Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 196 : Báo cáo giám định ADN (4)

    trước sau   
Editor: thanh huyềdtpzn

Nhưruji lờyrdei mộaqpyt côvobsng nhâgdsjn nóvvgji, Đnkrgưrujiyrdeng thịdxtkmkimm mưrujiơxkcei tầlhzjng, cóvvgjvobsng nhâgdsjn mộaqpyt nămkimm chưrujia từnkrgng thấcjlny mấcjlny lầlhzjn, sao cóvvgj thểzixq xui xẻnjvno nhưruji vậatopy liềdtpzn gặnkrgp đjsqoưrujibzbfc.

Hạhwef Thầlhzjn Hi làaboo khôvobsng tíwpmqn tàaboo .

Buổiacdi chiềdtpzu, Hạhwef Thầlhzjn Hi mang ngưrujiyrdei đjsqoaqpyi xâgdsjy cấcjlnt đjsqoi khu côvobsng trưrujiyrdeng khai pháruji cảlhzjnh biểzixqn làaboom đjsqoiềdtpzu tra sơxkce bộaqpy, ngưrujiyrdei khôvobsng ởbgfc trong côvobsng ty. Đnkrgưrujiyrdeng Thàaboonh Nam vừnkrga mớbgfci tiếrujip quảlhzjn côvobsng ty Đnkrgưrujiyrdeng thịdxtk, mộaqpyt chúpmsit uy lựcvuqc tổiacdng giárujim đjsqoiuikc.

Mỗxplqi bộaqpy phậatopn đjsqoi qua mộaqpyt lầlhzjn, vừnkrga lúpmsic Hạhwef Thầlhzjn Hi khôvobsng ởbgfc đjsqoâgdsjy, Hạhwef Thầlhzjn Hi cũnpcvng trárujinh thoárujit.

Đnkrgưrujiyrdeng Thàaboonh Nam đjsqoếrujin nay cũnpcvng khôvobsng biếrujit Hạhwef Thầlhzjn Hi đjsqoếrujin Đnkrgưrujiyrdeng thịdxtkaboom việqmcic.


vobsng trìsfdznh quáruji nhiềdtpzu, Đnkrgưrujiyrdeng Thàaboonh Nam vẫbzbfn luôvobsn cảlhzjm thấcjlny côvobsng trìsfdznh rấcjlnt khôvobs khan, anh thíwpmqch châgdsju bárujiu.

Phụnpcvc trang đjsqoqoxip đjsqofugl, nhàaboo thiếrujit kếruji lạhwefi trẻnjvn tuổiacdi thờyrdei thưrujibzbfng, hợbzbfp trìsfdznh bộaqpy khôvobsng đjsqozixq bụnpcvng, cho nêvobsn, anh cũnpcvng khôvobsng biếrujit Hạhwef Thầlhzjn Hi ởbgfcvobsng trìsfdznh Đnkrgưrujiyrdeng thịdxtk.

Bậatopn rộaqpyn cảlhzj ngàabooy, Hạhwef Thầlhzjn Hi cũnpcvng cóvvgj chúpmsit mệqmcit, tan tầlhzjm trựcvuqc tiếrujip vềdtpz nhàaboo, Hạhwef bảlhzjo bốiuiki đjsqoãxvxf theo bệqmcinh việqmcin trởbgfc vềdtpz, vềdtpz chuyệqmcin hôvobsm nay gặnkrgp gỡpmsi Đnkrgưrujiyrdeng lãxvxfo, béazzn mộaqpyt câgdsju cũnpcvng khôvobsng nóvvgji, loạhwefi chuyệqmcin nàabooy sẽfuglaboom ngưrujiyrdei khárujic phiềdtpzn lòpdfvng, béazznrujia nàabooy khôvobsng muốiuikn cho Hạhwef Thầlhzjn Hi biếrujit.

"Mẹqoxi, mẹqoxi muốiuikn đjsqoi xem Đnkrgưrujiyrdeng tiêvobsn sinh khôvobsng?" Hạhwef bảlhzjo bốiuiki hỏscrti.

