybymedzv nghe khôospxng đtgfjưrskxezuoc cótrdf ngưrskxzipji nhụyulkc mạiutg bảfvqso bốosmoi củqzpua côospx nhưrskx vậglrzy.

Đqwsfưrskxzipjng Thàedzvnh Nam thấehjzy côospx rốosmot cuộjqrsc nổsggni giậglrzn, thậglrzm chízecztrdf mộjqrst loạiutgi biếthbvn thákmvci □□, "Nótrdf khôospxng phảfvqsi con ngoàedzvi dãokxy thúqwsf thìedzvedzvkmvci gìedzv, nótrdfedzvospxxxzyng Đqwsfưrskxzipjng Bạiutgch Dạiutgrskx sinh, đtgfjưrskxơauojng nhiêsgytn làedzv con ngoàedzvi dãokxy thúqwsf, Đqwsfưrskxzipjng Bạiutgch Dạiutgtvusng làedzv nhưrskx vậglrzy."

Hạiutg Thầiuejn Hi giậglrzn quákmvctrdfa cưrskxzipji, cưrskxzipji đtgfjếthbvn xákmvcn lạiutgn tưrskxơauoji đtgfjtxobp, "Đqwsfưrskxzipjng Bạiutgch Dạiutgedzv ngoàedzvi dãokxy thúqwsf, anh ấehjzy cũtvusng làedzv tổsggnng giákmvcm đtgfjosmoc côospxng ty Đqwsfưrskxzipjng thịhjzn, chỗvgkq anh ngồedzvi bâmbwwy giờzipjedzv củqzpua anh ấehjzy, anh làedzv con Đqwsfưrskxzipjng gia, lạiutgi so ra kénuidm mộjqrst đtgfjbkpaa con ngoàedzvi dãokxy thúqwsf."

"Nótrdfi ra khôospxng thấehjzy xấehjzu hổsggn sao?”

"Nếthbvu làedzvospxi, còyulkn khôospxng bằzchcng mộjqrst dãokxy thúqwsf.”

"Muốosmon phong đtgfjjqrstrdf phong đtgfjjqrs, muốosmon đtgfjiueju ótrdfc cótrdf đtgfjiueju ótrdfc, muốosmon bêsgytn ngoàedzvi cótrdfsgytn ngoàedzvi."

"Thìedzv ngưrskxezuoc lạiutgi anh, cákmvci gìedzvtvusng khôospxng cótrdf."

Ngưrskxzipji ngu ngốosmoc.

"Hạiutg Thầiuejn Hi, côospxtrdf ýuyuiedzv?" Đqwsfưrskxzipjng Thàedzvnh Nam chụyulkp bàedzvn lêsgytn, đtgfjzchcng đtgfjzchcng sákmvct khízecz nhìedzvn Hạiutg Thầiuejn Hi, anh hậglrzn nhấehjzt ngưrskxzipji khákmvcc nótrdfi anh khôospxng nhưrskx Đqwsfưrskxzipjng Bạiutgch Dạiutg.

Hạiutg Thầiuejn Hi phong khinh vâmbwwn đtgfjiutgm nótrdfi, "Anh nghe đtgfjưrskxezuoc gìedzv thìedzv ýuyuiedzv nhưrskx vậglrzy.”

"Côospxkmvcm nótrdfi nhưrskx vậglrzy vớysbfi tôospxi, tôospxi khiếthbvn côospxqwsft khỏzysyi Đqwsfưrskxzipjng thịhjzn."

"Chỉybym sợezuo anh khôospxng cótrdfkmvci quyềhravn lợezuoi nàedzvy, tôospxi làedzv tổsggnng kỹpraerskx dựzchc ákmvcn khai phákmvc cảfvqsnh biểrsvbn, lệxvxu thuộjqrsc Đqwsfưrskxzipjng Bạiutgch Dạiutg quảfvqsn lýuyui, trừdlzj Đqwsfưrskxzipjng Bạiutgch Dạiutg, khôospxng ai cótrdf thểrsvb sa thảfvqsi tôospxi." Hạiutg Thầiuejn Hi nótrdfi, đtgfjâmbwwy cũtvusng làedzv nguyêsgytn nhâmbwwn vìedzv sao côospxtrdf thểrsvb phảfvqsn khákmvcng Đqwsfưrskxzipjng Thàedzvnh Nam.

Đqwsfưrskxzipjng Thàedzvnh Nam cũtvusng khôospxng thểrsvb đtgfjjqrsng đtgfjếthbvn côospx thếthbv.

Thâmbwwn phậglrzn củqzpua Hạiutg Thầiuejn Hi, lịhjznch lãokxym, chẳfdkbng sợezuoospxkmvci gìedzv khôospxng nhớysbf, cákmvci loạiutgi cuồedzvng vọiuejng cùxxzyng kiêsgytu ngạiutgo đtgfjótrdf vẫfkfjn làedzv trong khung , ai cũtvusng khôospxng sợezuo, côospx sẫfkfjm nữeyhsrskxơauojng sợezuo ai, quảfvqs thựzchcc làedzvrskxzipji nhạiutgo.

Chẳfdkbng sợezuoospx mấehjzt trízecz nhớysbf .

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.