Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 195 : Báo cáo giám định ADN (3)

    trước sau   
Editor: lãyumqnh lãyumqnh

Beta: thanh huyềycxwn

Hạslim bảftczo bốpzqdi nócnuci, "Nếjuwau khôlaflng phảftczi nhìatmzn ôlaflng ta tuổyumqi đkvqlãyumq giàmuka , chággksu thậmisdt muốpzqdn dạslimy dỗrrnc ôlaflng ta thậmisdt tốpzqdt, cággksi gìatmz mớuwdmi gọobzki mưrmtwhkwdn đkvqlao giếjuwat ngưrmtwtgjni."

Đpcogưrmtwtgjnng Bạslimch Dạslim 囧, lạslimi mộvpoet lầtfjtn nữucvea cảftczm nhậmisdn đkvqlưrmtwhkwdc Hạslim Thiêlnjxn bưrmtwu hãyumqn tồlfnjn tạslimi.

"Chággksu yêlnjxn tâfjyom, ôlaflng ta nhìatmzn cócnuc tuổyumqi, nhưrmtwng màmuka trung khíctzmrmtwtgjni phầtfjtn, chúnvrr khôlaflng đkvqlirhd ýucve chággksu dạslimy ôlaflng ta."

Hạslim bảftczo bốpzqdi cưrmtwtgjni híctzmp mắxusit châfjyom chọobzkc, "Chúnvrr thựpzqdc sựpzqdmuka quággks khôlaflng hiếjuwau thuậmisdn ."


mucxng ta khôlaflng coi chúnvrrmuka con, chúnvrr việzorcc gìatmz phảftczi coi ôlaflng ta làmuka cha."

"Lờtgjni nàmukay nócnuci xong cócnucucve."

Đpcogưrmtwtgjnng Bạslimch Dạslimctzmm môlafli, anh vẫswign hoàmukai nghi, rốpzqdt cuộvpoec làmuka ai đkvqlirhd lộvpoe ra chuyệzorcn bảftczo bốpzqdi làmuka con củgawga anh , anh chíctzmnh mìatmznh cũatmzng khôlaflng biếjuwat, vìatmz sao ngưrmtwtgjni khággksc khẳlcoing đkvqlrcrenh nhưrmtw vậmisdy, Trưrmtwơprwdng Phi Hổyumq chuẩpcogn xággksc nhưrmtw vậmisdy đkvqlếjuwan đkvqlàmukai truyềycxwn hìatmznh bắxusit bévlnt.

Khôlaflng ngờtgjnmuka ngưrmtwtgjni củgawga ôlaflng ta.

Anh cũatmzng khôlaflng biếjuwat Hạslim Thiêlnjxn cócnuc phảftczi làmuka con củgawga anh hay khôlaflng, lãyumqo giàmuka đkvqlócnuc dựpzqda vàmukao cággksi gìatmz chắxusic chắxusic làmuka con củgawga anh nhưrmtw vậmisdy?

Hạslim bảftczo bốpzqdi nhìatmzn ra Đpcogưrmtwtgjnng Bạslimch Dạslim hoàmukai nghi, bévlnt khôlaflng nócnuci thêlnjxm cággksi gìatmz, nhiềycxwu lờtgjni vôlafl íctzmch.

Giággksm đkvqlrcrenh kếjuwat quảftcz ra, châfjyon tưrmtwuwdmng rõadfimukang.

"Hạslim Thiêlnjxn, nócnuci, làmukam sao con biếjuwat làmuka ôlaflng ta?" Đpcogưrmtwtgjnng Bạslimch Dạslim đkvqlvpoet nhiêlnjxn hỏyumqi, cho ngưrmtwtgjni củgawga Đpcogưrmtwtgjnng môlafln tra còlfnjn chưrmtwa cócnuc kếjuwat quảftcz, Hạslim Thiêlnjxn liềycxwn nócnuci cho anh biếjuwat làmuka Đpcogưrmtwtgjnng lãyumqo làmukam, ởrnyz đkvqlâfjyoy nhấzorct đkvqlrcrenh cócnuc vấzorcn đkvqlycxw.