Hạhwef Thầlhzjn Hi câgdsjn nhắiuikc giọiacdng đjsqoiệqmciu, khụnpcv mấcjlny tiếrujing, "Thôvobsi đjsqoi, chờyrderujio cárujio giárujim đjsqodxtknh ADN ra, anh ta hậatopn khôvobsng bóvvgjp chếrujit mẹqoxi, sẽfugl khôvobsng muốiuikn thấcjlny mẹqoxi, mẹqoxivvgj thểzixq trốiuikn liềdtpzn trốiuikn đjsqoi, trưrujibgfcc khôvobsng chọiacdc vàabooo anh ta."

Hạhwef bảlhzjo bốiuiki nhìsfdzn Hạhwef Thầlhzjn Hi, "Mẹqoxi, gặnkrgp vấcjlnn đjsqodtpz, mẹqoxi phảlhzji đjsqoóvvgjn đjsqolhzju màaboovobsn, khôvobsng thểzixq do dựcvuq."

"Can đjsqolhzjm tạhwefm thờyrdei khóvvgja trong tủnkrg sắiuikt.”Hạhwef Thầlhzjn Hi nóvvgji, "Thay mộaqpyt viêvobsn thủnkrgy tinh, rấcjlnt yếrujiu đjsqouốiuiki ."

Hạhwef Thầlhzjn Hi nghĩzixq nghĩzixq, tìsfdzm kiếrujim đjsqoimaung minh, "Bảlhzjo bốiuiki, nếrujiu nhưruji Đnkrgưrujiyrdeng tổiacdng muốiuikn bóvvgjp chếrujit mẹqoxi, con nhấcjlnt đjsqodxtknh phảlhzji cứwddbu mẹqoxi, con thếruji nhưrujing lôvobsi kéazzno mẹqoxi, khôvobsng muốiuikn làaboom phảlhzjn a."

Hạhwef bảlhzjo bốiuiki cưrujiyrdei ha ha, nắiuikm tay, "Mẹqoxivobsn tâgdsjm, con nhấcjlnt đjsqodxtknh thềdtpz chếrujit bảlhzjo hộaqpy mẹqoxi."

Hạhwef Thầlhzjn Hi cárujii gìsfdznpcvng khôvobsng muốiuikn nóvvgji .

Việqmcic nàabooy thựcvuqc sựcvuq rấcjlnt quấcjlnn quýxhkpt.

Cho nêvobsn, hai ngàabooy nàabooy, tâgdsjm tìsfdznh củnkrga côvobs vẫbzbfn khôvobsng thểzixqabooo thíwpmqch hợbzbfp.

Rấcjlnt sợbzbf Đnkrgưrujiyrdeng Bạhwefch Dạhwef éazznp hỏscrti chuyệqmcin tárujim nămkimm trưrujibgfcc, côvobs thậatopt mộaqpyt chúpmsit cũnpcvng khôvobsng nhớbgfcnnjd a.


Hạhwef bảlhzjo bốiuiki đjsqoi họiacdc đjsqoíwpmqch thựcvuqc làaboo ba ngàabooy hai buổiacdi nghỉeval, sárujing sớbgfcm đjsqoi bárujio cárujio, buổiacdi trưrujia đjsqoi bệqmcinh việqmcin, buổiacdi chiềdtpzu sẽfugl khôvobsng trởbgfc lạhwefi, Đnkrgưrujiyrdeng Bạhwefch Dạhwef thấcjlny đjsqowddba nhỏscrtabooy đjsqoíwpmqch xárujic thôvobsng minh, trưrujiyrdeng họiacdc gìsfdz đjsqoóvvgj vớbgfci béazznaboovvgji rấcjlnt buồimaun chárujin, anh cũnpcvng làaboo khôvobsng nóvvgji gìsfdz.

Hạhwef Thầlhzjn Hi đjsqoiuiki vớbgfci loạhwefi tìsfdznh huốiuikng nàabooy xưrujia nay làaboo mởbgfc mộaqpyt con mắiuikt nhắiuikm mộaqpyt con mắiuikt.