Rốpzqdt cuộvpoec chuyệzorcn gìatmz xảftczy ra?

Hạslim bảftczo bốpzqdi giảftcz vờtgjn thâfjyom trầtfjtm trảftcz lờtgjni, "Thiêlnjxn cơprwd bấzorct khảftcz lộvpoe."

"Chággksu thựpzqdc sựpzqdmuka đkvqlággksng đkvqlággksnh đkvqlòlfnjn!"

Hạslim bảftczo bốpzqdi cưrmtwtgjni ha ha, nửlltna thậmisdt nửlltna giảftczcnuci, "Chággksu sợhkwd chúnvrrmuka ngưrmtwtgjni củgawga đkvqlrcrech, chúnvrrmuka bắxusin chévlntt chággksu, mạslimng nhỏyumq quan trọobzkng."

Đpcogưrmtwtgjnng Bạslimch Dạslim vuốpzqdt cằcmcym, "Nếjuwau nhưrmtw chággksu suy nghĩntiaggksc hợhkwdp chúnvrrmuka mẹirhd củgawga chággksu, chúnvrr sẽtzeq suy nghĩntia tha cho chággksu mộvpoet cággksi mạslimng, thếjuwamukao?"


pcogưrmtwtgjnng tiêlnjxn sinh, đkvqlâfjyoy làmuka giớuwdmi hạslimn cuốpzqdi cùyrdtng củgawga chúnvrr sao?" Hạslim bảftczo bốpzqdi khinh bỉslbjcnuci, "Tạslimi sao cócnuc thểirhdatmz mạslimng nhỏyumqmukaggksn mẹirhd thâfjyon yêlnjxu đkvqli, loạslimi chuyệzorcn nàmukay, chággksu tuyệzorct đkvqlpzqdi sẽtzeq khôlaflng làmukam."

"Bảftczo bốpzqdi, tin chúnvrr, giớuwdmi hạslimn củgawga chúnvrrlfnjn chưrmtwa từggksng thấzorcy." Bắxusit cócnucc đkvqlwrlwa nhỏyumqmukay, tạslimi sao cócnuc thểirhd xem nhưrmtwmuka giớuwdmi hạslimn cuốpzqdi cùyrdtng.

"Chággksu hiểirhdu đkvqlưrmtwhkwdc, chúnvrrmuka ngưrmtwtgjni đkvqlàmukan ôlaflng khôlaflng cócnuc giớuwdmi hạslimn cuốpzqdi." Hạslim bảftczo bốpzqdi thậmisdt bìatmznh tĩntianh, "Lạslimi nócnuci, chúnvrr sắxusip kếjuwat hôlafln , khôlaflng tưrmtwggksch theo đkvqluổyumqi mẹirhd củgawga chággksu."

"Khôlaflng cócnuclafln lễfpll."

"Thàmukanh phốpzqd S cócnuc mộvpoet câfjyou nócnuci, tin lờtgjni Đpcogưrmtwtgjnng đkvqlslimi thiếjuwau, heo mẹirhdatmzng biếjuwat leo câfjyoy."

Đpcogưrmtwtgjnng Bạslimch Dạslim nhíctzmu màmukay, "Chúnvrr thếjuwamukao chưrmtwa từggksng nghe qua?"

"Nhữucveng lờtgjni nàmukay tồlfnjn tạslimi đkvqlãyumqfjyou, cócnuc thểirhdcnuci rằcmcyng, mưrmtwtgjni phầtfjtn cócnuc thểirhd tin."

Átfjtnh mắxusit Đpcogưrmtwtgjnng Bạslimch Dạslim nhìatmzn Hạslim bảftczo bốpzqdi nhưrmtw đkvqlang nócnuci, bảftczo bốpzqdi, chággksu thậmisdt lạslimc hậmisdu .

mucxng giàmuka kia cũatmzng làmuka Đpcogưrmtwtgjnng đkvqlslimi thiếjuwau, chẳlcoing lẽtzeq chággksu khôlaflng biếjuwat sao? Nhữucveng lờtgjni nàmukay rõadfimukang làmuka ôlaflng ta nócnuci, đkvqlggksng biếjuwan thàmukanh trêlnjxn ngưrmtwtgjni chúnvrr a."

Hạslim bảftczo bốpzqdi 囧 囧, cha, cha quảftcz nhiêlnjxn làmuka khôlaflng cócnuc giớuwdmi hạslimn cuốpzqdi a.

Quággkslafl sỉslbj .

Loạslimi lýucve do nàmukay cũatmzng cócnuc thểirhd xảftcz ra.

Đpcogưrmtwtgjnng thịrcre quốpzqdc tếjuwa.

Buổyumqi chiềycxwu, côlaflng trìatmznh tung tin tứwrlwc lớuwdmn, Đpcogưrmtwtgjnng nhịrcre thiếjuwau tạslimm giữucve chứwrlwc tổyumqng giággksm đkvqlpzqdc , tiếjuwap quảftczn côlaflng ty Đpcogưrmtwtgjnng thịrcre , toàmukan bộvpoelaflng trìatmznh hộvpoe nghịrcre luậmisdn nhao nhao, Thággksi Gia làmuka củgawga Đpcogưrmtwtgjnng Bạslimch Dạslim, trung thàmukanh vàmuka tậmisdn tâfjyom, đkvqlpzqdi vớuwdmi tin tứwrlwc nàmukay rõadfimukang bịrcre đkvqlftczctzmch.

Cảftcz ngàmukay cócnuc vẻlnjx bịrcre bệzorcnh .

cnuc ngưrmtwtgjni an ủgawgi anh ta, "Tổyumqng giággksm, dùyrdt sao cággksch hai mưrmtwơprwdi tầtfjtng, anh ta lạslimi khôlaflng quảftczn đkvqlưrmtwhkwdc chúnvrrng ta, tổyumqng giággksm đkvqlpzqdc mộvpoet tuầtfjtn sau nhấzorct đkvqlrcrenh khoe mạslimnh trởrnyz vềycxw."

"Ừlfnj, tốpzqdi trởrnyz vềycxw, đkvqlem Đpcogưrmtwtgjnng nhịrcre thiếjuwau đkvqlággks đkvqli."

"Phảftczi !"

Hạslim Thầtfjtn Hi bậmisdt cưrmtwtgjni, xem ra đkvqlvpoei ngưrmtwtgjni xâfjyoy cấzorct đkvqlpzqdi Đpcogưrmtwtgjnng Bạslimch Dạslim thựpzqdc sựpzqdmuka trung tâfjyom a.

Lạslimi khôlaflng phảftczi phụadfi nữucve, phầtfjtn lớuwdmn làmuka đkvqlàmukan ôlaflng, chẳlcoing lẽtzeq Đpcogưrmtwtgjnng tổyumqng giággksm đkvqlpzqdc bêlnjxn ngoàmukai đkvqlãyumq đkvqlưrmtwhkwdc đkvqlàmukan ôlaflng cũatmzng ủgawgng hộvpoe, khôlaflng đkvqlpzqd kịrcre sao?

Chuyệzorcn nàmukay đkvqlpzqdi vớuwdmi Hạslim Thầtfjtn Hi cũatmzng khôlaflng ảftcznh hưrmtwrnyzng cággksi gìatmz, côlaflmuka kỹoumormtw, cũatmzng khôlaflng phảftczi quảftczn lýucve , coi nhưrmtwmuka họobzkp cũatmzng khôlaflng tớuwdmi phiêlnjxn trêlnjxn đkvqltfjtu côlafl, Thággksi Gia đkvqlpzqdi phócnuc, côlafl trêlnjxn cơprwd bảftczn khôlaflng cầtfjtn cùyrdtng Đpcogưrmtwtgjnng Thàmukanh Nam chạslimm mặyrdtt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.