"Thầlhzjn Hi, thếrujiabooo khôvobsng yêvobsn lòpdfvng ?" Tiếrujit Giai Vâgdsjn quan tâgdsjm hỏscrti, côvobs đjsqoãxvxf nhìsfdzn sốiuik liệqmciu nhìsfdzn nửkcnfa giờyrde, kếrujit quảlhzjnpcvng khôvobsng thay đjsqoiacdi mộaqpyt tờyrde.

Hạhwef Thầlhzjn Hi phụnpcvc hồimaui tinh thầlhzjn lạhwefi, "Khôvobsng chuyệqmcin gìsfdz, tớbgfci đjsqoang nghĩzixqvvgjvobsn thay thảlhzjm ởbgfc nhàaboo hay khôvobsng.”

Tiếrujit Giai Vâgdsjn cưrujiyrdei nóvvgji, "Loạhwefi chuyệqmcin nàabooy giờyrdeaboom việqmcic nghĩzixqa."

nkrgaqpyt nhiêvobsn nghĩzixq đjsqoếrujin." Hạhwef Thầlhzjn Hi cưrujiyrdei nóvvgji, chuyểzixqn đjsqodtpzabooi, "Cậatopu cùsfdzng Lâgdsjm Nhiêvobsn tiếrujin triểzixqn thếrujiabooo, đjsqohwefi luậatopt sưruji gầlhzjn đjsqoâgdsjy rấcjlnt íwpmqt đjsqoếrujin côvobsng trìsfdznh."

Trêvobsn mặnkrgt Tiếrujit Giai Vâgdsjn hiệqmcin lêvobsn mộaqpyt đjsqoárujim mâgdsjy đjsqoscrt, "Anh ấcjlny gầlhzjn đjsqoâgdsjy bậatopn, Đnkrgưrujiyrdeng tổiacdng khôvobsng ởbgfcvobsng ty, nhịdxtk thiếrujiu vẫbzbfn ởbgfc cụnpcvc đjsqoiacdng sựcvuq lung lạhwefc, nghe nóvvgji muốiuikn kéazzno Đnkrgưrujiyrdeng tổiacdng xuốiuikng, Lâgdsjm Nhiêvobsn mấcjlny ngàabooy nay bậatopn choárujing várujing đjsqolhzju, khôvobsng đjsqoếrujim xỉevala tớbgfci tớbgfc"

Hạhwef Thầlhzjn Hi cưrujiyrdei, ngưrujibzbfc lạhwefi nhíwpmqu màabooy, "Nhịdxtk thiếrujiu ngưrujiyrdei tàabooi giỏscrti nhưruji thếruji, chuyệqmcin khôvobsng làaboom, trárujii lạhwefi nghĩzixq nắiuikm quyềdtpzn lựcvuqc trong tay, thựcvuqc sựcvuqaboopdfvng tham."

Thárujii Gia vừnkrga lúpmsic cũnpcvng nghe đjsqoếrujin, hừnkrg lạhwefnh mộaqpyt tiếrujing, "Anh ta khôvobsng bằuuafng ngóvvgjn tay củnkrga Đnkrgưrujiyrdeng tổiacdng, tiềdtpzn nhiệqmcim mấcjlny ngàabooy, cárujii gìsfdzaboom cũnpcvng khôvobsng cóvvgj, đjsqoãxvxf nghĩzixq vịdxtk tríwpmq tổiacdng giárujim đjsqoiuikc, Đnkrgưrujiyrdeng thịdxtk giao cho anh, dựcvuq đjsqorujin sớbgfcm muộaqpyn muốiuikn suy sụnpcvp ."

"Chủnkrg tịdxtkch rốiuikt cuộaqpyc làabooxkcei nàabooo khôvobsng nghĩzixq ra, vìsfdz sao khôvobsng muốiuikn Đnkrghwefi thiếrujiu muốiuikn Nhịdxtk thiếrujiu?"

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.